Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Samiska: Sydsamiska, Kvalifikationskurs (steg 3-4), 15 hp

Engelskt namn: Sámi: South Sámi, Qualification Course (level 3-4)

Denna kursplan gäller: 2013-01-14 till 2023-01-01 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1SA107

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2010-10-15

Reviderad av: Studierektor, Institutionen för språkstudier, 2012-12-18

Innehåll

Praktiskt och språkvetenskapligt inriktade studier i sydsamiska syftande till vidareutveckling av de grundläggande språkfärdigheter som tillägnats i Sydsamiska Steg 1-2. Undervisningsspråket övergår gradvis till sydsamiska.

Kursen består av följande obligatoriska moment:

Mom. 1. Sydsamiska i skrift, 6 hp
Written South Sámi.

Vidareutveckling av skriftlig språkfärdighet inklusive läsförståelse.

Mom. 2. Sydsamisk grammatik i praktik, 6 hp
South Saami Grammar in Practice

Momentet ger ytterligare träning i skriftlig språkfärdighet och läsförståelse, med ett grammatiskt fokus.

Mom. 3. Talad sydsamiska,3 hp
Spoken South Saami.

Momentet ger träning i hörförståelse, tal, samt träning i sydsamiskt uttal.
Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande
  • uppvisa förmåga att läsa, förstå och producera enklare sydsamiska texter utan hjälp av lexikon och grammatiska hjälpmedel
  • uppvisa förmåga att läsa, förstå och producera mer komplexa sydsamiska texter med hjälp av lexikon och grammatiska hjälpmedel
  • uppvisa förmåga att muntligt kommunicera på sydsamiska
  • uppvisa grundläggande färdigheter i praktisk sydsamisk grammatik
  • uppvisa förmåga att muntligt kommunicera på sydsamiska, samt uppvisa färdigheter i sydsamiskt uttal.Behörighetskrav

Gy: Sydsamiska steg 2 (Områdesbehörighet 2 med ett eller flera undantag) eller Univ: Samiska: Sydsamiska, Nybörjarkurs (steg 1-2) 15 hp eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar och enskilda arbeten dels via nätplattformen, dels i klassrumsmiljö under kursträffar. Det förutsätts att studenterna arbetar självständigt mellan föreläsningarna. Övningar och delar av övrigt kursmaterial tillhandahålls via en nätplattform.

Tillgång till dator krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se www.sprak.umu.se/student/dokument


Examination

Moment 1 examineras med en inlämningsuppgift samt ett avslutande prov. Moment 2 examineras med en inlämningsuppgift samt ett avslutande prov. Moment 3 examineras fortlöpande vid kursträffar samt med ett avslutande prov

Fortlöpande examination och inlämningsuppgifter bedöms med något av betygen Godkänd eller Underkänd. De avslutande proven i de tre momenten bedöms med något av betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd.

För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på moment omfattande lägst 9 högskolepoäng i vilka moment 1 Sydsamiska i skrift ska ingå.

För studerande som inte godkänts vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle senast inom tre månader från ordinarie provtillfälle.

Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att få en annan examinator utsedd om inte särskilda skäl talar mot det. Begäran om detta lämnas till Humanistiska fakultetsnämnden.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare.


Tillgodoräknande

Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.


Litteratur

Giltig från: 2013 vecka 4

All litteratur läses enligt anvisningarna som framkommer i schemat för kursen eller enligt lärarens anvisningar. Förutom litteraturen som listas här nedan tillkommer det andra övningar och gruppuppgifter via nätplattformen.

Lohkede Saemien = : Sørsamisk lesebok
Bull Ella Holm, Bergsland Knut
[2. utg.] : Kárášjohka/Karasjok : Davvi girji : 1993 : 76 s. :
ISBN: 82-7374-154-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Åarjel-saemien. n 6, p Govhtede gaerja
Bull Ella Holm, With Bjørn, Skaar Kristin
Indre Billefjord : Idut : 2000 : 176 s. :
ISBN: 82-7601-045-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Jonassen Kråik Ajlin
Introduktionskurs i sydsamiska. Kompendium. Tillhandahålles via institutionen.
Institutionen för språkstudier : 2009 :
Obligatorisk