Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Samtalsmetodik för psykologprogrammet, 4 hp

Engelskt namn: Counseling skills for the Study Programme for University Diploma in Psychology

Denna kursplan gäller: 2019-08-19 till 2022-08-14 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2PS154

Högskolepoäng: 4

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2016-11-17

Reviderad av: Prefekten, 2019-06-17

Innehåll

Syftet med momentet är att integrera teoretisk kunskap om samtalsmetodik med praktisk erfarenhet inom området.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
* Visa kunskap om grundläggande begrepp inom samtalsmetodik.

Färdighet och förmåga
* Kunna tillämpa grundläggande samtalstekniker.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
* Uppvisa förståelse för hinder i en samtalsprocess.
* Reflektera kring maktrelationer i samtalet och det professionella förhållningsättet.

Behörighetskrav

Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 5/A5)

För att delta i kursen krävs att man är antagen till psykologprogrammet. Kursen läses i den kronologiska ordning den ges på programmet.

Beslut om avvikelse från villkor på kursen fattas av berörd studierektor.

Undervisningens upplägg

Under kursen går inlärning från teoretisk och praktisk kunskapsinhämtning, till övning och reflektion och vidare till integrering och automatisering. Under hela kursen används ett studerandeaktivt arbetssätt där stor vikt läggs vid eget ansvarstagande och kunskapssökande. Lärandet sker genom egna studier, föreläsningar, seminarier/ grupparbeten och praktisk träning genom rollspel.

Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på.

Examination

Studenten examineras skriftligt och muntligt. Examination sker:

Individuellt
* Kunskap och förståelse examineras genom skriftlig tentamen och seminarium.
* Värderingsförmåga och förhållningssätt examineras genom muntlig  seminarium.
* Omexamination erbjuds med likvärdig uppgift inom två månader efter ordinarie examinationstillfälle.

Gruppvis/individuellt
* Färdigheter, förmåga, värderingsförmåga och förhållningssätt examineras genom rollspel i grupp och examineras individuellt utifrån examinering av studentens samtalsfärdigheter. För godkännande av samtalsmetodikfärdigheter krävs obligatorisk närvaro vid individuell uppvisning av färdigheter och att samtalsfärdigheterna uppnår godkänd nivå.

Omexamination erbjuds med likvärdig uppgift inom två månader efter ordinarie examinationstillfälle. Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan ge stöd för examination. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd studierektor.


Betyg för kursen/respektive moment sätts när det skriftliga provet/proven och alla obligatoriska moment är godkända. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd. Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. (minst två tillfällen om det gäller praktik eller klinisk undervisning eller motsvarande). För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets "Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå". En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd studierektor. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare kontakta studierektor. Studierektor ska skyndsamt fatta beslut om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 34

Sveriges Psykologförbund
Yrkesetiska principer för psykologer i Norden : Antagna av Sveriges Psykologförbunds kongress
1998 :
Psykologförbundet
Obligatorisk

Dennhag Inga
Makt och psykoterapi
Natur & Kultur Akademisk : 2017 : 233 sidor :
ISBN: 978-91-27-14705-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Motiverande samtal : att hjälpa människor till förändring
Miller William R., Rollnick Stephen
3., rev. och utök. utg. [dvs 4 svenska utg.] : Stockholm : Natur & kultur : 2013 : 516 s. :
ISBN: 9789127135390
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar tillkommer efter anvisning av ansvarig lärare på kursen/momentet.