"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Samtida arkitektur i norr, 7,5 hp

Engelskt namn: Contemporary architecture in the north

Denna kursplan gäller: 2024-09-02 och tillsvidare

Kurskod: 1KB027

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Konst- och bildvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2024-02-27

Innehåll

Kursen behandlar arkitektur, stadsplanering och gestaltad livsmiljö i norra Sverige ur ett konstvetenskapligt perspektiv. Kursen fokuserar på arkitektoniska utformningar och ideal med utgångspunkt i samtida och historiska samhällsomvandlingar.  

 

Följande moduler ingår:    

Modul 1: Definitioner, begrepp och historia (3 hp)  
Definitions, concepts and history  

Modulen ger en introduktion till definitioner av samtida arkitektur och en bakgrund till hur historiska samhällsomvandlingar och stilideal påverkat arkitektur i norr fram till idag.   

  
Modul 2: Fallstudier inom samtida arkitektur (4,5 hp)   
Case studies in contemporary architecture 

Under modulen diskuteras vad pågående samhällsomvandlingar, stilideal och fokus på gestaltad livsmiljö har för effekter på samtida arkitektur i delar av Norrbotten och Västerbotten.  

Förväntade studieresultat

Modul 1: Definitioner, begrepp och historia (3 hp)   


För godkänd modul ska den studerande med avseende på kunskap och förståelse   

  • visa förståelse för definitioner av samtida arketiktur   
  • kunna redogöra för hur arkitektur i norr har förändrats över tid med utgångspunkt i kurslitteraturen  

  

För godkänd modul ska den studerande med avseende på färdighet och förmåga   

  • kunna utföra relevanta analyser av arkitekturens utveckling i norra Sverige, i relation till stilideal och samhällsomvandlingar och med utgångspunkt i kurslitteraturen  

  

För godkänd modul ska den studerande med avseende på värderingsförmåga och förhållningssätt   

  • kunna resonera kritiskt kring kurslitteraturens innehåll och relatera den till arkitektur i norr ur ett historiskt perspektiv 

  

Modul 2. Fallstudier inom samtida arkitektur (4,5 hp)   

För godkänd modul ska den studerande med avseende på kunskap och förståelse   

  • visa kunskap om hur arkitektur påverkas av stilideal och samhällsomvandlingar, med utgångspunkt i kurslitteraturen och kursens innehåll  
  • redogöra för uttryck som kännetecknar den samtida arkitektur som kursen behandlar  

  

För godkänd modul ska den studerande med avseende på färdighet och förmåga   

  • kunna utföra relevanta analyser av samtida arkitektur, i relation samhällsomvandlingar i norr och med utgångspunkt i kurslitteraturen  

  

För godkänd modul ska den studerande med avseende på värderingsförmåga och förhållningssätt   

  • kunna resonera kritiskt kring kurslitteraturens innehåll i relation till samtida samhällsomvandlingar i norr 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen är nätbaserad. Tillgång till dator och internet krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna.  

I de fall närvaro vid föreläsningar och övningar är obligatoriska, det vill säga av examinerande karaktär, anges detta särskilt i schemat.   

 För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. För mer information, kontakta Studentcentrum.   

Examination

Modul 1: Definitioner, begrepp och historia (3 hp)  
Modulen examineras genom en individuell skriftlig examinationsuppgift. Betygsskalan för individuell examinationsuppgift är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För att erhålla betyget Godkänd på hela modulen krävs betyget Godkänd på individuell examinationsuppgift. För att erhålla betyget Väl godkänd på modulen krävs betyget Väl godkänd på individuell examinationsuppgift. 
 
Modul 2: Fallstudier inom samtida arkitektur (4,5 hp)  
Modulen examineras genom en individuell skriftlig examinationsuppgift. Betygsskalan för individuell examinationsuppgift är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För att erhålla betyget Godkänd på hela modulen krävs betyget Godkänd på individuell examinationsuppgift. För att erhålla betyget Väl godkänd på modulen krävs betyget Väl godkänd på individuell examinationsuppgift. 

 
För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast två månader efter det ordinarie provtillfället (tre månader efter provtillfället om det ordinarie provtillfället är i maj eller juni), samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg.  
 
En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet.   

 

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.  

 
För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska delmoment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att studenten fått detta betyg på Modul 1 och 2. 

 

Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen och dess delmoment upp till två år efter första registreringsdatum. En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.  
 

Tillgodoräknande   
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).   
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilken modul eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.   

 

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.   

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.