Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Samverkan och polisarbete för tillitsskapande och förebyggande av brott, 7,5 hp

Engelskt namn: Collaboration and Police Work to Build Trust and Prevent Crime

Denna kursplan gäller: 2022-08-01 till 2022-08-07 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2UP021

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Polisiärt arbete: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Enheten för polisutbildningen

Beslutad av: Föreståndaren, 2022-03-03

Innehåll

Kursen riktar sig till polisanställda och andra yrkesgrupper med professionell anknytning till polisiär verksamhet och till personer som vill fördjupa sina kunskaper i polisiärt arbete. I det tvärvetenskapliga ämnet polisiärt arbete studeras teorier, metoder och förhållningssätt för att utföra polisiära arbetsuppgifter och utveckla professionen på vetenskapliga grunder. 
 
Kursen syftar till att belysa samverkan som teoretiskt begrepp, men också som ett praktiskt verktyg för att skapa tillit hos medborgarna och arbeta brottsförebyggande inom ramen för polisarbete. I kursen definieras det brottsförebyggande arbetet och hur det praktiskt tillämpas samt hur samverkan kan fungera som en del i detta arbete. Kursen innefattar en genomgång av faktorer som har särskild betydelse för en fungerande samverkan i det brottsförebyggande arbetet, till exempel den rättsliga regleringen av offentlighet och sekretess och de berörda organisationernas strukturer. Under kursen belyses även hur samverkan och polisarbetets villkor har betydelse på individuell, organisatorisk och samhällelig nivå. 
 
Kursen ingår i Magisterprogrammet i polisiärt arbete, men kan också läsas som fristående kurs.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:  
  
Avseende kunskap och förståelse  
  • Förklara teorier, metoder och praktisk tillämpning av brottsförebyggande arbete.  
  • Utifrån teorier om samverkan redogöra för och diskutera hur olika faktorer kan påverka det brottsförebyggande och tillitsskapande polisarbetet.  
  • Redogöra för den rättsliga regleringen av offentlighet och sekretess och hur den kan påverka samverkan.   
    Avseende färdighet och förmåga  
  • Utifrån relevanta teorier och beprövad erfarenhet självständigt analysera och värdera förutsättningar för brottsförebyggande och tillitsskapande polisarbete.   
  • Utifrån rättskällor analysera problem om offentlighet och sekretess i brottsförebyggande eller tillitsskapande arbete mellan myndigheter.   
Avseende värderingsförmåga och förhållningssätt  
  • Utifrån relevanta teorier kritiskt reflektera över den praktiska tillämpningen av brottsförebyggande och tillitsskapande polisarbete.    
  • Utifrån teorier och rättslig reglering reflektera över möjligheter och utmaningar med samverkan i relation till offentlighet och sekretess i det brottsförebyggande och tillitsskapande polisarbetet.  
  • Kritiskt värdera samverkansteoriers för- och nackdelar inom ramen för brottsförebyggande och tillitsskapande polisarbete   

Behörighetskrav

90 hp på grundnivå, varav minst 15 hp ska utgöras av ett självständigt arbete, i något av huvudområdena polisiärt arbete, pedagogik, idrottspedagogik, statsvetenskap, rättsvetenskap, rättssociologi, socialt arbete, sociologi, kriminologi, psykologi, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av obligatoriska seminarier, grupparbeten och individuella uppgifter samt föreläsningar. Undervisningen sker på distans i en digital lärmiljö med kursmaterial där studenten arbetar under kursens gång. Kursen bygger på att studenten själv är aktiv och tar ansvar för sitt eget lärande. Vissa inslag i kursen kan komma att ske på förutbestämda tider. Undervisningen i vissa inslag på kursen kan ges på engelska. Eftersom kursen är helt nätbaserad krävs tillgång till dator, webbkamera, headset med mikrofon och god internetuppkoppling.

Examination

Examination av kursens förväntade studieresultat sker individuellt genom skriftliga och muntliga inlämningsuppgifter med tillhörande seminarier som bedöms i Underkänd (U), Godkänd (G) samt genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift i slutet av kursen som bedöms i Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl Godkänd (VG).   
   
Som betyg på kursen ges Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För att erhålla betyget Väl godkänd på kursen krävs att samtliga examinerande delar är godkända, samt att betyget Väl godkänd har uppnåtts på den individuella skriftliga inlämningsuppgiften.    
  
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.   
   
Student har rätt att byta examinator efter två icke godkända examinationer, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran om detta lämnas till studierektor senast två veckor före nästa examinationstillfälle.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.