"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Samverkan och polisarbete för tillitsskapande och förebyggande av brott, 7,5 hp

Engelskt namn: Collaboration and Police Work to Build Trust and Prevent Crime

Denna kursplan gäller: 2022-08-08 och tillsvidare

Kurskod: 2UP021

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Polisiärt arbete: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Enheten för polisutbildningen

Beslutad av: Föreståndaren, 2022-03-03

Reviderad av: Föreståndaren, 2022-05-24

Innehåll

Kursen riktar sig till polisanställda och andra yrkesgrupper med professionell anknytning till polisiär verksamhet och till personer som vill fördjupa sina kunskaper i polisiärt arbete. I det tvärvetenskapliga ämnet polisiärt arbete studeras teorier, metoder och förhållningssätt för att utföra polisiära arbetsuppgifter och utveckla professionen på vetenskapliga grunder. 
 
Kursen syftar till att belysa samverkan som teoretiskt begrepp, men också som ett praktiskt verktyg för att skapa tillit hos medborgarna och arbeta brottsförebyggande inom ramen för polisarbete. I kursen definieras det brottsförebyggande arbetet och hur det praktiskt tillämpas samt hur samverkan kan fungera som en del i detta arbete. Kursen innefattar en genomgång av faktorer som har särskild betydelse för en fungerande samverkan i det brottsförebyggande arbetet, till exempel den rättsliga regleringen av offentlighet och sekretess och de berörda organisationernas strukturer. Under kursen belyses även hur samverkan och polisarbetets villkor har betydelse på individuell, organisatorisk och samhällelig nivå. 
 
Kursen ingår i Magisterprogrammet i polisiärt arbete, men kan också läsas som fristående kurs.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:  
  
Avseende kunskap och förståelse  

  • Förklara teorier, metoder och praktisk tillämpning av brottsförebyggande arbete.  
  • Utifrån teorier om samverkan redogöra för och diskutera hur olika faktorer kan påverka det brottsförebyggande och tillitsskapande polisarbetet.  
  • Redogöra för den rättsliga regleringen av offentlighet och sekretess och hur den kan påverka samverkan.   

    Avseende färdighet och förmåga  

  • Utifrån relevanta teorier och beprövad erfarenhet självständigt analysera och värdera förutsättningar för brottsförebyggande och tillitsskapande polisarbete.   
  • Utifrån rättskällor analysera problem om offentlighet och sekretess i brottsförebyggande eller tillitsskapande arbete mellan myndigheter.   

Avseende värderingsförmåga och förhållningssätt  

  • Utifrån relevanta teorier kritiskt reflektera över den praktiska tillämpningen av brottsförebyggande och tillitsskapande polisarbete.    
  • Utifrån teorier och rättslig reglering reflektera över möjligheter och utmaningar med samverkan i relation till offentlighet och sekretess i det brottsförebyggande och tillitsskapande polisarbetet.  
  • Kritiskt värdera samverkansteoriers för- och nackdelar inom ramen för brottsförebyggande och tillitsskapande polisarbete   

Behörighetskrav

90 hp på grundnivå, varav minst 15 hp ska utgöras av ett självständigt arbete, i något av huvudområdena polisiärt arbete, pedagogik, idrottspedagogik, statsvetenskap, rättsvetenskap, rättssociologi, socialt arbete, sociologi, kriminologi, psykologi, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av obligatoriska seminarier, grupparbeten och individuella uppgifter samt föreläsningar. Undervisningen sker på distans i en digital lärmiljö med kursmaterial där studenten arbetar under kursens gång. Kursen bygger på att studenten själv är aktiv och tar ansvar för sitt eget lärande. Vissa inslag i kursen kan komma att ske på förutbestämda tider. Undervisningen i vissa inslag på kursen kan ges på engelska. Eftersom kursen är helt nätbaserad krävs tillgång till dator, webbkamera, headset med mikrofon och god internetuppkoppling.

Examination

Examination av kursens förväntade studieresultat sker individuellt genom skriftliga och muntliga inlämningsuppgifter med tillhörande seminarier som bedöms i Underkänd (U), Godkänd (G) samt genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift i slutet av kursen som bedöms i Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl Godkänd (VG).   
   
Som betyg på kursen ges Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För att erhålla betyget Väl godkänd på kursen krävs att samtliga examinerande delar är godkända, samt att betyget Väl godkänd har uppnåtts på den individuella skriftliga inlämningsuppgiften.    
  
För student som har beslut om rekommenderat stöd på grund av funktionsnedsättning ska individuella anpassningar av examinationsformer alltid övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos studierektor vid enheten för polisutbildning. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.
 
Student har rätt att byta examinator eller rättande lärare efter två icke godkända examinationer, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran om detta lämnas till studierektor senast två veckor innan nästa examinationstillfälle.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 32

Tilley Nick
Crime prevention
Cullompton, Devon : Willan : 2009 : xiii, 210 p. :
ISBN: 9781843923947
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Samverkan : välfärdsstatens nya arbetsform
Danermark Berth, Kullberg Christian
Lund : Studentlitteratur : 1999 : 183 s. :
ISBN: 9144011997
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Polisiärt arbete i utsatta områden : utmaningar och möjligheter
Ghazinour Mehdi, Eriksson Malin
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2022] : 290 sidor :
ISBN: 9789144140957
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Rättsregler : en introduktion till juridiken
Hydén Håkan, Hydén Therese
Åttonde upplagan : Lund : Studentlitteratur : 2019 : 188 sidor :
ISBN: 9789144131061
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Offentlighets- och sekretesslagen : en kommentar
Lenberg Eva, Geijer Ulrika, Tansjö Anna
[Ny utg.], 1. uppl. : Stockholm : Norstedts juridik : 2009- : 2 vol. (lösbl.) :
ISBN: 9789139110965
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: (finns tillgänglig i databasen JUNO).

Ytterligare vetenskapliga artiklar kan tillkomma.