Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Shakespeare och den engelska renässansen, 7,5 hp

Engelskt namn: Shakespeare and the English Renaissance

Denna kursplan gäller: 2016-08-29 och tillsvidare

Kurskod: 1EN056

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Engelska: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2010-12-14

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2016-08-22

Innehåll

Kursen behandlar drama och poesi från den engelska renässansen med tonvikt på William Shakespeare. Verken läses i förhållande till historiska och kulturella strömningar under perioden 1400–1650 ca. En central frågeställning är hur dessa renässanstexter har levt vidare och omtolkats fram till våra dagar.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse

- detaljerat redovisa centrala aspekter av den engelska renässanslitteraturen med tonvikt på verk av William Shakespeare
- redogöra för, exemplifiera och diskutera relationen mellan viktiga tankefigurer under den engelska renässansen och den engelska samhällsutvecklingen 1400-1650

Färdighet och förmåga

- självständigt tolka och analysera litterärt källmaterial
- applicera moderna litteraturkritiska förhållningssätt (t ex genusteori och ekokritik) vid tolkningen av engelska renässanstexter
- relatera till relevant forskning för att driva ett vetenskapligt argument
- kommunicera tolkningar av engelsk renässanslitteratur på avancerad akademisk nivå

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- kritiskt granska primärkällor dels som representanter för de kulturella kontexter där de ursprungligen producerades, dels i de kulturella sammanhang där de produceras och konsumeras idag
- kritiskt granska vetenskaplig argumentation

Behörighetskrav

90 avklarade högskolepoäng i Engelska eller motsvarande. För tillträde till kursen måste samtliga 90 högskolepoäng vara helt avklarade. För att kunna bli antagen till kursen krävs att den sökande tidigare fullgjort introduktionskurs samt fördjupningskurs i engelskspråkig litteratur på universitetsnivå, eller motsvarande.
Alternativt 90 avklarade högskolepoäng i Litteraturvetenskap.

Undervisningens upplägg

När kursen ges som nätkurs gäller följande:
Kursen ges som nätkurs och all undervisning och examination på kursen är nätbaserad. Kontakten mellan lärare och studenter sköts via en nätbaserad webbplattform. Föreläsningar och gruppdiskussioner via lärplattform. Den studerande förväntas aktivt delta i diskussioner samt utföra givna skriftliga arbetsuppgifter. Detta ska ske inom givna tidsramar. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se Tekniska krav för nätkurser på http://www.sprak.umu.se/student/dokument/.

När kursen ges som campuskurs gäller följande:
Undervisningen bedrivs i form av lektionsundervisning och seminariediskussioner. Den studerande förväntas närvara vid samtliga seminarietillfällen och aktivt delta i diskussioner samt utföra givna muntliga och skriftliga arbetsuppgifter. Närvaro vid all undervisning är obligatorisk. Detta innebär att den studerande är skyldig att närvara vid lektioner, seminarier etc. om inte särskilda skäl föreligger. Studerande som inte deltagit i föreskriven undervisning åläggs kompletterande redovisning. Vid frånvaro ska den studerande själv kontakta undervisande lärare för instruktioner.

 

Examination

Examination sker kontinuerligt. Vid den sammanfattande bedömningen tas hänsyn till de studerandes aktiva deltagande i seminariediskussioner och grupparbeten samt utförda muntliga och skriftliga arbeten.

Vid examination avvänds betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Under¬känd. Den som godkänts i prov får inte undergå prövning för högre betyg.

Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att få en annan examinator utsedd om inte särskilda skäl talar mot det. Begäran om detta lämnas till Humanistiska fakultetsnämnden.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare.

Tillgodoräknande

Ansökan om tillgodoräknande görs på särskild blankett och ställs till Humanistiska fakultets¬nämnden. Blanketten skickas till Umeå universitet, Registraturen, 901 87 Umeå. Prövning görs alltid individuellt. Regler återfinns i Tillgodoräknande¬ordning vid Umeå universitet.

Litteratur

 • Giltig från: 2020 vecka 32

  The New Cambridge Shakespeare .
  The Tragedy of King Lear
  Cambridge: Cambridge University Press, ISBN: 978-1316646977 : 2020 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: eller en annan kommenterad tryckt eller elektronisk upplaga

  The merchant of Venice
  Shakespeare William, Drakakis John.
  London : Arden Shakespeare : 2011 : xx, 404 p. :
  ISBN: 9781903436806
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: eller annan kommenterad tryckt eller elektronisk upplaga

  Othello
  Ed. Thompson Ayanna, Honigmann E.A.J.
  London: Bloomsbury, The Arden Shakespeare ISBN: 9781472571762 : 2016 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: eller annan kommenterad tryckt eller elektronisk upplaga

  The tempest
  Shakespeare William, Vaughan Virginia Mason., Vaughan Alden T.
  Rev. ed. : London : Bloomsbury Pub. : 2011. : xx, 390 p. :
  ISBN: 9781408133484
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: alt ISBN: 9781408133477 eller annan kommenterad tryckt eller elektronisk upplaga

  Sonetter (tillhandahålls av institutionen)

  Ett av nedanstående verk, väljes i samråd med läraren

  Atwood Margaret
  Hag-Seed : the Tempest retold
  London : Vintage : 2017 : xi, 293 sidor :
  ISBN: 9780099594024
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: eller

  Chevalier Tracy
  New Boy : Othello Retold
  Random House UK : 2018 : 188 sidor :
  ISBN: 9781784700249
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: eller

  Jacobson Howard
  Shylock is My Name
  Random House UK : 2016 : 277 sidor :
  ISBN: 9780099593287
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: eller

  St Aubyn Edward
  Dunbar
  Random House UK : 2018 : 213 sidor :
  ISBN: 9781784701697
  Se bibliotekskatalogen Album

  Litteraturkritik

  The new Cambridge companion to Shakespeare
  De Grazia Margreta, Wells Stanley W.
  2nd ed. : Cambridge, UK : Cambridge University Press : 2010 : xvi, 360 p. :
  http://assets.cambridge.org/97805218/86321/cover/9780521886321.jpg
  ISBN: 9780521886321
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: alt ISBN: 978-05211713931

  Litteraturkritik och referensmaterial i urval, i form av bl. a. nätresurser, ca. 100 sidor

 • Giltig från: 2017 vecka 25

  Hamlet
  Shakespeare William, Thompson Ann, Taylor Neil
  London : The Arden Shakespeare : 2006 : xxii, 613 p. :
  ISBN: 1-904271-32-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: eller annan kommenterad tryckt eller elektronisk upplaga

  King Lear
  Shakespeare William, Foakes Reginald Anthony
  [New ed.] : Walton-on-Thames : Nelson : 1997 : xvii, 437 s. :
  ISBN: 1-903436-59-12003
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: eller annan kommenterad tryckt eller elektronisk upplaga

  Macbeth
  Shakespeare William, Muir Kenneth
  [New edition], Repr. : London : Methuen : 2003. : lxv, 190 s. :
  ISBN: 1903436486
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: eller annan kommenterad tryckt eller elektronisk upplaga

  Othello
  Shakespeare William, Honigmann Ernst Anselm Joachim
  3. ed. : Walton-on Thames : Thomas Nelson : 1997 : xvi, 409 s. :
  ISBN: 0-17-443465-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: eller annan kommenterad tryckt eller elektronisk upplaga