"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Självständigt arbete i mark- och miljörätt, 15 hp

Engelskt namn: Degree Project in Land Use and Environmental Law

Denna kursplan gäller: 2021-08-30 och tillsvidare

Kurskod: 2JU148

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Rättsvetenskap: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Juridiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2014-11-28

Reviderad av: Prefekten, 2020-10-26

Innehåll

Under kursen ska studenten författa ett självständigt arbete på egen hand. Arbetet ska innebära en ämnesmässig fördjupning inom ett mark- eller miljörättsligt ämne och kan röra svensk, europeisk eller internationell rätt. Uppsatsen kan till exempel bestå av en studie av rättspraxis, av parternas eller en myndighets tillämpning av rättsreglerna eller vara en teoretisk studie. Ämnet väljs fritt av den studerande efter samråd med handledaren. I uppsatsen ska analysen och metoden ges en framträdande plats, medan deskriptiva moment främst utnyttjas som bakgrund, inledning eller liknande.

 

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten

visa förmåga att använda rättsvetenskapliga teorier och metoder på det mark- och miljörättsliga området

självständigt kunna identifiera och formulera frågeställningar och kritiskt värdera kunskaper, teorier och metoder som anknyter till mark- och miljörättsliga undersökningar

kunna självständigt planera och genomföra ett kvalificerat uppsatsarbete inom det mark- och miljörättsliga området och vid genomförandet visa ett vetenskapligt och professionellt förhållningssätt.
 

Behörighetskrav

Antagen till magisterprogrammet i mark- och miljörätt 60 hp samt godkänt resultat på kurserna, Rättsvetenskap med inriktning mot fastighetsrätt, 15 hp, Förändrad markanvändning ur rättsligt perspektiv, 15 hp.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker dels i form av en inledande föreläsning i teori och metod, dels i form av handledning under uppsatsarbetet. Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som det kurstillfälle pågår som studenten har registrerats på.

Examination

Examinationen sker på grundval av:

Punkt 1
Författande av ett självständigt arbete (uppsats).

Punkt 2
Försvar av det egna självständiga arbetet vid ett seminarium och opposition på en annan students självständiga arbete.

Betyg m.m.
För att bli godkänd på hela kursen krävs godkänt resultat på samtliga delar under punkterna 1-2 ovan. För det självständiga arbetet ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För punkt 2 ges endast betygen underkänd (U) och Godkänd (G).

På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Betyget på hela kursen grundar sig på det självständiga arbetet och sätts först när alla aktiviteter under punkterna 1-2 ovan är utförda.

Närmare anvisningar angående betygssättningen och de olika delarnas inbördes vikt lämnas av kursansvarig vid kursens början. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator (betygssättande lärare) utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor.

Student som deltagit vid men blivit underkänd på prov (vilket inkluderar uppsats, PM, seminarium, redovisning, inlämningsuppgift och liknande), som inte rubriceras som salstentamen, hemtentamen eller muntlig tentamen, har rätt att utföra komplettering upp till betyget Godkänd för det aktuella provet, dock ej till högre betyg. Studenten kan fortfarande få högre betyg än Godkänd på kursen som helhet, förutsatt att kraven för dessa betyg uppnåtts. Kompletteringen ska ske inom två månader från det att studenten fått kännedom om att den inte uppnått godkänd nivå på provet i fråga och inom ramen för den ursprungliga examinationsuppgiften.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se: www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande
 

Litteratur