Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Självständigt arbete magisteruppsats, 15 hp

Engelskt namn: Master term paper in social work in health care

Denna kursplan gäller: 2022-07-18 och tillsvidare

Kurskod: 2SA211

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Socialt arbete: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete

Beslutad av: Prefekten, 2022-03-31

Innehåll

Kursen syftar till att studenten ska genomföra ett självständigt vetenskapligt arbete om 15
högskolepoäng rörande en problemställning med relevans för ämnet socialt arbete i hälso- och
sjukvård. Genom ett självständigt examensarbete tränas förmågan att systematiskt beskriva
och analysera problemområden och frågeställningar med relevans för det sociala arbetet i
hälso- och sjukvård. Arbetet kan med fördel anknyta till någon av programmets kurser, dvs
fokusera på organisation och verksamhetsutveckling, juridik, etik eller belysa socialarbetarens
funktion, behandling eller olika målgrupper för insatser utifrån erfarenheter från den
verksamhetsförlagda utbildningen.

Förväntade studieresultat

Efter denna kurs skall studenten:

Kunskap och förståelse:
1. Utifrån kännedom om forskningsfältet kunna formulera en meningsfull
undersökningsbar avgränsad forskningsfråga kring socialt arbete i hälso- och
sjukvård.
2. Kunna applicera relevant vetenskaplig metod för att besvara forskningsfrågan.
3. Kunna planera, genomföra och sammanställa ett välstrukturerat och stringent
vetenskapligt arbete inom given tidsram.

Färdighet och förmåga:
4. Visa förmåga att med klarhet och stringens i framställningen presentera och
analysera data på ett åskådligt och trovärdigt sätt
5. Visa förmåga att kritiskt reflektera öven den egna undersökningens vetenskapliga
trovärdighet i relation till relevant vetenskaplig design/metod
6. Visa färdighet i att analysera, bedöma och kritiskt diskutera en medstudents
vetenskapliga examensarbete i perspektivet av aktuellt forskningsfält

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
7. Kunna redovisa relevant etiskt ramverk samt kritiskt diskutera den egna
undersökningens beaktande av detta ramverk

Behörighetskrav

Socionomexamen om 210 hp eller annan motsvarande examen. Dessutom krävs svenska och engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Undervisningen genomförs genom handledning som kan ske i par och/eller i grupp.

Studenterna delas dessutom in i grupper som vid fyra stödstationer under uppsatskursen
träffas tillsammans med handledaren.

Station 1 hanterar de etiska frågorna och valet av syfte/frågeställningar kopplade till varje
projektplan. Station 2 processar utformningen av introduktionen, dvs. begrepp och/eller
teori/tidigare relevant forskning. Station 3 hanterar design/metod/analys. Station 4 sätter den
egna studiens resultat i perspektivet av introduktionen samt annan relevant forskning/teori
som tonat fram under arbetets gång. Här förs också en metod-kritisk diskussion och studiens
konklusion för fortsatt forskning avhandlas. Vid varje station läser och kommenterar
studenterna varandras utkast - deltagande är därför obligatorisk. Tidpunkter för dessa
stationer bestäms i samråd med handledaren.

Kursens upplägg och innehåll är väl lämpat för att det vetenskapliga arbetet kan genomföras
som ett utvecklingsprojekt i samverkan med t ex uppsatsförfattarens tidigare
verksamhetsförlagda utbildning eller kliniska erfarenhet. Examensarbetet ska författas i
samarbete med annan student. Särskilda skäl för att skriva ensam beslutas av kursansvarig i
samråd med studierektor. Då två studenter skriver tillsammans måste ansvarsfördelningen
tydliggöras. För att en individuell bedömning skall kunna ske måste det framgå vem av
studenterna som ansvarar för respektive del i uppsatsen. I kursen ingår ett obligatoriskt
granskningsseminarium där studentens vetenskapliga arbete granskas. Här ingår en
oppositionsuppgift där studenten granskar en medstudents arbete.

Handledningsresurs ska nyttjas av studenten under den termin som studenten är
förstagångsregistrerad på kursen, eller senast under nästkommande termin. Om studenten inte
avser att nyttja handledningsresurs i enlighet med detta uppmanas studenten att kontakta
kursansvarig och studierektor.

Examination

Kursen examineras på följande två sätt: 1) Författandet av ett examensarbete samt försvar av
detta. Arbetet ska presenteras som en sammanhängande text i form av en uppsats. 2) En
genomförd oppositionsuppgift på en medstudents arbete.

Som betyg på examensarbetet används något av betygen Väl Godkänd (VG), Godkänd (G)
och Underkänd (U). För betyget Godkänd krävs att studenten genom examensarbetet
uppfyller kursens förväntade studieresultat. För betyget Väl Godkänd krävs dessutom
att examensarbetet präglas av hög teoretisk och metodologisk skicklighet. Som betyg för
oppositionsuppgiften ges något av betygen Godkänd och Underkänd och sätts i samband med
granskningsseminariet.

För alla skriftliga examinationsuppgifter gäller att studenten hanterar källor i enlighet med akademiskt vedertagna former samt att de ska vara av god språklig standard.

Student som ej deltagit i obligatoriskt utbildningsmoment kan efter beslut av examinator ges
möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Kompletteringen anpassas
individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska ha utförts inom två
veckor från tidpunkten för det missade obligatoriska utbildningsmomentet.

Student som ej uppnått godkänt resultat vid examination av det självständiga arbetet eller oppositionsuppgift,
kan efter beslut av examinator ges möjlighet till komplettering/revidering för att uppnå
godkänt betyg på kursen. Komplettering/revidering ska äga rum inom två veckor efter att
studenten meddelats examinationsresultatet. Student har rätt att byta examinator efter två icke
godkända examinationer, om inte särskilda skäl talar däremot. Skriftlig begäran lämnas till studierektor senat två veckor före nästa examinationstillfälle.

Alla ingående delar i kursen kan ligga till grund för examination och kursbetyg. Betyg på
kursen sätts därför först när alla prov och alla obligatoriska delar är genomförda.

Om studenten har ett beslut om särskilt stöd, har examinator rätt att besluta om anpassad
examination.

Vad gäller regler för omprov och examination följer institutionen i övrigt Umeå universitets
regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå:
http://www.umu.se/regelverk/utbildning-pa-grund--och-avancerad-niva

Ansökan om examination på annan ort sker på anvisad blankett som lämnas hos studentexpeditionen.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande av kurs prövas individuellt. Information och blanketter gällande
tillgodoräknande finns på http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 29

Asplund Johan
Hur låter åskan? : förstudium till en vetenskapsteori
Göteborg : Korpen : 2003 : 134, [1] s. :
ISBN: 91-7374-409-3 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Augustsson Gunnar
Akademisk skribent : om att utveckla sitt vetenskapliga skrivande
Lund : Studentlitteratur : 2007 : 166 s. :
ISBN: 978-91-44-00491-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Erikson Martin G.
Referera reflekterande : konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 121 s. :
ISBN: 978-91-44-04817-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Kvalitativ innehållsanalys. Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård
Granskär M, Höglund- Nielsen B
Lund: Studentlitteratur :
Obligatorisk

Trost Jan
Att vara opponent
2., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 66 s. :
ISBN: 9789144095066
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Widerberg Karin
Vetenskapligt skrivande : kreativa genvägar
Lund : Studentlitteratur : 2003 : 103 s. :
ISBN: 91-44-03040-1 : 247:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album