Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp

Engelskt namn: The Nursing Profession - Introduction

Denna kursplan gäller: 2021-01-04 till 2022-07-24 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 3OM367

Högskolepoäng: 6

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2018-10-25

Reviderad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2020-10-22

Innehåll

Kursen omfattar en introduktion till sjuksköterskans profession och huvudområdet omvårdnad. Yrkesprofessionens framväxt och utveckling, hälso- och sjukvårdens organisation samt lagstadgade förutsättningar, sjuksköterskans kärnkompetenser, professionsetik samt auskultation ingår. Modell för omvårdnad samt omvårdnadsprocessen introduceras i kursen.

Relevanta teorier för omvårdnad samt intersektionella perspektiv kopplade till exempelvis maktrelationer, genus, klass, ålder, etnicitet, sexualitet och könsidentitet genomsyrar kursen.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
  • redogöra för sjuksköterskans kärnkompetenser samt förstå hur de relaterar till huvudområdet omvårdnad
  • redogöra för hälso- och sjukvårdens organisation samt lagstadgade förutsättningar 
Färdighet och förmåga
  • förstå omvårdnad som begrepp och ansvarsområde samt reflektera kring dessa utifrån sjuksköterskans profession och en modell för omvårdnad 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • reflektera över hur professionsetik och intersektionella perspektiv kan relateras till sjuksköterskans yrkesutövning

Behörighetskrav

Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 16/A14)

Undervisningens upplägg

Studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion. Ett problematiserande förhållningssätt introduceras i kursen. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, arbete i studiegrupp, seminarier och föreläsningar. Obligatorisk auskultation inom vårdverksamhet på studieorten genomförs. Undervisning på engelska kan förekomma.

För de nätburna inslagen behövs tillgång till dator med internetuppkoppling med 2.0 Mbit/s eller högre i båda riktningarna, ett usb-headset med mikrofon samt webbkamera. Fast uppkoppling är att föredra. Man kan även koppla upp sig på ett bibliotek eller lärcentrum.

För distansstudenter förekommer i denna kurs sammankomster på studieorten.

Examination

Som betyg används en tvågradig betygsskala; godkänd (G) eller underkänd (U). Kursen examineras i form av skriftlig och muntlig redovisning av uppgifter, enskilt och i grupp, med individuell bedömning.

För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinationer är godkända och obligatoriska moment är fullgjorda.

Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

För ytterligare information se regelverket, Umeå universitet.

- Innehållet i kursen 3OM367 överlappar helt med innehållet i 3OM316
- Kursen 3OM367 ersätter kursen 3OM316

Litteratur