Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Sjuksköterskans profession - tillämpning, 22,5 hp

Engelskt namn: The Nursing Profession - Practicum

Denna kursplan gäller: 2022-01-17 och tillsvidare

Kurskod: 3OM377

Högskolepoäng: 22,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2018-10-25

Reviderad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2020-11-19

Innehåll

Kursen innehåller verksamhetsförlagd utbildning (VFU) med efterföljande yrkesmässig handledning inom omvårdnad (YHiO). Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen (NKSE) genomförs under den sista VFU-perioden. Kursens innehåll fokuserar på sjuksköterskans ledarskap utifrån kärnkompetenserna relaterat till aktuell forskning samt gällande lagar och författningar. Personcentrering, etik, prioriteringar samt fördjupning i sjukdomstillstånd och dess konsekvenser för patientens dagliga liv, relevanta för den aktuella VFU-placeringen ingår.
 
Kursen är uppdelad i fem delar:
Del 1 - VFU inom somatisk sjukhusvård alternativt kommunal eller privat äldreomsorg, inkl fältstudier inom hemsjukvård, 9,0 hp.
Del 2 - Evidens för förändring utifrån ett område/problem inom omvårdnad i klinisk praxis, 1,5 hp.
Del 3 - VFU inom somatisk sjukhusvård alternativt kommunal eller privat äldreomsorg, inkl auskultation inom hemsjukvård, 8,5 hp. Student genomför VFU inom annan vårdform än under moment 1.
Del 4 - Etiska resonemang där olika värden står i konflikt samt alternativa förhållningssätt med patienters och närståendes välbefinnande i fokus, 1,5 hp.
Del 5 - NKSE, 2,0 hp.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse 
  • utifrån gällande lagar, författningar och kompetensbeskrivningar redogöra för olika professioners kunskaps- och ansvarsområden samt hur dessa kan bidra till teamets samlade kompetens i olika kontext
  • utifrån gällande lagar och författningar visa kunskap om delegering, hur det tillämpas samt dess konsekvenser i olika kontext
 Färdighet och förmåga 
  • utifrån tillgänglig evidens och beprövad erfarenhet självständigt kritiskt granska och värdera egna samt andra professioners bedömningar, med patientens och närståendes välbefinnande och säkerhet i fokus
  • hantera läkemedel, informera om effekter och biverkningar samt bedöma risker vid läkemedelsinteraktioner så att säker vård tillgodoses
  • utifrån omvårdnadsprocessen samt gällande lagar och författningar, med ett professionellt förhållningssätt, leda omvårdnadsarbetet i olika kontext samt handleda studenter och personal i samverkan med andra professioner så att säker vård tillgodoses
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
  • identifiera ett område/problem inom omvårdnad i klinisk praxis som kan utvecklas eller förbättras och presentera ett evidensbaserat underlag för att genomföra förändringen
  • identifiera egna styrkor och svagheter samt självkritiskt reflektera över den egna professionella utvecklingen under utbildningen, med fokus på det framtida ansvaret som sjuksköterska
  • föra etiska resonemang utifrån en problematisk omvårdnadssituation där olika värden står i konflikt samt utifrån olika etiska principer argumentera för alternativa förhållningssätt, med patienters och närståendes välbefinnande i fokus 

Behörighetskrav

För tillträde till kurs gäller godkända kurser i termin 1-4 samt genomgångna kurser i termin 5.

Undervisningens upplägg

Studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion. Ett problematiserande förhållningssätt genomsyrar kursen. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, arbete i studiegrupp, seminarier och föreläsningar. VFU genomförs i somatisk sjukhusvård samt kommunal eller privat äldreomsorg, inkl auskultation inom hemsjukvård. VFU genomförs inom institutionens/fakultetens avtalsområden, där platsgaranti kan ges. Ett obligatoriskt fördjupningsarbete presenteras muntligt för personalgruppen under den andra VFU-perioden. Efterföljande YHIO samt simulering där teamarbete tränas är också obligatoriskt.

Undervisning och litteratur på engelska kan förekomma. Möjlighet att genomföra internationellt utbyte ges inom kursen.

För de nätburna inslagen behövs tillgång till dator med internetuppkoppling med 2.0 Mbit/s eller högre i båda riktningarna, ett usb-headset med mikrofon samt webbkamera. Fast uppkoppling är att föredra. Man kan även koppla upp sig på ett bibliotek eller lärcentrum.
 
För distansstudenter förekommer i denna kurs sammankomster på studieorten.

Examination

Som betyg används en tvågradig betygsskala; godkänd (G) och underkänd (U). Kursen examineras individuellt vid de två VFU-perioderna, där separata betyg sätts utifrån kunskaper, färdigheter och förhållningssätt (G-U). Examination sker även genom individuellt skriftligt fördjupningsarbete (G-U) samt vid etikseminarium i grupp där studentens individuella prestation bedöms utifrån fastställda kriterier (G-U). Godkänd VFU i den första perioden krävs för att få genomföra den andra VFU-perioden i kursen. Nationell klinisk slutexamination (NKSE) genomförs och omfattar två delar, delprov I teoretiskt prov (G-U) och delprov II praktiskt prov (G-U).
 
För betyget G på hel kurs krävs godkänt betyg på samtliga delar samt att obligatoriska delar är genomförda.

Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begär annan examinator. Student som underkänts i verksamhetsförlagd utbildning erbjuds en (1) ny utbildningsperiod som till sin längd och innehåll motsvarar den underkända perioden. Student som på eget initiativ avbryter sin verksamhetsförlagda utbildning i förtid kan ges betyget underkänd.

Vid verksamhetsförlagda lärandeaktiviteter gäller att krav på professionellt förhållningssätt inklusive klädsel och hygien följs enligt mottagande verksamhetens direktiv.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall studenten uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. Detta innebär att ett praktiktillfälle är förbrukat.

I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt då kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att hen tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen. Om det i kursplanen anges att det finns begränsningar av antalet provtillfällen och studenten har förbrukat dessa har studenten inte rätt till nytt provtillfälle.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

- Innehållet i kursen 3OM377 överlappar helt med innehållet i 3OM340
- Kursen 3OM377 ersätter kursen 3OM340

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 3

För all kurslitteratur gäller senaste upplaga.

För kursens innehåll och uppgifter krävs kompletterande relevant litteratur.

Etikboken : etik för vårdande yrken
Sandman Lars, Kjellström Sofia
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 485 sidor :
ISBN: 9789144120539
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Kompetensutveckling för legitimerad sjuksköterska
Svensk sjuksköterskeförening : 2017 :
https://swenurse.se/publikationer/kompetensbeskrivning-for-legitimerad-sjukskoterska
Obligatorisk

Omvårdnadens grunder : Ansvar och utveckling
Ehrenberg Anna, Wallin Lars, Edberg Anna-Karin
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 483 sidor :
ISBN: 9789144123172
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Omvårdnadens grunder : Hälsa och ohälsa
Edberg Anna-Karin, Wijk Helle
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 756 sidor :
ISBN: 9789144123165
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Forsberg Anna
Omvårdnad på akademisk grund : att utvecklas och ta ansvar
1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2016 : 176 s. :
ISBN: 9789127141469
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Omvårdnadens grunder : Perspektiv och förhållningssätt
Friberg Febe, Öhlén Joakim
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 711 sidor :
ISBN: 9789144123189
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Omvårdnadsteorier i klinisk praxis
Wiklund Gustin Lena, Lindwall Lillemor
1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2012 : 343 s. :
ISBN: 9789127131828 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album