"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Sjuksköterskans profession - tillämpning, 22,5 hp

Engelskt namn: The Nursing Profession - Practicum

Denna kursplan gäller: 2023-11-27 och tillsvidare

Kurskod: 3OM377

Högskolepoäng: 22,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2018-10-25

Reviderad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2023-08-31

Innehåll

Kursen innehåller verksamhetsförlagd utbildning (VFU) med efterföljande yrkesmässig handledning inom omvårdnad (YHiO). Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen (NKSE) genomförs under den senare delen av terminen. Kursens innehåll fokuserar på en fördjupning av kliniskt resonemang utifrån sjuksköterskans omvårdnadsansvar i enlighet med kompetensbeskrivningen, aktuellt kunskapsläge samt regelverk. Personcentrerad vård, etik samt fördjupning i omvårdnad och dess konsekvenser för patientens dagliga liv, relevanta för den aktuella VFU-placeringen ingår.
 
Kursen är uppdelad i två delkurser med följande innehåll:

Delkurs 1

  • VFU 1 inom somatisk sjukhusvård alternativt äldrevård och/eller hemsjukvård
  • Interprofessionellt lärande (IPL)
  • Evidens för förändring utifrån ett område/problem inom omvårdnad i klinisk praxis
  • NKSE teoretiskt prov

Delkurs 2

  • VFU 2 inom somatisk sjukhusvård alternativt äldrevård och/eller hemsjukvård. Student genomför VFU inom annan vårdform än under delkurs 1.
  • Etiska resonemang där olika värden står i konflikt samt alternativa förhållningssätt med patienters och närståendes välbefinnande i fokus
  • Genomförande av undervisning
  • Interprofessionellt lärande (IPL)
  • NKSE, praktiskt prov

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten självständigt kunna

För delkurs 1

Kunskap och förståelse 

1. Exemplifiera och förklara sjuksköterskans ansvar för omvårdnad och som en del av vårdteamets olika professioner utifrån gällande regelverk och kompetensbeskrivning.

2. Känna igen, tolka och dra slutsatser av vårdsituationer utifrån vetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet med personcentrerad vård i fokus.

3. Exemplifiera och förklara regelverk, författningar och jämföra hur delegering och avvikelserapportering ska tillämpas och hur det tillämpas samt vilka konsekvenser det får i olika kontext.

 Färdighet och förmåga 

4. Genomföra god omvårdnad utifrån sjuksköterskans ansvarsområde och tillämpa omvårdnadsprocessen strukturerat utifrån ett kliniskt resonemang baserat på aktuellt kunskapsläge.

5. Genomföra läkemedelshantering, förklara och informera om läkemedlens effekter, bieffekter samt kunna resonera runt olika former av interaktioner för god och säker vård.

6. Genomföra aktuella vårdinsatser i samverkan med patienter, närstående och övriga professioner i vårdteamet utifrån aktuellt kunskapsläge, gällande regelverk och sjuksköterskans ansvarsområde.

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

7. Kritiskt granska och värdera olika omvårdnadssituationer för att identifiera ett omvårdnadsproblem inom en specifik kontext där omvårdnaden behöver utvecklas eller förbättras. Även generera och presentera ett kunskapsunderlag utifrån aktuellt kunskapsläge och som kan användas i ett förbättringsarbete för god och säker vård.

8. Kritiskt granska den egna professionella utvecklingen, styrkor och förbättringsområden, med fokus på ansvarsområde inom kommande profession som sjuksköterska.

9. Kritiskt granska och värdera den egna och övriga professioners insatser i olika vårdsituationer utifrån regelverk och, aktuellt kunskapsläge samt överväga åtgärder.

10. Reflektera över olika professioners specifika bidrag och värdera teamets kompetens i ett hälsofrämjande utvecklingsprojekt

 

För delkurs 2

Kunskap och förståelse

11. Exemplifiera och förklara den specifika omvårdnaden för varje vårdsituation utifrån sjuksköterskans ansvarsområde, personcentrerad omvårdnad, gällande regelverk, aktuellt kunskapsläge och som en av vårdteamets olika professioner med fokus på god och säker vård.

Färdighet och förmåga

12. Organisera, leda och genomföra omvårdnadsarbetet med ett professionellt förhållningssätt utifrån sjuksköterskans ansvarsområde, personcentrerad vård i olika kontext och teamkonstellationer, handleda och undervisa medarbetare och studenter, med målet god och säker vård.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

13. Kritiskt granska vårdsituationer där olika värden står i konflikt med varandra, genomföra etisk analys och resonemang samt genom presentation argumentera för alternativa förhållningssätt med patienters och närståendes välbefinnande i fokus.

14. Kritiskt granska och värdera aktuella omvårdnadssituationer utifrån regelverk, aktuellt kunskapsläge och omvårdnadsprocessen samt överväga åtgärder i samverkan med patient, närstående och övriga professioner i vårdteamet mot målet god och säker vård.

Behörighetskrav

För tillträde till kurs gäller godkända kurser i termin 1-4 samt genomförda obligatoriska seminarier i kursen 3OM376.

Undervisningens upplägg

Studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion. Ett problematiserande förhållningssätt genomsyrar kursen. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, arbete i studiegrupp, seminarier och föreläsningar. VFU genomförs i somatisk sjukhusvård samt äldreomsorg och/eller hemsjukvård. VFU genomförs inom institutionens/fakultetens avtalsområden, där platsgaranti kan ges. YHIO, IPL samt IPL med simulering är obligatoriskt.

Undervisning och litteratur på engelska kan förekomma. Möjlighet att genomföra internationellt utbyte ges inom kursen.

För de nätbaserade delarna av utbildningen krävs tillgång till dator med bra och stabil internetuppkoppling, ett headset med mikrofon samt webbkamera. Saknas internet kan bibliotek eller lärcentrum vara ett alternativ.

För distansstudenter förekommer i denna kurs sammankomster på campus.

Examination

Som betyg används en tvågradig betygsskala; godkänd (G) och underkänd (U). Kursen examineras individuellt utifrån kunskaper, färdigheter och förhållningssätt. Följande examinationer ingår: VFU 1 (G-U) och VFU 2 (G-U), skriftligt fördjupningsarbete (G-U), genomförande av undervisning (G-U) samt etikseminarium (G-U). Godkänd VFU i delkurs 1 i den första perioden krävs för att få genomföra delkurs 2. Nationell klinisk slutexamination (NKSE) genomförs och omfattar två delar, delprov I teoretiskt prov (G-U) och delprov II praktiskt prov (G-U). Antal examinationstillfällen fastställs enligt nationella direktiv.
 
För betyget G på hel kurs krävs godkänt betyg på samtliga delar samt att obligatoriska delar är genomförda.

Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begär annan examinator. Student som underkänts i verksamhetsförlagd utbildning erbjuds en (1) ny utbildningsperiod som till sin längd och innehåll motsvarar den underkända perioden. Student som på eget initiativ avbryter sin verksamhetsförlagda utbildning i förtid kan ges betyget underkänd.

Vid verksamhetsförlagda lärandeaktiviteter gäller att krav på professionellt förhållningssätt inklusive klädsel och hygien följs enligt mottagande verksamhetens direktiv.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall studenten uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. Detta innebär att ett praktiktillfälle är förbrukat.

I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt då kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att hen tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen. Om det i kursplanen anges att det finns begränsningar av antalet provtillfällen och studenten har förbrukat dessa har studenten inte rätt till nytt provtillfälle.
 

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination, och som har erhållit ett beslut om rätt till stöd från samordnare för studenter med funktionsnedsättning vid Studentcentrum, ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

Hälso- och vaccinationsprogram
Inför det verksamhetsintegrerade lärandet erbjuds studenter vid Medicinska fakulteten vid Umeå universitet vaccination mot Hepatit B. Därtill erbjuds studenter som inte vaccinerats mot COVID-19 eller mässling, påssjuka och röda hund (MPR) att komplettera med detta. Medicinska fakulteten står
enbart för de kostnader som uppkommer inom hälso- och vaccinationsprogrammet i det fall de skett inom ramen av de av programmen organiserade tillfällena.

Tillgång till verksamhetsintegrerat lärande
Verksamhetsintegrerat lärande (inklusive VFU och klinisk praktik) genomförs inom respektive utbildnings avtal i samverkan med regioner, primärkommuner och ett antal privata aktörer. Om student inte uppfyller praktikplatsens krav utifrån exempelvis arbetsmiljö eller patientsäkerhetsaspekter, kan universitetet inte garantera tillgång till verksamhetsintegrerat lärande. Universitetet ska då undersöka möjligheten att studenten kan erbjudas annan praktikplats inom ramen för universitetets avtal.

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet.

- Innehållet i kursen 3OM377 överlappar helt med innehållet i 3OM340
- Kursen 3OM377 ersätter kursen 3OM340

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 48

För all kurslitteratur gäller senaste upplaga.

För kursens innehåll och uppgifter krävs kompletterande relevant litteratur.

Etikboken : etik för vårdande yrken
Sandman Lars, Kjellström Sofia
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 485 sidor :
ISBN: 9789144120539
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Kompetensutveckling för legitimerad sjuksköterska
Svensk sjuksköterskeförening : 2017 :
https://swenurse.se/publikationer/kompetensbeskrivning-for-legitimerad-sjukskoterska
Obligatorisk

Omvårdnadens grunder : Ansvar och utveckling
Ehrenberg Anna, Wallin Lars, Edberg Anna-Karin
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 483 sidor :
ISBN: 9789144123172
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Omvårdnadens grunder : Hälsa och ohälsa
Edberg Anna-Karin, Wijk Helle
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 756 sidor :
ISBN: 9789144123165
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Forsberg Anna
Omvårdnad på akademisk grund : att utvecklas och ta ansvar
1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2016 : 176 s. :
ISBN: 9789127141469
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Omvårdnadens grunder : Perspektiv och förhållningssätt
Friberg Febe, Öhlén Joakim
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 711 sidor :
ISBN: 9789144123189
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Omvårdnadsteorier i klinisk praxis
Wiklund Gustin Lena, Lindwall Lillemor
1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2012 : 343 s. :
ISBN: 9789127131828 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst