Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Sjuksköterskans profession - tillämpning, 22,5 hp

Engelskt namn: The Nursing Profession - Practicum

Denna kursplan gäller: 2022-01-03 till 2022-01-09 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 3OM377

Högskolepoäng: 22,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2018-10-25

Innehåll

Kursens innehåll fokuserar på sjuksköterskans ledarskap utifrån kärnkompetenserna relaterat till aktuell forskning samt gällande lagar och författningar. Personcentrering, etik, prioriteringar samt fördjupning i sjukdomstillstånd och dess konsekvenser för patientens dagliga liv, relevanta för den aktuella placeringen ingår. Kursen innehåller verksamhetsförlagd utbildning (VFU) med efterföljande yrkesmässig handledning inom omvårdnad (YHIO). Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen (NKSE) genomförs under den sista VFU-perioden.
 
Kursen är uppdelad i 5 moment.
Moment 1 – VFU inom somatisk sjukhusvård alternativt kommunal eller privat äldreomsorg, inkl fältstudier inom hemsjukvård, 9 hp.
Moment 2 – Evidens för förändring utifrån ett område/problem inom omvårdnad i klinisk praxis som kan förbättras, 1,5 hp.
Moment 3 – VFU inom somatisk sjukhusvård alternativt kommunal eller privat äldreomsorg, inkl. fältstudier inom hemsjukvård, 8,5 hp. Student genomför VFU inom annan vårdform än under moment 1.
Moment 4 – Etiska resonemang där olika värden står i konflikt samt alternativa förhållningssätt med patienters och närståendes välbefinnande i fokus, 1,5hp.
Moment 5 – NKSE, 2 hp.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse 
  • utifrån gällande lagar, författningar och kompetensbeskrivningar redogöra för olika professioners kunskaps- och ansvarsområden samt hur dessa kan bidra till teamets samlade kompetens i olika kontext
  • utifrån gällande lagar och författningar visa kunskap om delegering, hur det tillämpas samt dess konsekvenser i olika kontext
 Färdighet och förmåga 
  • utifrån tillgänglig evidens och beprövad erfarenhet självständigt kritiskt granska och värdera egna samt andra professioners bedömningar, med patientens och närståendes välbefinnande och säkerhet i fokus
  • hantera läkemedel, informera om effekter och biverkningar samt bedöma risker vid läkemedelsinteraktioner så att säker vård tillgodoses
  • utifrån omvårdnadsprocessen samt gällande lagar och författningar, med ett professionellt förhållningssätt, leda omvårdnadsarbetet i olika kontext samt handleda studenter och personal i samverkan med andra professioner så att säker vård tillgodoses
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
  • identifiera ett område/problem inom omvårdnad i klinisk praxis som kan utvecklas eller förbättras och presentera ett evidensbaserat underlag för att genomföra förändringen
  • identifiera egna styrkor och svagheter samt självkritiskt reflektera över den egna professionella utvecklingen under utbildningen, med fokus på det framtida ansvaret som sjuksköterska
  • föra etiska resonemang utifrån en problematisk omvårdnadssituation där olika värden står i konflikt samt utifrån olika etiska principer argumentera för alternativa förhållningssätt, med patienters och närståendes välbefinnande i fokus 

Behörighetskrav

För tillträde till kurs gäller godkända kurser i termin 1-4 samt genomgångna kurser i termin 5.

Undervisningens upplägg

Studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion. Ett problematiserande förhållningssätt genomsyrar kursen. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, arbete i studiegrupp, seminarier och föreläsningar. VFU genomförs i somatisk sjukhusvård samt inom kommunal eller privat äldreomsorg, inkl. fältstudier i hemsjukvård. I kursen ingår handledning av studenter i tidigare kurser inom programmet. Ett fördjupningsarbete presenteras muntligt för personalgruppen under den andra VFU-perioden, obligatoriskt. Efterföljande YHIO är obligatorisk. Simulering där teamarbete tränas är obligatoriskt. 

Undervisning och litteratur på engelska kan förekomma. Möjlighet att genomföra internationellt utbyte ges inom kursen.

För de nätburna inslagen behövs tillgång till dator med internetuppkoppling med 2.0 Mbit/s eller högre i båda riktningarna, ett usb-headset med mikrofon samt webbkamera. Fast uppkoppling är att föredra. Man kan även koppla upp sig på ett bibliotek eller lärcentrum.
 
VFU genomförs inom institutionens/fakultetens avtalsområden, där platsgaranti kan ges.
Utöver VFU perioderna ingår för distansstudenter en sammankomst om 3-5 dagar på studieorten.

Examination

Som betyg används en tvågradig betygsskala; godkänd (G) och underkänd (U). Kursen examineras individuellt vid de två VFU-perioderna, där separata betyg sätts utifrån kunskaper, färdigheter och förhållningssätt. Examination sker även genom individuellt skriftligt fördjupningsarbete samt vid etikseminarium i grupp där studentens individuella prestation bedöms utifrån fastställda kriterier.
 
För betyget G på hel kurs krävs godkänt betyg på samtliga examinationer samt att obligatoriska moment är genomförda. Godkänd VFU i den första perioden krävs för att få genomföra den andra VFU-perioden i kursen. 
 
Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. Student som underkänts i verksamhetsförlagd utbildning erbjuds en ny utbildningsperiod som till sin längd och innehåll motsvarar den underkända perioden. Student som på eget initiativ avbryter sin verksamhetsförlagda utbildning i förtid kan ges betyget underkänd.
 
Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna
en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen.

I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen.

Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.