Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Slöjd, tradition, kultur och slöjdtekniker i praktiken, 7,5 hp

Engelskt namn: Swedish Sloyd, Wood-Crafting Culture in Practice

Denna kursplan gäller: 2017-10-16 och tillsvidare

Kurskod: 1SL005

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2018-06-04

Innehåll

Kursens mål är att genom praktiskt arbete uppleva svensk slöjdkultur. 
Under kursen fokuseras traditionella hantverkstekniker i trä. Kursen riktar sig till personer från andra kulturer i syfte att introducera svensk slöjd kultur och tradition. Under kursen introduceras handverktyg med fokus på användning och skötsel. Säkerheten i slöjdsalen är också en av de saker som behandlas.
 
Under kursen fokuseras, förutom användning och skötsel av handverktyg, områdena form, färg och uttryck genom övningar i färskt och torrt virke. 
Under kursen introduceras även områdesspecifika tekniker och begrepp.
Konstruktion, estetiska ställningstaganden och hållbarhetsperspektiv berörs.
 
Att utifrån kulturarv utveckla sin personliga förmåga att uttrycka sig genom material. Kursen passar därför både nybörjare och avancerade hantverkare.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs skall den studerande kunna:

 Kunskap och förståelse:

- Redogöra för och tillämpa olika tekniker inom träslöjd.
- gestalta en idé i material.
- arbeta säkert i en slöjdsal. 
 
Färdighet och förmåga:
 

- Visa förmåga att arbeta med slöjdens arbetsprocesser.
- Ha förmåga att slutföra praktiska slöjdarbeten. 
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
 
- Kunna utvärdera sin egen och andras slöjdföremål utifrån svenska? Slöjdtraditioner
- Kunna tolka slöjdföremål utifrån ett slöjdhistoriskt perspektiv.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs på 25 procents studietakt (motsvarande cirka tio timmar i veckan) och möjliggör att kursen kan integreras med andra studier/ arbete. Kursen består av introducerande föreläsningar, seminarier, handledning samt genomförande och presentation av hantverksuppgifter. Studieort är Umeå och obligatoriska fysiska träffar sker på kvällstid. Kursen bedrivs med stöd av informations- och kommunikationsteknik

Examination

Examinationen sker muntligt och visuellt. Under kursens gång examineras kursens olika moment löpande genom övningar och obligatoriska presentations- samt inlämningsuppgifter av prövande karaktär. 
 
På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För Godkänt fordras närvaro vid den lärarledda undervisningen som är av prövande karaktär, samt en godkänd individuell examination.

För studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare provtillfälle efter någon tid. Den som godkänts i prov får inte genomgå förnyad prövning för högre betyg. Student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 22 §, HF). Begäran om ny examinator ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

 

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.