"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Smärtfysiologi och motorisk kontroll inom muskuloskeletal rehabilitering, 15 hp

Engelskt namn: Pain physiology and motor control in musculoskeletal rehabilitation

Denna kursplan gäller: 2019-12-30 och tillsvidare

Kurskod: 3FT910

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Fysioterapi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Avdelningen för fysioterapi

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut och tränarprogrammen, 2015-11-18

Reviderad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut-, och idrottsfysiologprogrammen, 2019-12-12

Innehåll

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper inom rehabilitering av muskuloskeletala besvär, företrädesvis rygg- och nacksmärta. Kursen har speciellt fokus på smärta, smärtfysiologi och motorisk kontroll samt hur detta samverkar vid vanliga långvariga smärttillstånd. Kursen syftar också till att, med utgångspunkt i rådande teorier, patofysiologiska modeller och aktuellt evidensläge, kunna värdera behandlings- och undersökningsmetoder. Praktiska moment med metoder att träna och testa sensomotorisk funktion av relevans för målgruppen ingår.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten:

 1. utifrån smärtmekanismer och smärtteorier kunna diskutera och värdera patofysiologiska modeller, undersöknings- och behandlingsmetoder vid muskuloskeletala besvär.
 2. utifrån teorier om motorisk kontroll och motorisk inlärning, kunna diskutera och värdera modeller för motorisk inlärning vid smärta och funktionsnedsättning samt praktiskt analysera och tillämpa metoder för träning av sensomotorisk funktion.
 3. kunna beskriva modulerande smärthämmande mekanismer vid fysisk aktivitet och dess evidens som preventiv åtgärd vid nack- och ryggsmärta, samt analysera och tillämpa denna kunskap i teoretiska patientfall.
 4. självständigt kunna söka, kritiskt granska och värdera information om metoder inom muskuloskeletal rehabilitering, samt diskutera metodernas teori- och mekanismanknytning.

Behörighetskrav

Kandidatexamen i fysioterapi/sjukgymnastik eller sjukgymnast/fysioterapeutexamen 180 hp innehållande minst 15 hp examensarbete eller läkarexamen innehållande minst 15 hp examensarbete. Engelska och svensk för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Kursen ges på halvfart och är upplagd som modifierad och delvis nätbaserad distansutbildning, vilket innebär att vissa kursträffar med obligatoriska moment hålls i Umeå. Genomförande och upplägg utgår ifrån s.k." blended learning" där traditionella undervisningsformer kombineras med olika former av internetstöd med syfte att maximera nyttan av olika läromodeller. Studerandeaktivt lärande med ett eget ansvar att söka, analysera, diskutera och värdera kunskap betonas i kursen.

Examination

Kursen examineras individuellt genom skriftliga prov (förväntade studieresultat 1-3), aktivt deltagande i obligatoriska seminarier (förväntade studieresultat 1-3), skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar (förväntade studieresultat 1-4). I de fall prov eller obligatoriska moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan annan proportionell uppgift anges.

Student som underkänts vid ordinarie tillfälle har rätt till förnyad examination i nära anslutning till ordinarie tillfälle. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Efter tre prov rekommenderas studenten att ansöka om plats i förnyad kurs. Student som underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator (HF 6 kap22).

I de fall en kurs har upphört att gälla eller kursplan genomgått större förändringar ska prov/förnyat prov som baseras på samma kursplan som ordinarie tentamen garanteras under 2 år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).  För betyget G på hela kursen krävs att samtliga obligatoriska moment är godkända. Betyget VG utgör en sammanfattande bedömning av resultaten av samtliga examinerande uppgifter i kursen, och garanteras när högsta betyg uppnåtts i alla examinerande uppgifter.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

I de fall prov eller obligatoriska moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan annan rimligt proportionell uppgift anges. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Efter tre prov rekommenderas studenten ansöka om plats i förnyad kurs. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för programmet.

En student vars resultat på kursens prov inte uppfyller kursens förväntade studieresultat, men ligger nära gränsen för godkänt betyg, kan ges möjlighet till komplettering. Beslut om komplettering fattas av examinator och ska anpassas individuellt utifrån det/ de mål som inte uppnåtts. Komplettering ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet, men före nästa examinationstillfälle.

Det är enbart tillåtet att komplettera upp till godkänt, ej till högre betyg. Om examinator beslutat att komplettering är möjlig har studenten rätt att välja komplettering eller att istället göra ett omprov för att ha möjlighet att uppnå ett högre betyg än godkänt.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För närmare information se Högskoleförordningen samt http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden. Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Övriga föreskrifter

Studierna ska bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se).
För student som bryter mot Umeå universitets plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen 10 kap.

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 52

  Dynamics of skill acquisition : a constraints-led approach
  Davids K., Button Chris, Bennett Simon
  Champaign, IL : Human Kinetics : c2008. : xi, 251 p. :
  http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0718/2007020516.html
  ISBN: 978-0-7360-3686-3 (hard cover)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Smärta och inflammation : vid reumatiska sjukdomar och vanliga smärttillstånd i rörelseapparaten
  Kosek Eva, Lampa Jon, Nisell Ralph
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 431 sidor :
  ISBN: 9789144122731
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Bokens första upplaga från 2014 kan också användas.

  Ett alternativ till "Dynamics of skill aquisition" är: "Motor control and learning: a behavioral emphasis", Richard A, Schmidt, Timothy D Lee, Carolee J Winstein, Gabriele Wulf, Howard N. Zelaznik: 6:th edition. Champagne, IL. Human Kinetics: 2019: 532 p. ISBN:9781492547754 Vetenskapliga artiklar och publikationer tillkommer.

 • Giltig från: 2021 vecka 51

  Smärta och inflammation : vid reumatiska sjukdomar och vanliga smärttillstånd i rörelseapparaten
  Kosek Eva, Lampa Jon, Nisell Ralph
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 429 s. :
  ISBN: 9789144056357
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Dynamics of skill acquisition : a constraints-led approach
  Davids K., Button Chris, Bennett Simon
  Champaign, IL : Human Kinetics : c2008. : xi, 251 p. :
  http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0718/2007020516.html
  ISBN: 978-0-7360-3686-3 (hard cover)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Ett alternativ till "Dynamics of skill aquisition" är: "Motor control and learning: a behavioral emphasis", Richard A, Schmidt, Timothy D Lee, Carolee J Winstein, Gabriele Wulf, Howard N. Zelaznik: 6:th edition. Champagne, IL. Human Kinetics: 2019: 532 p. ISBN:9781492547754 Vetenskapliga artiklar och publikationer tillkommer.

 • Giltig från: 2020 vecka 1

  Smärta och inflammation : vid reumatiska sjukdomar och vanliga smärttillstånd i rörelseapparaten
  Kosek Eva, Lampa Jon, Nisell Ralph
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 429 s. :
  ISBN: 9789144056357
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Dynamics of skill acquisition : a constraints-led approach
  Davids K., Button Chris, Bennett Simon
  Champaign, IL : Human Kinetics : c2008. : xi, 251 p. :
  http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0718/2007020516.html
  ISBN: 978-0-7360-3686-3 (hard cover)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Vetenskaplig artiklar och publikationer tillkommer.