"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Socialt arbete: En introduktion, 7,5 hp

Engelskt namn: Social work: Introduktion

Denna kursplan gäller: 2023-06-05 och tillsvidare

Kurskod: 2SA157

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Socialt arbete: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete

Beslutad av: Prefekten, 2018-06-07

Reviderad av: Prefekten, 2023-05-05

Innehåll

Kursens övergripande syfte är att presentera socialt arbete och socionomyrket. Under kursen introduceras socialt arbete som kunskaps- och professionsfält. Kursen är generell till sin karaktär såtillvida att den tematiserar olika sociala problem- och kunskapsområden som kommer att fördjupas under utbildningens gång.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten, avseende kunskap och förståelse, kunna:

1.    Visa grundläggande kunskap och förståelse om socionomprofessionens förutsättningar, möjligheter, karaktär och historiska utveckling
2.    Visa grundläggande kunskap om hur sociala problem kan förstås
3.    Visa grundläggande kännedom om professionellt bemötande av sociala problem
4.    Visa grundläggande kunskap och förståelse om vetenskapsteoretiska perspektiv och socialt arbete som vetenskapligt ämne samt betydelsen av vetenskapligt förankrat arbetssätt.

Efter avslutad kurs ska studenten, avseende färdighet och förmåga, kunna:

5.    Visa grundläggande färdighet och förmåga att identifiera och exemplifiera samhällsstrukturer och maktordningar som skapar sociala problem på individ- grupp och samhällsnivå.

6.     Visa grundläggande färdigheter i akademiskt skrivande

Efter avslutad kurs ska studenten, avseende värderingsförmåga och förhållningssätt, kunna:

7.    Visa förmåga att värdera situationer utifrån ett grundläggande professionellt och vetenskapligt förhållningssätt

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Undervisningens upplägg

1. För campusutbildning:
Kursens undervisning är upplagd som traditionell campusutbildning. Kursens undervisningsinslag sker i form av föreläsningar, seminarier, projektarbete i grupp, individuella uppgifter och tillämpningsövningar. Inslag av nätburen undervisning kan förekomma. Obligatoriska utbildningsmoment ingår i kursen.

2. För distansutbildning:
Kursens undervisning är upplagd som distansundervisning. På distansutbildningen är kursen nätburen med inspelade föreläsningar på lärplattformen samt webbaserade seminarier och övningar. Umeå är samlingsort för distansundervisningen, vilket innebär att alla examinationer (om annat inte meddelas av kursansvarig) och vissa undervisningsinslag sker på samlingsorten (Umeå). Obligatoriska utbildningsmoment ingår i kursen.

Examination

Examinationen sker på följande sätt:

*    Individuell skriftlig hemtentamen
*    Muntlig redovisning av grupparbete
*    Skriftligt grupparbete
*    Individuella skriftliga uppgifter
*    Aktivt deltagande i seminarier

För skriftliga inlämningsuppgifter gäller att studenten hanterar källor i enlighet med akademiskt vedertagna former samt att uppgifterna ska vara av god språklig standard.

I kursen ingår en obligatorisk skriftlig uppgift som ej betygssätts. På den individuella skriftliga hemtentamen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG). På den muntliga gruppredovisningen, det skriftliga grupparbetet, den individuella skriftliga reflektionsuppgiften, samt aktivt seminariedeltagande ges betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Betyg sätts när alla examinationer och obligatoriska moment är genomförda. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga examinationer och obligatoriska moment är genomförda och godkända. För betyget väl godkänd på hela kursen krävs dessutom betyget VG på den individuella skriftliga hemtentamen.

Student som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för att uppnå ett högre betyg.
Student som ej har godkänt resultat på den individuella skriftliga hemtentamen erbjuds ett omprov.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Vad gäller regler för omprov och examination på annan ort följer institutionen Umeå universitets regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå: http://www.umu.se/regelverk/utbildning-pa-grund--och-avancerad-niva

Ansökan om examination på annan ort sker på anvisad blankett som lämnas hos studentexpeditionen.

Student har rätt att byta examinator efter två icke godkända examinationer, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran lämnas till studierektor senast två veckor före nästa examinationstillfälle.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande av kurs prövas individuellt. Information och blanketter gällande tillgodoräknande finns här: https://www.umu.se/utbildning/universitetsstudier---sa-funkar-det/examen/tillgodoraknanden/

Litteratur

 • Giltig från: 2023 vecka 46

  Rekommenderad litteratur

  Personlig professionell utveckling för socionomer
  Andersson Elmtoft Natasja, Whitaker Anna
  Liber : 2023 : 132 sidor :
  ISBN: 9789147140558
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Etik i socialt arbete - Etisk kod för socialarbetare
  Akademikerförbundet SSR : 2015 :
  Etik i socialt arbete - Etisk kod för socialarbetare
  Obligatorisk

  Akademiskt läsande och skrivande
  Blomström Vendela, Wennerberg Jeanna
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 356 sidor :
  ISBN: 9789144151045
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kunskap i socialt arbete : om villkor, processer och användning
  Blom Björn, Morén Stefan, Nygren Lennart
  2. omarb. uppl. : Stockholm : Natur & Kultur : 2013 : 276 s. :
  ISBN: 9789127134065 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar/kapitel

  Vetenskapsteoretiska grunder : historia och begrepp
  Molander Joakim, Hartman Jan
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2003 : 182, [2] s. :
  ISBN: 9144026900
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Perspektiv på sociala problem
  Meeuwisse Anna, Swärd Hans
  2. omarb. utgåvan : Stockholm : Natur & Kultur : 2013 : 372 s. :
  ISBN: 9789127134287 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: valda delar/kapitel

  Socialt arbete : en grundbok
  Meeuwisse Anna, Swärd Hans, Sunesson Sune, Knutagård Marcus
  3., [rev. och utök.] utg. : Stockholm : Natur & Kultur : 2016 : 544 s. :
  ISBN: 9789127141490
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: valda delar/kapitel

  Vetenskapliga artiklar och kompendier tillkommer.

 • Giltig från: 2023 vecka 23

  Rekommenderad litteratur

  Etik i socialt arbete - Etisk kod för socialarbetare
  Akademikerförbundet SSR : 2015 :
  Etik i socialt arbete - Etisk kod för socialarbetare
  Obligatorisk

  Akademiskt läsande och skrivande
  Blomström Vendela, Wennerberg Jeanna
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 356 sidor :
  ISBN: 9789144151045
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kunskap i socialt arbete : om villkor, processer och användning
  Blom Björn, Morén Stefan, Nygren Lennart
  2. omarb. uppl. : Stockholm : Natur & Kultur : 2013 : 276 s. :
  ISBN: 9789127134065 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar/kapitel

  Vetenskapsteoretiska grunder : historia och begrepp
  Molander Joakim, Hartman Jan
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2003 : 182, [2] s. :
  ISBN: 9144026900
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Perspektiv på sociala problem
  Meeuwisse Anna, Swärd Hans
  2. omarb. utgåvan : Stockholm : Natur & Kultur : 2013 : 372 s. :
  ISBN: 9789127134287 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: valda delar/kapitel

  Socialt arbete : en grundbok
  Meeuwisse Anna, Swärd Hans, Sunesson Sune, Knutagård Marcus
  3., [rev. och utök.] utg. : Stockholm : Natur & Kultur : 2016 : 544 s. :
  ISBN: 9789127141490
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: valda delar/kapitel

  Bära eller brista : kommunikation och relationer i arbetet med människor
  Røkenes Odd Harald, Hansson Per-Halvard
  2 uppl. : Malmö : Gleerups : 2016 : 287 s. :
  ISBN: 9789140693297
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar/kapitel

  Vetenskapliga artiklar och kompendier tillkommer.