Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Socialt arbete: En introduktion, 7,5 hp

Engelskt namn: Social work: Introduktion

Denna kursplan gäller: 2020-08-17 och tillsvidare

Kurskod: 2SA157

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Socialt arbete: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete

Beslutad av: Prefekten, 2018-06-07

Reviderad av: Prefekten, 2020-05-06

Innehåll

Kursens övergripande syfte är att presentera socialt arbete och socionomyrket. Under kursen introduceras socialt arbete som kunskaps- och professionsfält. Kursen är generell till sin karaktär såtillvida att den tematiserar olika sociala problem- och kunskapsområden som kommer att fördjupas under utbildningens gång.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten, avseende kunskap och förståelse, kunna:

1.    Visa grundläggande kunskap och förståelse om det sociala verksamhetsfältets lokala, regionala, nationella och globala sociala problem.
2.    Visa grundläggande kännedom om professionellt bemötande av sociala problem.
3.    Visa grundläggande kunskap och förståelse om socionomprofessionens förutsättningar, möjligheter, karaktär och historiska utveckling.
4.    Visa grundläggande kunskap och förståelse om vetenskapsteoretiska perspektiv och socialt arbete som vetenskapligt ämne samt betydelsen av vetenskapligt förankrat arbetssätt.

Efter avslutad kurs ska studenten, avseende färdighet och förmåga, kunna:

5.    Visa grundläggande färdighet och förmåga att identifiera och exemplifiera strukturer som skapar sociala problem på individ- grupp och samhällsnivå.

Efter avslutad kurs ska studenten, avseende värderingsförmåga och förhållningssätt, kunna:

6.    Visa förmåga att värdera situationer utifrån ett grundläggande professionellt och vetenskapligt förhållningssätt

Behörighetskrav

Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 5/A5)

Undervisningens upplägg

1. För campusutbildning:
Kursens undervisning är upplagd som traditionell campusutbildning. Kursens undervisningsinslag sker i form av föreläsningar, seminarier, projektarbete i grupp, individuella uppgifter och tillämpningsövningar. Inslag av nätburen undervisning kan förekomma. Obligatoriska utbildningsmoment ingår i kursen.

2. För distansutbildning:
Kursens undervisning är upplagd som distansundervisning. På distansutbildningen är kursen nätburen med inspelade föreläsningar på lärplattformen samt webbaserade seminarier och övningar. Umeå är samlingsort för distansundervisningen, vilket innebär att alla examinationer (om annat inte meddelas av kursansvarig) och vissa undervisningsinslag sker på samlingsorten (Umeå). Obligatoriska utbildningsmoment ingår i kursen.

Examination

Examinationen sker på följande sätt:

*    Individuell skriftlig hemtentamen
*    Muntlig gruppredovisning av projektarbete
*    Skriftligt grupparbete
*    Individuella skriftliga uppgifter

För skriftliga inlämningsuppgifter gäller att studenten hanterar källor i enlighet med akademiskt vedertagna former samt att uppgifterna ska vara av god språklig standard.

För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. På den individuella skriftliga hemtentamen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG). På den muntliga gruppredovisningen, det skriftliga grupparbetet, samt de individuella skriftliga uppgifterna
ges betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten för de olika examinationerna och sätts först när alla examinationer och obligatoriska moment är godkända. För betyget väl godkänd på hela kursen krävs betyget VG på den individuella skriftliga hemtentamen.

Student som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för att uppnå ett högre betyg.
Student som ej har godkänt resultat på den individuella skriftliga hemtentamen erbjuds ett omprov.

Student som ej uppnått godkänt resultat på den muntliga och skriftliga gruppuppgiften, samt de individuella skriftliga examinationsuppgifterna kan efter beslut av examinator ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom tre veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Vad gäller regler för omprov och examination på annan ort följer institutionen Umeå universitets regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå: http://www.umu.se/regelverk/utbildning-pa-grund--och-avancerad-niva

Ansökan om examination på annan ort sker på anvisad blankett som lämnas hos studentexpeditionen.

Student har rätt att byta examinator efter två icke godkända examinationer, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran lämnas till studierektor senast två veckor före nästa examinationstillfälle.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande av kurs prövas individuellt. Information och blanketter gällande tillgodoräknande finns här: https://www.umu.se/utbildning/universitetsstudier---sa-funkar-det/examen/tillgodoraknanden/

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 34

Rekommenderad litteratur

Vetenskapsteoretiska grunder : historia och begrepp
Molander Joakim, Hartman Jan
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2003 : 182, [2] s. :
ISBN: 9144026900
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Swärd Hans
Den kantstötta välfärden
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 335 sidor :
ISBN: 978-91-44-11904-5
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Erikson Martin G.
Referera reflekterande : konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna
2., [omarbetade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 111 s. :
ISBN: 9789144068879
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Herz Marcus
Levande socialt arbete : vardagsliv, sörjbarhet och sociala orättvisor
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2016 : 184 s. :
ISBN: 978-91-47-11256-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Kunskap i socialt arbete : om villkor, processer och användning
Blom Björn, Morén Stefan, Nygren Lennart
2. omarb. uppl. : Stockholm : Natur & Kultur : 2013 : 276 s. :
ISBN: 9789127134065 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Bära eller brista : kommunikation och relationer i arbetet med människor
Røkenes Odd Harald, Hansson Per-Halvard
2 uppl. : Malmö : Gleerups : 2016 : 287 s. :
ISBN: 9789140693297
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Socialt arbete : en grundbok
Meeuwisse Anna, Swärd Hans, Sunesson Sune, Knutagård Marcus
3., [rev. och utök.] utg. : Stockholm : Natur & Kultur : 2016 : 544 s. :
ISBN: 9789127141490
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Etik i socialt arbete - Etisk kod för socialarbetare
Akademikerförbundet SSR : 2015 :
Etik i socialt arbete - Etisk kod för socialarbetare
Obligatorisk

Vetenskapliga artiklar och kompendier tillkommer.