Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Sociologi C, 30 hp

Engelskt namn: Sociology C

Denna kursplan gäller: 2020-11-09 och tillsvidare

Kurskod: 2SO019

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Sociologi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslutad av: Sociologiska institutionen, 2008-06-09

Reviderad av: Prefekten, 2020-11-02

Innehåll

Kursen ger de studerande en fördjupad förtrogenhet med modern sociologisk teori och metod samt tillämpat sociologiskt forskningsarbete och skriftlig vetenskaplig framställning.

Moment 1: Sociologisk analys, 7.5 hp
Detta moment har fokus på tillämpning av olika sociologiska teorier. Med utgångspunkt i sociologiska studier kommer studenterna att fördjupa sin kännedom om sociologiska teorier, granska dess tillämpbarhet och problematisera samt genomföra sociologiska analyser.

Moment 2: Sociologisk och socialpsykologisk metod och analys, 7,5 hp
Detta moment ger fördjupade kunskaper i kvalitativ och kvantitativ metod, med fokus på analys och presentation av resultat. På den kvalitativa delen övar studenterna på att utföra analys i enlighet med anvisade kvalitativa traditioner samt att presentera resultat och slutsatser. På den kvantitativa delen övar studenterna på att göra multivariata analyser där tolkning av resultat står i centrum.

Moment 3: Uppsats, 15 hp
Den studerande genomför ett sociologiskt forskningsarbete samt författar en uppsats, motsvarande 10 veckors heltidsstudier. Uppsatsen behandlas på ett oppositionsseminarium. Vid detta tillfälle skall studenten även konstruktivt kommentera annan uppsats.

Förväntade studieresultat

Moment 1: Sociologisk analys, 7,5 hp
För godkänt moment ska den studerande avseende kunskap och förståelse ha:
 • en fördjupad kännedom om såväl klassisk, som samtida sociologisk teori och dess analytiska möjligheter och begränsningar.
För godkänt moment ska den studerande avseende färdighet och förmåga ha:
 • en god förmåga att både muntligt och skriftligt granska, problematisera och genomföra sociologiska analyser med hjälp av såväl klassisk, som samtida sociologisk teori .
 • självständigt formulera sociologiskt/socialpsykologiskt relevanta forskningsproblem, som lämpar sig för empiriska studier.
För godkänt moment ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt ha:
 • en fördjupad kännedom om och förmåga att självständigt redogöra för, jämföra och kritiskt förhålla sig till sociologiska analyser där såväl klassisk, som samtida sociologiska teori och modernitetsteori används.

Moment 2: Sociologisk och socialpsykologisk metod och analys, 7,5 hp
För godkänt moment ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna:
 • visa fördjupad kunskap om tolkning av avancerade multivariata linjära regressionsanalyser.
 • visa kunskap kring tolkning av faktoranalyser.
 • visa förståelse för hur interaktionseffekter och index tolkas och används i multivariata linjära regressionsanalyser.
 • visa förståelse för innebörden av olika diagnostester om datas lämplighet för linjär regressionsanalys.
 • visa fördjupad kunskap om kvalitativ analys och tolkning av data.
 • visa kunskap om syftet med, och logiken bakom, kvalitativ kodning.
 • visa förståelse för hur trovärdigheten i kvalitativa studier kan granskas och bedömas.
För godkänt moment ska den studerande avseende färdigheter och förmåga kunna:
 • självständigt utforma en undersökningsdesign i relation till kvantitativa och kvalitativa forskningsproblem.
 • självständigt genomföra och presentera kvalitativ kodning, analys och tolkning av data.
 • självständigt tolka resultat utifrån faktoranalyser och multipla linjära regressionsanalyser.
För godkänt moment ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:
 • självständigt värdera och bedöma tillförlitlighet och överförbarhet i empiriska undersökningar.
 • värdera och bedöma hur analys och resultat och slutsatser presenteras i empiriska undersökningar.
Moment 3: Uppsats, 15 hp
För godkänt moment ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna:
 • självständigt formulera en eller flera sociologiskt/socialpsykologiskt relevanta forskningsfrågor inom uppsatsens ämnesmässiga område.
 • identifiera och presentera relevant forskning samt diskutera dess relation till de formulerade forskningsfrågorna.
 • självständigt utforma och motivera en undersökningsdesign i relation till formulerade forskningsfrågor.
För godkänt moment ska den studerande avseende färdigheter och förmåga kunna:
 • självständigt utföra en avancerad analys av insamlat material i enlighet med etablerade metoder.
 • självständigt tillämpa relevanta sociologiska/socialpsykologiska teorier på insamlat material.
 • skriva vetenskaplig text, i enlighet med etablerade vetenskapliga normer gällande språkbruk och formalia.
 • presentera och diskutera uppsatsens upplägg, genomförande och resultat muntligt.
För godkänt moment ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:
 • problematisera och bedöma etiska aspekter i empiriska undersökningar.
 • samla in, bearbeta, analysera och presentera material utifrån ett etiskt förhållningssätt och i enlighet med etiska riktlinjer.
 • dra rimliga slutsatser av insamlade material i enlighet med etablerade metoder och etiska riktlinjer.
 • konstruktivt granska en annan students uppsats beträffande upplägg, genomförande, resultat och slutsatser.

Behörighetskrav

Sociologi A (30 hp) samt Sociologi B (30 hp), eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Under moment ett sker undervisningen i form av introducerande föreläsningar, seminarier med muntliga redovisningar och diskussioner samt självständiga skriftliga inlämningsuppgifter. Under moment två sker undervisningen i form av föreläsningar, seminarier och praktiska övningar i datasal. Under moment tre består undervisningen av föreläsningar och av par och /eller grupphandledning samt oppositionsseminarier. Vissa inslag, som föreläsningar, kan vara inspelade eller ges i realtid via en lärplattform. Studenten skall ha tillgång till dator och bredbandsuppkoppling. Studenten skall ha möjlighet att ladda ner anvisade program på tillgänglig dator. Seminarierna kan vara obligatoriska. Delar av denna kurs kan ges på engelska.

Examination

Under moment ett sker examinationen i form av individuella skriftliga arbetsuppgifter samt genom aktivt deltagande vid obligatoriska undervisningstillfällen. Under moment två sker examinationen genom aktivt deltagande i obligatoriska seminarier, individuellt genomförd övningsuppgift samt salstentamen. Moment tre examineras genom studentens uppsats och aktivt deltagande i övriga examinerande seminarier.  

För betyget godkänd (G) på hel kurs krävs minst godkänt på kursens samtliga moduler. För betyget väl godkänd (VG) krävs betyget väl godkänd på uppsatsmodulen samt en av de övriga modulerna. 

Student som erhållit underkänt betyg vid ett provtillfälle har rätt till omprov. Student som erhållit godkänt eller väl godkänt betyg har ej rätt till omprov. 

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator. 
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om 
pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 
 
TILLGODORÄKNANDE 
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Övriga föreskrifter

Uppsatshandledning ges i normalfallet endast under pågående kurs. 
 
Uppsatsen bör i normalfallet skrivas av två författare tillsammans. Det är ej möjligt att två studenter i ett uppsatspar skriver uppsats på olika nivå (exempelvis C- respektive magister-nivå). Uppsatsförfattarnas arbetsfördelning beskrivs i förord eller metodavsnitt. 
 
Uppsatsarbetet är en campuskurs som förutsätter personlig närvaro för handledning, deltagande i seminarier och samarbete med uppsatspartner. 

Textutkast av olika delar av uppsatsen ska presenteras för handledaren vid minst två tillfällen innan oppositionsversionen skickas in till handledaren.  
 
En tumregel för uppsatsens omfattning är 25-40 sidor. 
 
Det empiriska underlaget som används i uppsatsen ska vid förfrågan finnas tillgängligt för handledare, huvudopponenter och bedömare i sin fullständiga form (rådata).

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 46

Anvisade texter och material kan tillkomma.

Moment 1: Sociologisk analys, 7,5 hp

Theories of social order : a reader
Hechter Michael, Horne Christine
2nd ed. : Stanford, Calif. : Stanford Social Sciences : c2009 : xiv, 350 p. :
ISBN: 9780804758727
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Anvisade texter och material tillkommer.

Moment 2: Sociologisk och socialpsykologisk metod och analys , 7,5 hp

Using Thematic Analysis in Psychology
Braun V., Clarke V.
Ingår i:
Qualitative research in psychology [Elektronisk resurs]
Colchester : Taylor & Francis Group : 2004- : 3 : sid. 77-101 :
Obligatorisk

Charmaz Kathy
Constructing grounded theory : a practical guide through qualitative analysis
London : SAGE : 2006 : 208 s. :
ISBN: 0-7619-7353-2 (pbk)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Kap 3, 4, 5, 6

Statistisk verktygslåda 2 : multivariat analys
Djurfeldt Göran, Barmark Mimmi
1. uppl. : Stockholm : Studentlitteratur : 2009 : 335 s. :
ISBN: 978-91-44-05160-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Diskursanalys som teori och metod
Winther Jørgensen Marianne, Phillips Louise, Torhell Sven-Erik
Lund : Studentlitteratur : 2000 : 205 s. :
ISBN: 91-44-01302-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Kap 1, 2, 3, 4

Referenslitteratur

Creswell John W.
Qualitative inquiry and research design : choosing among five approaches
3., [updated] ed. : Thousand Oaks : SAGE Publications : cop. 2013 : xxi, 448 p. :
ISBN: 9781412995306 (hft.)
Se bibliotekskatalogen Album

Statistisk verktygslåda 1 : samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder
Djurfeldt Göran, Larsson Rolf, Stjärnhagen Ola
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 480 s. :
ISBN: 978-91-44-04896-3
Se bibliotekskatalogen Album

Introduktion till samhällsvetenskaplig analys
Hjerm Mikael, Lindgren Simon
1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2010 : 155 s. :
ISBN: 978-91-40-67039-7
Se bibliotekskatalogen Album

Anvisade texter och material kan tillkomma.

Moment 3: Uppsats, 15 hp

Litteratur väljs i samråd med handledaren. Anvisade texter och material kan tillkomma.

Referenslitteratur

Att skriva en bra uppsats
Rienecker Lotte, Stray Jørgensen Peter, Lagerhammar Ann
Upplaga 4 : Stockholm : Liber : [2018] : 400 sidor :
ISBN: 9789147113644
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Schött Kristina
Studentens skrivhandbok
3. [bearb.] uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 185 s. :
ISBN: 9789147114085
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Strömquist Siv
Skrivboken : skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier
Åttonde upplagan : Malmö : Gleerups : [2019] : 280 sidor :
ISBN: 9789151102504
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album