"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Sociologisk forskningsöversikt, 15 hp

Engelskt namn: Sociological Research Overview

Denna kursplan gäller: 2022-10-24 och tillsvidare

Kurskod: 2SO108

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Sociologi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2022-10-31

Innehåll

Kursen ger en fördjupning inom aktuell sociologisk forskning. Studenten sammanställer relevant forskning inom ett avgränsat område till en forskningsöversikt. Baserat på denna forskning kartlägger studenterna forskningsfronten och identifierar samhällsaktuella forskningsproblem som är möjliga och relevanta att studera vidare. Forskningsöversikterna behandlas under oppositionsseminarier.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna:

  • identifiera aktuella forskningsfrågor inom ett delområde i sociologi, se utvecklingsbehov samt föreslå vidare forskning för området

För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna:

  • söka, identifiera och analysera relevant forskning inom anvisat delområde i sociologi
  • skriftligt producera ett eget vetenskapligt arbete på avancerad nivå och muntligt försvara det 
  • kritiskt granska och opponera på andras vetenskapliga arbeten

För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:

  • på ett fördjupat sätt analysera och värdera forskning inom ett delområde i sociologi
  • förhålla sig till vetenskapliga etiska principer i relation till sociologisk forskning

Behörighetskrav

90 högskolepoäng i sociologi inklusive examensarbete 15 hp, eller motsvarande kunskaper. Dessutom krävs Engelska B/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar samt handledning. Delar av undervisningen ges med stöd av informations- och kommunikationsteknik. Detta innebär specifika krav på viss teknisk utrustning och kompetens. Vissa undervisningsmoment är obligatoriska. Undervisningen i vissa kursmoment/delar av moment kan ges på engelska.

Examination

Studenten examineras via seminarier och genom en individuell skriftlig forskningsöversikt som försvaras på ett oppositionsseminarium. Vidare ska studenten genomföra en kritisk granskning av en annan students arbete. Studentens prestationer bedöms i en tregradig betygsskala, Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. 

Student som erhållit underkänt betyg vid ett provtillfälle har rätt till omprov. Student som erhållit godkänt eller väl godkänt betyg har ej rätt till omprov.  

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Därefter anordnas omprovstillfälle nästa gång kursen ges. Det antal tillfällen som en student får genomgå prov för att få godkänt resultat på kurs eller del av kurs är minst fem. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1-574-22). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos studierektor få byta examinator.  

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen kan endast anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten. 

TILLGODORÄKNANDE  

Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. 

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 43

Litteratur väljs i samråd med lärare. Anvisade texter och material kan tillkomma.