"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Sociologiska perspektiv på globalisering och migration, 7,5 hp

Engelskt namn: Sociology of Globalization and Migration

Denna kursplan gäller: 2022-06-06 och tillsvidare

Kurskod: 2SO208

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Sociologi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2020-02-24

Reviderad av: Prefekten, 2022-06-06

Innehåll

Målet med kursen är att bygga studenternas kritiska förståelse för globalisering, migration och relationerna mellan dessa. Kursen behandlar dessa ämnen i relation till  andra viktiga inslag i samhällen, som till exempel välfärdsstatliga system samt mönster för den senaste tidens sociala förändringar. Kursen är indelad i fyra teman, som behandlar globalisering och migration, men ävennyliberalism, institutioner, offentliga attityder och invandrares erfarenheter. Teman och motsvarande kursmaterial uppdateras varje år för att återspegla den senaste tidens utveckling inom forskningsområdet.

Förväntade studieresultat

För godkänt moment ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna:

  • redogöra för sociologiska perspektiv gällande globalisering, välfärdsstat och internationell migration
  • visa på en bred förståelse för centrala frågor, teman och forskningsområden som ligger i skärningspunkten mellan globalisering, internationell migration och välfärdsstat

För godkänt moment ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna:

  • visa forskningskompetens som att identifiera nya och viktiga forskningsfrågor, hitta och sammanställa relevant forskning, skilja mellan trovärdig och icke-trovärdig information och göra trovärdiga analyser
  • visa analytisk förmåga och kunna kommunicera effektivt, både muntligt och skriftligt vad gäller sociologiska teorier, argument och begrepp relaterade till globalisering, internationell migration och välfärdsstatliga system

För godkänt moment ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:

  • granska olika metoders lämplighet att besvara forskningsfrågor
  • visa en medvetenhet kring hur samhällsvetenskap kan påverka praktiken inom det civila samhället, beslutande organ på kommunal, regional och nationell nivå och inom relevanta yrken

Behörighetskrav

90 högskolepoäng inom ett samhällsvetenskapligt huvudområde inklusive examensarbete 15 hp, eller motsvarande kunskaper. Dessutom krävs Engelska B/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och individuellt arbete. Kursen lägger stor vikt vid aktivt deltagande. Samtliga seminarier är obligatoriska. Studenten skall ha tillgång till dator och bredbandsuppkoppling. Studenten skall ha möjlighet att ladda ner anvisade program på tillgänglig dator. All undervisning sker på engelska.

Examination

Examination sker genom aktivt deltagande i obligatoriska seminarier, genomförande av anvisade uppgifter inför seminarierna (individuellt eller i grupp) samt individuellt författade uppgifter. Seminariedeltagande och genomförande av anvisade uppgifter inför seminarierna, presentationer samt författade paper kommer att ligga till grund för ett individuellt betyg. Om en student är frånvarande från obligatoriska seminarier, eller anvisade uppgifter, krävs fullgörande av anvisade kompletteringsuppgifter. Det svenska betygssystemet innebär att studenten bedöms som Underkänd, Godkänd eller Väl Godkänd. För jämförelse av betyg har Umeå universitet beslutat att ECTS Grading Table (EGT) ska användas. Internationella studenters hemuniversitet ansvarar för översättning till deras lokala betygssystem.

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om
pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 23

Sociologiska perspektiv på globalisering och migration, 7.5 hp

Studenter kommer att läsa 15-20 nyligen publicerade forskningsartiklar uppdelade på kursens olika teman. Listan över forskningsartiklar uppdateras varje år för att återspegla den senaste tidens utveckling inom forskning relaterad till kursens teman. Alla artiklar finnstillgängliga för elektronisk nedladdning via Umeå universitetsbibliotek. Kompletterande resurser: Data, korta filmer och övrigt undervisningsmaterial.