Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2021)

printicon
Kursplan:

Socionomers verksamhetsfält, 7,5 hp

Engelskt namn: Social Work Practice Settings

Denna kursplan gäller: 2020-01-06 och tillsvidare

Kurskod: 2SA176

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Socialt arbete: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete

Beslutad av: Prefekten, 2019-06-12

Reviderad av: Prefekten, 2019-11-27

Innehåll

Kursens behandlar de verksamhetsområden där socionomer som yrkesgrupp finns representerade och verkar, både inom offentlig, privat och ideell sektor. Utifrån olika teoretiska perspektiv diskuteras utifrån vad som särskiljer olika verksamhetsområden och vad som förenar dem. Vidare diskuteras verksamhetsområdena ur ett professionsperspektiv med fokus på socionomers yrkesutövning. Socionomens uppdrag, villkor och krav problematiseras utifrån professionsetik. Professionstitel/yrkestitel samt roll- och lojalitetskonflikter som kan uppstå belyses.

Kursen fokuseras även på studentens självkännedom och självinsikt som ett led i att i kommande yrkesroll kunna utöva socialt arbete med ett kritiskt förhållningssätt.

Förväntade studieresultat

Efter denna kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse:
1.    Identifiera, beskriva och problematisera socionomers verksamhetsområden, arbetsuppgifter och professionsroll
2.    Reflektera över socionomers professionsroller i relation till etnicitet, funktionshinder, klass, kön och ålder


Färdighet och förmåga:
3.    Analysera organisatoriska förutsättningar för socialt arbete i olika verksamhetsområden
4.    Identifiera och kritiskt förhålla sig till aktuell forskning kring det sociala arbetets verksamhetsfält
5.    Exemplifiera hur socionomyrkens professionaliseringsprocesser villkoras av hur verksamhetsområden utvecklas och förändras


Värderingsförmåga och förhållningssätt:

6.    Visa förmåga att diskutera professionsrollen utifrån professionsetik
7.    Visa förmåga att reflektera över vad olika professionsroller kan innebära för den egna personen

Behörighetskrav

Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 5/A5)

Undervisningens upplägg

1. För campusutbildning:
Kursens undervisning är upplagd som traditionell campusutbildning. Kursens undervisningsinslag sker i form av föreläsningar, seminarier, projektarbete i grupp, individuella uppgifter och tillämpningsövningar. Inslag av nätburen undervisning kan förekomma.

2. För distansutbildning:
Kursens undervisning är upplagd som distansundervisning. På distansutbildningen är kursen nätburen med inspelade föreläsningar på lärplattformen samt webbaserade seminarier och övningar. Umeå är samlingsort för distansundervisningen, vilket innebär att alla examinationer (om annat inte meddelas av kursansvarig) och vissa undervisningsinslag sker på samlingsorten (Umeå). Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras löpande i form av individuella inlämningsuppgifter, seminarier och gruppuppgift.

För skriftliga inlämningsuppgifter gäller att studenten hanterar källor i enlighet med akademiskt vedertagna former samt att uppgifterna ska vara av god språklig standard.

För gruppuppgift samt seminarier ges något av betygen G (Godkänd) eller U (Underkänd). För individuell inlämningsuppgift ges något av betygen VG (Väl Godkänd), G (Godkänd) eller U (Underkänd). Kursbetyget utgör en sammanfattande bedömning av examinationsresultaten och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För betyget väl godkänd på hela kursen krävs betyget VG på individuell inlämningsuppgift.

Student som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för att uppnå ett högre betyg.
Student som ej har godkänt resultat på den individuella inlämningsuppgiften ebjuds ett omprov.

Student som ej uppnått godkänt resultat på gruppuppgiften, samt seminarierna kan efter beslut av examinator ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet.
 
Vad gäller regler för omprov och examination på annan ort följer institutionen Umeå universitets regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå: http://www.umu.se/regelverk/utbildning-pa-grund--och-avancerad-niva
 
Ansökan om examination på annan ort sker på anvisad blankett som lämnas hos studentexpeditionen.
 
Student har rätt att byta examinator efter två icke godkända examinationer, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran lämnas till studierektor senast två veckor före nästa examinationstillfälle.                                                                                                                                                                                                                       
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande av kurs prövas individuellt. Information och blanketter gällande tillgodoräknande finns här: https://www.umu.se/student/mina-studier/tillgodoraknande/

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 2

Teori för socialt arbete
Blom Björn, Morén Stefan
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 192 s. :
ISBN: 9789144091655
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Att förstå sin egen utsatthet : stöd för professionella i människovårdande yrken
Carlander Jakob, Wedeen Andreas
Första upplagan : Stockholm : Liber : [2019] : 130 sidor :
ISBN: 9789147126460
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Människobehandlande organisationer : villkor för ledning, styrning och professionellt välfärdsarbete
Johansson Staffan, Dellgran Peter, Höjer Staffan
1.utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2015 : 384 s. :
ISBN: 9789127136311
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Socialt arbete : en grundbok
Meeuwisse Anna, Swärd Hans, Sunesson Sune, Knutagård Marcus
3., [rev. och utök.] utg. : Stockholm : Natur & Kultur : 2016 : 544 s. :
ISBN: 9789127141490
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Socionomen i myndigheten : göra gott, göra rätt och göra nytta
Ponnert Lina, Svensson Kerstin
Första upplagan : Malmö : Gleerups : [2019] : 148 sidor :
ISBN: 9789140695826
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Jordan Thomas
Konflikthantering i arbetslivet : förstå, hantera, förebygg
1. uppl. : Malmö : Gleerups Utbildning : 2015 : 191 s. :
ISBN: 9789140688354
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Vetenskapliga artiklar tillkommer