Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Spanska A1, 30 hp

Engelskt namn: Spanish A1

Denna kursplan gäller: 2021-01-04 och tillsvidare

Kurskod: 1SP003

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Spanska: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2007-06-20

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2020-10-19

Innehåll

Muntlig och skriftlig produktion, kontrastiv grammatik, allmän och spansk fonetik, Spaniens och Latinamerikas realia samt modern spansk och spanskamerikansk skönlitteratur.

Kursen omfattar följande moment:

1. Skriftlig språkfärdighet

2. Muntlig språkfärdighet

3. Spanskspråkig litteratur

4. Spaniens och Latinamerikas realia

Innehållet i de olika momenten beskrivs närmare under moment Undervisning.
 

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska den studerande

1. kunna beskriva de spanska språkljuden och spansk prosodi samt kunna tillämpa dessa kunskaper på ett sådant sätt att missförstånd ej uppstår;

2. kunna urskilja de huvudsakliga skillnaderna mellan spansk och svensk prosodi och spansk och svensk ljuduppsättning samt tolka och tillämpa grundläggande fonetisk transkription;

3. kunna identifiera den allmänna grammatikens centrala begrepp och terminologi;

4. kunna uppvisa en fördjupad kunskap om centrala morfologiska, syntaktiska och idiomatiska drag i spanska i förhållande till gymnasieskolans steg 3.

5. kunna urskilja och tillämpa ett antal viktiga morfologiska och syntaktiska skillnader mellan spanska och svenska;

6. kunna uttrycka sig någorlunda korrekt i skrift;

7. kunna uppvisa en muntlig färdighet med relativt hög korrekthet;

8. kunna visa på grundläggande kunskaper inom spansk och spanskamerikansk historia, geografi och samhällsförhållanden;

9. kunna genomföra en strukturell analys på de lästa texterna på spanska;

10. kunna analysera ett specifikt litterärt tema.
 

Behörighetskrav

Spanska steg 3 Eller: Spanska 3 (områdesbehörighet 2/A2 med ett eller flera undantag) eller Univ:Spanska, kvalifikationskurs 15 hp, eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Undervisning ges i form av föreläsningar, lektioner och gruppövningar. Närvaro är obligatorisk i de moment som ej har avslutande skriftligt prov. Detta innebär att den studerande är skyldig att närvara om ej särskilda skäl för frånvaro föreligger. Vid sådan frånvaro skall den studerande själv kontakta undervisande lärare för instruktioner. Studerande som ej deltagit i föreskriven undervisning åläggs normalt kompletterande redovisning

I alla moment ingår träning av språkfärdigheten. Vid läsning av texter, även de skönlitterära, bör även språket beaktas genom att ordförråd, fraseologi och grammatiska strukturer kontinuerligt noteras.

Moment 1. Skriftlig språkfärdighet, 8 högskolepoäng

Innehåll
Utifrån ett kontrastivt perspektiv studeras den spanska grammatikens huvuddrag. De inhämtade kunskaperna tillämpas i form av grammatik- och översättningsövningar samt i övningar i fri skriftlig produktion. Samtidigt övas vokabulär, fraseologi, idiomatiska uttryck, synonymik och stilistik.

Undervisning
Undervisningen består av

a) föreläsningar och gruppövningar i grammatik och enklare översättning ;
b) lektioner i skriftlig fri produktion.

Examination
Examinationen utgörs av

a) skriftligt prov i vokabulär, grammatik och översättning (6 hp);
b) skriftligt prov i fri produktion (2 hp).

Moment 2. Muntlig språkfärdighet, 7 högskolepoäng

Innehåll
Utifrån ett kontrastivt perspektiv studeras allmänna fonetiska grundbegrepp med särskild inriktning mot den spanska fonetikens begreppsfält. Dessa kunskaper tillämpas genom riktade uttalsövningar. Vidare ingår såväl konversations- som hörförståelseövningar.

Undervisning
Undervisningen består av:

a) föreläsningar, gruppuppgifter samt individuella uppgifter i allmän och spansk fonetik;
b) individuella övningar i uttal och intonation;
c) gruppövningar i konversation och hörförståelse.


Examination

Examinationen utgörs av:
a) skriftligt prov i allmän och spansk fonetik (3 hp);
b) individuellt muntligt prov i uttal och intonation (2 hp);
c) fortlöpande examination av konversation: obligatoriskt och aktivt deltagande med minst 75% i konversationsövningarna (1 hp):
d) fortlöpande examination i hörförståelse (1 hp).

Moment 3. Spanskspråkig litteratur, 7 högskolepoäng

Innehåll
Utifrån ett litteraturvetenskapligt perspektiv studeras ett antal representativa verk från den moderna spanskspråkiga litteraturen. I någon mån behandlas även motsvarande litteraturhistoriska epoker/genrer. I momentet ingår även en fördjupningsuppgift kring något litterärt tema.

Undervisning
Undervisningen består av :

lektioner med genomgång av de i kursen ingående prosaverken och presentation av några viktiga spanskspråkiga författare, dels av gruppövningar i litterär text.


Examination
Examinationen utgörs av:
fortlöpande skriftlig examination av de lästa verken samt inlämningsuppgifter. 


Moment 4. Spaniens och Latinamerikas realia, 8 högskolepoäng

Innehåll
Utifrån ett historiskt perspektiv studeras dagens geografiska och kulturella situation i de spanskspråkiga länderna.

Undervisning
Undervisningen består av:

Föreläsningar och gruppövningar

Examination

Examinationen utgörs av
a) ett skriftligt prov i Spaniens realia (3,5 hp);
b) skriftligt prov i Latinamerikas realia (4,5 hp).
 
 

Examination

Varje prov bedöms med något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyad prövning för högre betyg. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått Väl godkänd på tillsammans lägst 15 högskolepoäng i vilka skall ingå provet i grammatik, vokabulär och översättning.

För godkänt betyg på moment som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända. Därvid gäller följande: Om ingen av delexaminationerna görs eller lämnas in, sätts inget betyg på momentet. Om någon av delexaminationerna inte görs eller lämnas in, sätts betyget Underkänd på momentet, även om de delexaminationer som fullgjorts är godkända
.  
Vid det första omprovstillfället på moment som examineras i flera delar, görs de delar om som inte gjorts eller lämnats in eller som fått underkänt betyg. Vid alla därefter följande omprovstillfället görs alla delar av examinationen på nytt.

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats, förutsatt att eventuella begränsningar i antalet examinationstillfällen ej överskrids.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Anmälan till omprov samt till deltagande i uppsamlingsprov är obligatorisk.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/


 

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 1

Moment 1. Skriftlig språkfärdighet, 8 hp

Falk, Johan, Fant, Lars & Merila, Urpo: Kurs i spansk grammatik, Övningshäfte till kurs i spansk grammatik + facit (tillhandahålls av institutionen).

Obligatorisk

Fält Gunnar
Spansk grammatik för universitet och högskolor
Lund : Studentlitteratur : 2000 : 535 s. :
ISBN: 91-44-01423-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Moment 2. Muntlig språkfärdighet, 7 hp

Engstrand Olle
Fonetik light : [lajt] : kortfattad ljudlära för språkstudier och uttalsundervisning
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 135, [1] s. :
ISBN: 978-91-44-04399-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Quilis Antonio
Principios de fonología y fonética españolas
Madrid : Arco/Libros : 1997 : 96 s. :
ISBN: 84-7635-250-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Text- och webbmaterial (tillhandahålls av institutionen)

Moment 3. Spanskspråkig litteratur, 7 hp

Allende Isabel
La ciudad de las bestias
1. ed. Rayo. : New York, N.Y. : Rayo : 2003 : 401 p. :
ISBN: 0-06-051032-3 (pbk.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Esquivel Laura
Como agua para chocolate
Barcelona : Mondadori : 1998 : 210 s. :
ISBN: 84-397-0246-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Etxebarría Lucía
Amor, curiosidad, prozac y dudas
Barcelona : Plaza & Janés : 2000 : 317 s. :
ISBN: 84-8450-203-1 (pbk)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Rivas Manuel
La lengua de las mariposas. Kompendium som tillhandahålls av institutionen
Institutionen för språkstudier : 2004 :
Obligatorisk

Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar
Sepúlveda Luis, Hyman Miles
1. ed. : Barcelona : Tusquets Editores : 1996 : 138 s. :
ISBN: 84-7223-796-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Referenslitteratur

Correa Pedro
Historia de la literatura española
Madrid : Edelsa : 1987 : 101 s. :
ISBN: 84-85786-81-5
Se bibliotekskatalogen Album

Moment 4. Spaniens och Latinamerikas realia, 8 hp

Lerate Luis
Historia de España (Tillhandahålls av institutionen)
Institutionen för språkstudier :
Obligatorisk

América Latina
Camacho Padilla Fernando, Masoliver Joaquín, Vidales Carlos
4. ed. : Frederiksberg : Samfundslitteratur : 2009 : 209 s. :
ISBN: 9788759312728
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Kompendier och kompletterande material från institutionen