Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Spanska B, Språkdidaktik, Fokus Spanska, 7,5 hp

Engelskt namn: Spanish B, Teaching and Learning of Spanish

Denna kursplan gäller: 2021-08-16 och tillsvidare

Kurskod: 6SA016

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Spanska: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2021-03-10

Innehåll

Kursen innehåller två delkurser. 
 
Delkurs1: Lärande och undervisning i spanska, 4,5 hp 
Teaching and learning of Spanish  
 
Delkurs 2: Vetenskaplig text med inriktning mot språkdidaktik, 3 hp 
Scientific texts focussing on language teaching and learning 
 
I den första delkursen, Lärande och undervisning i spanska, ingår studier av teorier om språkinlärning, en översikt över inflytelserika teoretiska paradigm inom språkdidaktik och dessas kopplingar till nuvarande styrdokument samt den Gemensamma referensramen i moderna språk (GERS). Utifrån detta utarbetar studenterna förslag till undervisningsaktiviteter som ska främja elevernas språkutveckling. 
 
I den andra delkursen, Vetenskaplig text med inriktning mot språkdidaktik, behandlas forskning inom ämnesdidaktiken i språk, samt några analysmodeller som är relevanta för ämnet. Övning i att läsa, analysera, presentera och producera vetenskaplig text inom språkdidaktik.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna 
Kunskap och förståelse 
  • kunna redogöra för några teorier om hur inlärning av ett främmande språk går till; 
  • kunna redogöra för hur undervisning kan stödja språkinlärningsprocessen; 
  • kunna beskriva och diskutera de nationella styrdokumenten och deras koppling till de teorier om språkinlärning och språkundervisning som återfinns i den Gemensamma europeiska referensramen. 
  • på spanska tillägna sig och sammanfatta språkdidaktisk forskning;  

Färdighet och förmåga 
  • utifrån ett givet material kunna utforma förslag till undervisningsaktiviteter i spanska; 
  • kunna motivera de didaktiska val som gjorts utifrån styrdokument och aktuell forskning. 
  • applicera modeller för att skriva en kort akademisk text på spanska med inriktning mot språkdidaktik
  • analysera såväl form som innehåll i språkdidaktisk vetenskaplig text; 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
  • kunna reflektera kring egna erfarenheter av främmandespråkinlärning och sätta dessa i relation till språkdidaktisk teori. 

Behörighetskrav

Univ: 22,5 hp spanska i intervallet 1-30 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

I delkurs 1, Lärande och undervisning i spanska, består undervisningen av seminarier relaterade till undervisning och forskning.  
I delkurs 2, Vetenskaplig text med inriktning mot språkdidaktik, består undervisningen av seminarier där övningar i analys av såväl form som innehåll i språkdidaktisk akademisk text samt egen textproduktion ingår.

Examination

Modul 1, Lärande och undervisning i spanska, examineras genom muntliga redovisningar och skriftliga inlämningsuppgifter. 
Modul 2, Vetenskaplig text med inriktning mot språkdidaktik, examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift. 
 
 
All examination genomförs individuellt.  
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.  
 
Vid examination används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För godkänt betyg på moduler som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på lägst 4,5 högskolepoäng.  
 
Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.  
 
Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.  
 
I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet..  
 
Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt. 
 
En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Övriga föreskrifter

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 33

Kurslitteratur

Tornberg Ulrika
Språkdidaktik
Sjätte upplagan : Malmö : Gleerups : [2020] : 259 sidor :
ISBN: 9789151104140
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Styrdokument för ungdomsskolan.
Skolverket :
Hämtas på Skolverkets webbsida:
Obligatorisk

Artiklar

Obligatorisk