"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Spanska C, Språkdidaktik i teori och praktik, 15 hp

Engelskt namn: Spanish C, The Theory and Practice of Language Teaching and Learning

Denna kursplan gäller: 2022-01-03 och tillsvidare

Kurskod: 6SA015

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Spanska: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2020-11-19

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för språkstudier, 2021-10-22

Innehåll

Kursen omfattar två delkurser:

1. Språkdidaktik, 9 högskolepoäng
I delkursen ingår fördjupade studier av språkdidaktisk forskning som relateras till undervisning och undervisningsmaterial i spanska. Vidare ingår analys och utvärdering av undervisningsmaterial samt planering av undervisningssekvenser som motiveras utifrån styrdokument och relevant forskning.

2. Didaktikarbete, 6 högskolepoäng
Den studerande fördjupar sig inom ett individuellt valt område inom språkdidaktik. Utifrån en problemformulering samlar och analyserar den studerande lämpligt material. Resultatet presenteras i en kortare uppsats som försvaras vid ett seminarium. Kritisk granskning av ett annat arbete ingår.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande
Kunskap och förståelse

  • kunna förklara och sammanfatta grundläggande teoretiska begrepp inom språkdidaktik;

Färdighet och förmåga

  • i sin skriftliga produktion uppvisa en hög grad av språklig korrekthet samt kunna tillämpa fördjupade kunskaper om spansk morfologi, syntax och idiomatik;
  • självständigt kunna formulera ett problem och med utgångspunkt i detta avfatta en kortare uppsats på spanska inom spansk språkdidaktik samt kunna försvara denna vid ett slutseminarium;
  • kunna analysera undervisningsmaterial som förekommer i spanskundervisning i grund- och gymnasieskolan och relatera detta till det språkdidaktiska forskningsfältet;
  • kunna välja ut och motivera lämpligt stoff för en planering samt evaluering av undervisningssekvenser i spanska med hänvisning till relevant forskning och styrdokument;
  • kunna utvärdera undervisningsmaterial och evalueringsmetoder i spanska med hänvisning till relevant forskning för undervisning i ämnet spanska; 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • kunna granska och värdera andra studenters vetenskapliga arbeten;

Behörighetskrav

Univ: 30 hp spanska inom intervallet 1-30 hp + 22 hp spanska inom intervallet 31-60 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

1. Språkdidaktik, 9 högskolepoäng
Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

2. Didaktikarbete, 6 högskolepoäng
Undervisningen består av enskild handledning.

Examination

1. Språkdidaktik, 9 högskolepoäng
Delkursen examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift.

2. Didaktikarbete, 6 högskolepoäng
Delkursen examineras genom bedömning av färdig uppsats och opposition vid ett obligatoriskt slutseminarium.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

Vid examination används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. 

För att få Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på moment omfattande lägst 9 högskolepoäng. Utöver förväntade studieresultat (FSR) läggs i bedömningen för betyget Väl godkänt särskild vikt vid den studerandes förmåga att uttrycka sig korrekt i tal och skrift på spanska samt att tydliggöra och kritiskt diskutera samband mellan enskilda frågeställningar och i kursen behandlade teorier och synsätt.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. 

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. 

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 1

1. Språkdidaktik (9 hp)

Pautas para la evaluación del español como lengua extranjera
Figueras Casanovas Neus, Puig Soler Fuensanta
Madrid : Edinumen : 2013 : 181 str. :
ISBN: 978-84-9848-242-3
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar/texter tillkommer; tillhandahålls av institutionen Institutionen för språkstudier Obligatorisk

2. Didaktikarbete (6 hp)

Väljs i samråd med examinator.