Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Spanska, Examensarbete med litteraturvetenskaplig inriktning för magisterexamen, 15 hp

Engelskt namn: Spanish, Degree Assignment in Literature for Postgraduate Diploma

Denna kursplan gäller: 2020-01-13 och tillsvidare

Kurskod: 1SP013

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Spanska: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2007-06-20

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2019-11-29

Innehåll

Tillämpning av litteraturvetenskapliga forskningsmetoder samt kritisk läsning och produktion av vetenskaplig text. Genomförande och presentation av en litteraturvetenskaplig forskningsuppgift.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska den studerande 
Kunskap och förståelse
 • ha fördjupad insikt i litteraturvetenskaplig debatt av relevans för ämnet spanska; 
 • genom sitt uppsatsarbete kunna uppvisa en metodisk och analytisk utveckling som ligger över grundnivån; 
Färdighet och förmåga
 • kunna formulera syfte och eventuella hypoteser för sin forskningsuppgift; 
 • kunna avgränsa och formulera ett forskningsproblem samt ställa det i relation till forskningsläget; 
 • uppvisa god förmåga att självständigt söka bibliografiska källor samt på ett korrekt sätt kunna hänvisa till dessa i uppsatsen; 
 • kunna tillämpa en relevant metod inom det litteraturvetenskapliga forskningsfältet; självständigt kunna genomföra och försvara en uppsats; 
 • kunna granska och opponera på kurskamraters uppsatser; 
 • självständigt och aktivt kunna bidra till seminariediskussioner; 
 • uppvisa god förmåga att muntligt och skriftligt kommunicera sina forskningsresultat på korrekt spanska. 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • visa förmåga att inom det litteraturvetenskapliga fältet göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • visa medvetenhet om etiska aspekter av forsknings- och utvecklingsarbete
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, samt dess roll i samhället
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin egen kunskapsutveckling.

Behörighetskrav

Univ: Minst 105 hp spanska i vilka ska ingå examensarbete för kandidatexamen (15 hp) och 15 hp kurser på avancerad nivå, eller motsvarande.
Gy: Engelska B/Engelska 6.

Undervisningens upplägg

Undervisningen utgörs av seminarier och enskild handledning.
Undervisning och examination är helt nätbaserade, varför tillgång till dator med webbkamera, hörlurar och mikrofon krävs för deltagande i kursen. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se https://www.umu.se/student/sprakstudier/dokument/. 
Deltagande är obligatoriskt vid nätbaserade seminarier.

Examination

Examinationen består av:
 • redovisning av plan med problemställning, syfte, material, tidigare forskning och sekundärlitteratur;
 • muntlig återkoppling på andra studenters arbeten;
 • bedömning av färdig uppsats.
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

Vid examination används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För redovisning av plan (7,5 hp) ges endast betygen Godkänd eller Underkänd. För att examineras på kursens andra delexamination, bedömning av färdig uppsats (7,5 hp) krävs att betyget Godkänd har uppnåtts på den första delexaminationen, redovisning av plan (7,5 hp).

För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått Väl godkänd på tillsammans lägst 7,5 högskolepoäng. För betyget Väl godkänd läggs särskild vikt vid den studerandes förmåga att problematisera och analysera kursens innehåll.

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov. 

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. 

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. 

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 3

Culler Jonathan
Breve introducción a la teoría literaria
Barcelona : Crítica : 2000 : 185 s. :
ISBN: 84-8432-133-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Eco Umberto
Cómo se hace una tesis : técnicas y procedimentos de estudio, investigación y escritura
20. ed. : Barcelona : Gedisa : 1997 : 267 s. :
ISBN: 84-7432-137-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Pozuelo Yvancos José María
Del formalismo a la neorretórica
Madrid : Taurus : c1988 : 226 s. :
ISBN: 84-306-2184-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album