"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Spanska, Nybörjarkurs (steg 1-2), 15 hp

Engelskt namn: Spanish, Beginner's Course (level 1-2)

Denna kursplan gäller: 2019-09-02 och tillsvidare

Kurskod: 1SP033

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2019-03-29

Innehåll

Grammatik, text och vokabulär, kommunikativ färdighet, skriftlig produktion.

Kursen omfattar följande moduler:

Modul 1. Grammatik, text och skriftlig produktion, 8 hp
Genomgång av den spanska grammatikens elementa med tillämpningsövningar. Genomgång av texter och speciell fokusering på vokabulär och fraseologi. Skriftlig produktion i form av beskrivningar, enklare översättning och dialogskrivning.

Modul 2. Muntlig språkfärdighet, 7 hp
Genomgång av elementa i talad spanska. Övningar i att tillämpa spansk grammatik, fraseologi och vokabulär i muntlig framställning i olika vardagliga situationer och sammanhang.

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande:

  • kunna uppvisa kunskaper i de mest grundläggande grammatiska strukturerna i spanska;
  • kunna förstå enkel spansk text;
  • kunna i enkel form berätta om och beskriva vardagliga fenomen på spanska;
  • kunna tillgodogöra sig och själv producera enkla instruktioner på spanska;
  • praktiskt kunna tillämpa kunskaper i grammatik och vokabulär vid elementär kommunikation på spanska.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

När kursen ges som campuskurs gäller följande:
Undervisning ges i form av lektioner och gruppövningar.

När kursen ges som nätkurs gäller följande:
Undervisningen är helt nätbaserad. Tillgång till dator krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se https://www.umu.se/student/sprakstudier/dokument/.

Examination

All examination genomförs individuellt. 

Modul 1 Grammatik, text och skriftlig produktion, 8 hp 
Grammar, text and written production
Skriftligt prov

Modul 2. Muntlig språkfärdighet, (7 hp)
Oral proficiency
Muntligt prov 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Varje prov bedöms med något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För godkänt betyg på moduler som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått Väl godkänd på tillsammans lägst 8 högskolepoäng.

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. 

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. 

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Tentamensskrivningar i campuskurser görs vid Umeå universitet, Campus Umeå. Till alla salstentamina är anmälan via Studentwebben obligatorisk. 

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8 §§ samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/. Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 30

Ordböcker och andra hjälpmedel

Norstedts spanska ordbok : spansk-svensk, svensk-spansk : [127.000 ord och fraser]
Benson Ken, Strandvik Ingemar, Santos Melero María Esperanza
1. uppl. : Stockholm : Norstedts ordbok : 1999 : xx, [2], 1005, [3], 760 s. :
ISBN: 91-7227-077-2 (inb.) ; 604:00
Se Umeå UB:s söktjänst

Obligatorisk kurslitteratur

Modern spansk grammatik
Falk Johan, Sjölin Kerstin, Lerate Luis
5. uppl. : Stockholm : Liber : 2010 : 291 s. :
ISBN: 978-91-47-09215-4
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Waldenström Elisabet
Caminando. : 1
4. uppl. : Stockholm : Natur & kultur : 2014 : 240 s. :
ISBN: 9789127437142
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Waldenström Elisabet
Caminando. : 2
4. uppl. : Stockholm : Natur & kultur : 2015 : 245 s. :
ISBN: 9789127438279
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Referenslitteratur

Modern spansk grammatik. : Övningsbok 1
Falk Johan, Sjölin Kerstin
3. uppl. : Stockholm : Liber : 2011 : 53 s. :
ISBN: 978-91-47-02105-5
Se Umeå UB:s söktjänst

101 ejercicios elementales
Dahlin Maria-Carme, Liscano Carlos
1. uppl. : Stockholm : Bonnier Utbildning AB : 1994 : 78 s. :
ISBN: 91-622-0675-3
Se Umeå UB:s söktjänst

102 ejercicios de español : [övningar i spanska]
Dahlin Maria-Carme, Liscano Carlos
1. uppl. : Stockholm : Bonnier utbildning : 1996 : 93 s. :
ISBN: 91-622-1560-4 ; 175:00
Se Umeå UB:s söktjänst