"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Spanska, Spanskspråkig litteratur i postkolonialt perspektiv, 7,5 hp

Engelskt namn: Spanish, Literature from a Post-Colonial Perspective

Denna kursplan gäller: 2020-08-17 och tillsvidare

Kurskod: 1SP015

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Spanska: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2010-06-08

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2020-03-10

Innehåll

Centrala problem och frågeställningar inom postkolonial litteratur- och kulturkritik. Läsning och analys av litterära texter som tematiskt behandlar det koloniala och postkoloniala Latinamerika.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande:

Kunskap och förståelse

 • självständigt kunna analysera litterära texter utifrån ett postkolonialt perspektiv
 • kunna detaljerat redovisa centrala aspekter postkolonialismen, med särskild relevans för Latinamerika
 • uppvisa och kommunicera fördjupade kunskaper i postkolonial litteraturkritik och kulturteori
 • uppvisa utvecklad insikt i centrala problem inom postkolonialismen

Färdighet och förmåga

 • självständigt kunna analysera litterärt källmaterial utifrån postkoloniala litteraturkritiska perspektiv
 • självständigt kunna förhålla sig till aktuella problem och perspektiv inom postkolonialismen
 • kunna kommunicera tolkningar av primärmaterialet på avancerad akademisk nivå
 • självständigt kunna formulera frågeställningar som är relevanta för det postkoloniala forskningsfältet

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kunna kritiskt granska vetenskaplig argumentation

Behörighetskrav

Univ: Minst 90 hp i vilka ska ingå minst 15 hp i intervallet 61-90 hp i huvudområdet Spanska, eller motsvarande.  
Gy: Engelska B/Engelska 6.

Undervisningens upplägg

Undervisning och examination är helt nätbaserade, varför tillgång till dator krävs för deltagande i kursen. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se https://www.umu.se/student/sprakstudier/dokument/.
Deltagande är obligatoriskt vid nätbaserade seminarier.

Examination

Examination sker individuellt genom en skriftlig inlämningsuppgift och muntligt genom aktivt deltagande i seminarier.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

Examinationen bedöms med något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyad prövning för högre betyg. 

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

 • Giltig från: 2023 vecka 30

  Arguedas José María
  Yawar fiesta
  La Coruña : Ediciones del Viento : 2006 : 186 s. :
  ISBN: 84-934778-5-0
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Carpentier Alejo
  El siglo de las luces.
  5. ed. : Barcelona : Seix barall : 1992 : 363 s. :
  ISBN: 84-322-3002-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Ferré Rosario
  La casa de la laguna
  Barcelona : Emecé Editores : 1997 : 430 s. :
  ISBN: 84-7888-324-X
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Restrepo Laura
  La novia oscura
  2. ed. en Compactos : Barcelona : Anagrama : 2005 : 412 s. :
  ISBN: 84-339-6718-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Vega María José
  Imperios de papel : introducción a la crítica postcolonial
  Barcelona : Crítica : 2003 : 390 s. :
  ISBN: 84-8432-462-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Postkolonial kritik och referensmaterial i urval, i form av både tryckta texter och nätresurser, ca 100 sidor. Obligatorisk.

 • Giltig från: 2020 vecka 35

  Arguedas José María
  Yawar fiesta
  La Coruña : Ediciones del Viento : 2006 : 186 s. :
  ISBN: 84-934778-5-0
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Carpentier Alejo
  El siglo de las luces.
  5. ed. : Barcelona : Seix barall : 1992 : 363 s. :
  ISBN: 84-322-3002-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Ferré Rosario
  La casa de la laguna
  Barcelona : Emecé Editores : 1997 : 430 s. :
  ISBN: 84-7888-324-X
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Restrepo Laura
  La novia oscura
  2. ed. en Compactos : Barcelona : Anagrama : 2005 : 412 s. :
  ISBN: 84-339-6718-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Vargas Llosa Mario
  Lituma en los Andes
  [Ny uppl.] : Barcelona : Planeta : 2002 : 312 s. :
  ISBN: 84-08-04313-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Vega María José
  Imperios de papel : introducción a la crítica postcolonial
  Barcelona : Crítica : 2003 : 390 s. :
  ISBN: 84-8432-462-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  La vorágine
  Rivera José Eustasio, Ordóñez Montserrat
  Madrid : Catedra : 1990 : 390 p. :
  ISBN: 84-376-0935-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Postkolonial kritik och referensmaterial i urval, i form av både tryckta texter och nätresruser, ca 100 sidor. Obligatorisk.

 • Giltig från: 2020 vecka 34

  Arguedas José María
  Yawar fiesta
  La Coruña : Ediciones del Viento : 2006 : 186 s. :
  ISBN: 84-934778-5-0
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Carpentier Alejo
  El siglo de las luces.
  5. ed. : Barcelona : Seix barall : 1992 : 363 s. :
  ISBN: 84-322-3002-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Ferré Rosario
  La casa de la laguna
  Barcelona : Emecé Editores : 1997 : 430 s. :
  ISBN: 84-7888-324-X
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  La muerte de Artemio Cruz
  Fuentes Carlos, González Boixo José C.
  2. ed. : Madrid : Catédra : 1998 : 417 p. :
  ISBN: 84-376-1393-0
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Restrepo Laura
  La novia oscura
  2. ed. en Compactos : Barcelona : Anagrama : 2005 : 412 s. :
  ISBN: 84-339-6718-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Mastretta Ángeles
  Arráncame la vida / Ángeles Mastretta
  2. ed. : Barcelona : Seix Barral : 2005 : 238 s. :
  ISBN: 84-322-1639-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Vargas Llosa Mario
  Lituma en los Andes
  [Ny uppl.] : Barcelona : Planeta : 2002 : 312 s. :
  ISBN: 84-08-04313-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Vega María José
  Imperios de papel : introducción a la crítica postcolonial
  Barcelona : Crítica : 2003 : 390 s. :
  ISBN: 84-8432-462-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Crónicas de las Indias. Textkompendium (tillhandahålls av institutionen)
  Institutionen för språkstudier :
  Obligatorisk

  La vorágine
  Rivera José Eustasio, Ordóñez Montserrat
  Madrid : Catedra : 1990 : 390 p. :
  ISBN: 84-376-0935-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  The Postcolonial Studies Reader
  Ashcroft Bill, Griffiths Gareth, Tiffin Helen
  London: Routledge : 1995 :

  El lugar de la cultura
  Bhabha Homi K., Aira César
  Buenos Aires : Manantial : cop. 2002 : 308 s. :
  ISBN: 987-500-074-4
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Mignolo Walter D.
  The darker side of the Renaissance : literacy, territoriality, and colonization
  2. ed. : Ann Arbor : University of Michigan Press : 2003 : 463 s. :
  ISBN: 0-472-08931-5 (pbk. : alk. paper)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Mignolo Walter D.
  The idea of Latin America
  Oxford : Blackwell Publishing : 2005 : xx, 198 s. :
  ISBN: 978-1-4051-0085-4 (inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Lorrain Jorge
  Identidad y modernidad en América Latina.
  México D.F.: Océano : 2000 :

  Orientalismo
  Said Edward W., Goytisolo Juan, Fuentes María Luisa
  1. ed. : Barcelona : Debolsillo : 2003. : 510 p. :
  ISBN: 84-9759-767-2
  Se Umeå UB:s söktjänst

  El debate de la postcolonialidad en Latinoamérica : una postmodernidad periférica o cambio de paradigma en el pensamiento latinoamericano
  Toro Alfonso de, Toro Fernando de
  Frankfurt am Main : Vervuert : 1999 : 408 s. :
  ISBN: 3-89354-218-3 (Vervuert (hft.) ; ca. DM 68.00, ca. sfr 68.00, ca. S 496.00
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Vargas Llosa Mario
  La utopía arcaica : José María Arguedas y las ficciones del indigenismo
  1. ed. : México : Fondo de Cultura Económico : 1996 : 359 s. :
  ISBN: 968-16-4862-5
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Interculturalidad, descolonización del estado y del conocimiento
  Walsh Catherine E., Mignolo Walter D., García Linera Álvaro.
  Buenos Aires : Ediciones del Signo : 2006. : 123 p. :
  ISBN: 9871074395
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Postkolonial kritik och referensmaterial i urval, i form av både tryckta texter och nätresruser, ca 100 sidor. Obligatorisk.