Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 11 maj 2021)

printicon
Kursplan:

Specialpedagogiska kunskapsområden, 7,5 hp

Engelskt namn: Fields of Knowledge in Special Education

Denna kursplan gäller: 2019-12-30 och tillsvidare

Kurskod: 6SP057

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Specialpedagogik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Beslutad av: Prefekten, 2018-10-29

Reviderad av: Prefekten, 2019-09-18

Innehåll

Den här kursen handlar om elever i behov av särskilt stöd. I kursen fokuseras kunskaper om fysisk funktionsnedsättning och utvecklingsstörning. Även betydelsen av neuropsykiatriska svårigheter i relation till utvecklingsstörning behandlas. Vidare redogörs för området barn som far illa och hur uppväxtfaktorer och sociala miljöer får betydelse för barns och ungdomars livsvillkor i och utanför skolan. I kursen diskuteras och analyseras konsekvenser av funktionsnedsättning samt av olika svårigheter elever möter. Dessutom beskrivs och problematiseras olika åtgärder, verksamheter och skolformer som elever i behov av särskilt stöd möter.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs skall den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • visa fördjupad kunskap om något av områdena fysisk funktionsnedsättning, utvecklingsstörning eller utvecklingsstörning i relation till neuropsykiatriska svårigheter
 • visa ingående förståelse för uppväxtfaktorer och sociala miljöers betydelse för elever i och utanför skolans miljö
 • visa fördjupad kunskap om olika skolformer och verksamheter som möter elever i behov av särskilt stöd
Färdighet och förmåga
 • självständigt analysera åtgärder som skapar möjligheter för lärande och social utveckling för elever i behov av särskilt stöd
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • diskutera och problematisera faktorer som påverkar lärande och utveckling för elever i behov av särskilt stöd inom olika skolformer
 • kritiskt granska och diskutera konsekvenser som olika svårigheter kan få i den pedagogiska praktiken

Behörighetskrav

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp samt moment 1 och 2 i kursen Specialpedagogens och speciallärarens yrkesfunktion, 15 hp.

Undervisningens upplägg

I kursen finns obligatoriska inslag som kräver fysisk närvaro på campus, se vidare i kurstillfällets gällande schema och studieguide.

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och workshops. Huvuddelen av kursens avsnitt introduceras genom föreläsningar. Därefter följer bearbetningar i form av workshops, seminarier och skriftliga uppgifter. Tillämpande delar genomförs med skriftliga uppgifter och redovisningar där studenterna får tillfälle att pröva sin förståelse. Utvärdering sker efter avslutad kurs.

Examination

Fysisk närvaro vid obligatoriska moment fordras för godkänt resultat på kursen, om inte annat anges i kurstillfällets gällande schema och studieguide.

Kursen examineras genom litteraturseminarier och redovisningar som examineras i en tvågradig skala, underkänd (U) och godkänd (G) samt genom en individuell skrivuppgift som examineras i en tregradig skala, underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG). 

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. För student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning ska individuella anpassningar av examensformer alltid övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat.

Betyg på hel kurs utgör en sammanfattande bedömning av resultaten på de olika examinationerna och sätts efter avslutad kurs. Hel kurs bedöms enligt skalan väl godkänd, godkänd eller underkänd. För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För att erhålla betyget väl godkänd på kursen krävs att samtliga examinerande delar är godkända, samt att betyget väl godkänd har uppnåtts på individuell skriftlig inlämningsuppgift. Utöver förväntade studieresultat (FSR) läggs i bedömningen för betyget väl godkänd särskild vikt vid den studerandes förmåga att problematisera kring olika teoretiska och metodiska aspekter samt kunna analysera med stöd av teoretiska begrepp.

Den som erhållit betyget godkänd (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg. Den som utan godkänt resultat på genomgått ordinarieprov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. 

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet. 

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.
För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I de fall en kurs upphört att gälla eller kursplan genomgått större förändringar garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat erbjudas.

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 2

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov.

  Att möta beteendeproblem bland barn och ungdomar : teoretiska och praktiska perspektiv
  Nordahl Thomas, Sørlie Mari-Anne, Manger Terje, Tveit Arne, Järvå Håkan, Wiberg Lena
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2007 : 299 s. :
  ISBN: 9789147084258
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Kap 1-4

  Kontrollerade unga : tvångspraktiker på institution
  Enell Sofia, Gruber Sabine, Andersson Vogel Maria
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 296 sidor :
  ISBN: 9789144116358
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Lek och vänskap : inkluderande pedagogik för barn med autism
  Conn Carmel, Holmberg Johanna
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 144 sidor :
  ISBN: 9789144120829
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Lyssna, reagera och agera : förskolans, skolans och fritidshemmets möte med barn och elever som upplever våld i nära relationer
  Markström Ann-Marie, Münger Ann-Charlotte
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 250 sidor :
  ISBN: 9789144129389
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Omsorgsboken : möjligheter och svårigheter vid intellektuell funktionsnedsättning
  Söderman Lena, Nordlund Mårten
  Upplaga 6 : Stockholm : Liber : [2019] : 276 sidor :
  ISBN: 9789147126446
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Utvecklingsstörning, samhälle och välfärd
  Ineland Jens, Molin Martin, Sauer Lennart
  2., [rev.] uppl. : Malmö : Gleerup : 2013 : 224 s. :
  ISBN: 9789140685933
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Tillkommer: Artiklar (se Filsamling) Valbar litteratur, ca 200 sidor Valbar avhandling, ca 200 sidor (se Filsamling)

 • Giltig från: 2020 vecka 2

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov.

  Att möta beteendeproblem bland barn och ungdomar : teoretiska och praktiska perspektiv
  Nordahl Thomas, Sørlie Mari-Anne, Manger Terje, Tveit Arne, Järvå Håkan, Wiberg Lena
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2007 : 299 s. :
  ISBN: 9789147084258
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Hammarberg Lena
  Att planera för barn och elever med funktionsnedsättning : en sammanställning av forskning, utvärdering och inspektion 1994-2014
  [Stockholm] : Skolverket : [2015] : 184 sidor :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 978-91-7559-195-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Kontrollerade unga : tvångspraktiker på institution
  Enell Sofia, Gruber Sabine, Andersson Vogel Maria
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 296 sidor :
  ISBN: 9789144116358
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Lek och vänskap : inkluderande pedagogik för barn med autism
  Conn Carmel, Holmberg Johanna
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 144 sidor :
  ISBN: 9789144120829
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Omsorgsboken : möjligheter och svårigheter vid intellektuell funktionsnedsättning
  Söderman Lena, Nordlund Mårten
  Upplaga 6 : Stockholm : Liber : [2019] : 276 sidor :
  ISBN: 9789147126446
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Utvecklingsstörning, samhälle och välfärd
  Ineland Jens, Molin Martin, Sauer Lennart
  2., [rev.] uppl. : Malmö : Gleerup : 2013 : 224 s. :
  ISBN: 9789140685933
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Tillkommer: Artiklar (se Filsamling) Valbar litteratur, ca 200 sidor Valbar avhandling, ca 200 sidor (se Filsamling)

 • Giltig från: 2020 vecka 1

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov.

  Språklig sårbarhet i förskola och skola : : barnet, språket och pedagogiken
  Bruce Barbro, Sventelius Eva, Ivarsson Ulrika, Svensson Anna-Karin
  Lund : Studentlitteratur : 2016 : 264 s. :
  ISBN: 9789144058160
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Hammarberg Lena
  Att planera för barn och elever med funktionsnedsättning : en sammanställning av forskning, utvärdering och inspektion 1994-2014
  [Stockholm] : Skolverket : [2015] : 184 sidor :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 978-91-7559-195-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Att möta beteendeproblem bland barn och ungdomar : teoretiska och praktiska perspektiv
  Nordahl Thomas, Sørlie Mari-Anne, Manger Terje, Tveit Arne, Järvå Håkan, Wiberg Lena
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2007 : 299 s. :
  ISBN: 9789147084258
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Utvecklingsstörning, samhälle och välfärd
  Ineland Jens, Molin Martin, Sauer Lennart
  2., [rev.] uppl. : Malmö : Gleerup : 2013 : 224 s. :
  ISBN: 9789140685933
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Tillkommer valbar litteratur om cirka 400 sidor samt artiklar som tillhandahålles av institutionen.