"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Specialpedagogiska kunskapsområden, 7,5 hp

Engelskt namn: Fields of Knowledge in Special Education

Denna kursplan gäller: 2021-01-04 och tillsvidare

Kurskod: 6SP057

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Specialpedagogik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Beslutad av: Prefekten, 2018-10-29

Reviderad av: Prefekten, 2021-09-08

Innehåll

Den här kursen handlar om barn och elever i behov av särskilt stöd. I kursen fokuseras kunskaper om fysiska och intellektuella funktionsnedsättningar, inbegripet neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vidare redogörs för området barn som far illa och hur uppväxtfaktorer och sociala miljöer får betydelse för barns och ungas livsvillkor. I kursen diskuteras och analyseras den pedagogiska praktikens konsekvenser för funktionsnedsättning samt för olika svårigheter barn och elever möter. Dessutom beskrivs och problematiseras det stöd, de åtgärder och de skolformer som förekommer i förskola och skola för att möta barn och elever i behov av särskilt stöd.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs skall den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

 • visa insikt i aktuell forskning samt fördjupad kunskap om något av områdena fysisk funktionsnedsättning, intellektuell funktionsnedsättning eller intellektuell funktionsnedsättning i kombination med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
 • visa ingående förståelse för sociala miljöers betydelse för barns och/eller elevers livsvillkor
 • visa fördjupad kunskap om olika skolformer som möter barn och/eller elever i behov av särskilt stöd

Färdighet och förmåga

 • självständigt analysera och jämföra på vilka sätt åtgärder i lärmiljön skapar möjligheter till lärande och social utveckling för barn och/eller elever i behov av särskilt stöd

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Med utgångspunkt i specialpedagogiska förhållningssätt:
 • kritiskt granska och diskutera den pedagogiska praktikens konsekvenser för barn/elever med funktionsnedsättning. 
 • diskutera aktuell forskning inom området

Behörighetskrav

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp samt modul 1 och 2 i kursen Specialpedagogens och speciallärarens yrkesfunktion, 15 hp.

Undervisningens upplägg

I kursen finns obligatoriska inslag som kräver fysisk närvaro på campus samt inslag som kräver närvaro via distansteknik. Se vidare i kurstillfället gällande schema, studieguide eller motsvarande. 

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och workshops. Huvuddelen av kursens avsnitt introduceras genom inläsning av litteratur och föreläsningar. Därefter följer bearbetningar i form av workshops, seminarier och skriftliga uppgifter. Tillämpande delar genomförs med skriftliga uppgifter och redovisningar där studenterna får tillfälle att pröva sin förståelse. Utvärdering sker efter avslutad kurs.

Examination

Fysisk närvaro samt närvaro via distansteknik fordras vid obligatoriska moment för godkänt resultat på kursen, utifrån vad som anges i kurstillfällets gällande schema, studieguide eller motsvarande.

Kursen examineras genom seminariebehandling av granskad avhandling och redovisning av grupparbete som examineras i en tvågradig skala, underkänd (U) och godkänd (G) samt genom en individuell skriftlig kunskapsöversikt som examineras i en tregradig skala, underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG). 

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. För student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning ska individuella anpassningar av examensformer alltid övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat.

Betyg på hel kurs utgör en sammanfattande bedömning av resultaten på de olika examinationerna och sätts efter avslutad kurs. Hel kurs bedöms enligt skalan väl godkänd, godkänd eller underkänd. För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För att erhålla betyget väl godkänd på kursen krävs att samtliga examinerande delar är godkända, samt att betyget väl godkänd har uppnåtts på individuell skriftlig inlämningsuppgift. 

Den som erhållit betyget godkänd (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg. Den som utan godkänt resultat på genomgått ordinarieprov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. 

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet. 

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.
För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I de fall en kurs upphört att gälla eller kursplan genomgått större förändringar garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat erbjudas.

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 2

  Kurslitteratur

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Observera att den obligatoriska litteraturen anges i två delar, dels gemensam litteratur för alla som läser kursen, dels för respektive verksamhetsområde.

  Obligatorisk litteratur för alla

  Intellektuell funktionsnedsättning, samhälle och välfärd
  Ineland Jens, Ineland Jens, Molin Martin, Sauer Lennart
  Tredje upplagan : Malmö : Gleerups : [2019] : 212 sidor :
  ISBN: 9789151101934
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Lyssna, reagera och agera : förskolans, skolans och fritidshemmets möte med barn och elever som upplever våld i nära relationer
  Markström Ann-Marie, Münger Ann-Charlotte
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 250 sidor :
  ISBN: 9789144129389
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Omsorgsboken : möjligheter och svårigheter vid intellektuell funktionsnedsättning
  Söderman Lena, Nordlund Mårten
  Upplaga 6 : Stockholm : Liber : [2019] : 276 sidor :
  ISBN: 9789147126446
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Skola i normer
  Martinsson (red.) Lena, Reimers (red.) Eva
  3 uppl. : Gleerups Utbildning AB : 2020 :
  ISBN: 9789151101606
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Obligatorisk inom respektive verksamhetsområde

  Här väljer du två titlar ur den litteratur som relaterar till ditt huvudsakliga verksamhetsområde.

  Förskola

  A preschool for all children? : Swedish preschool teachers’ perspective on inclusion
  Ginner Hau H, Selenius H, Björck Åkesson E
  Ingår i:
  International journal of inclusive education.
  London : Taylor & Francis : 1997- : v. :
  https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13603116.2020.1758805
  Obligatorisk

  Play for children with disabilities : the users’ needs in the Swedish context
  Allodi Westling M, Lundqvist J, Roll-Pettersson L, Rosendahl J, Siljehag E
  Ingår i:
  Users' Needs Report on Play for Children with Disabilities [Elektronisk resurs]
  Warsaw, Poland : De Gruyter Open : 2019 : 128 : sid. 104-116 :
  https://www.researchgate.net/publication/336558109_9_Play_for_children_with_disabilities_the_users'_needs_in_the_Swedish_context
  Obligatorisk

  Lundqvist Johanna
  Tidiga insatser och barns utbildningsvägar : inkludering och specialpedagogik
  Första utgåvan : Stockholm : Natur & kultur : [2018] : 198 sidor :
  ISBN: 9789127819115
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Yngre elever

  Exploring teachers’ strategies for including children with autism spectrum disorder in mainstream classrooms
  Lindsay S, Proulx M, Scott H, Thomson N
  Ingår i:
  International journal of inclusive education.
  London : Taylor & Francis : 1997- : v. : 18 : sid. 101-122 :
  https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13603116.2012.758320
  Obligatorisk

  Lundqvist Johanna
  Tidiga insatser och barns utbildningsvägar : inkludering och specialpedagogik
  Första utgåvan : Stockholm : Natur & kultur : [2018] : 198 sidor :
  ISBN: 9789127819115
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Values and needs of children with and without special educational needs in early school years : A study of young children’s views on what matters to them
  Lundqvist J, Allodi Westling M, Siljehag E
  Ingår i:
  Scandinavian journal of educational research [Elektronisk resurs]
  London : Taylor & Francis : 2000- : 63 : sid. 951-967 :
  https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00313831.2018.1466360
  Obligatorisk

  Äldre elever

  Kontrollerade unga : tvångspraktiker på institution
  Enell Sofia, Gruber Sabine, Andersson Vogel Maria
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 296 sidor :
  ISBN: 9789144116358
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  No particular way to go : Careers of young adults lacking upper secondary qualifications
  Lundahl L, Lindblad M, Lovén A, Mårald G, Svedberg G
  Ingår i:
  Journal of education and work [Elektronisk resurs]
  1997- : 30 : sid. 39-52 :
  https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13639080.2015.1122179
  Obligatorisk

  Which students need accommodations the most, and to what extent are their needs met by regular upper secondary school? A cross-sectional study among students with special educational needs
  Yngve M, Lidström H, Ekbladh E, Hemmingsson H
  Ingår i:
  European journal of special needs education
  Chichester : Wiley : 1986- : 34 : sid. 327-341 :
  https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08856257.2018.1501966
  Obligatorisk

  Övrigt

  Tillkommer: Artiklar (se Filsamling), valbar litteratur, ca 300 sidor samt valbar avhandling, ca 200 sidor (se Filsamling)

 • Giltig från: 2021 vecka 1

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov.

  Att möta beteendeproblem bland barn och ungdomar : teoretiska och praktiska perspektiv
  Nordahl Thomas, Sørlie Mari-Anne, Manger Terje, Tveit Arne, Järvå Håkan, Wiberg Lena
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2007 : 299 s. :
  ISBN: 9789147084258
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Kap 1-4

  Kontrollerade unga : tvångspraktiker på institution
  Enell Sofia, Gruber Sabine, Andersson Vogel Maria
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 296 sidor :
  ISBN: 9789144116358
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Lek och vänskap : inkluderande pedagogik för barn med autism
  Conn Carmel, Holmberg Johanna
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 144 sidor :
  ISBN: 9789144120829
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Lyssna, reagera och agera : förskolans, skolans och fritidshemmets möte med barn och elever som upplever våld i nära relationer
  Markström Ann-Marie, Münger Ann-Charlotte
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 250 sidor :
  ISBN: 9789144129389
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Omsorgsboken : möjligheter och svårigheter vid intellektuell funktionsnedsättning
  Söderman Lena, Nordlund Mårten
  Upplaga 6 : Stockholm : Liber : [2019] : 276 sidor :
  ISBN: 9789147126446
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Utvecklingsstörning, samhälle och välfärd
  Ineland Jens, Molin Martin, Sauer Lennart
  2., [rev.] uppl. : Malmö : Gleerup : 2013 : 224 s. :
  ISBN: 9789140685933
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Tillkommer: Artiklar (se Filsamling) Valbar litteratur, ca 200 sidor Valbar avhandling, ca 200 sidor (se Filsamling)