Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Specialpedagogiska kunskapsområden, 7,5 hp

Engelskt namn: Fields of Knowledge in Special Education

Denna kursplan gäller: 2021-01-04 och tillsvidare

Kurskod: 6SP057

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Specialpedagogik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Beslutad av: Prefekten, 2018-10-29

Reviderad av: Prefekten, 2021-09-08

Innehåll

Den här kursen handlar om barn och elever i behov av särskilt stöd. I kursen fokuseras kunskaper om fysiska och intellektuella funktionsnedsättningar, inbegripet neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vidare redogörs för området barn som far illa och hur uppväxtfaktorer och sociala miljöer får betydelse för barns och ungas livsvillkor. I kursen diskuteras och analyseras den pedagogiska praktikens konsekvenser för funktionsnedsättning samt för olika svårigheter barn och elever möter. Dessutom beskrivs och problematiseras det stöd, de åtgärder och de skolformer som förekommer i förskola och skola för att möta barn och elever i behov av särskilt stöd.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs skall den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
  • visa insikt i aktuell forskning samt fördjupad kunskap om något av områdena fysisk funktionsnedsättning, intellektuell funktionsnedsättning eller intellektuell funktionsnedsättning i kombination med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
  • visa ingående förståelse för sociala miljöers betydelse för barns och/eller elevers livsvillkor
  • visa fördjupad kunskap om olika skolformer som möter barn och/eller elever i behov av särskilt stöd
Färdighet och förmåga
  • självständigt analysera och jämföra på vilka sätt åtgärder i lärmiljön skapar möjligheter till lärande och social utveckling för barn och/eller elever i behov av särskilt stöd
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • Med utgångspunkt i specialpedagogiska förhållningssätt:
  • kritiskt granska och diskutera den pedagogiska praktikens konsekvenser för barn/elever med funktionsnedsättning. 
  • diskutera aktuell forskning inom området

Behörighetskrav

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp samt modul 1 och 2 i kursen Specialpedagogens och speciallärarens yrkesfunktion, 15 hp.

Undervisningens upplägg

I kursen finns obligatoriska inslag som kräver fysisk närvaro på campus samt inslag som kräver närvaro via distansteknik. Se vidare i kurstillfället gällande schema, studieguide eller motsvarande. 

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och workshops. Huvuddelen av kursens avsnitt introduceras genom inläsning av litteratur och föreläsningar. Därefter följer bearbetningar i form av workshops, seminarier och skriftliga uppgifter. Tillämpande delar genomförs med skriftliga uppgifter och redovisningar där studenterna får tillfälle att pröva sin förståelse. Utvärdering sker efter avslutad kurs.

Examination

Fysisk närvaro samt närvaro via distansteknik fordras vid obligatoriska moment för godkänt resultat på kursen, utifrån vad som anges i kurstillfällets gällande schema, studieguide eller motsvarande.

Kursen examineras genom seminariebehandling av granskad avhandling och redovisning av grupparbete som examineras i en tvågradig skala, underkänd (U) och godkänd (G) samt genom en individuell skriftlig kunskapsöversikt som examineras i en tregradig skala, underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG). 

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. För student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning ska individuella anpassningar av examensformer alltid övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat.

Betyg på hel kurs utgör en sammanfattande bedömning av resultaten på de olika examinationerna och sätts efter avslutad kurs. Hel kurs bedöms enligt skalan väl godkänd, godkänd eller underkänd. För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För att erhålla betyget väl godkänd på kursen krävs att samtliga examinerande delar är godkända, samt att betyget väl godkänd har uppnåtts på individuell skriftlig inlämningsuppgift. 

Den som erhållit betyget godkänd (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg. Den som utan godkänt resultat på genomgått ordinarieprov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. 

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet. 

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.
För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I de fall en kurs upphört att gälla eller kursplan genomgått större förändringar garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 1

Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov.

Att möta beteendeproblem bland barn och ungdomar : teoretiska och praktiska perspektiv
Nordahl Thomas, Sørlie Mari-Anne, Manger Terje, Tveit Arne, Järvå Håkan, Wiberg Lena
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2007 : 299 s. :
ISBN: 9789147084258
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Kap 1-4

Kontrollerade unga : tvångspraktiker på institution
Enell Sofia, Gruber Sabine, Andersson Vogel Maria
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 296 sidor :
ISBN: 9789144116358
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Lek och vänskap : inkluderande pedagogik för barn med autism
Conn Carmel, Holmberg Johanna
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 144 sidor :
ISBN: 9789144120829
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Lyssna, reagera och agera : förskolans, skolans och fritidshemmets möte med barn och elever som upplever våld i nära relationer
Markström Ann-Marie, Münger Ann-Charlotte
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 250 sidor :
ISBN: 9789144129389
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Omsorgsboken : möjligheter och svårigheter vid intellektuell funktionsnedsättning
Söderman Lena, Nordlund Mårten
Upplaga 6 : Stockholm : Liber : [2019] : 276 sidor :
ISBN: 9789147126446
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Utvecklingsstörning, samhälle och välfärd
Ineland Jens, Molin Martin, Sauer Lennart
2., [rev.] uppl. : Malmö : Gleerup : 2013 : 224 s. :
ISBN: 9789140685933
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Tillkommer: Artiklar (se Filsamling) Valbar litteratur, ca 200 sidor Valbar avhandling, ca 200 sidor (se Filsamling)