"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Specialpedagogiska perspektiv i estetiska ämnen, 3 hp

Engelskt namn: Special Pedagogics in Education in Municipal School of Art

Denna kursplan gäller: 2022-06-20 och tillsvidare

Kurskod: 6KS024

Högskolepoäng: 3

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Estetiska ämnen: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2022-06-27

Innehåll

Kursen riktar sig till pedagoger eller lärare i kulturskola, grundskola och förskola eller andra med intresse för specialpedagogiska perspektiv i undervisning i estetiska ämnen. Kursen syftar till en ökad förståelse för pedagogik anpassad för elever i behov av särskilt stöd.
 
Utifrån ett inkluderande och specialpedagogiskt förhållningssätt till undervisning i de estetiska skolämnena behandlas redskap för att identifiera behov, stödja lärande och följa upp barns och ungdomars utveckling. Neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF) behandlas ur ett didaktiskt perspektiv med fokus på särskilda stöd för lärande utifrån begrepp som inkludering, integrering, normalitet, avvikelse, delaktighet och samspel.
 
I kursen problematiseras hur konstnärliga uttrycksformer kan stärka barn med särskilda behov och olika förmågor. Konstnärliga processer undersöks som möjliggörare för barns utveckling och lärande. I kursen förväntas studerande tillämpa teoretiska innehåll i praktiska didaktiska inslag.

Förväntade studieresultat

För godkänd ska studenten visa:

Kunskap och förståelse 

  • grundläggande kunskap om särskilda stöd för lärande, där begrepp som inkludering, integrering, normalitet, avvikelse, delaktighet och samspel problematiseras
  • grundläggande kunskap om hur konstnärliga processer kan möjliggöra barns utveckling och lärande

Färdighet och förmåga

  • förmåga att identifiera behov och insatser i form av särskilda stöd i pedagogisk och konstnärlig verksamhet
  • förmåga att tillämpa kursens teoretiska innehåll i en estetisk undervisningspraktik

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • ett specialpedagogiskt förhållningssätt till undervisning i de estetiska skolämnena

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, workshops, individuellt arbete. I kursen tillämpas problemorienterat arbetssätt. Närvaro är obligatorisk vid sammankomsterna då examinerande inslag förekommer. Tillgång till internet krävs. Inlämnande av arbetsuppgifter, diskussioner och kommentarer är obligatoriska och sker via en webbplattform.

I kursen integreras teoretiska och vetenskapliga begrepp i den praktiska och konstnärliga verksamheten med inriktning mot kulturskolan och/eller andra undervisningssammanhang.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga reflektioner och seminarier, enskilt och i grupp.
 
Vid examination sätts betygen Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).
Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. 

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. 

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.
 
Regler gällande komplettering för att uppnå godkänt betyg och eventuella ändringar av regelverk återfinns i lokalt regelverk, se Regelverk - utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information se: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 51

Autism och ADHD i skolan : handbok i tydliggörande pedagogik
Sjölund Anna, Jahn Cajsa, Lindgren Ann, Reuterswärd Malin
Första utgåvan : Stockholm : Natur & Kultur : 2017 : 207 sidor :
ISBN: 978-91-27-81904-7
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Respekt. Barn med funktionsnedsättning om samhällets stöd
Barnombudsmannen : 2016 :
https://www.barnombudsmannen.se/globalassets/dokument/publikationer/respekt-2016.pdf
Obligatorisk

Kompendier samt övrig litteratur kan tillkomma och tillhandahålles då av undervisande lärare.