Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2021)

printicon
Kursplan:

Språk- och talutveckling, 6 hp

Engelskt namn: Speech and Language Development

Denna kursplan gäller: 2020-08-17 och tillsvidare

Kurskod: 1LI022

Högskolepoäng: 6

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Lingvistik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2007-09-20

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2020-02-19

Innehåll

Kursen behandlar barnets normala språk- och talutveckling ur lingvistiskt och psykolingvistiskt perspektiv. Innehåll: - språkförmågan - förutsättningar för språkutveckling - samspelet vuxen-barn - universellt och språkspecifikt i språk- och talutveckling - utveckling av ljudsystemet och prosodin ur fonetiskt och fonologiskt perspektiv - lexikonets och syntaxens framväxt

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten: - översiktligt kunna redogöra för förutsättningar för språkutveckling - kunna redogöra för barns språk- och talutveckling i relation till den kommunikativa och kognitiva utvecklingen - kunna samla in, transkribera och beskriva språkliga data från barn - kunna använda lingvistiska begrepp för att analysera barnspråksmaterial - kunna uppmärksamma systematik i tal under utveckling - kunna beskriva talförenklingar med hjälp av fonologiska regler

Behörighetskrav

Univ: Godkända kurser i Logopedprogrammets termin 1 och genomgångna kurser i termin 2, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen utgörs av lektioner, laborationer, seminarier och handledning i grupp och/eller individuellt. Uppnående av de förväntade studieresultaten förutsätter aktivt deltagande i undervisningen samt aktivt eget arbete.

Examination

Examination sker genom uppgifter under kursens gång och/eller genom skriftligt kunskapsprov vid kursens slut. På hel kurs sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska examinerande uppgifter är godkända. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle (se universitetets regelsamling). Studerande har rätt att avlägga prov enligt den kursplan som gällde vid registreringstillfället under maximalt två år. Studerande har rätt att avlägga prov maximalt fem gånger. Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att hos humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses att bestämma betyg. Tillgodoräknande I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Tillgodoräknande av andra studier prövas individuellt (se universitetets regelsamling och tillgodoräknandeordning). Ansökan om tillgodoräknande ställs till programkommittén för logopedprogrammet. Negativt beslut om tillgodoräknande kan överklagas. Överklagande riktas till Överklagandenämnden för högskolan och skall inkomma till Registrator, Umeå universitet inom tre veckor efter att klaganden delgivits beslutet.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 11

Saxton Matthew
Child language : acquisition and development
Los Angeles : Sage : 2010. : xvii, 326 p. :
ISBN: 978-1-4129-0232-8 (pbk.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Articulation and phonological disorders
Bernthal John E., Bankson Nicholas W
5. ed. : Boston : Allyn & Bacon : cop. 2004 : 434 s. :
ISBN: 0-205-34790-8
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: (Valda delar)

Språkutveckling och språkstörning hos barn. Del 1: Fonologi, grammatik, lexikon
Nettelbladt Ulrika, Salameh Eva-Kristina
Lund: Studentlitteratur, ISBN:978-91-44-01771-6 LIBRIS-ID:9933760 : 2007 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Kapitel 3, 4 och 9.

Kompletterande material samt övningsmaterial tillkommer.