"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Språk- och talutveckling, 6 hp

Engelskt namn: Speech and Language Development

Denna kursplan gäller: 2020-08-17 och tillsvidare

Kurskod: 1LI022

Högskolepoäng: 6

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Lingvistik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2007-09-20

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2020-02-19

Innehåll

Kursen behandlar barnets normala språk- och talutveckling ur lingvistiskt och psykolingvistiskt perspektiv. Innehåll: - språkförmågan - förutsättningar för språkutveckling - samspelet vuxen-barn - universellt och språkspecifikt i språk- och talutveckling - utveckling av ljudsystemet och prosodin ur fonetiskt och fonologiskt perspektiv - lexikonets och syntaxens framväxt

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten: - översiktligt kunna redogöra för förutsättningar för språkutveckling - kunna redogöra för barns språk- och talutveckling i relation till den kommunikativa och kognitiva utvecklingen - kunna samla in, transkribera och beskriva språkliga data från barn - kunna använda lingvistiska begrepp för att analysera barnspråksmaterial - kunna uppmärksamma systematik i tal under utveckling - kunna beskriva talförenklingar med hjälp av fonologiska regler

Behörighetskrav

Univ: Godkända kurser i Logopedprogrammets termin 1 och genomgångna kurser i termin 2, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen utgörs av lektioner, laborationer, seminarier och handledning i grupp och/eller individuellt. Uppnående av de förväntade studieresultaten förutsätter aktivt deltagande i undervisningen samt aktivt eget arbete.

Examination

Examination sker genom uppgifter under kursens gång och/eller genom skriftligt kunskapsprov vid kursens slut. På hel kurs sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska examinerande uppgifter är godkända. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle (se universitetets regelsamling). Studerande har rätt att avlägga prov enligt den kursplan som gällde vid registreringstillfället under maximalt två år. Studerande har rätt att avlägga prov maximalt fem gånger. Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att hos humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses att bestämma betyg. Tillgodoräknande I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Tillgodoräknande av andra studier prövas individuellt (se universitetets regelsamling och tillgodoräknandeordning). Ansökan om tillgodoräknande ställs till programkommittén för logopedprogrammet. Negativt beslut om tillgodoräknande kan överklagas. Överklagande riktas till Överklagandenämnden för högskolan och skall inkomma till Registrator, Umeå universitet inom tre veckor efter att klaganden delgivits beslutet.

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 33

  Saxton Matthew
  Child language : acquisition and development
  Los Angeles : Sage : 2010. : xvii, 326 p. :
  ISBN: 978-1-4129-0232-8 (pbk.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Articulation and phonological disorders
  Bernthal John E., Bankson Nicholas W
  5. ed. : Boston : Allyn & Bacon : cop. 2004 : 434 s. :
  ISBN: 0-205-34790-8
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: (Valda delar)

  Språkutveckling och språkstörning hos barn. Del 1: Fonologi, grammatik, lexikon
  Nettelbladt Ulrika, Salameh Eva-Kristina
  Lund: Studentlitteratur, ISBN:978-91-44-01771-6 LIBRIS-ID:9933760 : 2007 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Kapitel 3, 4 och 9.

  Kompletterande material och övningsmaterial tillkommer.

  Referenslitteratur

  Bishop D. V. M.
  Uncommon understanding : development and disorders of language comprehension in children
  Classic edition : London : Psychology Press : 2014 : 348 p. :
  ISBN: 9781848721500
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Language development : foundations, processes, and clinical applications
  Singleton Nina Capone, Shulman Brian B.
  Third edition. : Burlington, Massachusetts : Jones & Bartlett Learning : [2020] : xx, 390 pages :
  ISBN: 9781284129618
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

 • Giltig från: 2020 vecka 11

  Saxton Matthew
  Child language : acquisition and development
  Los Angeles : Sage : 2010. : xvii, 326 p. :
  ISBN: 978-1-4129-0232-8 (pbk.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Articulation and phonological disorders
  Bernthal John E., Bankson Nicholas W
  5. ed. : Boston : Allyn & Bacon : cop. 2004 : 434 s. :
  ISBN: 0-205-34790-8
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: (Valda delar)

  Språkutveckling och språkstörning hos barn. Del 1: Fonologi, grammatik, lexikon
  Nettelbladt Ulrika, Salameh Eva-Kristina
  Lund: Studentlitteratur, ISBN:978-91-44-01771-6 LIBRIS-ID:9933760 : 2007 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Kapitel 3, 4 och 9.

  Kompletterande material samt övningsmaterial tillkommer.