Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2021)

printicon
Kursplan:

Språk-, skriv- och läsutveckling i ett specialpedagogiskt perspektiv, 7,5 hp

Engelskt namn: The Development of Language, Writing and Reading from a Special Needs Perspective

Denna kursplan gäller: 2020-09-28 och tillsvidare

Kurskod: 6SD012

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Specialpedagogik: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2019-05-06

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2020-09-28

Innehåll

Kursen innehåller fördjupande studier av elever i språk-, läs- och skrivsvårigheter (t.ex. språkstörning, dyslexi) med teoretisk förankring i språkpsykologiska och specialpedagogiska perspektiv. Kursen behandlar evidensbaserade pedagogiska arbetssätt och metoder som utvecklar en inkluderande lärmiljö och främjar lärandet för elever på grupp- och individnivå med fokus på språk-, läs- och skrivförmåga. I kursen behandlas även hur skolan och pedagogen i samverkan med andra verksamheter och professioner kan ge stöd och utmaning till elever. I kursen ingår en examinerande fältstudieuppgift med fokus på att utveckla lärmiljö och undervisning för elever i språk-, läs- och skrivsvårigheter.

Förväntade studieresultat

För godkänt resultat ska den studerande:
Kunskap och förståelse
  • kunna beskriva språk-, läs- och skrivsvårigheters orsaker och uttryck, t ex vid språkstörning, dyslexi och neuropsykiatriska svårigheter;
  • visa förståelse för språk-, läs- och skrivsvårigheter i ett flerspråkigt perspektiv;
  • visa kunskap om aktuella evidensbaserade undervisningspraktiker, digitala arbetssätt och metoder för att främja elevers lärande och sociala samspel vid språk-, läs- och skrivsvårigheter;
  • visa kunskap om språkutvecklande och språkstödjande arbetssätt i lärmiljö och undervisning för att undanröja hinder för elever i språk-, läs- och skrivsvårigheter och/eller koncentrationssvårigheter på individ- och gruppnivå;
Färdighet och förmåga
  • visa förmåga att analysera lärmiljön i olika ämnen, inklusive användning av digitala verktyg och medier, utifrån grad av språklig tillgänglighet för eleverna på individ- och gruppnivå;
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • kritiskt kunna värdera vetenskapliga studier med olika inriktningar inom det specialpedagogiska fältet med fokus på språk-, läs- och skrivsvårigheter;
  • kritiskt kunna värdera vetenskapliga studier med olika inriktningar inom det specialpedagogiska fältet med fokus på olika undervisningspraktiker vid språk-, läs- och skrivsvårigheter;
  • visa insikt om behov av samverkan med andra verksamheter och professioner i arbetet med elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd inom språk-, läs- och skrivområdet;
  • kunna reflektera över elevers olika förutsättningar och behov samt analysera skolans betydelse i utvecklandet av en inkluderande gynnsam pedagogisk miljö för alla elever

Behörighetskrav

Univ: Lägst 60 hp inom Speciallärarprogrammet med specialisering mot matematikutveckling

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier dels vid campusträffar, dels via lärplattform. I fältstudieuppgiften ingår att studenten genomför en intervju och observationer i en av studenten vald skolverksamhet.

Examination

Examination sker genom seminarier och en muntlig redovisning av fältstudieuppgiften (3,5 hp) som bedöms med något av betygen underkänd eller godkänd, samt en skriftlig analys av en fältstudieuppgift (4 hp) som bedöms med något av betygen underkänd, godkänd eller väl godkänd.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Vid examination av seminarier och muntlig redovisning används betygsgraderna Underkänd eller Godkänd. Vid examination av skriftlig analys används betygsgraderna Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. För betyget Väl Godkänd på hel kurs krävs detta betyg på den skriftliga analysen.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov).
Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.

En student som inte helt uppfyller målen för examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna har meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Övriga föreskrifter

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 40

Obligatorisk litteratur

Bringing words to life : robust vocabulary instruction
Beck Isabel L., McKeown Margaret G., Kucan Linda.
2nd ed. : New York : The Guilford Press : 2013. : xiv, 210 p. :
ISBN: 978-1-4625-0816-7
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Språklig sårbarhet i förskola och skola : : barnet, språket och pedagogiken
Bruce Barbro, Sventelius Eva, Ivarsson Ulrika, Svensson Anna-Karin
Lund : Studentlitteratur : 2016 : 264 s. :
ISBN: 9789144058160
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Alternativa lärverktyg : digitalt stöd för elevens språk-, läs- och skrivutveckling
Eklöf Erica, Kristensson Johanna, Rosén Li
Stockholm : Natur & Kultur : 2017 : 119 s. :
ISBN: 9789127446793
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Flerspråkighet i skolan : språklig utveckling och undervisning
Hedman Christina, Morgan Eva, Salameh Eva-Kristina, Sandell Anna, Tvingstedt Anna-Lena, Wigerfelt Berit
1. uppl. : Stockholm : Natur & Kultur : 2012 : 267 s. :
ISBN: 978-91-27-42172-1
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Dyslexi : från teori till praktik
Høien Torleiv, Lundberg Ingvar, Nilsdotter Måna
2., [uppdaterade och omarb.] utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2013 : 336 s. :
ISBN: 978-91-27-13468-3
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Language and reading disabilities
Kamhi Alan G., Catts Hugh W.
3. ed. : Harlow : Pearson education limited : 2014 : ii, 322 p. :
ISBN: 9781292021980
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Språkutveckling och språkstörning hos barn. : teorier, utveckling och svårigheter D. 2 Pragmatik
Nettelbladt Ulrika, Salameh Eva-Kristina
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 536 s. :
ISBN: 9789144017648
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Norén Sofia
Lära barn att läsa : [vägen från fonologisk medvetenhet till god läsförståelse]
Andra upplagan : Stockholm : LegiLexi : [2018] : 230 sidor :
Fulltext
ISBN: 9789198426434
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Vetenskapliga artiklar och delar av avhandlingar tillkommer enligt anvisningar.

Rekommenderad litteratur

Nippold Marilyn A.
Later language development : school-age children, adolescents, and young adults
Fourth Edition : Austin, Texas : PRO-ED : 2016 : x, 325 pages :
ISBN: 978-1-4164-1013-3
Se bibliotekets söktjänst