"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Språk, skrivande och demokrati, 7,5 hp

Engelskt namn: Language, writing and democracy

Denna kursplan gäller: 2021-01-04 och tillsvidare

Kurskod: 6SD016

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Språkdidaktik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2020-09-28

Innehåll

Kursen innebär fördjupade studier om språk och skrivande och deras centrala roll för ett aktivt deltagande i en demokrati. Kursen behandlar olika teoretiska perspektiv på språk, skrivande och demokrati såväl som didaktiska teorier, perspektiv och implikationer för såväl skola som arbetsliv. Kursen tar sin utgångspunkt i samtidens former för kommunikation och i kursen bearbetas olika texter utifrån funktion, mottagare och kontext. Centralt för kursens innehåll är skrivandets betydelse för utvecklingen av såväl demokrati som utveckling av ett aktivt medborgarskap.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande: 

Kunskap och förståelse 
1. med stöd i olika teoretiska utgångspunkter kunna definiera och förklara begreppen språk, text, skrivande, demokrati och delaktighet 
2. kunna redogöra för samt exemplifiera olika former för demokratiskt deltagande och den betydelse det skrivna språket har för dessa 
3. visa god kännedom om språkdidaktiska metoder och lärandestrategier där skrivande, demokrati och delaktighet fokuseras 

Färdighet och förmåga 
4. kunna analysera olika texter utifrån deras funktion, mottagare och kontext 
5. kunna tillämpa sitt skrivande i en autentisk kontext för demokratiskt deltagande 
6. kunna didaktiskt tillämpa och utvärdera de teorier och lärandestrategier där skrivande, demokrati och delaktighet fokuseras 
7. använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm och visa förmåga att mottagar- och situationsanpassa sitt skriftspråk

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
8. kunna självständigt och kritiskt diskutera och värdera olika texters funktion i och för en demokrati 
9. utifrån en autentisk skriftlig situation kritiskt diskutera hur skrivna texter kan fungera som redskap för deltagande i samhället
10. kunna diskutera och värdera språk-, skriv- och demokratiteoriers implikationer för en deltagande skrivundervisning i skola eller arbetsliv

Behörighetskrav

Gy: Engelska B/6
Univ: (1) Lärarexamen som innehåller svenska eller andra språkämnen eller (2) Kandidatexamen som innehåller lägst 60 hp i ett språkämne, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier. Grupparbete förekommer. 
Undervisningen är helt nätbaserad. Tillgång till dator krävs för fullgörande av kursen. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se https://www.umu.se/student/sprakstudier/dokument. 
Undervisningsspråk är engelska.

Examination

Examinationen sker i form av en skriftlig uppgift (4 hp) och en portfolio (3,5 hp). Examinationsuppgifterna kan lämnas in på engelska eller svenska. 

Portfolion bedöms med något av betygen Underkänd eller Godkänd; den skriftliga uppgiften bedöms med något av betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. 

För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs detta betyg på den skriftliga uppgiften.  

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.  

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.  

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.  

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.  

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt; komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.  

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Övriga föreskrifter

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 1

Kurslitteratur

Amnå Erik
More representation or more participation? Challenges in Swedish Democracy.
Falun: Högskolan Dalarna : 2003 :
Läsanvisning: Finns i K. Sporre & H. R. Botman (red), Building a Human Rights Culture. South African and Swedish perspectives, s. 102-126.

Young Iris Marion
Intersecting voices : dilemmas of gender, political philosophy, and policy
Princeton, N.J. : Princeton University Press : 1997 : 195 s. :
ISBN: 0-691-01201-6 (cl : alk. paper)
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Chapter III: Communication and the other: Beyond Deliberative Democracy

Stotsky Sandra
Civic Writing in the Classroom
Social Studies Development Center, Indiana University, in association with ERIC Clearinghouse for Social Studies/Social Science Education and the ERIC Clearinghouse on Reading and Communication Skills : 1987 :
https://eric.ed.gov/?id=ED285800

Stotsky Sandra
Participatory writing : Literacy for civic purposes
Ingår i:
Nonacademic writing
Hove : Erlbaum : 1995 : 376 s. : sid. 227-256 :

Handbook of writing research
MacArthur Charles A., Graham Steven, Fitzgerald Jill
New York : Guilford : cop. 2006 : xi, 468 s. :
ISBN: 1593851901
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Kapitel 1-3

Letizia Angelo J.
Democracy and Social Justice Education in the Information Age
Cham : Springer International Publishing : 2017 : XVI, 222 p. 49 illus., 9 illus. in color. :
Table of Contents / Abstracts
ISBN: 9783319407692
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Kapitel 9

Artiklar ur vetenskapliga tidskrifter tillkommer.