Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Språken i Norden, 7,5 hp

Engelskt namn: Languages in the Nordic countries

Denna kursplan gäller: 2021-07-26 och tillsvidare

Kurskod: 1NS078

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Skandinavistik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Svenska/nordiska språk: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2017-06-28

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2021-03-03

Innehåll

Kursen fokuserar språklig variation avseende de nordiska språken och språken i Norden över tid. Tidiga interna språkmöten och andra språkliga kontakter i Norden belyses. Både talspråk och skriftspråk behandlas. De nordiska språkens nutida situation behandlas liksom situationen för de olika minoritets- och invandrarspråken i Norden, främst på svenskt område, varvid de språksociala förhållandena, inklusive språklagstiftning och språkplanering, lyfts fram. Ortnamn- och personnamn diskuteras och analyseras också.

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande kunna
Kunskap och förståelse
 • redogöra för språkliga kontakter i Norden över tid;
 • redogöra för de nordiska språkens nutida situation;
 • redogöra för minoritets- och invandrarspråk på nordiskt område;
 • redogöra för svenska ortnamn och personnamn;
Färdighet och förmåga
 • analysera språkliga kontaktmönster i Norden över tid;
 • analysera språkliga förändringar ur ett sociolingvistiskt perspektiv;
 • analysera ortnamn och personnamn och urskilja deras identifierande funktion;
 • analysera språkplaneringens förutsättningar och begränsningar;
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kritiskt diskutera förutsättningarna för olika språkmöten över tid;
 • kritiskt granska språkplanering och språklagstiftning i de nordiska länderna;
 • kritiskt diskutera de språkliga förändringarnas dynamik.

Behörighetskrav

Univ: Minst 90 hp i skandinavistik eller motsvarande utbildning med inriktning mot studiet av de nordiska språken (svenska, norska el. danska) och kulturen. Engelska B/Engelska 6 samt Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande nivå i norska eller danska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen är helt nätbaserad. Tillgång till dator krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna.

Om intresse finns anordnas maximalt 4 träffar på campus i Umeå.

Examination

Kursen examineras genom bedömning av skriftliga inlämningsuppgifter i samband med de olika momenten, deltagande i seminarier på nätet eller på campus i Umeå samt en skriftlig hemtentamen.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Inlämningsuppgifterna och seminariedeltagandet bedöms med betygen Godkänd (G) eller Underkänd (U). Den skriftliga hemtentamen bedöms med betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För Väl godkänd på kursen krävs Väl godkänd på hemtentamen.

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.
 
Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.
 
Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.
 
Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.
 
Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt; komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.
 
En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.
 
Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.