Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Kursplan:

Språken i Norden, 7,5 hp

Engelskt namn: Languages in the Nordic countries

Denna kursplan gäller: 2017-07-24 till 2021-07-25 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1NS078

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Skandinavistik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Svenska/nordiska språk: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2017-06-28

Innehåll

Kursen fokuserar språklig variation avseende de nordiska språken och språken i Norden över tid. Tidiga interna språkmöten och andra språkliga kontakter i Norden belyses. Både talspråk och skriftspråk behandlas. I en fördjupning dryftas nordiska namn samt svenskans varieteter i nordiskt perspektiv. De nordiska språkens nutida situation behandlas liksom situationen för de olika minoritets- och invandrarspråken i Norden, främst på svenskt område. Tyngdpunkt läggs på de språksociala förhållandena, inklusive språklagstiftning och språkplanering.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna
Kunskap och förståelse
 • redogöra för språkliga kontakter i Norden över tid
 • redogöra för de nordiska språkens nutida situation
 • redogöra för nordiska, främst svenska, ortnamn och personnamn
 • redogöra för minoritets- och invandrarspråk på nordiskt område
Färdighet och förmåga
 • urskilja språkliga kontaktmönster i Norden över tid
 • analysera språkliga förändringar ur ett sociolingvistiskt perspektiv
 • analysera ortnamnens och personnamnens bildning och urskilja namnens identifierande funktion
 • identifiera språkplaneringens förutsättningar och begränsningar
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kritiskt diskutera förutsättningarna för olika språkmöten över tid
 • kritiskt granska språkplanering och språklagstiftning i de nordiska länderna.
 • kritiskt diskutera språkliga förändringars karaktär

Behörighetskrav

Univ: Minst 90 hp i i skandinavistik eller motsvarande utbildning med inriktning mot studiet av de nordiska språken (svenska, norska el. danska) och kulturen. Engelska B/Engelska 6 samt Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande nivå i norska eller danska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen är helt nätbaserad. Tillgång till dator krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se www.sprak.umu.se/student/dokument.

Delar av kursen genomförs vid överenskomna tider. Om intresse finns anordnas maximalt 4 träffar på campus i Umeå.

Examination

Kursen examineras genom bedömning av tre mindre skriftliga inlämningsuppgifter, deltagande i seminarier på nätet eller på campus i Umeå samt en skriftlig hemtentamen.

De tre inlämningsuppgifterna och seminariedeltagandet bedöms med betygen Godkänd eller Underkänd. Den skriftliga hemtentamen bedöms med betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För Väl godkänd på kursen krävs Väl godkänd på hemtentamen.

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.

För godkänt betyg på kurs som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända. Därvid gäller följande: Om ingen av delexaminationerna görs eller lämnas in, sätts inget betyg på momentet. Om någon av delexaminationerna inte görs eller lämnas in, sätts betyget Underkänd på momentet, även om de delexaminationer som fullgjorts är godkända.  

Vid det första omprovstillfället på moment som examineras i flera delar, görs de delar om som inte gjorts eller lämnats in eller som fått underkänt betyg. Vid alla därefter följande omprovstillfället görs alla delar av examinationen på nytt.

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet, se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.

Litteratur

 • Giltig från: 2019 vecka 34

  Aldrin Emilia
  Om förnamn som identitetsbärare
  Ingår i:
  Namn - en spegel av samhället förr och nu
  Stockholm : Norstedt : 2010 : 189 s. : sid. 136-153 :

  Bandle Oskar
  Ortnamn och kulturgeografi i Norden
  Ingår i:
  Ortnamn i språk och samhälle
  Uppsala : Univ. : 1997 : 311 s. : sid. 37-59 :
  Läsanvisning: Tillhandahålls via lärplattformen.

  Brylla Eva
  Johannes, Lillienstedt och Mohammed. Mångkultur i det svenska namnbeståndet.
  Ingår i:
  Namn i flerspråkiga och mångkulturella miljöer
  Umeå : Umeå universitet, Institutionen för nordiska språk : 2009 : 177 s. : sid. 137-146 :
  Läsanvisning: Tillhandahålls via lärplattformen.

  Sveriges nationalatlas. [Kartografiskt material] : Språken i Sverige
  Dahl Östen, Edlund Lars-Erik, Wastenson Leif, Elg Margareta
  1. utg. : Stockholm : Norstedt : [2010] : 176 s. :
  SNA webbatlas
  ISBN: 978-91-87760-57-0 (inb.)
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Ny reviderad, elektronisk upplaga utkommen 2018 finns på följande hemsida: https://vitterhetsakad.bokorder.se/sv-se/article/1687/spraken-i-sverige

  Dahlstedt Karl-Hampus
  Borgarspråk och russenorsk. Två gamla pidginspråk i Norden?
  Ingår i:
  Språkvård
  Stockholm : Svenska språknämnden : 1965- :
  Läsanvisning: Tillhandahålls via lärplattformen.

  Dalen Arnold
  Kru/kruvi – et irsk lånord i Nord-Trøndelag
  Ingår i:
  Mål i sikte
  [Uppsala] : [Dialekt- och folkminnesarkivet] : 1996 : xxi, [3], 459 s. : sid. 53-55 :
  Läsanvisning: Tillhandahålls via lärplattformen.

  Basttulijani och Janosa Eva. Personnamn och identifikation i Kågeträskdagboken 1891–1901
  Edlund Ann-Catrine, Edlund, Lars-Erik, Lundström Ulf
  Namn i skrift :
  Läsanvisning: Tillhandahålls via lärplattformen. Under utgivning. (NORNA:s 48:e symposium i Göteborg 29-30 november 2018)

  Edlund Lars-Erik
  Lövånger och andra forntida namn i det västerbottniska kustlandet. Tankar och eftertankar kring ortnamn och förhistoria
  Ingår i:
  Morfars karta visar vägen
  Umeå : Kungl. Skytteanska Samfundet : 2013 : xxxvii, 528 s. : sid. 35-51 :
  Läsanvisning: Tillhandahålls via lärplattformen.

  Elert Claes-Christian
  Språket i södra Skandinavien under bronsåldern: finsk-ugriskt, baltiskt, germanskt eller…?
  Ingår i:
  Studier i svensk språkhistoria.
  Stockholm : Institutionen för nordiska språk, Univ. : 1997 : 218 s. : sid. 77-86 :
  Läsanvisning: Tillhandahålls via lärplattformen.

  Fridell Staffan
  Stilistisk variation i ortnamn
  Ingår i:
  Namn - en spegel av samhället förr och nu
  Stockholm : Norstedt : 2010 : 189 s. : sid. 94-102 :

  Frändén Märit
  Inhemskt, nybildat och majoritetspåverkat. Strömningar i samiskt namnskick.
  Ingår i:
  Namn i flerspråkiga och mångkulturella miljöer
  Umeå : Umeå universitet, Institutionen för nordiska språk : 2009 : 177 s. : sid. 160-176 :
  Läsanvisning: Tillhandahålls via lärplattformen.

  Helgander John
  Älvdalska och andra hotade språk. Revitalisering med problem
  Ingår i:
  Svenska landsmål och svenskt folkliv
  Uppsala : Kungl. Gustav Adolfs akademien : 1904- : sid. 17-43 :
  Läsanvisning: Tillhandahålls via lärplattformen.

  Kristiansen Tore
  Perspektiv på dansk talesprogsforskning i de sidste 100 år
  Ingår i:
  Talemålsforsking i Norden dei siste 100 åra
  Uppsala : Kungl. Gustav Adolfs akademien för svensk folkkultur : 2013 : 157 s. : sid. 139-150 :
  Läsanvisning: Tillhandahålls via lärplattformen.

  Young urban Swedish : variation and change in multilingual settings
  Källström Roger, Lindberg Inger
  Gothenburg : Department of Swedish Language, University of Gothenburg : 2011 : 257 s. :
  http://hdl.handle.net/2077/26570
  ISBN: 9789187850424
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Läses enligt lärarens anvisningar.

  Norsk lingvistisk tidsskrift : (NLT)
  Oslo : Novus : 1983- :
  Läsanvisning: årg. 27, hefte 1-2, 2009. S. 7-48; 79-94; 159-198; 221-238.

  Parkvall Mikael
  Sveriges språk i siffror : vilka språk talas och av hur många?
  Stockholm : Språkrådet : 2015 : 364 s. :
  ISBN: 9789198092271
  Se bibliotekets söktjänst

  Pedersen Aud-Kristi
  Haldningar til offentleg bruk av minoritetsspråklege stadnamn i Noreg
  Ingår i:
  Namn i flerspråkiga och mångkulturella miljöer
  Umeå : Umeå universitet, Institutionen för nordiska språk : 2009 : 177 s. : sid. 37-56 :
  Läsanvisning: Tillhandahålls via lärplattformen.

  Sandøy Helge
  Perspektiv på norsk talemålsforskning siste 100 åra
  Ingår i:
  Talemålsforsking i Norden dei siste 100 åra
  Uppsala : Kungl. Gustav Adolfs akademien för svensk folkkultur : 2013 : 157 s. : sid. 79-108 :
  Läsanvisning: Läsanvisning: Tillhandahålls via lärplattformen.

  Sletten Iben Stampe
  Nordens språk med rötter och fötter
  Köpenhamn : Nordiska ministerrådet : 2005 : 127 s. :
  Fulltext
  ISBN: 92-893-1043-X
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Läses enligt lärarens anvisningar. Finns tillgänglig som elektronisk resurs genom Umeå universitetsbibliotek.

  Svonni Mikael
  Umesamiskan – det gåtfulla språket
  Ingår i:
  Sápmi Y1K
  Umeå : Samiska studier, Umeå universitet : 2006 : 170 s. : sid. 151-170 :

  Widmark Gun
  Fågelperspektiv och historisk förklaring. En diskussion kring ’Die Gliederung des Nordgermanischen’
  Ingår i:
  Kulturgränser - myt eller verklighet?
  Umeå : Institutionen för nordiska språk, Univ. : 1994 : x, 359 s. : sid. 139-152 :
  Läsanvisning: Tillhandahålls via lärplattformen.

  Lagar, avtal och språkpolitiska handlingsprogram

  Helsingforsavtalet.
  Stockholm : 1965 : 15 s. :
  Läsanvisning: http://www.norden.org/sv/om-samarbejdet-1/nordiska-avtal/nordiska-avtal/grundavtal/helsingforsavtalet

  Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk
  SFS 2009:724, 2009 :
  https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2009724-om-nationella-minoriteter-och_sfs-2009-724

  Språklagen
  SFS 2009:600 : 2009 :
  Kan hämtas på

  Sveriges nationella minoriteter
  Länsstyrelsen i Stockholm :
  http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/manniska-och-samhalle/nationella-minoriteter/Pages/default.aspx

  Mållova
  Språkrådet :
  http://www.sprakradet.no/Spraklige-rettigheter/Spraklege-rettar-som-gjeld-bruken-av-norsk/Maallova/

  Sametingets språkpolitiska handlingsprogram
  Sametinget : 2016 :
  https://www.sametinget.se/handlingsprogram_sprak

 • Giltig från: 2017 vecka 25

  Aldrin Emilia
  Om förnamn som identitetsbärare
  Ingår i:
  Namn - en spegel av samhället förr och nu
  Stockholm : Norstedt : 2010 : 189 s. : sid. 136-153 :

  Bandle Oskar
  Ortnamn och kulturgeografi i Norden
  Ingår i:
  Ortnamn i språk och samhälle
  Uppsala : Univ. : 1997 : 311 s. : sid. 37-59 :

  Brylla Eva
  Johannes, Lillienstedt och Mohammed. Mångkultur i det svenska namnbeståndet.
  Ingår i:
  Namn i flerspråkiga och mångkulturella miljöer
  Umeå : Umeå universitet, Institutionen för nordiska språk : 2009 : 177 s. : sid. 137-146 :
  Läsanvisning: Tillhandahålls via lärplattformen.

  Sveriges nationalatlas. [Kartografiskt material] : Språken i Sverige
  Dahl Östen, Edlund Lars-Erik, Wastenson Leif, Elg Margareta
  1. utg. : Stockholm : Norstedt : [2010] : 176 s. :
  SNA webbatlas
  ISBN: 978-91-87760-57-0 (inb.)
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Ny reviderad, elektronisk upplaga utkommer 2017

  Dahlstedt Karl-Hampus
  Borgarspråk och russenorsk. Två gamla pidginspråk i Norden?
  Ingår i:
  Språkvård
  Stockholm : Svenska språknämnden : 1965- :

  Dalen Arnold
  Kru/kruvi – et irsk lånord i Nord-Trøndelag
  Ingår i:
  Mål i sikte
  [Uppsala] : [Dialekt- och folkminnesarkivet] : 1996 : xxi, [3], 459 s. : sid. 53-55 :
  Läsanvisning: Tillhandahålls via lärplattformen.

  Edlund Lars-Erik
  Lövånger och andra forntida namn i det västerbottniska kustlandet. Tankar och eftertankar kring ortnamn och förhistoria
  Ingår i:
  Morfars karta visar vägen
  Umeå : Kungl. Skytteanska Samfundet : 2013 : xxxvii, 528 s. : sid. 35-51 :
  Läsanvisning: Tillhandahålls via lärplattformen.

  Elert Claes-Christian
  Språket i södra Skandinavien under bronsåldern: finsk-ugriskt, baltiskt, germanskt eller…?
  Ingår i:
  Studier i svensk språkhistoria.
  Stockholm : Institutionen för nordiska språk, Univ. : 1997 : 218 s. : sid. 77-86 :
  Läsanvisning: Tillhandahålls via lärplattformen.

  Fridell Staffan
  Stilistisk variation i ortnamn
  Ingår i:
  Namn - en spegel av samhället förr och nu
  Stockholm : Norstedt : 2010 : 189 s. : sid. 94-102 :
  Läsanvisning: Tillhandahålls via lärplattformen.

  Frändén Märit
  Inhemskt, nybildat och majoritetspåverkat. Strömningar i samiskt namnskick.
  Ingår i:
  Namn i flerspråkiga och mångkulturella miljöer
  Umeå : Umeå universitet, Institutionen för nordiska språk : 2009 : 177 s. : sid. 160-176 :

  Helgander John
  Älvdalska och andra hotade språk. Revitalisering med problem
  Ingår i:
  Svenska landsmål och svenskt folkliv
  Uppsala : Kungl. Gustav Adolfs akademien : 1904- : sid. 17-43 :

  Kristiansen Tore
  Perspektiv på dansk talesprogsforskning i de sidste 100 år
  Ingår i:
  Talemålsforsking i Norden dei siste 100 åra
  Uppsala : Kungl. Gustav Adolfs akademien för svensk folkkultur : 2013 : 157 s. : sid. 139-150 :
  Läsanvisning: Tillhandahålls via lärplattformen.

  Young urban Swedish : variation and change in multilingual settings
  Källström Roger, Lindberg Inger
  Gothenburg : Department of Swedish Language, University of Gothenburg : 2011 : 257 s. :
  http://hdl.handle.net/2077/26570
  ISBN: 9789187850424
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Läses enligt lärarens anvisningar.

  Norsk lingvistisk tidsskrift : (NLT)
  Oslo : Novus : 1983- :
  Läsanvisning: årg. 27, hefte 1-2, 2009. S. 7-48; 79-94; 159-198; 221-238.

  Parkvall Mikael
  Sveriges språk i siffror : vilka språk talas och av hur många?
  Stockholm : Språkrådet : 2015 : 364 s. :
  ISBN: 9789198092271
  Se bibliotekets söktjänst

  Pedersen Aud-Kristi
  Haldningar til offentleg bruk av minoritetsspråklege stadnamn i Noreg
  Ingår i:
  Namn i flerspråkiga och mångkulturella miljöer
  Umeå : Umeå universitet, Institutionen för nordiska språk : 2009 : 177 s. : sid. 37-56 :

  Sandøy Helge
  Perspektiv på norsk talemålsforskning siste 100 åra
  Ingår i:
  Talemålsforsking i Norden dei siste 100 åra
  Uppsala : Kungl. Gustav Adolfs akademien för svensk folkkultur : 2013 : 157 s. : sid. 79-108 :

  Sletten Iben Stampe
  Nordens språk med rötter och fötter
  Köpenhamn : Nordiska ministerrådet : 2005 : 127 s. :
  Fulltext
  ISBN: 92-893-1043-X
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Läses enligt lärarens anvisningar. Finns tillgänglig som elektronisk resurs genom Umeå universitetsbibliotek.

  Svonni Mikael
  Umesamiskan – det gåtfulla språket
  Ingår i:
  Sápmi Y1K
  Umeå : Samiska studier, Umeå universitet : 2006 : 170 s. : sid. 151-170 :

  Widmark Gun
  Fågelperspektiv och historisk förklaring. En diskussion kring ’Die Gliederung des Nordgermanischen’
  Ingår i:
  Kulturgränser - myt eller verklighet?
  Umeå : Institutionen för nordiska språk, Univ. : 1994 : x, 359 s. : sid. 139-152 :
  Läsanvisning: Tillhandahålls via lärplattformen.