"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Statistik och metod, 4,5 hp

Engelskt namn: Statistics and Research Methods

Denna kursplan gäller: 2018-02-26 och tillsvidare

Kurskod: 2PS075

Högskolepoäng: 4,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Medicinska fakultetens programråd för logopedprogrammet, 2010-09-08

Reviderad av: Prefekten, 2018-03-01

Innehåll

Kursen ämnar ge en orientering om psykologins olika forskningsmetoder och statistiska procedurer.

Förväntade studieresultat

Efter kursen skall studenten
Kunskap och förståelse

  • Kunna beskriva de olika delarna i forskningsprocessen, såsom problemformulering, operationalisering, datainsamling, kontroll av varians (genom olika designtyper), reliabilitet, validitet och forskningsetik
  • Visa kännedom om grunderna i statistisk inferens med betoning på icke-parametriska statistiska test

Färdighet och förmåga

  • Kunna praktiskt använda basala områden inom deskriptiv statistik, såsom bearbetning och organisering av data, frekvenser, grafisk presentation samt olika lägesmått, spridningsmått och sambandsmått

 

Behörighetskrav

Godkända kurser i logopedprogrammets termin 1-2 samt genomgångna kurser i termin 3 eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker huvudsakligen i form av föreläsningar med inslag av seminarier eller gruppövningar där de studerande får arbeta självständigt. Statistikundervisningen sker framför allt i form av föreläsningar men även genom datalaborationer i SPSS.

Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på. Kursen kan ges på svenska och/eller engelska

 

Examination

Examination av metoddelen och statistikdelen sker genom individuellt skriftligt prov.
Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan komma att examineras. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd studierektor.

Betyg för kursen/respektive moment sätts när det skriftliga provet/proven och alla obligatoriska moment är godkända. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd. Studenten har rätt till 5 examinationstillfällen. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets ”Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå”. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

 

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 9

Statistik för beteendevetare : faktabok
Borg Elisabet, Westerlund Joakim
3., [uppdaterade och omarb.] uppl. : Malmö : Liber : 2012 : 552 s. :
ISBN: 978-91-47-09737-1 (korr.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Research methods : a process of inquiry
Graziano Anthony M., Raulin Michael L.
8th ed. : Harlow : Pearson : c2014. : 426 p. :
ISBN: 1-292-04216-8
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar tillkommer efter anvisning av ansvarig lärare på kursen/momentet.