Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Storytelling i design, 7,5 hp

Engelskt namn: Storytelling in Design

Denna kursplan gäller: 2019-12-30 och tillsvidare

Kurskod: 5ID227

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Industridesign: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Designhögskolan vid Umeå universitet

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2020-05-04

Innehåll

Denna kurs ger både teoretisk och praktisk information relevant för användandet av visuellt berättande i skapande av konceptuell design, visualisering och kommunikation. Kursen innehåller teori om visuellt berättande, filmredigering samt ett kreativt projektarbete. 
 
Modul 1 Teori, visuellt berättande 3 hp 
Under första delen av kursen introduceras studenterna till den teori, metoder och tekniker som används i visuellt berättande. Studenterna lär sig också om redigering av film genom användandet av professionella digitala verktyg. 
 
Modul 2 Kreativ övning 4,5 hp 
I denna kursdel kommer studenterna, individuellt eller i grupp, att planera, producera och utveckla en originell visuell berättelse som är väl anpassad för publicering online. Syftet med denna övning är att tillämpa berättelsetekniker för att generera en avancerad visuell presentation som kommunicerar huvudinspirationen eller motivationen bakom designen av ett nytt fordon eller transportlösning.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

Kunskap och förståelse 
  • Redogöra för syftet med visuellt berättande i samband med designprocessen. 
Färdighet och förmåga 
  • Planera och genomföra en uppgift inom visuellt berättande och visa färdighet i tids- och projektplanering. 
  • Föreslå och presentera en visuell historia med planerad, förväntad effekt på mottagarna. 
  • Skapa en originell presentation som innehåller en visuell sekvens som förklarar ett koncept, en idé eller ett sammanhang i vilken/vilket ett nytt fordon eller transportsystem kan utvecklas. 
  • Skapa digitalt material i tidsbaserat medieformat, lämpligt för webbpublicering. 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
  • Reflektera kring sitt eget lärande och konstnärliga utveckling, samt redogöra för egna framtida handlingsmönster utifrån till insikter och återkoppling som erhållits under kursen. 

Behörighetskrav

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är: 60 högskolepoäng i ämnet design. Studenten skall dessutom ha genomgått alla tidigare kurser under Masterprogrammet i transportdesign på Designhögskolan. Engelska B/6.

Undervisningens upplägg

Kursen bedrivs i form av föreläsningar och övningar samt individuella studier. Utbildningsspråket är engelska.

Examination

Examinationen baseras på muntliga presentationer, och det kreativa projektet examineras när studenten fullföljt begärda inlämningsuppgifter, vanligtvis en illustrerad storyboard och den slutgiltiga visuella berättelsen presenterad i ett tidsbaserat medieformat  
För att bli godkänd på kursen måste studenten fullgöra samtliga övningar och obligatoriska uppgifter, vilka alla måste vara godkända. Betyget Underkänd (U) eller Godkänd (G) ges för varje uppgift och del av kursen. 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs skriftligen till prefekt på Designhögskolan.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om såväl tidigare utbildning som motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 41

Kurslitteratur

Miller Carolyn Handler
Digital storytelling : a creator's guide to interactive entertainment
3. ed. : Burlington, Mass. : Focal Press : cop. 2014 : 546 s. :
ISBN: 978-0-415-83694-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Referenslitteratur

Referenslitteratur är inte obligatoriskt.

Roam Dan.
The back of the napkin : solving problems and selling ideas with pictures
Expanded ed., 1st ed. : New York : Portfolio : 2009. : xv, 282 p. :
ISBN: 978-1-59184-306-1
Se bibliotekskatalogen Album