Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Strålningsbiologi och strålskydd, 7,5 hp

Engelskt namn: Radiation Biology and Radiation Protection

Denna kursplan gäller: 2019-12-30 och tillsvidare

Kurskod: 5RA010

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Fysik: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för fysik

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2011-09-13

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2018-12-21

Innehåll

Kursen behandlar grundläggande kunskaper om strålningens biologiska verkan och risker från cellnivå till människa, faktorer som påverkar dos-effekt-sambandet samt fördjupade kunskaper om strålskydd för joniserande och icke-joniserande strålning, både gällande lagstiftning och praktisk strålskyddsteknik.
Kursen omfattar stråleffekter på cellnivå med bildande av fria radikaler, kromosombrott och reparationsmekanismer liksom träffteori och dos-responskurvor. Vidare behandlas stråleffekter på enskilda organ och människa, somatiska och genetiska liksom omedelbara och sena strålskador samt faktorer som påverkar sambandet dos – biologisk effekt. Kursen omfattar även fördjupade kunskaper om strålskydd, internationella rekommendationer, svensk strålskyddslagstiftning och föreskrifter för joniserande-, ultraviolett-, laser- och elektromagnetiska fält. Vidare behandlas metoder för persondosimetri, strålskyddsinstrument, hantering av radioaktiva ämnen samt utbredda strålkällor och strålskärmsberäkningar.
I kursen ingår en obligatorisk laborationsdel och seminarier.
Kursen omfattar två moment
1. Teoridel, 6.0 hp
2. Laborationsdel, 1.5 hp

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse
Förklara grunderna för joniserande strålnings biologiska verkan och dess risker från cellnivå till människa.
Sammanfatta de faktorer som påverkar dos-effekt-sambandet.
Förklara principerna för strålskydd för både joniserande och icke-joniserande strålning.
Sammanfatta joniserande strålnings akuta och sena effekter.

Färdighet och förmåga
Planera och genomföra strålskyddsundervisning/information till patienter, allmänhet eller yrkesverksamma

Valideringsförmåga och förhållningssätt
Tolka dos-respons-kurvor.
Tillämpa strålskyddslagen och relevanta strålskyddsföreskrifter.

Behörighetskrav

Univ: Minst 90 hp inklusive Strålningsdosimetri (5RA008, 15 hp), Hållbar utveckling och strålningsmiljö (5RA0029, 7,5 hp), Medicinsk orientering (5RA001, 5 hp) eller Medicin för ingenjörer (5RA028, 5 hp) eller motsvarande. Engelska A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, räkneövningar laborationer och seminarier. Laborationer och seminarier är obligatoriska.

Examination

Moment 1: Teoridel 6 hp
Momentet examineras med skriftlig tentamina. Betyget på momentet bedöms med Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5).

Moment 3: Laborationsdel 1,5 hp.
Momentet examineras med skriftliga laborationsrapporter. Betyget på momentet bedöms med Underkänd (U) eller Godkänd (G).

På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget baseras på det betyg som erhölls på moment 1 och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.

Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle i enlighet med Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1.2-553-14). Det första omprovet erbjuds senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Undantaget de fall då ordinarie prov äger rum i maj eller juni månad, då erbjuds istället ett första omprovstillfälle inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom erbjuds ytterligare minst ett omprov inom ett år från ordinarie provtillfälle.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 22 §, HF). Begäran om ny examinator ska ställas till prefekten vid institutionen för strålningsvetenskaper.
 

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.