Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Strategisk styrning, organisering och ledning inom idrottens område, 22,5 hp

Engelskt namn: Strategic Governance, Organisation, and Leadership in Sport

Denna kursplan gäller: 2018-01-08 till 2021-11-07 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2IP028

Högskolepoäng: 22,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Idrottspedagogik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2016-10-17

Reviderad av: Prefekten, 2017-11-20

Innehåll

Idrottspedagogik är en vetenskaplig disciplin, där man bildar kunskap om de processer genom vilka människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang inom idrottens område. Inom det idrottspedagogiska problemområdet behandlas bland annat olika aspekter av fostran, socialisation, utbildning, lärande, undervisning, styrning, organisering och ledning eller andra påverkansprocesser. Frågor kan exempelvis ställas om hur och varför vissa värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår, vidmakthålls och förändras inom och mellan generationer, grupper och individer.

I kursen behandlas och problematiseras teorier och perspektiv på styrning, organisering  och ledning samt deras betydelse för organisationers verksamhet och utvecklingsmöjligheter. Särskilt vikt läggs vid att kritiskt analysera och problematisera styrnings-, organiserings- och ledningsprocesser från ett mångfalds- och hållbarhetsperspektiv samt att förstå skillnader och likheter i villkoren för dessa processer inom idrottens område. Inom kursen ges även en övergripande orientering om Human Resource Management (HRM), Human Resource Development (HRD) och Strategic Human Resource Management (SHRM). Vidare behandlas dokumentanalys och intervju som vetenskapliga metoder och som verktyg för att skapa underlag för verksamhetsutveckling.

Moment 1: Styrning och organisering inom idrottens område, 7.5 hp
(Governance and Organisation in Sport, 7.5 ECTS)

Momentet behandlar styrning och organisering som idrottspedagogiska påverkansprocesser. Inom ramen för dessa behandlas styrning- och organiseringsprinciper inom idrottens område samt teorier och perspektiv för att förstå dem. Aktuella frågor används för att belysa och problematisera styrnings- och organiseringsmekanismer som underlag för verksamhetsutveckling. För att kunna ta ställning till och reflektera över utvecklingsstrategier i förhållande till de frågor som aktualiserats tränas dokumentanalys som vetenskaplig metod.

Moment 2: Strategiskt ledarskap inom idrottens område 7.5 hp
(Strategic Leadership in Sport, 7.5 ECTS)

Momentet inriktas på studier av teorier om ledarskap. Ledarskap som påverkansprocess studeras och analyseras utifrån olika teoretiska perspektiv och exemplifieras utifrån verksamheter inom idrottens område. Grupprocesser och ledning av grupper/team behandlas. Särskild uppmärksamhet ägnas åt att kritiskt analysera och problematisera ledarskap och kompetensförsörjningsprocesser från ett mångfaldsperspektiv. Intervju som vetenskaplig metod och som verktyg för att skapa underlag för verksamhetsutveckling introduceras.

Moment 3: Strategiskt ledarskap i praktiken 7.5 hp
(Strategic Leadership in Practice 7.5 ECTS)

I momentet behandlas det strategiska ledarskapet och dess betydelse för utveckling av verksamheter. Inom kursen ges en övergripande orientering om Human Resource Management (HRM), Human Resource Development (HRD) och Strategic Human Resource Management (SHRM) i koppling till verksamhetsutveckling. Utveckling av verksamheter problematiseras utifrån aktuella utmaningar inom idrottens område. Vidare tillämpas och analyseras samtalsmetodik, argumentations- och presentationsteknik som professionsverktyg. Institutionen för pedagogik ansvarar för 5 hp och institutionen för psykologi ansvarar för 2,5 hp.

Förväntade studieresultat

Moment 1: Styrning och organisering inom idrottens område, 7.5 hp
(Governance and Organisation in Sport, 7.5 ECTS)

Efter momentet ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • beskriva och förstå teorier om och perspektiv på styrning och organisering
 • redogöra för aktuella frågor inom idrottens område som har bäring mot styrning och organisering
Färdigheter och förmåga
 • identifiera, analysera och problematisera aktuella frågor inom idrottens område med hjälp av teorier om och perspektiv på styrning och organisering
 • utforma utvecklingsstrategier för verksamhet inom idrottens område med hjälp av teorier om och perspektiv på styrning och organisering
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kritiskt värdera styrnings- och organiseringspraktiker ur ett mångfaldsperspektiv inom idrottens område
 • kritiskt värdera dokumentanalys som vetenskaplig metod
Moment 2: Strategiskt ledarskap inom idrottens område 7.5 hp
(Strategic Leadership in Sport 7.5 ECTS)

Efter momentet ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • beskriva och förstå teorier och perspektiv på ledarskap och ledning
 • beskriva och förstå teorier om grupprocesser och ledning av grupper/team
Färdigheter och förmåga
 • identifiera, analysera och problematisera ledarskapsprocesser inom idrottens område med utgångspunkt i teorier om ledarskap och grupprocesser.
 • kritiskt analysera och problematisera ledarskap och rekryteringsförfaranden från ett mångfaldsperspektiv
 • tillämpa intervju som vetenskaplig metod för verksamhetsanalys
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kritiskt reflektera över ledarskapsprocesser ur ett mångfaldsperspektiv inom idrottens område
Moment 3: Strategiskt ledarskap i praktiken 7.5 hp
(Strategic Leadership in Practice 7.5 ECTS)

Efter momentet ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • beskriva och förstå begreppen Human Resource Management (HRM), Human Resource Development (HRD) och SHRM (Strategic Human Resource Management)
Färdigheter och förmåga
 • tillämpa teorier, modeller och verktyg för strategiskt ledarskap vid utveckling av verksamheter inom idrottens praktik
 • tillämpa och reflektera över presentations- och argumentationsteknik som professionsverktyg
 • planera, genomföra och kritiskt granska ett HR-relaterat samtal
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • värdera och kritiskt reflektera kring det strategiska ledarskapets betydelse vid utveckling av verksamheter inom idrottens praktik

Behörighetskrav

Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2. Eller: Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5A/5)

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs vanligen i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar samt handledning. Hela eller delar av undervisningen kan ges med stöd av informations- och kommunikationsteknik. Detta kan innebära specifika krav på viss teknisk utrustning och kompetens. Vissa undervisningsmoment kan vara obligatoriska. Undervisningen i vissa kursmoment/delar av moment kan ges på engelska.

Examination

Moment 1
Momentet examineras genom en individuell tentamen och som bedöms i tregradig skala Underkänd (U), Godkänd (G), Väl godkänd (VG) samt ett casearbete som bedrivs i grupp och som examineras i tvågradig skala, U, G. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

För att bli godkänd på momentet krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För att erhålla betyget Väl godkänd på momentet krävs att samtliga examinerande delar är godkända, samt att betyget Väl godkänd har uppnåtts den individuella skriftlig hemtentamen.

Moment 2
Momentet examineras genom en individuell skriftlig uppgift om ledarskap och mångfald som bedöms i en tregradig skala, Underkänd (U), Godkänd (G), Väl godkänd (VG), samt en verksamhetsanalys som redovisas i en skriftlig rapport och muntlig presentation. Verksamhetsanalysen är en gruppuppgift som bedöms i tvågradig skala Underkänd (U), Godkänd (G). Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

För att bli godkänd på momentet krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För att erhålla betyget Väl godkänd på momentet krävs att samtliga examinerande delar är godkända, samt att betyget Väl godkänd har uppnåtts på den individuella skriftliga uppgiften.

Moment 3
Momentet examineras genom en muntlig redovisning i grupp av ett casearbete som bedöms i en tvågradig skala, Underkänd (U), Godkänd (G),  samt genom en individuell skriftlig uppgift av någon delaspekt av casearbetet. Den individuella uppgiften bedöms i en tregradig skala Underkänd (U), Godkänd (G), Väl godkänd (VG).  Momentet examineras också genom en individuell skriftig analys av HR-samtal som bedöms i en tvågradig skala, Underkänd (U), Godkänd (G). Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

För att bli godkänd på momentet krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För att erhålla betyget Väl godkänd på momentet krävs att samtliga examinerande delar är godkända, samt att betyget Väl godkänd har uppnåtts på den individuella skriftliga uppgiften.


För att erhålla betyget Godkänt på kursen, krävs godkänt betyg på alla tre momenten. För att erhålla betyget Väl godkänd på kursen krävs att samtliga examinerande delar är godkända, samt att slutbetyget Väl godkänd har uppnåtts på två av momenten.
För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas. Vad avser praktik/VFU gäller motsvarande med den begränsningen att antalet anges till en (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-­553­-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

 • Giltig från: 2020 vecka 49

  Moment 1: Styrning och organisering inom idrottens område, 7.5

  Samhällsvetenskapliga metoder
  Bryman Alan, Nilsson Björn
  Upplaga 3 : Stockholm : Liber : [2018] : 877 sidor :
  ISBN: 978-91-47-11206-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Erikson Martin G.
  Referera reflekterande : konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna
  2., [omarbetade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 111 s. :
  ISBN: 9789144068879
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Fahlén Josef
  The trust-mistrust dynamic in the public governance of sport: exploring the legitimacy of performance measurement systems through end-users’ perceptions
  Ingår i:
  International Journal of Sport Policy and Politics [Elektronisk resurs]
  Taylor & Francis : 9 : sid. 707-722 :
  Obligatorisk

  Resisting self-regulation: an analysis of sport policy programme making and implementation in Sweden
  Fahlén Josef, Eliasson Inger, Wickman Kim
  Ingår i:
  International Journal of Sport Policy and Politics [Elektronisk resurs]
  Taylor & Francis : 7 : sid. 391-406 :
  Obligatorisk

  (Re)conceptualizing institutional change in sport management contexts: the unintended consequences of sport organizations’ everyday life
  Fahlén Josef, Stenling Cecilia
  Ingår i:
  International Journal of Sport Policy and Politics [Elektronisk resurs]
  Taylor & Francis : 19 : sid. 265-285 :
  Obligatorisk

  Hur moderna organisationer fungerar
  Jacobsen Dag Ingvar, Thorsvik Jan
  4. uppl. : Studentlitteratur AB : 2014 : 528 s. :
  ISBN: 9789144095028
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Same same but different? Exploring the organizational identities of Swedish voluntary sports: Possible implications of sports clubs’ self-identification for their role as implementers of policy objectives
  Stenling Cecilia, Fahlén Josef
  Ingår i:
  International review for the sociology of sport [Elektronisk resurs]
  London : Sage : 1999- : 51 : sid. 867-883 :
  Obligatorisk

  Professionalization and its consequences: how active advocacy may undermine democracy
  Stenling Cecilia, Sam Michael
  Ingår i:
  European sport management quarterly [Elektronisk resurs]
  2001- : A-head-of-print DOI: https://doi.org/10.1080/16184742.2019.1637915 :
  Obligatorisk

  Moment 2: Strategiskt ledarskap inom idrottens område 7.5 hp

  Samhällsvetenskapliga metoder
  Bryman Alan, Nilsson Björn
  Upplaga 3 : Stockholm : Liber : [2018] : 877 sidor :
  ISBN: 978-91-47-11206-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Burton Laura J.
  Underrepresentation of women in sport leadership : A review of research
  Ingår i:
  Sport management review
  Burwood, Vic. : Sport Management Association of Australia & New Zealand : 1998- : 18 : sid. 155-165 :
  Länk
  Obligatorisk

  Om genus
  Connell Raewyn, Pearse Rebecca
  3. uppl. : Göteborg : Daidalos : 2015 : 236 s. :
  ISBN: 9789171734501
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Erikson Martin G.
  Referera reflekterande : konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna
  2., [omarbetade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 111 s. :
  ISBN: 9789144068879
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Northouse Peter Guy
  Leadership : theory and practice
  Eighth Edition. : 2018 : pages cm :
  ISBN: 9781506362311
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Vem bestämmer? Jämställdhetsmål, kvotering och könssammansättning i idrottens beslutande organ, FoU-rapport 2017:2
  Svender Jenny, Nordensky Jonnie
  Riksidrottsförbundet : 2017 :
  http://www.rf.se/forskning
  Obligatorisk

  Managing people in sport organizations : a strategic human resource management perspective
  Taylor Tracy., Doherty Alison., McGraw Peter.
  Second Edition. : London : Routledge : 2015. : x, 236 pages :
  ISBN: 978-0-415-71532-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Wheelan Susan A.
  Att skapa effektiva team : en handledning för ledning och medlemmar
  Tredje upplagan, reviderad : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 192 sidor :
  ISBN: 978-91-44-11919-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar kan tillkomma.

  Moment 3: Strategiskt ledarskap i praktiken 7.5 hp

  Erikson Martin G.
  Referera reflekterande : konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna
  2., [omarbetade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 111 s. :
  ISBN: 9789144068879
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hellspong Lennart
  Konsten att tala : handbok i praktisk retorik
  3., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 355 s. :
  ISBN: 978-91-44-06739-1 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Illeris Knud
  Kompetens : [vad, varför, hur]
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 158 s. :
  ISBN: 978-91-44-07912-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Managing people in sport organizations : a strategic human resource management perspective
  Taylor Tracy., Doherty Alison., McGraw Peter.
  Second Edition. : London : Routledge : 2015. : x, 236 pages :
  ISBN: 978-0-415-71532-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Idéer för idrottsutveckling
  Redelius Karin, Fahlén Josef, Karp Staffan
  1. uppl. : Stockholm : SISU idrottsböcker : 2015 : 255 s. :
  ISBN: 9789187745591
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar och Fou-rapporter (RF) kan tillkomma.

 • Giltig från: 2020 vecka 25

  Moment 1: Styrning och organisering inom idrottens område, 7.5

  Samhällsvetenskapliga metoder
  Bryman Alan, Nilsson Björn
  Upplaga 3 : Stockholm : Liber : [2018] : 877 sidor :
  ISBN: 978-91-47-11206-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Erikson Martin G.
  Referera reflekterande : konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna
  2., [omarbetade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 111 s. :
  ISBN: 9789144068879
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Fahlén Josef
  The trust-mistrust dynamic in the public governance of sport: exploring the legitimacy of performance measurement systems through end-users’ perceptions
  Ingår i:
  International Journal of Sport Policy and Politics [Elektronisk resurs]
  Taylor & Francis : 9 : sid. 707-722 :
  Obligatorisk

  Resisting self-regulation: an analysis of sport policy programme making and implementation in Sweden
  Fahlén Josef, Eliasson Inger, Wickman Kim
  Ingår i:
  International Journal of Sport Policy and Politics [Elektronisk resurs]
  Taylor & Francis : 7 : sid. 391-406 :
  Obligatorisk

  (Re)conceptualizing institutional change in sport management contexts: the unintended consequences of sport organizations’ everyday life
  Fahlén Josef, Stenling Cecilia
  Ingår i:
  International Journal of Sport Policy and Politics [Elektronisk resurs]
  Taylor & Francis : 19 : sid. 265-285 :
  Obligatorisk

  Hur moderna organisationer fungerar
  Jacobsen Dag Ingvar, Thorsvik Jan
  4. uppl. : Studentlitteratur AB : 2014 : 528 s. :
  ISBN: 9789144095028
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Same same but different? Exploring the organizational identities of Swedish voluntary sports: Possible implications of sports clubs’ self-identification for their role as implementers of policy objectives
  Stenling Cecilia, Fahlén Josef
  Ingår i:
  International review for the sociology of sport [Elektronisk resurs]
  London : Sage : 1999- : 51 : sid. 867-883 :
  Obligatorisk

  Professionalization and its consequences: how active advocacy may undermine democracy
  Stenling Cecilia, Sam Michael
  Ingår i:
  European sport management quarterly [Elektronisk resurs]
  2001- : A-head-of-print DOI: https://doi.org/10.1080/16184742.2019.1637915 :
  Obligatorisk

  Moment 2: Strategiskt ledarskap inom idrottens område 7.5 hp

  Samhällsvetenskapliga metoder
  Bryman Alan, Nilsson Björn
  Upplaga 3 : Stockholm : Liber : [2018] : 877 sidor :
  ISBN: 978-91-47-11206-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Burton Laura J.
  Underrepresentation of women in sport leadership : A review of research
  Ingår i:
  Sport management review
  Burwood, Vic. : Sport Management Association of Australia & New Zealand : 1998- : 18 : sid. 155-165 :
  Länk
  Obligatorisk

  Om genus
  Connell Raewyn, Pearse Rebecca
  3. uppl. : Göteborg : Daidalos : 2015 : 236 s. :
  ISBN: 9789171734501
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Erikson Martin G.
  Referera reflekterande : konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna
  2., [omarbetade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 111 s. :
  ISBN: 9789144068879
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Northouse Peter Guy
  Leadership: Theory and Practice
  7. ed. Sage Publications Ltd, ISBN-13: 978-1483317533 ISBN-10: 1483317536 : 2015 :
  Obligatorisk

  Vem bestämmer? Jämställdhetsmål, kvotering och könssammansättning i idrottens beslutande organ, FoU-rapport 2017:2
  Svender Jenny, Nordensky Jonnie
  Riksidrottsförbundet : 2017 :
  http://www.rf.se/forskning
  Obligatorisk

  Managing people in sport organizations : a strategic human resource management perspective
  Taylor Tracy., Doherty Alison., McGraw Peter.
  Second Edition. : London : Routledge : 2015. : x, 236 pages :
  ISBN: 978-0-415-71532-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Wheelan Susan A.
  Att skapa effektiva team : en handledning för ledning och medlemmar
  Tredje upplagan, reviderad : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 192 sidor :
  ISBN: 978-91-44-11919-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar kan tillkomma.

  Moment 3: Strategiskt ledarskap i praktiken 7.5 hp

  Erikson Martin G.
  Referera reflekterande : konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna
  2., [omarbetade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 111 s. :
  ISBN: 9789144068879
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hellspong Lennart
  Konsten att tala : handbok i praktisk retorik
  3., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 355 s. :
  ISBN: 978-91-44-06739-1 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Illeris Knud
  Kompetens : [vad, varför, hur]
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 158 s. :
  ISBN: 978-91-44-07912-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Managing people in sport organizations : a strategic human resource management perspective
  Taylor Tracy., Doherty Alison., McGraw Peter.
  Second Edition. : London : Routledge : 2015. : x, 236 pages :
  ISBN: 978-0-415-71532-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Idéer för idrottsutveckling
  Redelius Karin, Fahlén Josef, Karp Staffan
  1. uppl. : Stockholm : SISU idrottsböcker : 2015 : 255 s. :
  ISBN: 9789187745591
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar och Fou-rapporter (RF) kan tillkomma.

 • Giltig från: 2019 vecka 8

  Moment 1: Styrning och organisering inom idrottens område, 7.5

  Sport policy, and development : an introduction
  Bloyce Daniel, Smith Andy
  London : Routledge : 2010 : xi, 212 s. :
  ISBN: 0-415-40407-X
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Samhällsvetenskapliga metoder
  Bryman Alan, Nilsson Björn
  2., [rev.] uppl. : Malmö : Liber : 2011 : 690 s. :
  ISBN: 978-91-47-09068-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Erikson Martin G.
  Referera reflekterande : konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna
  2., [omarbetade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 111 s. :
  ISBN: 9789144068879
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Sport governance
  Hoye Russell, Cuskelly Graham
  Amsterdam ; Boston : Elsevier : 2007. : xx, 225 p. :
  http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0708/2006934161-d.html
  ISBN: 978-0-7506-6999-3 (pbk.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hur moderna organisationer fungerar
  Jacobsen Dag Ingvar, Thorsvik Jan
  4. uppl. : Studentlitteratur AB : 2014 : 528 s. :
  ISBN: 9789144095028
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Moment 2: Strategiskt ledarskap inom idrottens område 7.5 hp

  Samhällsvetenskapliga metoder
  Bryman Alan, Nilsson Björn
  2., [rev.] uppl. : Malmö : Liber : 2011 : 690 s. :
  ISBN: 978-91-47-09068-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Burton Laura J.
  Underrepresentation of women in sport leadership : A review of research
  Ingår i:
  Sport management review
  Burwood, Vic. : Sport Management Association of Australia & New Zealand : 1998- : 18 : sid. 155-165 :
  Länk
  Obligatorisk

  Om genus
  Connell Raewyn, Pearse Rebecca
  3. uppl. : Göteborg : Daidalos : 2015 : 236 s. :
  ISBN: 9789171734501
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Erikson Martin G.
  Referera reflekterande : konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna
  2., [omarbetade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 111 s. :
  ISBN: 9789144068879
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Northouse Peter Guy
  Leadership: Theory and Practice
  7. ed. Sage Publications Ltd, ISBN-13: 978-1483317533 ISBN-10: 1483317536 : 2015 :
  Obligatorisk

  Vem bestämmer? Jämställdhetsmål, kvotering och könssammansättning i idrottens beslutande organ, FoU-rapport 2017:2
  Svender Jenny, Nordensky Jonnie
  Riksidrottsförbundet : 2017 :
  http://www.rf.se/forskning
  Obligatorisk

  Managing people in sport organizations : a strategic human resource management perspective
  Taylor Tracy., Doherty Alison., McGraw Peter.
  Second Edition. : London : Routledge : 2015. : x, 236 pages :
  ISBN: 978-0-415-71532-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Wheelan Susan A.
  Att skapa effektiva team : en handledning för ledning och medlemmar
  Tredje upplagan, reviderad : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 192 sidor :
  ISBN: 978-91-44-11919-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar kan tillkomma.

  Moment 3: Strategiskt ledarskap i praktiken 7.5 hp

  Erikson Martin G.
  Referera reflekterande : konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna
  2., [omarbetade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 111 s. :
  ISBN: 9789144068879
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hellspong Lennart
  Konsten att tala : handbok i praktisk retorik
  3., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 355 s. :
  ISBN: 978-91-44-06739-1 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Illeris Knud
  Kompetens : [vad, varför, hur]
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 158 s. :
  ISBN: 978-91-44-07912-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Managing people in sport organizations : a strategic human resource management perspective
  Taylor Tracy., Doherty Alison., McGraw Peter.
  Second Edition. : London : Routledge : 2015. : x, 236 pages :
  ISBN: 978-0-415-71532-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Idéer för idrottsutveckling
  Redelius Karin, Fahlén Josef, Karp Staffan
  1. uppl. : Stockholm : SISU idrottsböcker : 2015 : 255 s. :
  ISBN: 9789187745591
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar och Fou-rapporter (RF) kan tillkomma.

 • Giltig från: 2018 vecka 2

  Moment 1: Styrning och organisering inom idrottens område, 7.5

  Sport policy, and development : an introduction
  Bloyce Daniel, Smith Andy
  London : Routledge : 2010 : xi, 212 s. :
  ISBN: 0-415-40407-X
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Samhällsvetenskapliga metoder
  Bryman Alan, Nilsson Björn
  2., [rev.] uppl. : Malmö : Liber : 2011 : 690 s. :
  ISBN: 978-91-47-09068-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Erikson Martin G.
  Referera reflekterande : konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna
  2., [omarbetade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 111 s. :
  ISBN: 9789144068879
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Sport governance
  Hoye Russell, Cuskelly Graham
  Amsterdam ; Boston : Elsevier : 2007. : xx, 225 p. :
  http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0708/2006934161-d.html
  ISBN: 978-0-7506-6999-3 (pbk.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hur moderna organisationer fungerar
  Jacobsen Dag Ingvar, Thorsvik Jan
  4. uppl. : Studentlitteratur AB : 2014 : 528 s. :
  ISBN: 9789144095028
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Moment 2: Strategiskt ledarskap inom idrottens område 7.5 hp

  Samhällsvetenskapliga metoder
  Bryman Alan, Nilsson Björn
  2., [rev.] uppl. : Malmö : Liber : 2011 : 690 s. :
  ISBN: 978-91-47-09068-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Burton Laura J.
  Underrepresentation of women in sport leadership : A review of research
  Ingår i:
  Sport management review
  Burwood, Vic. : Sport Management Association of Australia & New Zealand : 1998- : 18 : sid. 155-165 :
  Länk
  Obligatorisk

  Om genus
  Connell Raewyn, Pearse Rebecca
  3. uppl. : Göteborg : Daidalos : 2015 : 236 s. :
  ISBN: 9789171734501
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Erikson Martin G.
  Referera reflekterande : konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna
  2., [omarbetade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 111 s. :
  ISBN: 9789144068879
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Northouse Peter Guy
  Leadership: Theory and Practice
  7. ed. Sage Publications Ltd, ISBN-13: 978-1483317533 ISBN-10: 1483317536 : 2015 :
  Obligatorisk

  Vem bestämmer? Jämställdhetsmål, kvotering och könssammansättning i idrottens beslutande organ, FoU-rapport 2017:2
  Svender Jenny, Nordensky Jonnie
  Riksidrottsförbundet : 2017 :
  http://www.rf.se/forskning
  Obligatorisk

  Managing people in sport organizations : a strategic human resource management perspective
  Taylor Tracy., Doherty Alison., McGraw Peter.
  Second Edition. : London : Routledge : 2015. : x, 236 pages :
  ISBN: 978-0-415-71532-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Wheelan Susan A.
  Att skapa effektiva team : en handledning för ledning och medlemmar
  Tredje upplagan, reviderad : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 192 sidor :
  ISBN: 978-91-44-11919-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar kan tillkomma.

  Moment 3: Strategiskt ledarskap i praktiken 7.5 hp

  Erikson Martin G.
  Referera reflekterande : konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna
  2., [omarbetade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 111 s. :
  ISBN: 9789144068879
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hellspong Lennart
  Konsten att tala : handbok i praktisk retorik
  3., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 355 s. :
  ISBN: 978-91-44-06739-1 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Illeris Knud
  Kompetens : [vad, varför, hur]
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 158 s. :
  ISBN: 978-91-44-07912-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Managing people in sport organizations : a strategic human resource management perspective
  Taylor Tracy., Doherty Alison., McGraw Peter.
  Second Edition. : London : Routledge : 2015. : x, 236 pages :
  ISBN: 978-0-415-71532-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar och Fou-rapporter (RF) kan tillkomma.