"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Strategiskt utvecklings- och förändringsarbete inom idrottens område, 22,5 hp

Engelskt namn: Managing Strategic Development in Sport

Denna kursplan gäller: 2022-10-17 och tillsvidare

Kurskod: 2IP030

Högskolepoäng: 22,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Idrottspedagogik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2016-10-17

Reviderad av: Prefekten, 2022-10-18

Innehåll

Idrottspedagogik är en vetenskaplig disciplin, där man bildar kunskap om de processer genom vilka människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang inom idrottens område. Inom det idrottspedagogiska problemområdet behandlas bland annat olika aspekter av fostran, socialisation, utbildning, lärande, undervisning, styrning, organisering och ledning eller andra påverkansprocesser. Frågor kan exempelvis ställas om hur och varför vissa värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår, vidmakthålls och förändras inom och mellan generationer, grupper och individer.

I kursen behandlas och problematiseras utbildningsplanering och projekt som verktyg för verksamhetsutveckling liksom det praktiska utvecklings- och förändringsarbetets förutsättningar och möjligheter inom idrottens område.

Modul 1: Utbildningsplanering som verktyg för verksamhetsutveckling inom idrottens område 7,5 hp
Educational planning as a tool for development in sport 7.5 credits

Modulen behandlar utbildningsplaneringens process och dess ingående delar, liksom möjligheter och begränsningar med utbildning som verktyg för verksamhetsutveckling. Lärprocesser i olika sammanhang inom idrottens område (ideell, offentlig och privat sektor) behandlas också under modulen.

Modul 2: Projekt som verktyg för verksamhetsutveckling inom idrottens område 7.5 hp
Project management as a tool for development in sport 7.5 credits

Modulen behandlar projektledning och projektorganisering inom idrottens område, där hela processen från identifiering och prioritering av projektidéer, utformning av projektplaner till utvärdering och uppföljning av projekt ingår. Projekt som en process för verksamhetsutveckling studeras och förutsättningar för projektgruppers effektivitet problematiseras utifrån organisationers olika förutsättningar. Samverkan med extern organisation är en del i modulen.

Modul 3: Praktiskt utvecklings- och förändringsarbete inom idrottens område, 7.5 hp
Strategic sport development in practice, 7.5 credits

Modulen behandlar praktiskt utvecklings- och förändringsarbete som idrottspedagogiska påverkansprocesser. För detta syfte tränas utlysning av resurser, ansökan om resurser och bedömning av ansökningar i relation till aktuella utvecklings- och förändringsbehov inom idrottens område. För att kunna utforma relevanta utlysningar och ansökningar, och för att kunna göra ändamålsenliga bedömningar av ansökningar tränas dokumentanalys som vetenskaplig metod.

Förväntade studieresultat

Modul 1: Utbildningsplanering som verktyg för verksamhetsutveckling inom idrottens område 7,5 hp
Educational planning as a tool for development in sport 7.5 credits

Efter modulen ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

 • Beskriva utbildningsplaneringsprocessen och dess ingående delar

Färdighet och förmåga

 • Identifiera och beskriva relevanta utbildningsbehov inom idrottens område
 • Självständigt upprätta vetenskapligt förankrade planer för utbildning
 • Tillämpa perspektiv på lärande och utbildning

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Problematisera och argumentera för utbildningsinsatser som del i organisationsutveckling och förändringsarbete

Modul 2: Projekt som verktyg för verksamhetsutveckling inom idrottens område 7.5 hp
Project management as a tool for development in sport 7.5 credits

Efter modulen ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

 • Visa förståelse för teorier om och perspektiv på projektorganisering och projektledning
 • Visa förståelse för projekt som ett verktyg för processbaserad verksamhetsutveckling

Färdigheter och förmåga

 • Utveckla, problematisera och presentera projektplaner för verksamheter inom idrottens område med utgångspunkt i organisationers specifika behov och förutsättningar

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Reflektera över förutsättningar för projektgruppers effektivitet med avseende på samarbete, kommunikation och arbetsfördelning

Modul 3: Praktiskt utvecklings- och förändringsarbete inom idrottens område 7.5 hp
Strategic sport development in practice, 7.5 credits

Efter modulen ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

 • visa förståelse för hur praktiskt utvecklings- och förändringsarbete inom idrottens område bedrivs och ha kännedom om de skilda villkor som gäller inom ideell, offentlig och privat sektor

Färdigheter och förmåga

 • söka information om och analysera utlysningar av projektmedel för utvecklings- och förändringsarbete inom idrottens område
 • utforma utlysningar av projektmedel för utvecklings- och förändringsarbete inom idrottens område utifrån aktuella utvecklings- och förändringsbehov
 • konstruera ansökningar för praktiska utvecklings- och förändringsprojekt inom idrottens område

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • värdera och bedöma ansökningar om projektmedel för praktiska utvecklings- och förändringsprojekt inom idrottens område

Behörighetskrav

Godkänt resultat på 45 hp i idrottspedagogik, varav 22.5 hp Strategisk styrning, organisering och ledning inom idrottens område.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs vanligen i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar samt handledning. Hela eller delar av undervisningen kan ges med stöd av informations- och kommunikationsteknik. Detta kan innebära specifika krav på viss teknisk utrustning och kompetens. Vissa undervisningsmoment kan vara obligatoriska. Undervisningen i vissa kursmoment/delar av moduler kan ges på engelska.

Examination

Modul 1: Utbildningsplanering som verktyg för verksamhetsutveckling inom idrottens område 7,5 hp
Educational planning as a tool for development in sport 7.5 credits

Modulen examineras genom följande inslag:

 • En individuell skriftlig utbildningsplan (U,G,VG)
 • En gruppuppgift om undervisning som redovisas muntligt (U,G).

För att bli godkänd på modulen krävs att samtliga examinerande inslag är godkända. För betyget Väl godkänd krävs att den individuella skriftliga uppgiften bedöms som Väl godkänd och att gruppuppgiften bedöms som godkänd.

Modul 2: Projekt som verktyg för verksamhetsutveckling inom idrottens område 7.5 hp
Project management as a tool for development in sport 7.5 credits
 
Modulen examineras genom följande inslag:

 • En individuell skriftlig uppgift (U,G,VG)
 • En gruppuppgift bestående av en projektplan som redovisas muntligt och skriftligt (U,G).

För att bli godkänd på modulen krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För att erhålla betyget Väl godkänd på modulen krävs att samtliga examinerande delar är godkända, samt att betyget Väl godkänd har uppnåtts på den individuella skriftliga uppgiften.

Modul 3: Praktiskt utvecklings- och förändringsarbete inom idrottens område 7.5 hp
Strategic sport development in practice, 7.5 credits

Modulen examineras genom följande inslag:

 • En individuell skriftlig uppgift (U,G,VG)
 • En caseuppgift i grupp som redovisas muntligt och skriftligt (U,G).

För att bli godkänd på modulen krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För att erhålla betyget Väl godkänd på modulen krävs att samtliga examinerande delar är godkända, samt att betyget Väl godkänd har uppnåtts på den individuella skriftliga uppgiften.

Betyg på kurs

För att erhålla betyget Godkänt på kursen, krävs godkänt betyg på samtliga moduler. För att erhålla betyget Väl godkänd krävs därutöver väl godkänt betyg på två av tre moduler.

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten. 

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. 

 

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 42

Modul 1: Utbildningsplanering som verktyg för verksamhetsutveckling inom idrottens område 7,5 hp

Human resource development : att utveckla individer, grupper och organisationer
Nilsson Peter, Wallo Andreas, Rönnqvist Dan, Davidson Bo
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 287 sidor :
ISBN: 9789144090962
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Perspektiv på utvärdering
Sandberg Bo, Faugert Sven
Fjärde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 242 sidor :
ISBN: 9789144135991
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Säljö Roger
Lärande : en introduktion till perspektiv och metaforer
2 uppl. : Gleerups Utbildning AB : 2021 : 200 sidor :
ISBN: 9789151106878
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Därutöver tillkommer 2-3 vetenskapliga texter.

Modul 2: Projekt som verktyg för verksamhetsutveckling inom idrottens område 7.5 hp

Blomberg Jesper
Projektorganisationen : kritiska analyser av projektprat och praktik
1. uppl. : Malmö : Liber ekonomi : 2003 : 320 s. :
ISBN: 91-47-07234-2
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Processbaserad verksamhetsutveckling : [varför - vad - hur?]
Ljungberg Anders, Larsson Everth
2., kraftigt omarb. och utök. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 540 s. :
ISBN: 978-91-44-05976-1
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Perspektiv på utvärdering
Sandberg Bo, Faugert Sven
3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 184 s. :
ISBN: 9789144112480
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Projektarbete : teori och praktik : med sagan om diamanten som sprängdes
Svensson Lennart, Otter Casten von
2. uppl. : Stockholm : Santérus : 2009 : 251 [1] s. :
ISBN: 9789189449251
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Wheelan Susan A.
Att skapa effektiva team : en handledning för ledning och medlemmar
Tredje upplagan, reviderad : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 192 sidor :
ISBN: 978-91-44-11919-9
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Därutöver tillkommer 2-3 vetenskapliga texter.

Modul 3: Praktiskt utvecklings- och förändringsarbete inom idrottens område 7.5 hp

Engström Lars-Magnus
Forskning om Handslagets genomförande och resultat: En utvärderande sammanställning
Riksidrottsförbundet : 2008 :
https://www.yumpu.com/sv/document/view/20510871/forskning-om-handslagets-genomforande-och-svenskalagse
Obligatorisk

Fahlén Josef
The trust-mistrust dynamic in the public governance of sport: exploring the legitimacy of performance measurement systems through end-users’ perceptions
International Journal of Sport Policy and Politics, 9(4), 707-722 : 2017 :
Obligatorisk

Idéer för idrottsutveckling
Redelius Karin, Fahlén Josef, Karp Staffan
1. uppl. : Stockholm : SISU idrottsböcker : 2015 : 255 s. :
ISBN: 9789187745591
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Specialidrottsförbunden och Idrottslyftet - Extern utvärdering av Budo & Kampsportförbundet, Gymnastikförbundet, Handikappidrottsförbundet, Innebandyförbundet och Skidförbundet
Karp Staffan, Eliasson Inger, Fahlén Josef, Löfgren Kent, Wickman Kim
Stockholm: Riksidrottsförbundet : 2012 :
Obligatorisk

Aktuella utlysningstexter, ansökningar och utvärderingskriterier tillkommer.