Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Svensk kultur och vardagsliv, 7,5 hp

Engelskt namn: Swedish Culture and Everyday life

Denna kursplan gäller: 2021-01-18 och tillsvidare

Kurskod: 1ET055

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Etnologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2020-09-03

Innehåll

Kursen ger en introduktion till det svenska samhället, kulturen och det dagliga livet. Den undersöker ett antal teman och frågor i samtida kultur som kön och jämlikhet, minoritetsgrupper, stad och land, civila rörelser och frågor om natur, turism och hållbarhet. Kursen baseras huvudsakligen på analys av material från etnografiskt fältarbete och populärkultur där representationer av svenskhet och svensk kultur och identitet identifieras och problematiseras.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna redogöra för:
  • innehåll och betydelser i representationer av svensk kultur och vardagsliv
  • hur föreställningar om svensk kultur uttrycks inom olika områden som relationen mellan urbant och ruralt, civilsamhället, turism samt natur och hållbarhet
  • betydelser av genus, jämställdhet, mångfald i debatt och populärkultur i forskning om svenskhet

Efter avslutad kurs ska studenten visa förmåga att:
  • muntligt och skriftligt kritiskt reflektera och analysera exempel som uttrycker föreställningar om svensk kultur i offentlig debatt och populärkultur i relation till politisk diskurs och forskning
  • genomföra en dokumentation av egna exempel på föreställningar om svenskhet genom observation och textanalys av populärkulturella exempel

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Kursen ges på engelska. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier gruppövningar samt exkursion(er). I de fall närvaro vid föreläsningar och övningar är obligatoriska, det vill säga av examinerande karaktär, anges detta särskilt i schemat. Vid frånvaro på obligatoriskt tillfälle tillhandahålls kompletterande uppgifter av läraren.

För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. För mer information ta kontakt med Studentcentrum.

Examination

Kursen examineras fortlöpande genom seminarieuppgifter, deltagande i seminarier och exkursioner, betygsatta med Godkänd eller Underkänd, samt en avslutande hemskrivning. Hemskrivningen ges betygsomdömena Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. På kursen som helhet ges betygen Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. Betyg sätts av Humanistiska fakultetsnämnden utsedd examinator. Betyget prövas individuellt och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. För Väl godkänd på hel kurs fordras Väl godkänd på hemskrivningen.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast två månader efter det ordinarie provtillfället (tre månader efter provtillfället om det ordinarie provtillfället är i maj eller juni), samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället. Studerande som registrerats på en kurs i Ladok har rätt att examineras på kursen upp till två år efter första registreringsdatum.

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

Den student som godkänts i prov får ej undergå omprövning för högre betyg. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära annan examinator.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga Studierektorn vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 3

Literature

Course literature

Encyclopedia of activism and social justice [Elektronisk resurs]
Anderson Gary L., Herr Kathryn
Thousand Oaks, Calif. : Sage Publications : cop. 2007 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Martin, B., "Activism, political and social", p. 19-27

Bendix Regina
Introduction: Ear to Ear, Nose to Nose, Skin to Skin — The Senses in Comparative Ethnographic Perspective
Etnofoor : 2005 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Etnofoor, 18(1), 3-14 (14 p.) http://www.jstor.org/stable/25758082

Booth Michael
The almost nearly perfect people : the truth about the Nordic miracle
London : Jonathan Cape : 2014 : 406 s. :
ISBN: 9780224089623
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Citizenship policies and ideas of nationhood in Scandinavia, Citizenship Studies, 14:4
Brochmann Grete, Seland Idunn
Mandatory : 2010 :
Obligatorisk
Läsanvisning: pp. 429-443. https://www-tandfonline-com.proxy.ub.umu.se/doi/full/10.1080/13621025.2010.490037

Callan Hilary
The international encyclopedia of anthropology
[Hoboken, NJ?] : John Wiley : [2018] : 1 online resource :
ISBN: 9781118924396
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Agnidakis, Paul: "Ethnology" https://www.umu.se/globalassets/organisation/fakulteter/humfak/institutionen-for-kultur--och-medievetenskaper/student/filer/agnidakis-i-wiley-blackwells-international-encyclopedia-of-anthropology-2018.pdf

Carlsson Nina
Revitalizing the Indigenous, integrating into the colonized? The banal colonialism of immigrant integration in Swedish Sápmi
Ethnic and racial studies. 43(16) : 2020 :
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01419870.2020.1776360
Obligatorisk
Läsanvisning: pp. 268-286.

Crang Mike
Nation, region and homeland: history and tradition in Dalarna, Sweden.
Ingår i:
Cultural geographies
London : Arnold : 2002- : 6 : sid. 447-470 :
http://cgj.sagepub.com/content/6/4/447.full.pdf+html
Obligatorisk
Läsanvisning: pp. 447-470

Extending the local: activist types and forms of social media use in the case of an anti-mining struggle
Dahlberg-Grundberg Michael, Örestig Johan
Social movement studies. 16(3) : 2016 :
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14742837.2016.1268955
Obligatorisk
Läsanvisning: pp. 309-322.

Eriksson Madeleine
(Re)producing a "peripheral" region [Elektronisk resurs] : Northern Sweden in the news
Wiley-Blackwell : 2008 :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-19636
Obligatorisk
Läsanvisning: pp. 369-388

Ethnologia Scandinavica : a journal for Nordic ethnology
Uppsala : Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur : 2010- :
http://gustavadolfsakademien.se/tidskrifter/tidskrift/ethnologia-scandinavica
Obligatorisk
Läsanvisning: Tolgensbakk, I. & Woube, A., 2016. “Sweden and Swedishness from Migrants Afar", Ethnologia Scandinavica: A Journal for Nordic Ethnology, Vol 46: 21-37. (16 pp). Available online at: http://gustavadolfsakademien.se/tidskrifter/bok/ethnologia-scandinavica-2016

Gerholm Lena
The Concept of Culture in Ethnology
In: Sjögren, Annick & Lena Jansson (eds.). Culture and Management. p.15-27 (13 p.). : 1994 :
Obligatorisk
Läsanvisning: p.15-27 (13 p.) Artikeln delas ut av läraren vid kursstart.

Hall Stuart
Representation : cultural representations and signifying practices
London : Sage : 1997 : 400 s. :
ISBN: 0-7619-5431-7 (inb.) ; £39.95
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: pp. 1-29

Sweden after the recent election : the double-binding power of Swedish whiteness through the mourning of the loss of “old Sweden” and the passing of “good Sweden”
Hübinette Tobias, Lundström Catrin
Ingår i:
Nora
London : Taylor & Francis : 1998- :
Obligatorisk
Läsanvisning: pp. 42-52 https://www-tandfonline-com.proxy.ub.umu.se/doi/full/10.1080/08038740.2010.547835

Race performativity and melancholic whiteness in contemporary Sweden
Hübinette Tobias, Räterlinck Lennart E.H.
Routledge : 2014 :
Social Identities, 02 November 2014, Vol.20(6), p.501-514
Obligatorisk
Läsanvisning: pp. 501-514. https://www-tandfonline-com.proxy.ub.umu.se/doi/full/10.1080/13504630.2014.1003703

Isenhour Cindy
Building sustainable societies: A Swedish case study on the limits of reflexive modernization
Ingår i:
American ethnologist
Washington : The Soc. : 1974- : 37 : sid. 511-525 :
Obligatorisk
Läsanvisning: https://anthrosource-onlinelibrary-wiley-com.proxy.ub.umu.se/doi/full/10.1111/j.1548-1425.2010.01269.x

Langvasbråten Trude
A Scandinavian Model? Gender Equality Discourses on Multiculturalism.
Ingår i:
Social politics h [Elektronisk resurs] b international studies in gender, state & society
Oxford : Oxford Univ. Press : 2005 : 15 (1) : sid. 32-52 (20 s.) :
Obligatorisk
Läsanvisning: pp. 32-52.

More than just a job [Elektronisk resurs] : exploring the meanings of tourism work among indigenous Sámi tourist entrepreneurs
Leu Traian, Eriksson Madeleine, Müller Dieter
Routledge : 2018 :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-146937
Obligatorisk
Läsanvisning: pp. 1468-1482.

Ljungström Åsa
Coffee and Class for the Swedes – as seen in the Millennium Trilogy by Stieg Larsson
Linköping University : 2013 :
Coffee as materiality. In: Dahlin, Johanna & Andersson, Tove (eds.) On the Move: ACSIS conference 11-13 June Norrköping; Sweden 2013. Linköping: Linköping University Electronic Press. pp. 69-79
Obligatorisk

Pluralistic struggles in gender, sexuality and coloniality : challenging Swedish exceptionalism
Alm Erika, Berg Linda, Lundahl Hero Mikela, Johansson Anna, Laskar Pia, Martinsson Lena, Mulinari Diana, Wasshede Cathrin
[Basingstoke] : Palgrave Macmillan : 2021 : 316 pages (PDF) :
https://doi.org/10.1007/978-3-030-47432-4
ISBN: 9783030474324
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Lundahl Hero, M., 2021. “Public Intimacy and ‘White Feminism': On the Vain Trust in Scandinavian Equality" pp. 19-47

Civil outrage. Emotion, space and identity in legitimisations of rural protest.
Lundgren AS, Nilsson B
Ingår i:
Emotion, Space and Society [Elektronisk resurs]
2008- : 26 : sid. 16-22 :
Obligatorisk

O'Dell Tom
Culture unbound : Americanization and everyday life in Sweden
Lund : Nordic Academic Press : 1997 : 256 s. :
ISBN: 918911602X
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Available online via Umeå University Library

Teitelbaum Benjamin
Come Hear our Merry Song:' Shifts in the Sound of Contemporary Swedish Radical Nationalism
Brown University : 2013 :
https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:320631/
Obligatorisk
Läsanvisning: Selected reading according to the instructions of the teacher.

Towns A. et al.
The equality conundrum: Gender and nation in the ideology of the Sweden Democrats
Party Politics, 20:2 : 2014 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Party Politics, 20:2, pp. 237-247 https://journals-sagepub-com.proxy.ub.umu.se/doi/full/10.1177/1354068813520272

Articles according to teachers' instructions may be added

Optional reading

Exploring everyday life : strategies for ethnography and cultural analysis
Ehn Billy, Löfgren Orvar, Wilk Richard R.
Lanham, Maryland : Rowman & Littlefield : [2016] : 153 pages :
ISBN: 9780759124066
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: pp. 81-98; 99-114.

Culture builders : a historical anthropology of middle-class life.
Frykman Jonas, Löfgren Orvar, Crozier Alan
New Brunswick : Rutgers Univ. Press : ix, 321 s. : ill. :
ISBN: 0-8135-1239-5
Se bibliotekskatalogen Album

Force of habit : exploring everyday culture
Frykman Jonas, Löfgren Orvar, Bringéus Nils-Arvid, Crozier Alan, Weston David
Lund : Lund Univ. Press : 1996 : 172 s. :
ISBN: 0-86238-426-5 (Chartwell-Bratt)
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: "Introduction. The Study of Swedish customs and habits" In: Force of Habit: Exploring Everyday Culture [translated by Alan Crozier & David Weston].