Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 11 maj 2021)

printicon
Kursplan:

Svenska för ämneslärare, kurs 2, 30 hp

Engelskt namn: Swedish for the Secondary and Upper Secondary School Levels, Course 2

Denna kursplan gäller: 2020-07-20 till 2021-07-25 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 6SV078

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2020-03-13

Innehåll

I kursen ges en introduktion till språkvetenskaplig textanalys i allmänhet och elevtextanalys i synnerhet samt till praktiska talsituationer i skolmiljöer. Därutöver ges en fördjupad förståelse för berättarkonstens epok- och genreaspekter.

Kursen består av följande delkurser:

1. Textanalys och elevers skrivande (10 hp)
2. Retorik i skolan (6 hp)
3. Tema kärlek och arvet från medeltiden (6 hp)
4. Romanens genrer: Exemplet 1800-talet (8 hp)

Innehåll per delkurs:

1. Textanalys och elevers skrivande (10 hp)
Delkursen är en introduktion till språkvetenskaplig textanalys i allmänhet och elevtextanalys i synnerhet. I delkursen behandlas strategier för att läsa och kommentera olika typer av texter, att analysera och tolka texters budskap, struktur och uppbyggnad samt att urskilja diskurs- och genredrag i texter. Textuella och innehållsliga funktioner samt samspel med aktuella kontexter belyses i elevtexter och sakprosatexter med anknytning till både en skolkontext och till övriga samhället. Detta tränas genom praktisk tillämpning av olika textanalysmodeller. Genomgående i delkursen anläggs didaktiska perspektiv på texter, exempelvis genom diskussion av hur texter uppfattas av läsare och hur texter kan varieras för att olika syften ska uppnås. I delkursen introduceras också teoretiska begrepp med anknytning till tolkning, skrivande och textutformning.

2.  Retorik i skolan (6 hp)
I delkursen behandlas praktiska talsituationer i skolmiljöer. I delkursen diskuteras och övas talande. Didaktiska perspektiv läggs på muntliga framföranden i skolämnet svenskas kontext.

3. Tema kärlek och arvet från medeltiden (6 hp)
Under delkursen studeras texter från medeltid och renässans med fokus på kärlekstematikens transformationer från medeltidens höviska kultur fram till vår egen tids populärkultur. Bearbetningen sker dels genom övningar i vetenskapligt arbete, dels i seminarieform och genom grupparbeten, textanalys och litteraturdidaktisk reflektion.

4. Romanens genrer: Exemplet 1800-talet (8 hp)
Epok- och genreförståelsen fördjupas. Samspelet mellan ideologi, tema och genre studeras. Några av romanens genrer under 1800-talet belyses ur ett romanteoretiskt och romanhistoriskt perspektiv. Bearbetningen sker dels genom övningar i vetenskapligt arbete, dels i seminarieform och genom grupparbeten. textanalys och litteraturdidaktisk reflektion.

Förväntade studieresultat

Förväntade studieresultat för delkurs 1

Kunskap och förståelse
För betyget Godkänd ska den studerande kunna …
 • redogöra för textanalytiska strategier,
 • redogöra för grundläggande textanalytiska begrepp samt
 • redogöra för hur elevtexter kan utvecklas för att bättre uppnå relevanta syften.
Färdighet och förmåga
För betyget Godkänd ska den studerande kunna …
 • kritiskt granska texter utifrån form, innehåll och relation,
 • identifiera sändares uttalade och outtalade syfte i texter,
 • använda grundläggande textteoretiska begrepp för att kommentera texter,
 • tillämpa textanalytiska strategier för att urskilja exempelvis skribenters positionering, underliggande utgångspunkter och utvecklingsområden i texter och elevtexter,
 • producera situations- och mottagaranpassade texter,
 • resonera om struktur, uppbyggnad och språklig utformning i texter i förhållande till olika syften och kontexter samt
 • använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt aktuell skriftspråksnorm.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För betyget Godkänd ska den studerande kunna …
 • på ett respektfullt och adekvat sätt formulera omdömen och kommentarer till texter.
Förväntade studieresultat för delkurs 2

Kunskap och förståelse
För betyget Godkänd ska den studerande kunna …
 • redogöra för det muntliga framträdandets struktur samt
 • använda grundläggande retorisk terminologi.
Färdighet och förmåga
För betyget Godkänd ska den studerande kunna …
 • planera, genomföra och bedöma muntliga framföranden,
 • ge konstruktiv respons på anföranden,
 • diskutera de didaktiska möjligheterna för skolans talsituationer utifrån styrdokumenten samt
 • använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm och visa förmåga att mottagar- och situationsanpassa sitt skriftspråk.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För betyget Godkänd ska den studerande kunna …
 • på en grundläggande nivå värdera egna och andras muntliga anföranden.
Förväntade studieresultat för delkurs 3

Kunskap och förståelse
För betyget Godkänd ska den studerande kunna …
 • uppvisa grundläggande kunskap om epok- och genreaspekter på medeltidens och renässansens skönlitteratur,
 • uppvisa grundläggande kunskap om litteraturhistorieskrivningens problem, dvs. hur man kan reflektera över och arbeta med ett epok- och genreperspektiv på medeltidens och renässansens skönlitteratur samt
 • uppvisa grundläggande kunskap om metoder för att arbeta med medeltidens och renässansens litteratur i den pedagogiska praktiken.
Färdighet och förmåga
För betyget Godkänd ska den studerande kunna …
 • visa förmåga att analysera och tolka texter från medeltiden och renässansen i deras epok- och genresammanhang,
 • visa förmåga att i ord och skrift genomföra vetenskaplig argumentation,
 • visa förmåga att genomföra temaanalyser och tematiska kopplingar över epok- och genregränser,
 • visa förmåga att urskilja, föreslå och bearbeta metoder för att, utifrån styrdokumenten, arbeta med den äldre litteraturen i skolan,
 • reflektera kring medeltidens och renässansens genremönster och deras funktion i det kommunikativa sammanhanget samt
 • använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm och visa förmåga att mottagar- och situationsanpassa sitt skriftspråk.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För betyget Godkänd ska den studerande kunna …
 • reflektera över sin egen kunskapsprocess i förhållande till vetenskapligt sammanhang och egen erfarenhet samt
 • utvärdera sin egen kunskapsprocess i relation till den framtida lärarrollen.
Förväntade studieresultat för delkurs 4

Kunskap och förståelse
För betyget Godkänd ska den studerande kunna …
 • uppvisa grundläggande kunskap om epok- och genreaspekter på 1800-talets romankonst,
 • uppvisa grundläggande kunskap om litteraturhistorieskrivningens problem, dvs. hur man kan reflektera över och arbeta med ett epok- och genreperspektiv på skönlitteratur från 1800-talet samt
 • uppvisa grundläggande kunskap om metoder för att arbeta med de litterära genrerna i den pedagogiska praktiken.
Färdighet och förmåga
För betyget Godkänd ska den studerande kunna …
 • analysera och tolka 1800-talstexter i deras epok- och genresammanhang,
 • i ord och skrift genomföra en vetenskaplig argumentation,
 • genomföra temaanalyser och genomföra tematiska kopplingar över epok- och genregränser,
 • diskutera didaktiska möjligheter att arbeta med 1800-talets litteratur i skolan utifrån styrdokumenten,
 • reflektera kring 1800-talets genremönster och deras funktion i det kommunikativa sammanhanget,
 • reflektera över 1800-talsromanens relevans för dagens elever samt
 • använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm och visa förmåga att mottagar- och situationsanpassa sitt skriftspråk.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För betyget Godkänd ska den studerande kunna …
 • reflektera över sin egen kunskapsprocess i förhållande till vetenskapligt sammanhang, egen erfarenhet och framtida lärarroll.

Behörighetskrav

Univ: 22,5 hp från Svenska för ämneslärare, kurs 1 eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och övningar såväl gruppvis som individuellt samt genom praktiskt inriktade didaktiska övningar. Även vetenskapligt och kreativt skrivande tränas. Processorienterat arbetssätt tillämpas genomgående.

Examination

Delkurs 1 examineras genom två separata individuella inlämningsuppgifter om 4 hp respektive 6 hp.
Delkurs 2 examineras genom två seminarier och en skriftlig inlämningsuppgift.
Delkurs 3 examineras genom seminarier, grupparbeten samt skriftlig inlämningsuppgift.
Delkurs 4 examineras genom seminarier, grupparbeten samt skriftlig inlämningsuppgift.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Som betyg används någon av betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). Kursen bedöms med något av betygen Väl Godkänd (VG) eller Godkänd (G). För betyget Väl Godkänd på helkurs krävs att den studerande uppnått detta betyg på lägst 18 högskolepoäng.

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt; komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.  

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 16

Delkurs 1. Textanalys och elevers skrivande (10 hp)

Ask Sofia
Språkämnet svenska : ämnesdidaktik för svensklärare
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 129 s. :
ISBN: 978-91-44-05936-5
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Vägar genom texten : handbok i brukstextanalys.
Hellspong Lennart, Ledin Per
Lund : Studentlitteratur : 1997 : 303 s. : ill. :
ISBN: 91-44-37301-5
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Melin Lars
Stil : språkets svårfångade signalsystem
Första upplagan : [Stockholm] : Morfem : [2019] : 221 sidor :
ISBN: 9789188419101
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Funktionell textanalys
Holmberg Per, Karlsson Anna-Malin, Nord Andreas
1. uppl. : Stockholm : Norstedt : 2011 : 223 s. :
ISBN: 978-91-1-303276-4 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Lundin Katarina
Tala mera om språk : textgenomlysning med grammatiska redskap
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 158 s. :
ISBN: 9789144104249
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Dessutom kan det tillkomma ca 100 sidor text som exemplifierar textanalytisk forskning knuten till innehållet.

Referenslitteratur

Bolander Maria
Funktionell svensk grammatik
3. uppl. : Stockholm : Liber : 2012 : 244 s. :
ISBN: 978-91-47-10525-0
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Nycklar till grammatik
Josefsson Gunlög, Lundin Katarina
Upplaga 1 : 2018 : 158 sidor :
ISBN: 9789144117591
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Karlsson Ola
Svenska skrivregler
Fjärde upplagan : Stockholm : Liber : 2017 : 308 sidor :
ISBN: 978-91-47-11149-7
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Delkurs 2. Retorik i skolan (6 hp)

Ask Sofia
Språkämnet svenska : ämnesdidaktik för svensklärare
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 129 s. :
ISBN: 978-91-44-05936-5
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Axelsson Ulrika
Talängslan : förstå, utmana och förändra
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 96 s. :
ISBN: 978-91-44-06779-7
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Språk i samspel : retorik för pedagoger
Almström Persson Gunilla, Blomström Vendela, Vogel Anna, Wirdenäs Karolina
1. uppl. : Stockholm : Aglaktuq : 2016 : 138 s. :
ISBN: 9789163920882
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Hellspong Lennart
Konsten att tala : handbok i praktisk retorik
3., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 355 s. :
ISBN: 978-91-44-06739-1 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Kapitel 5 t.o.m 10, s.73-176

Palmér Anne
Muntligt i klassrummet : om tal, samtal och bedömning
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 191 s. :
ISBN: 978-91-44-05470-4
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Centrala styrdokument

Dessutom läroplaner och exempel på provuppgifter och bedömda elevuppgifter från Uppsala universitet. Läroplaner och kursplaner kan laddas hem eller beställas från www.skolverket.se

Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011
Stockholm : Skolverket : 2011 : 202 s. :
Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
ISBN: 978-91-38-32594-0
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Exempel på provuppgifter och bedömda elevlösningar
Uppsala universitet :
Elektroniskt tillgänglig
Obligatorisk

Delkurs 3. Tema kärlek och arvet från medeltiden (6 hp)

Att arbeta med skönlitteratur i skolan : praktik och teori
Brodow Bengt, Rininsland Kristina
Lund : Studentlitteratur : 2005 : 267 s. :
ISBN: 91-44-03812-7
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Läses enligt lärarens anvisningar.

Elleström Lars
Lyrikanalys : en introduktion
Lund : Studentlitteratur : 1999 : 179 s. :
ISBN: 91-44-00805-8
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Franzén Carin
Jag gav honom inte min kärlek : om hövisk kärlek som kvinnlig strategi
Stockholm : Ersatz : 2012 : 174 s. :
ISBN: 978-91-86437-43-5 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Romankonsten : essä
Kundera Milan, Löfgren Mats
Stockholm : Bonnier : 1988 : 157, [1] s. :
ISBN: 91-0-047412-6 (inb.) ; 118:90
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Molloy Gunilla
Reflekterande läsning och skrivning
2., rev. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 358 s., [4] pl.-s. :
ISBN: 978-91-44-03831-5
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Kåreland Lena
Läsa bör man-? : den skönlitterära texten i skola och lärarutbildning
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2009 : 238 s. :
ISBN: 978-91-47-09395-3
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Lundgren, Ulla & Kåreland, Lena; Del III. Blivande lärare tolkar skönlitterära texter, s. 168-220.

Nordberg Michael
Den dynamiska medeltiden
3. uppl. : Stockholm : Rabén Prisma : 1996 : 429 s. :
ISBN: 91-518-3183-X (inb.) ; 350:00
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Litteraturens historia i Sverige
Olsson Bernt, Algulin Ingemar
5., [rev. och utök.] uppl. : Stockholm : Norstedt : 2009 : 640 s. :
http://bilder.panorstedt.se/bilder/omslag/224/13022680_O_2.jpg
ISBN: 978-91-1-302268-0 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Litteraturens historia i världen
Olsson Bernt, Algulin Ingemar
Stockholm : Norstedt : 1990 : [2], 630 s. :
ISBN: 91-1-883862-6 (inb.) ; 390:00
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: (Eller senare upplaga)

Persson Magnus
Varför läsa litteratur? : om litteraturundervisningen efter den kulturella vändningen
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 300 s. :
Omslagsbild
ISBN: 978-91-44-04844-4
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Läses enligt lärarens anvisningar.

Rosenqvist Claes
Vägar in i dramatexten
Stencil :
Obligatorisk
Läsanvisning: Tillhandahålles av läraren.

Willman Dan-Ove
Lyrikanalysens grunder
Stencil :
Obligatorisk
Läsanvisning: Tillhandahålls av läraren.

Ytterligare facklitteratur tillkommer enligt lärares anvisning.

Skönlitteratur

Litteraturens klassiker i urval och översättning.
Breitholtz Lennart, Wikander Stig
2. uppl. : Stockholm : AWE/Geber : 1981 : 276 s. :
ISBN: 91-20-06796-8 (inb.) ; 46:50
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: (Eller senare upplaga) Följande delar: Medeltidens litteratur, del 1-2. Renässansens litteratur, del 1-2. Banden med texter från medeltiden och renässansen. Läses enligt lärarens anvisningar.

Olsson Bernt
Svensk litteratur. : 1 Från runorna till 1730
Stockholm : Norstedt i samarbete med Svenska vitterhetssamf. : 1993 : 463 s. :
ISBN: 91-1-929202-3
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: (Eller senare utgåva) Läses enligt lärarens anvisningar.

Ett pensum valt bland följande verk:

Don Quijote av la Mancha
Cervantes Saavedra Miguel de, Lidforss Edvard
[Ny utg.] : Stockholm : Natur och kultur : 1999 : [8] s., s. 17-437, [1] s. :
ISBN: 91-27-07813-2 ; 84:00
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Läses enligt lärarens anvisningar.

Den gudomliga komedin
Dante Alighieri , Björkeson Ingvar
[Ny utg.] : Stockholm : Natur och kultur : 2006 : 522, [1], 7, [1] s. :
ISBN: 91-27-11468-6 (inb.)
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Läses enligt lärarens anvisningar.

En midsommarnattsdröm
Shakespeare William, Eriksson Göran O.
[Ny utg.] : Stockholm : Ordfront : 2003 : 116 s. :
ISBN: 91-7324-969-6 : 54:00
Se bibliotekets söktjänst

Centrala styrdokument

Läroplaner och kursplaner kan laddas hem eller beställas från www.skolverket.se

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
Stockholm : Skolverket : 2011 : 279 s. :
Fritt tillgängligt via Skolverkets webbplats
ISBN: 978-91-38-32541-4
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011
Stockholm : Skolverket : 2011 : 202 s. :
Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
ISBN: 978-91-38-32594-0
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Delkurs 4. Romanens genrer: Exemplet 1800-talet (8 hp)

Det dialogiska ordet
Bachtin Michail, Öberg Johan
2. uppl. : Gråbo : Anthropos : 1991 : [2], 291 s. :
ISBN: 91-85722-09-X ; 190:00
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Att arbeta med skönlitteratur i skolan : praktik och teori
Brodow Bengt, Rininsland Kristina
Lund : Studentlitteratur : 2005 : 267 s. :
ISBN: 91-44-03812-7
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Epikanalys : en introduktion
Holmberg Claes-Göran, Ohlsson Anders
Lund : Studentlitteratur : 1999 : 148 s. :
ISBN: 91-44-00804-X ; 219:00
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Att granska och diskutera : epikanalyser
Jonsson Bibi, Sjöberg Birthe
Lund : Studentlitteratur : 2005 : 160 s. :
ISBN: 91-44-04402-X
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Kåreland Lena
Läsa bör man-? : den skönlitterära texten i skola och lärarutbildning
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2009 : 238 s. :
ISBN: 978-91-47-09395-3
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Lundgren, Ulla & Kåreland, Lena; Del III. Blivande lärare tolkar skönlitterära texter, s. 168-220.

Molloy Gunilla
Reflekterande läsning och skrivning
2., rev. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 358 s., [4] pl.-s. :
ISBN: 978-91-44-03831-5
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Läses enligt lärarens anvisningar.

Litteraturens historia i Sverige
Olsson Bernt, Algulin Ingemar
5., [rev. och utök.] uppl. : Stockholm : Norstedt : 2009 : 640 s. :
http://bilder.panorstedt.se/bilder/omslag/224/13022680_O_2.jpg
ISBN: 978-91-1-302268-0 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Litteraturens historia i världen
Olsson Bernt, Algulin Ingemar
Stockholm : Norstedt : 1990 : [2], 630 s. :
ISBN: 91-1-883862-6 (inb.) ; 390:00
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: (Eller senare upplaga)

The rise of the novel : studies in Defoe, Richardson and Fielding
Watt Ian, Carnochan W.B.
2. American ed. : Berkeley : Univ. of Calif. Press : 2001, c1957 : 339 s. :
ISBN: 0-520-23069-8
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Läses enligt lärarens anvisningar.

Skönlitteratur

Ett pensum valt bland följande verk:

Almqvist Carl Jonas Love
Drottningens juvelsmycke eller Azouras Lazuli Tintomara : berättelse om händelser näst före, under och efter konung Gustaf III:s mord : romaunt i tolv böcker
[Ny utg.] : Stockholm : Bonnier : 2004 : 312, [1] s. :
ISBN: 91-0-010459-0
Se bibliotekets söktjänst

Almqvist Carl Jonas Love
Det går an
Pocketutg. : Värmdö : Klassikerförlaget Steniq : 2011 : 103 s. :
ISBN: 978-91-88680-21-1
Se bibliotekets söktjänst

Stolthet och fördom
Austen Jane, Sundström Gun-Britt
Stockholm : Bonnier : 2011 : 473 s. :
ISBN: 978-91-0-012578-3
Se bibliotekets söktjänst

Pappa Goriot
Balzac Honoré de, Nordlund Gunilla
3. utg. : Stockholm : Natur och kultur : 1995 : 298, [1] s. :
ISBN: 91-27-05577-9 ; 57:00
Se bibliotekets söktjänst

Benedictsson Victoria
Pengar
[Ny utg.] : Stockholm : Natur och kultur : 2007 : 211, [1] s. :
ISBN: 978-91-27-08839-9
Se bibliotekets söktjänst

Famillen H***
Bremer Fredrika, Arping Åsa
[Ny utg.] : Stockholm : Svenska vitterhetssamf. (SVS) : 2000 : xxvi, 242 s. :
ISBN: 91-7230-094-9 (inb.) ; 292:00
Se bibliotekets söktjänst

Jane Eyre
Brontë Charlotte, Sundström Gun-Britt
[Ny utg.] : Stockholm : Bonnier pocket : 2011 : 545 s. :
ISBN: 978-91-7429-234-3
Se bibliotekets söktjänst

Lysande utsikter
Dickens Charles, Werkmäster Johan
Stockholm : LL-förlaget : 2011 : 205 s. :
ISBN: 978-91-7053-357-0 (inb.)
Se bibliotekets söktjänst

Brott och straff
Dostojevskij Fjodor, Björkegren Hans
Stockholm : Bonnier : 2011 : 646 s. :
ISBN: 978-91-7429-088-2
Se bibliotekets söktjänst

Flaubert Gustave
Madame Bovary
2. utg. : Stockholm : Natur och Kultur : 2006 : 329, [1] s. :
ISBN: 91-27-11491-0
Se bibliotekets söktjänst

Den unge Werthers lidanden
Goethe Johann Wolfgang von, Parland Ralf
[Ny utg.] : Stockholm : Norstedt : 2011 : 199 s. :
ISBN: 978-91-1-303499-7 (inb.)
Se bibliotekets söktjänst

Anne på Grönkulla
Montgomery L. M., Jensen Karin, Westman Christina
[Ny utg.] : Stockholm : Rabén & Sjögren : 2003 : 342, [7] s. :
ISBN: 91-29-65878-0 (inb.) : 143:00
Se bibliotekets söktjänst

Frankenstein eller den moderne Prometeus
Shelley Mary Wollstonecraft, Winberg Måns
Lund : Bakhåll : 2008 : 222 s. :
ISBN: 978-91-7742-277-8 (inb.)
Se bibliotekets söktjänst

Dracula
Stoker Bram, Hämäläinen Maila
1. utg. : Umeå : h:ström-Text & kultur : 2008 : 575 s. :
ISBN: 978-91-7327-018-2 (inb.)
Se bibliotekets söktjänst

Strindberg August
Röda rummet
[Ny utg.] : Nacka : Klassikerförl. STENIQ : 1997 : 271, [1] s. :
ISBN: 91-88680-42-8 ; 41:00
Se bibliotekets söktjänst

Centrala styrdokument

Läroplaner och kursplaner kan laddas hem eller beställas från www.skolverket.se

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
Stockholm : Skolverket : 2011 : 279 s. :
Fritt tillgängligt via Skolverkets webbplats
ISBN: 978-91-38-32541-4
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011
Stockholm : Skolverket : 2011 : 202 s. :
Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
ISBN: 978-91-38-32594-0
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst