"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Svenska för ämneslärare, kurs 3, 30 hp

Engelskt namn: Swedish for the Secondary and Upper Secondary School Levels, Course 3

Denna kursplan gäller: 2023-01-02 till 2023-12-31 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 6SV079

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2020-06-25

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för språkstudier, 2022-09-14

Innehåll

I kursen behandlas svenska språkets historia samt den svenska litteraturens historia i ett samhällsperspektiv. Språklig variation i Norden och i de nordiska språken, framförallt svenskan, behandlas, liksom bredden och variationen i den nordiska litteraturen. I kursen ingår en fördjupningsuppgift där den studerande tillämpar språkvetenskaplig eller litteraturvetenskaplig teori och metod. I kursen anläggs genomgående ett didaktiskt perspektiv.

Kursen innehåller följande delkurser:

Delkurs 1. Svenska språkets historia (7 hp)
Delkurs 2. Språken i Norden (4 hp)
Delkurs 3. Svensk litteraturhistoria (7,5 hp)
Delkurs 4. Litteraturen i Norden (4 hp)
Delkurs 5. Fördjupningsuppgift (7,5 hp)

Innehåll per delkurs:

1. Svenska språkets historia (7 hp)
I delkursen studeras det svenska språkets historia med fokus på släktskapsförhållanden, språkförändringar och standardiseringsprocesser. Språkförändringarna behandlas utifrån språkhistorisk periodindelning, relateras till generella språkförändringsprocesser och sätts in i sina historiska sammanhang. Standardiseringsprocesser behandlas med fokus på svenska skriftspråkets standardisering, dvs. urval, kodifiering, utvidgning och implementering. Även det svenska talspråkets standardisering behandlas. Historiska samband mellan språk och makt problematiseras, exempelvis framväxten av det offentliga samtalet och dess demokratisering. Didaktiska perspektiv på svenska språkets historia anläggs genomgående. 

2. Språken i Norden (4 hp)
I delkursen fokuseras språklig variation i Norden, både med avseende på de nordiska språken och språken i Norden. Delkursen behandlar mångspråkigheten i Norden och de nordiska språkens nutida situation, liksom den internordiska språkförståelsen. 

3. Svensk litteraturhistoria (7,5 hp)
I delkursen studeras svensk skönlitteratur från medeltid till nutid med tonvikt på hur litteraturens genrer växer fram och förändras i samspel med det omgivande samhället. De verk som studeras belyser såväl genre- som epokmässiga aspekter. Punktnedslag görs i perioden från det moderna genombrottet på 1880-talet och fram till idag där texter som särskilt belyser klass-, genus- och etnicitetsaspekter bearbetas i ett didaktiskt perspektiv.

4. Litteraturen i Norden (4 hp)
I delkursen synliggörs något av bredden och variationen i den nordiska litteraturens genrer, teman och berättartekniker. Texter från dansk, norsk, isländsk, finsk och samisk litteratur bearbetas. Urvalet omfattar texter från medeltiden till idag.

5. Fördjupningsuppgift (7,5 hp)
I en vetenskaplig fördjupningsuppgift behandlar den studerande språkvetenskapliga eller litteraturvetenskapliga frågeställningar i ett didaktiskt perspektiv. I seminarier tränas studenterna i att kritiskt granska och diskutera vetenskapliga texter, egna och andras.

Förväntade studieresultat

Förväntade studieresultat för delkurs 1: Svenska språkets historia
För betyget Godkänd ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse

 • beskriva det svenska språkets släktskapsförhållanden, dess historiska utveckling samt standardiseringen av såväl svenskt skriftspråk som svenskt talspråk,
 • problematisera samband mellan språk, makt och nationell identitet i ett historiskt perspektiv och i relation till demokratiska processer,
 • redogöra för generella språkliga förändringsprocesser,

Färdighet och förmåga

 • tillämpa styrdokument i didaktisk planering av undervisning i språkhistoria,
 • använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm och visa förmåga att mottagar- och situationsanpassa sitt skriftspråk,

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • reflektera över diakrona språkförändringar ur ett normativt perspektiv.

Förväntade studieresultat för delkurs 2: Språken i Norden
För betyget Godkänd ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse

 • översiktligt beskriva olika språk på nordiskt område,
 • beskriva viktiga likheter och skillnader mellan de nordiska språken, framför allt de skandinaviska, med avseende på både olika språkliga nivåer och olika tider,
 • beskriva huvuddragen i den internordiska språkförståelsen och dess utveckling över tid,

Färdighet och förmåga

 • tillämpa styrdokument i didaktisk planering av undervisning om språkförhållanden i Sverige och övriga Norden,
 • använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm och visa förmåga att mottagar- och situationsanpassa sitt skriftspråk,

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • värdera olika förklaringsmodeller för språkförändring med utgångspunkt i de nordiska språkens utveckling. 

Förväntade studieresultat för delkurs 3: Svensk litteraturhistoria
För betyget Godkänd ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse

 • visa grundläggande kunskap om den svenska litteraturens utveckling från medeltid till nutid,

Färdighet och förmåga

 • identifiera och analysera texters genre- och epokmässiga drag,
 • diskutera och jämföra texter med hänsyn till deras genre- och epoksammanhang,
 • på litteraturvetenskaplig och didaktisk grund välja relevanta texter ur den svenska skönlitteraturen för att bearbeta klass-, genus- och/eller etnicitetsaspekter i ett tänkt skolsammanhang,
 • använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm och visa förmåga att mottagar- och situationsanpassa sitt skriftspråk,

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • reflektera över delkursens litteraturvetenskapliga perspektiv i relation till det framtida läraryrket.

 

Förväntade studieresultat för delkurs 4: Litteraturen i Norden
För betyget Godkänd ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse

 • visa översiktlig kunskap om nordisk litteratur från medeltid till idag,

Färdighet och förmåga

 • analysera och jämföra texter från olika tider och litterära genrer med hänsyn till deras skiftande kontextuella sammanhang,
 • reflektera över det jämförande arbetssättets möjligheter i en didaktisk praktik,
 • använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm och visa förmåga att mottagar- och situationsanpassa sitt skriftspråk,

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • reflektera över delkursens litteraturvetenskapliga perspektiv i relation till det framtida läraryrket.

 

Förväntade studieresultat för delkurs 5: Fördjupningsuppgift
För betyget Godkänd ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse

 • genomföra och författa en fördjupningsuppgift enligt angiven formell och metodologisk praxis,

Färdighet och förmåga

 • självständigt definiera och avgränsa ett litteraturvetenskapligt eller språkvetenskapligt problemområde med didaktisk inriktning,
 • visa ett vetenskapligt förhållningssätt,
 • självständigt försvara uppgiften samt konstruktivt opponera på en medstudents uppgift,
 • använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm och visa förmåga att mottagar- och situationsanpassa sitt skriftspråk,

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kritiskt värdera teorier, metod-och materialval, egna och andras lösningar och resultat,
 • värdera det egna arbetets slutsatser och deras implikationer för läraryrket.

Behörighetskrav

Univ: 30 hp från Svenska för ämneslärare, kurs 1 samt 22 hp från Svenska för ämneslärare, kurs 2, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar, övningar, seminarier samt handledning.

Examination

Delkurs 1 examineras genom bedömning av en individuell skriftlig hemtentamen och en didaktisk gruppuppgift som redovisas muntligt. Vid bedömning av den didaktiska uppgiften används betygen U eller G; Vid bedömning av hemtentan används betygen U, G eller VG.

Delkurs 2 examineras genom bedömning ett didaktiskt grupparbete och en individuell skriftlig hemtentamen. Vid bedömning av grupparbetet används betygen U eller G; Vid bedömning av hemtentamen används betygen U,G eller VG. 

Delkurs 3 examineras genom bedömning av obligatoriska seminarier, grupparbeten samt individuell skriftlig hemtentamen. Vid bedömning av seminarium och grupparbeten används betygen U eller G. Vid bedömning av hemtentamen används betygen U, G eller VG.

Delkurs 4 examineras genom bedömning av obligatoriska seminarier samt individuell skriftlig hemtentamen. Vid bedömning av seminarium används betygen U eller G. Vid bedömning av hemtentamen används betygen U, G eller VG.

Delkurs 5 examineras genom bedömning av en skriftlig uppsats samt genom deltagande i ett seminarium där de studerande kritiskt granskar varandras arbeten och bemöter kritik. Vid bedömning av fördjupningsuppgiften används betygen U, G eller VG.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

Som betyg används någon av betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). Kursen bedöms med något av betygen Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). För betyget Väl Godkänd (VG) på helkurs krävs betyget Väl Godkänd på 22 poäng inklusive delkurs 5 (Fördjupningsuppgift).

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt; komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

Övriga föreskrifter

Tentamensskrivningar i campuskurser görs vid Umeå universitet, Campus Umeå. Till alla salstentamina är anmälan via Studentwebben obligatorisk. 

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas. För praktik/VFU garanteras minst ett provtillfälle (inklusive ordinarie provtillfälle).

Litteratur

 • Giltig från: 2023 vecka 2

  I alla delkurser ingår nedanstående kurslitteratur

  Skolverkets läroplaner och kursplaner i svenska för åk 7–9 och gymnasieskolan.
  Skolverket :
  http://www.skolverket.se

  Karlsson Ola
  Svenska skrivregler
  Fjärde upplagan : Stockholm : Liber : 2017 : 308 sidor :
  ISBN: 978-91-47-11149-7
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Svenska Akademiens ordböcker
  Svenska Akademien :
  https://svenska.se

  Delkurs 1. Svenska språkets historia (7 hp)

  Ask Sofia
  Språkämnet svenska : ämnesdidaktik för svensklärare
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 129 s. :
  ISBN: 978-91-44-05936-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Kapitel 8, s. 71-86, Språkhistoria.

  Larsson Inger
  Den medeltida skriftkulturen i Sverige : genrer och texter
  Stockholm : Sällskapet Runica et Mediævalia : 2010 : 312 s. :
  www.medievalia.nu
  ISBN: 978-91-88568-42-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: S. 63-92 (landskapslagar), 186-199 (Heliga Birgitta), 229-245 (krönikor).

  Edlund Ann-Catrine
  Att läsa och att skriva : två vågor av vardagligt skriftbruk i Norden 1800-2000
  Umeå : Umeå universitet : 2012 : 256 s. :
  ISBN: 978-91-88466-81-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: S. 137-160, Att skriva vykort. En vardaglig skriftpraktik i början av 1900-talet. S. 41-63, Liljewall, Britt; Folkligt skriftbruk i Sverige under 1800-talet.

  Lånord i svenskan : om språkförändringar i tid och rum
  Edlund Lars-Erik, Hene Birgitta
  [Ny utg.] : Stockholm : Norstedts akademiska förlag : 2007 : 182 s. :
  ISBN: 978-91-7297-691-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Josephson Olle
  Ju : ifrågasatta självklarheter om svenskan, engelskan och alla andra språk i Sverige
  3. uppl. : Stockholm : Norstedt : 2011 : 203 s. :
  ISBN: 978-91-1-303868-1 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Svenskan i tusen år : glimtar ur svenska språkets utveckling
  Moberg Lena, Westman Margareta
  1. pocketuppl. : Stockholm : Norstedts ordbok : 1998 : [6], 193, [1] s. :
  ISBN: 91-7227-030-6 ; 63:00
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Larsson Lennart
  Vilken plats hade kvinnan? Om grammatiskt och sexuellt genus i SAOL:s sjunde upplaga 1900
  Ingår i:
  Språk och stil
  Uppsala : Adolf Noreen-sällskapet för svensk språk- och stilforskning : 1992- :
  Obligatorisk

  Pettersson Gertrud
  Svenska språket under sjuhundra år : en historia om svenskan och dess utforskande
  2., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2005 : 290 s. :
  ISBN: 91-44-03911-5 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Teleman Ulf
  Tradis och funkis : svensk språkvård och språkpolitik efter 1800
  1. uppl. : Stockholm : Norstedts ordbok : 2003 : 279, [1] s. :
  ISBN: 91-7227-374-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Läses enligt lärarens anvisningar.

  Widmark Gun
  Svenska riksspråket och Samuel Columbus. Tidspräglat och inidividuellt hos en svensk 1600-talsförfattare
  Ingår i:
  Språk och stil
  Uppsala : Adolf Noreen-sällskapet för svensk språk- och stilforskning : 1992- :
  Obligatorisk

  Svensson Anders
  Nusvenska : en modern svensk språkhistoria i 121 ord : 1900-2020
  Första upplagan : [Stockholm] : Morfem : [2020] : 319 sidor :
  ISBN: 9789188419200
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Janson Tore
  Språkens historia : en upptäcktsresa i tid och rum
  1. uppl. : Stockholm : Norstedt : 2010 : 345 s. :
  ISBN: 9789113033082
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Läromedel i svenska för högstadiet och gymnasiet. Dessa väljs av läraren. Därutöver tillkommer ett urval av originaltexter, representativa för det svenska språkets utveckling. Texterna tillhandahålls av läraren.

  Delkurs 2. Språken i Norden (4 hp)

  Ask Sofia
  Språkämnet svenska : ämnesdidaktik för svensklärare
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 129 s. :
  ISBN: 978-91-44-05936-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Kap. 9, s. 79-86; Grannspråk och grannspråksdidaktik.

  Håller språket ihop Norden? [Elektronisk resurs] : en forskningsrapport om ungdomars förståelse av danska, svenska och norska /c Lars-Olof Delsing & Katarina Lundin Åkersson
  Delsing Lars-Olof, Lundin Åkesson Katarina
  Nordiska ministerrådet : 2005 :
  Fritt tillgänglig:
  Obligatorisk

  Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk
  Riksdagen :
  Länk

  Jóhanna Barðdal
  Nordiska : våra språk förr och nu
  Lund : Studentlitteratur : 1997 : 536 s. :
  ISBN: 91-44-48251-5 (inb.) ; 450:00
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Tillhandahålls av läraren

  Norsk som nabospråk : håndbok for deg som er svensk og vil laere mer om norsk språk og kultur.
  Rekdal Olaug, Hallgren Karin
  Uppsala : Hallgren&Fallgren : 2002 : 106 s. : ill. ; 22 cm :
  ISBN: 91-7382-772-X
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Läses enligt lärarens anvisningar.

  Har Norden et språkfellesskap?
  Skjold Frøshaug Andrea, Stende Truls
  Nordiska ministerrådet : 2021 :
  Fritt tillgänglig här.
  Obligatorisk

  Sletten Iben Stampe
  Nordens språk med rötter och fötter
  Nordiska ministerrådet : 2005 :
  Fritt tillgänglig:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Läses enligt lärarens anvisningar.

  Språklag (2009:600)
  Riksdagen :
  Länk

  Sveriges nationalatlas. [Kartografiskt material] : Språken i Sverige
  Dahl Östen, Edlund Lars-Erik, Wastenson Leif, Elg Margareta
  1. utg. : Stockholm : Norstedt : [2010] : 176 s. :
  SNA webbatlas
  ISBN: 978-91-87760-57-0 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: s. 8-17 Språklig variation i tid och rum, s. 18-23 Språksläktskap och areella drag, s. 100-105 Personnamn, s. 106-109 Officiella och inofficiella minoritetsspråk. Läsning om de olika minoritetsspråken kan tillkomma. Fritt tillgänglig: http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1301948/FULLTEXT01.pdf

  Vikør Lars S.
  The Nordic languages : their status and interrelations
  3. ed. : Oslo : Novus : 2001 : 254 s. :
  ISBN: 82-7099-336-0
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Läses enligt lärarens anvisningar.

  Zola Christensen Robert
  Dansk - nabosprog og fremmedsprog
  3. oplag : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 289 sidor :
  ISBN: 9789144110646
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Läses enligt lärarens anvisningar.

  Delkurs 3. Svensk litteraturhistoria (7,5 hp)

  Holm Birgitta
  Tusen år av ögonblick : från den heliga Birgitta till den syndiga
  Stockholm : Bonnier : 2002 : 229, [1] s. :
  ISBN: 91-0-057877-0 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Läses enligt lärarens anvisningar.

  Møller Jensen Elisabeth
  Nordisk kvinnolitteraturhistoria
  Höganäs : Wiken : 1993- : 5 vol. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Läses enligt lärarens anvisningar.

  Nordlund Anna
  Litteraturvetenskaplig analys genom hundra år : åtta sätt att läsa Gösta Berlings saga
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2008 : 336 s. :
  Omslagsbild
  ISBN: 978-91-47-08453-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Läses enligt lärarens anvisningar.

  Litteraturens historia i Sverige
  Olsson Bernt, Algulin Ingemar
  5., [rev. och utök.] uppl. : Stockholm : Norstedt : 2009 : 640 s. :
  http://bilder.panorstedt.se/bilder/omslag/224/13022680_O_2.jpg
  ISBN: 978-91-1-302268-0 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Skönlitteratur

  Ett urval av svensk 1900-talslyrik. (Texterna tillhandahålls av läraren.)

  Svensk litteratur.
  Algulin Ingemar, Ståhle Sjönell Barbro
  [Ny utg.] : Stockholm : Norstedt i samarbete med Svenska vitterhetssamf. : 2002 : 539 s. :
  ISBN: 91-1-301116-2 (inb.) : 268:00
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Ett urval läses enligt lärarens anvisningar, t.ex. Tegnér, Geijer, Stagnelius.

  Kerfstedt Amanda
  Synd. Noveller från det moderna genombrottets kvinnor
  Stockholm: Stockholms universitet, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusstudier : 2007 :
  Även tillgänglig i elektronisk form via Stockholms universitet
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Ett urval noveller läses i samråd med läraren.

  Olsson Bernt
  Svensk litteratur. : 1 Från runorna till 1730
  [Ny utg.] : Stockholm : Norstedt i samarbete med Svenska vitterhetssamf. : 2002 : 463 s. :
  ISBN: 91-1-301114-6 (inb.) : 247:00
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Ett urval läses enligt lärarens anvisningar, t.ex. runpoesi, landskapslagar, ur Erikskrönikan, Den heliga Birgitta, några ballader.

  Stålmarck Torkel
  Svensk litteratur. : 2 Frihetstiden, gustavianska tiden
  [Ny utg.] : Stockholm : Norstedt i samarbete med Svenska vitterhetssamf. : 2002 : 534 s. :
  ISBN: 91-1-301115-4 (inb.) : 268:00
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Ett urval läses enligt lärarens anvisningar, t.ex. Dalin, Nordenflycht, Linné, Bellman, Lenngren.

  Ett pensum valt bland följande verk: Alakoski, Susanna & Nielsen, Karin. Tala om klass. Almqvist, C. J. L. Det går an. Benedictsson, Victoria. "Ur mörkret" Hetekivi Olsson, Eija. Ingenbarnsland. Johnson, Eyvind. Här har du ditt liv. Khemiri, Jonas Hassen. Jag ringer mina bröder. Lagerlöf, Selma. Gösta Berlings saga. Lidman, Sara. Hjortronlandet. Martinson, Moa. Mor gifter sig. Strindberg, August. Fröken Julie. Strindberg, August. "Ett dockhem" ur Giftas I.

  Delkurs 4. Litteraturen i Norden (4 hp)

  Gaski Harald
  Nils-Aslak Vakeapää: Indigenous Voice and Multimedia Artist
  Artic Discourses (red. Anka Ryall m.fl.) Newcastle upon Tyne: Cambridge Scolars Publishing : 2010 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: S. 301-328.

  Møller Jensen Elisabeth
  Nordisk kvinnolitteraturhistoria
  Höganäs : Wiken : 1993- : 5 vol. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Läses enligt lärarens anvisningar.

  Litteraturens historia i Sverige
  Olsson Bernt, Algulin Ingemar
  5., [rev. och utök.] uppl. : Stockholm : Norstedt : 2009 : 640 s. :
  http://bilder.panorstedt.se/bilder/omslag/224/13022680_O_2.jpg
  ISBN: 978-91-1-302268-0 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Litteraturens historia i världen
  Olsson Bernt, Algulin Ingemar
  Stockholm : Norstedt : 1990 : [2], 630 s. :
  ISBN: 91-1-883862-6 (inb.) ; 390:00
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Eller senare upplaga.

  Skönlitteratur

  Andersen, H. C. Eventyr. (Ett urval läses enligt lärarens anvisningar.) Hammann, Kirsten. Mettes värld. Holt, Anne. 1222 över havet. Ibsen, Henrik. Et dukkehjem. Njals saga. Paasilinna, Arto. Uppdrag:skyddsängel. Sjón, Skugga-Baldur. Södergran, Edith. (Ett urval dikter läses enligt lärarens anvisningar.) Tikkanen, Märta. Århundradets kärlekssaga. Valkeapää, Nils-Aslak. Solen, min far. (Ett urval läses enligt lärarens anvisningar.)

  Delkurs 5. Fördjupningsuppgift (7,5 hp)

  Ask Sofia
  Språkämnet svenska : ämnesdidaktik för svensklärare
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 129 s. :
  ISBN: 978-91-44-05936-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Kapitel 11, s. 99-110; Svenskläraren och gymnasiearbetet. Kapitel 12, s. 111-116; Fortbildning på ämnesdidaktisk grund.

  Skriva för att lära : skrivande i högre utbildning
  Dysthe Olga, Hertzberg Frøydis, Hoel Torlaug Løkensgard
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 223 s. :
  ISBN: 978-91-44-06916-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Hartman Jan
  Vetenskapligt tänkande : från kunskapsteori till metodteori
  2., [utök. och kompletterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2004 : 307, [1] s. :
  ISBN: 91-44-03306-0 : SEK 338:00
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Svenska skrivregler
  3., [utök. utg.] : Stockholm : Liber : 2008 : 1 PDF-fil (264 s.) :
  Omslag och förlagets beskrivning
  ISBN: 978-91-47-90387-0
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Strömquist Siv
  Uppsatshandboken : råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser
  5., [utök. och uppdaterade] uppl. : Uppsala : Hallgren & Fallgren : 2010 : 142 s. :
  ISBN: 978-91-7382-852-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Därutöver väljs för fördjupningsuppgiften relevant litteratur i samråd med handledaren.

 • Giltig från: 2023 vecka 1

  I alla delkurser ingår nedanstående kurslitteratur

  Skolverkets läroplaner och kursplaner i svenska för åk 7–9 och gymnasieskolan.
  Skolverket :
  http://www.skolverket.se

  Karlsson Ola
  Svenska skrivregler
  Fjärde upplagan : Stockholm : Liber : 2017 : 308 sidor :
  ISBN: 978-91-47-11149-7
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Svenska Akademiens ordböcker
  Svenska Akademien :
  https://svenska.se

  Delkurs 1. Svenska språkets historia (7 hp)

  Ask Sofia
  Språkämnet svenska : ämnesdidaktik för svensklärare
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 129 s. :
  ISBN: 978-91-44-05936-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Kapitel 8, s. 71-86, Språkhistoria.

  Larsson Inger
  Den medeltida skriftkulturen i Sverige : genrer och texter
  Stockholm : Sällskapet Runica et Mediævalia : 2010 : 312 s. :
  www.medievalia.nu
  ISBN: 978-91-88568-42-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: S. 63-92 (landskapslagar), 186-199 (Heliga Birgitta), 229-245 (krönikor).

  Edlund Ann-Catrine
  Att läsa och att skriva : två vågor av vardagligt skriftbruk i Norden 1800-2000
  Umeå : Umeå universitet : 2012 : 256 s. :
  ISBN: 978-91-88466-81-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: S. 137-160, Att skriva vykort. En vardaglig skriftpraktik i början av 1900-talet. S. 41-63, Liljewall, Britt; Folkligt skriftbruk i Sverige under 1800-talet.

  Lånord i svenskan : om språkförändringar i tid och rum
  Edlund Lars-Erik, Hene Birgitta
  [Ny utg.] : Stockholm : Norstedts akademiska förlag : 2007 : 182 s. :
  ISBN: 978-91-7297-691-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Josephson Olle
  Ju : ifrågasatta självklarheter om svenskan, engelskan och alla andra språk i Sverige
  3. uppl. : Stockholm : Norstedt : 2011 : 203 s. :
  ISBN: 978-91-1-303868-1 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Svenskan i tusen år : glimtar ur svenska språkets utveckling
  Moberg Lena, Westman Margareta
  1. pocketuppl. : Stockholm : Norstedts ordbok : 1998 : [6], 193, [1] s. :
  ISBN: 91-7227-030-6 ; 63:00
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Larsson Lennart
  Vilken plats hade kvinnan? Om grammatiskt och sexuellt genus i SAOL:s sjunde upplaga 1900
  Ingår i:
  Språk och stil
  Uppsala : Adolf Noreen-sällskapet för svensk språk- och stilforskning : 1992- :
  Obligatorisk

  Pettersson Gertrud
  Svenska språket under sjuhundra år : en historia om svenskan och dess utforskande
  2., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2005 : 290 s. :
  ISBN: 91-44-03911-5 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Teleman Ulf
  Tradis och funkis : svensk språkvård och språkpolitik efter 1800
  1. uppl. : Stockholm : Norstedts ordbok : 2003 : 279, [1] s. :
  ISBN: 91-7227-374-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Läses enligt lärarens anvisningar.

  Widmark Gun
  Svenska riksspråket och Samuel Columbus. Tidspräglat och inidividuellt hos en svensk 1600-talsförfattare
  Ingår i:
  Språk och stil
  Uppsala : Adolf Noreen-sällskapet för svensk språk- och stilforskning : 1992- :
  Obligatorisk

  Svensson Anders
  Nusvenska : en modern svensk språkhistoria i 121 ord : 1900-2020
  Första upplagan : [Stockholm] : Morfem : [2020] : 319 sidor :
  ISBN: 9789188419200
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Janson Tore
  Språkens historia : en upptäcktsresa i tid och rum
  1. uppl. : Stockholm : Norstedt : 2010 : 345 s. :
  ISBN: 9789113033082
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Läromedel i svenska för högstadiet och gymnasiet. Dessa väljs av läraren. Därutöver tillkommer ett urval av originaltexter, representativa för det svenska språkets utveckling. Texterna tillhandahålls av läraren.

  Delkurs 2. Språken i Norden (4 hp)

  Ask Sofia
  Språkämnet svenska : ämnesdidaktik för svensklärare
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 129 s. :
  ISBN: 978-91-44-05936-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Kap. 9, s. 79-86; Grannspråk och grannspråksdidaktik. "Har Norden et språkfellesskap?" (2021) Fritt tillgänglig: https://www.norden.org/sv/node/50064

  Jóhanna Barðdal
  Nordiska : våra språk förr och nu
  Lund : Studentlitteratur : 1997 : 536 s. :
  ISBN: 91-44-48251-5 (inb.) ; 450:00
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Tillhandahålls av läraren

  Sveriges nationalatlas. [Kartografiskt material] : Språken i Sverige
  Dahl Östen, Edlund Lars-Erik, Wastenson Leif, Elg Margareta
  1. utg. : Stockholm : Norstedt : [2010] : 176 s. :
  SNA webbatlas
  ISBN: 978-91-87760-57-0 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: s. 8-17 Språklig variation i tid och rum, s. 18-23 Språksläktskap och areella drag, s. 100-105 Personnamn, s. 106-109 Officiella och inofficiella minoritetsspråk. Fritt tillgänglig: http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1301948/FULLTEXT01.pdf

  Håller språket ihop Norden? [Elektronisk resurs] : en forskningsrapport om ungdomars förståelse av danska, svenska och norska /c Lars-Olof Delsing & Katarina Lundin Åkersson
  Delsing Lars-Olof, Lundin Åkesson Katarina
  Nordiska ministerrådet : 2005 :
  Fritt tillgänglig:
  Obligatorisk

  Namn i flerspråkiga och mångkulturella miljöer : handlingar från NORNA:s 36:e symposium i Umeå 16-18 november 2006
  Edlund Lars-Erik, Haugen Susanne
  Umeå : Umeå universitet, Institutionen för nordiska språk : 2009 : 177 s. :
  ISBN: 978-91-88466-71-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: S. 37-56, Pedersen, Aud-Kirsti; Haldningar till offentleg bruk av minoritetsspråklige stadnamn i Noreg. Fritt tillgänglig: http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:201093/FULLTEXT01.pdf

  Norsk som nabospråk : håndbok for deg som er svensk og vil laere mer om norsk språk og kultur.
  Rekdal Olaug, Hallgren Karin
  Uppsala : Hallgren&Fallgren : 2002 : 106 s. : ill. ; 22 cm :
  ISBN: 91-7382-772-X
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Kapitel 1-4.

  Sletten Iben Stampe
  Nordens språk med rötter och fötter
  Nordiska ministerrådet : 2005 :
  Fritt tillgänglig:
  Obligatorisk

  Vikør Lars S.
  The Nordic languages : their status and interrelations
  3. ed. : Oslo : Novus : 2001 : 254 s. :
  ISBN: 82-7099-336-0
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: S. 17-113, 184-230.

  Zola Christensen Robert
  Dansk - nabosprog og fremmedsprog
  3. oplag : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 289 sidor :
  ISBN: 9789144110646
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Fritt tillgänglig: http://libris.kb.se/bib/19958482

  Delkurs 3. Svensk litteraturhistoria (7,5 hp)

  Holm Birgitta
  Tusen år av ögonblick : från den heliga Birgitta till den syndiga
  Stockholm : Bonnier : 2002 : 229, [1] s. :
  ISBN: 91-0-057877-0 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Läses enligt lärarens anvisningar.

  Møller Jensen Elisabeth
  Nordisk kvinnolitteraturhistoria
  Höganäs : Wiken : 1993- : 5 vol. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Läses enligt lärarens anvisningar.

  Nordlund Anna
  Litteraturvetenskaplig analys genom hundra år : åtta sätt att läsa Gösta Berlings saga
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2008 : 336 s. :
  Omslagsbild
  ISBN: 978-91-47-08453-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Läses enligt lärarens anvisningar.

  Litteraturens historia i Sverige
  Olsson Bernt, Algulin Ingemar
  5., [rev. och utök.] uppl. : Stockholm : Norstedt : 2009 : 640 s. :
  http://bilder.panorstedt.se/bilder/omslag/224/13022680_O_2.jpg
  ISBN: 978-91-1-302268-0 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Skönlitteratur

  Ett urval av svensk 1900-talslyrik. (Texterna tillhandahålls av läraren.)

  Svensk litteratur.
  Algulin Ingemar, Ståhle Sjönell Barbro
  [Ny utg.] : Stockholm : Norstedt i samarbete med Svenska vitterhetssamf. : 2002 : 539 s. :
  ISBN: 91-1-301116-2 (inb.) : 268:00
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Ett urval läses enligt lärarens anvisningar, t.ex. Tegnér, Geijer, Stagnelius.

  Kerfstedt Amanda
  Synd. Noveller från det moderna genombrottets kvinnor
  Stockholm: Stockholms universitet, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusstudier : 2007 :
  Även tillgänglig i elektronisk form via Stockholms universitet
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Ett urval noveller läses i samråd med läraren.

  Olsson Bernt
  Svensk litteratur. : 1 Från runorna till 1730
  [Ny utg.] : Stockholm : Norstedt i samarbete med Svenska vitterhetssamf. : 2002 : 463 s. :
  ISBN: 91-1-301114-6 (inb.) : 247:00
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Ett urval läses enligt lärarens anvisningar, t.ex. runpoesi, landskapslagar, ur Erikskrönikan, Den heliga Birgitta, några ballader.

  Stålmarck Torkel
  Svensk litteratur. : 2 Frihetstiden, gustavianska tiden
  [Ny utg.] : Stockholm : Norstedt i samarbete med Svenska vitterhetssamf. : 2002 : 534 s. :
  ISBN: 91-1-301115-4 (inb.) : 268:00
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Ett urval läses enligt lärarens anvisningar, t.ex. Dalin, Nordenflycht, Linné, Bellman, Lenngren.

  Ett pensum valt bland följande verk: Alakoski, Susanna & Nielsen, Karin. Tala om klass. Almqvist, C. J. L. Det går an. Benedictsson, Victoria. "Ur mörkret" Hetekivi Olsson, Eija. Ingenbarnsland. Johnson, Eyvind. Här har du ditt liv. Khemiri, Jonas Hassen. Jag ringer mina bröder. Lagerlöf, Selma. Gösta Berlings saga. Lidman, Sara. Hjortronlandet. Martinson, Moa. Mor gifter sig. Strindberg, August. Fröken Julie. Strindberg, August. "Ett dockhem" ur Giftas I.

  Delkurs 4. Litteraturen i Norden (4 hp)

  Gaski Harald
  Nils-Aslak Vakeapää: Indigenous Voice and Multimedia Artist
  Artic Discourses (red. Anka Ryall m.fl.) Newcastle upon Tyne: Cambridge Scolars Publishing : 2010 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: S. 301-328.

  Møller Jensen Elisabeth
  Nordisk kvinnolitteraturhistoria
  Höganäs : Wiken : 1993- : 5 vol. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Läses enligt lärarens anvisningar.

  Litteraturens historia i Sverige
  Olsson Bernt, Algulin Ingemar
  5., [rev. och utök.] uppl. : Stockholm : Norstedt : 2009 : 640 s. :
  http://bilder.panorstedt.se/bilder/omslag/224/13022680_O_2.jpg
  ISBN: 978-91-1-302268-0 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Litteraturens historia i världen
  Olsson Bernt, Algulin Ingemar
  Stockholm : Norstedt : 1990 : [2], 630 s. :
  ISBN: 91-1-883862-6 (inb.) ; 390:00
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Eller senare upplaga.

  Skönlitteratur

  Andersen, H. C. Eventyr. (Ett urval läses enligt lärarens anvisningar.) Hammann, Kirsten. Mettes värld. Holt, Anne. 1222 över havet. Ibsen, Henrik. Et dukkehjem. Njals saga. Paasilinna, Arto. Uppdrag:skyddsängel. Sjón, Skugga-Baldur. Södergran, Edith. (Ett urval dikter läses enligt lärarens anvisningar.) Tikkanen, Märta. Århundradets kärlekssaga. Valkeapää, Nils-Aslak. Solen, min far. (Ett urval läses enligt lärarens anvisningar.)

  Delkurs 5. Fördjupningsuppgift (7,5 hp)

  Ask Sofia
  Språkämnet svenska : ämnesdidaktik för svensklärare
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 129 s. :
  ISBN: 978-91-44-05936-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Kapitel 11, s. 99-110; Svenskläraren och gymnasiearbetet. Kapitel 12, s. 111-116; Fortbildning på ämnesdidaktisk grund.

  Skriva för att lära : skrivande i högre utbildning
  Dysthe Olga, Hertzberg Frøydis, Hoel Torlaug Løkensgard
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 223 s. :
  ISBN: 978-91-44-06916-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Hartman Jan
  Vetenskapligt tänkande : från kunskapsteori till metodteori
  2., [utök. och kompletterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2004 : 307, [1] s. :
  ISBN: 91-44-03306-0 : SEK 338:00
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Svenska skrivregler
  3., [utök. utg.] : Stockholm : Liber : 2008 : 1 PDF-fil (264 s.) :
  Omslag och förlagets beskrivning
  ISBN: 978-91-47-90387-0
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Strömquist Siv
  Uppsatshandboken : råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser
  5., [utök. och uppdaterade] uppl. : Uppsala : Hallgren & Fallgren : 2010 : 142 s. :
  ISBN: 978-91-7382-852-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Därutöver väljs för fördjupningsuppgiften relevant litteratur i samråd med handledaren.