Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Svenska för ämneslärare, kurs 3, 30 hp

Engelskt namn: Swedish for the Secondary and Upper Secondary School Levels, Course 3

Denna kursplan gäller: 2022-01-03 till 2023-01-01 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 6SV079

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2020-06-25

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för språkstudier, 2021-06-21

Innehåll

I kursen behandlas svenska språkets historia samt den svenska litteraturens historia i ett samhällsperspektiv. Språklig variation i Norden och i de nordiska språken, framförallt svenskan, behandlas, liksom bredden och variationen i den nordiska litteraturen. I kursen ingår en individuell fördjupningsuppgift där den studerande tillämpar språkvetenskaplig eller litteraturvetenskaplig teori och metod. I kursen anläggs genomgående ett didaktiskt perspektiv.

Kursen innehåller följande delkurser:

Delkurs 1. Språken i Norden (4 hp)
Delkurs 2. Svenska språkets historia (7 hp)
Delkurs 3. Svensk litteraturhistoria (7,5 hp)
Delkurs 4. Litteraturen i Norden (4 hp)
Delkurs 5. Individuell fördjupningsuppgift (7,5 hp)

Innehåll per delkurs:

1. Språken i Norden (4 hp)
I delkursen fokuseras språklig variation i Norden, både med avseende på de nordiska språken och språken i Norden. Delkursen behandlar mångspråkigheten i Norden och de nordiska språkens nutida situation, liksom den internordiska språkförståelsen.

2. Svenska språkets historia (7 hp)
I delkursen studeras det svenska språkets historia med fokus på släktskapsförhållanden, språkförändringar och standardiseringsprocesser. Språkförändringarna behandlas utifrån språkhistorisk periodindelning, relateras till generella språkförändringsprocesser och sätts in i sina historiska sammanhang. Standardiseringsprocesser behandlas med fokus på svenska skriftspråkets standardisering, dvs. urval, kodifiering, utvidgning och implementering. Även det svenska talspråkets standardisering behandlas. Historiska samband mellan språk och makt problematiseras, exempelvis framväxten av det offentliga samtalet och dess demokratisering. Didaktiska perspektiv på svenska språkets historia anläggs genomgående.

3. Svensk litteraturhistoria (7,5 hp)
I delkursen studeras svensk skönlitteratur från medeltid till nutid med tonvikt på hur litteraturens genrer växer fram och förändras i samspel med det omgivande samhället. De verk som studeras belyser såväl genre- som epokmässiga aspekter. Punktnedslag görs i perioden från det moderna genombrottet på 1880-talet och fram till idag där texter som särskilt belyser klass-, genus- och etnicitetsaspekter bearbetas i ett didaktiskt perspektiv.

4. Litteraturen i Norden (4 hp)
I delkursen synliggörs något av bredden och variationen i den nordiska litteraturens genrer, teman och berättartekniker. Texter från dansk, norsk, isländsk, finsk och samisk litteratur bearbetas. Urvalet omfattar texter från medeltiden till idag.

5. Individuell fördjupningsuppgift (7,5 hp)
I en individuell vetenskaplig fördjupningsuppgift behandlar den studerande språkvetenskapliga eller litteraturvetenskapliga frågeställningar i ett didaktiskt perspektiv. I seminarier tränas studenterna i att kritiskt granska och diskutera vetenskapliga texter, egna och andras.

Förväntade studieresultat

Förväntade studieresultat för delkurs 1: Språken i Norden
För betyget Godkänd ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse
 • översiktligt beskriva olika språk på nordiskt område,
 • beskriva viktiga likheter och skillnader mellan de nordiska språken, framförallt de skandinaviska, med avseende på både olika språkliga nivåer och olika tider.
 • beskriva huvuddragen i den internordiska språkförståelsen och dess utveckling över tid.
Färdighet och förmåga
 • tillämpa styrdokument i didaktisk planering av undervisning om språkförhållanden i Sverige och övriga Norden,
 • använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm och visa förmåga att mottagar- och situationsanpassa sitt skriftspråk.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • värdera olika förklarningsmodeller för språkförändring med utgångspunkt i de nordiska språkens utveckling.

Förväntade studieresultat för delkurs 2: Svenska språkets historia
För betyget Godkänd ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse
 • beskriva det svenska språkets släktskapsförhållanden, dess historiska utveckling samt standardiseringen av såväl svenskt skriftspråk som svenskt talspråk,
 • problematisera samband mellan språk, makt och nationell identitet i ett historiskt perspektiv och i relation till demokratiska processer,
 • redogöra för generella språkliga förändringsprocesser.
Färdighet och förmåga
 • tillämpa styrdokument i didaktisk planering av undervisning i språkhistoria.
 • använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm och visa förmåga att mottagar- och situationsanpassa sitt skriftspråk.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • reflektera över diakrona språkförändringar ur ett normativt perspektiv.

Förväntade studieresultat för delkurs 3: Svensk litteraturhistoria
För betyget Godkänd ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse
 • visa grundläggande kunskap om den svenska litteraturens utveckling från medeltid till nutid.
Färdighet och förmåga
 • identifiera och analysera texters genre- och epokmässiga drag,
 • diskutera och jämföra texter med hänsyn till deras genre- och epoksammanhang,
 • på litteraturvetenskaplig och didaktisk grund välja relevanta texter ur den svenska skönlitteraturen för att bearbeta klass-, genus- och/eller etnicitetsaspekter i ett tänkt skolsammanhang,
 • använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm och visa förmåga att mottagar- och situationsanpassa sitt skriftspråk.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • reflektera över delkursens litteraturvetenskapliga perspektiv i relation till det framtida läraryrket.
Förväntade studieresultat för delkurs 4: Litteraturen i Norden
För betyget Godkänd ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse
 • visa översiktlig kunskap om nordisk litteratur från medeltid till idag.
Färdighet och förmåga
 • analysera och jämföra texter från olika tider och litterära genrer med hänsyn till deras skiftande kontextuella sammanhang,
 • reflektera över det jämförande arbetssättets möjligheter i en didaktisk praktik,
 • använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm och visa förmåga att mottagar- och situationsanpassa sitt skriftspråk.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • reflektera över delkursens litteraturvetenskapliga perspektiv i relation till det framtida läraryrket.

Förväntade studieresultat för delkurs 5: Individuell fördjupningsuppgift
För betyget Godkänd ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse
 • genomföra och författa en individuell fördjupningsuppgift enligt angiven formell och metodologisk praxis.
Färdighet och förmåga
 • självständigt definiera och avgränsa ett litteraturvetenskapligt eller språkvetenskapligt problemområde med didaktisk inriktning,
 • visa ett vetenskapligt förhållningssätt,
 • självständigt försvara sin uppgift samt konstruktivt opponera på en medstudents uppgift,
 • använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm och visa förmåga att mottagar- och situationsanpassa sitt skriftspråk.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kritiskt värdera teorier, egna metod-och materialval, egna och andras lösningar och resultat,
 • värdera det egna arbetets slutsatser och deras implikationer för läraryrket.

Behörighetskrav

Univ: 30 hp från Svenska för ämneslärare, kurs 1 samt 22 hp från Svenska för ämneslärare, kurs 2, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar, övningar, seminarier samt handledning.

Examination

Delkurs 1 examineras genom ett didaktiskt grupparbete och en individuell hemtentamen. Vid bedömning av grupparbetet används betygen U eller G; Vid bedömning av hemtentamen används betygen U,G eller VG.

Delkurs 2 examineras genom en hemtentamen och en didaktisk tillämpning. Den didaktiska tillämpningen redovisas dels som muntlig gruppuppgift, dels som en individuell reflekterande skrivuppgift där studenten utvärderar sin egen kunskapsprocess i relation till den framtida lärarrollen. Vid bedömning av den didaktiska tillämpningen används betygen U och G; Vid bedömning av hemtentan används betygen U, G och VG. 

Delkurs 3 examineras genom obligatoriska seminarier, grupparbeten samt hemtentamen. Vid bedömning av seminarium och grupparbeten används betygen U och G. Vid bedömning av hemtentamen används betygen U, G och VG.

Delkurs 4 examineras genom obligatoriska seminarier samt hemtentamen. Vid bedömning av seminarium används betygen U och G. Vid bedömning av hemtentamen används betygen U, G och VG.

Delkurs 5 examineras genom en individuell fördjupningsuppgift samt genom deltagande i ett seminarium där de studerande kritiskt granskar varandras arbeten och bemöter kritik. Vid bedömning av fördjupningsuppgiften används betygen U, G och VG.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Som betyg används någon av betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). Kursen bedöms med något av betygen Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). För betyget Väl Godkänd (VG) på helkurs krävs betyget Väl Godkänd på 22 poäng inklusive delkurs 5 (Individuell fördjupningsuppgift).

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt; komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.  

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 1

I alla delkurser ingår nedanstående kurslitteratur

Skolverkets läroplaner och kursplaner i svenska för åk 7–9 och gymnasieskolan.
Skolverket :
http://www.skolverket.se

Karlsson Ola
Svenska skrivregler
Fjärde upplagan : Stockholm : Liber : 2017 : 308 sidor :
ISBN: 978-91-47-11149-7
Se bibliotekskatalogen Album

Svenska Akademiens ordböcker
Svenska Akademien :
https://svenska.se

Delkurs 1. Språken i Norden (4 hp)

Ask Sofia
Språkämnet svenska : ämnesdidaktik för svensklärare
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 129 s. :
ISBN: 978-91-44-05936-5
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Kap. 9, s. 79-86; Grannspråk och grannspråksdidaktik. "Har Norden et språkfellesskap?" (2021) Fritt tillgänglig: https://www.norden.org/sv/node/50064

Jóhanna Barðdal
Nordiska : våra språk förr och nu
Lund : Studentlitteratur : 1997 : 536 s. :
ISBN: 91-44-48251-5 (inb.) ; 450:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Tillhandahålls av läraren

Sveriges nationalatlas. [Kartografiskt material] : Språken i Sverige
Dahl Östen, Edlund Lars-Erik, Wastenson Leif, Elg Margareta
1. utg. : Stockholm : Norstedt : [2010] : 176 s. :
SNA webbatlas
ISBN: 978-91-87760-57-0 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: s. 8-17 Språklig variation i tid och rum, s. 18-23 Språksläktskap och areella drag, s. 100-105 Personnamn, s. 106-109 Officiella och inofficiella minoritetsspråk. Fritt tillgänglig: http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1301948/FULLTEXT01.pdf

Håller språket ihop Norden? [Elektronisk resurs] : en forskningsrapport om ungdomars förståelse av danska, svenska och norska /c Lars-Olof Delsing & Katarina Lundin Åkersson
Delsing Lars-Olof, Lundin Åkesson Katarina
Nordiska ministerrådet : 2005 :
Fritt tillgänglig:
Obligatorisk

Namn i flerspråkiga och mångkulturella miljöer : handlingar från NORNA:s 36:e symposium i Umeå 16-18 november 2006
Edlund Lars-Erik, Haugen Susanne
Umeå : Umeå universitet, Institutionen för nordiska språk : 2009 : 177 s. :
ISBN: 978-91-88466-71-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: S. 37-56, Pedersen, Aud-Kirsti; Haldningar till offentleg bruk av minoritetsspråklige stadnamn i Noreg. Fritt tillgänglig: http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:201093/FULLTEXT01.pdf

Norsk som nabospråk : håndbok for deg som er svensk og vil laere mer om norsk språk og kultur.
Rekdal Olaug, Hallgren Karin
Uppsala : Hallgren&Fallgren : 2002 : 106 s. : ill. ; 22 cm :
ISBN: 91-7382-772-X
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Kapitel 1-4.

Sletten Iben Stampe
Nordens språk med rötter och fötter
Nordiska ministerrådet : 2005 :
Fritt tillgänglig:
Obligatorisk

Vikør Lars S.
The Nordic languages : their status and interrelations
3. ed. : Oslo : Novus : 2001 : 254 s. :
ISBN: 82-7099-336-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: S. 17-113, 184-230.

Zola Christensen Robert
Dansk - nabosprog og fremmedsprog
3. oplag : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 289 sidor :
ISBN: 9789144110646
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Fritt tillgänglig: http://libris.kb.se/bib/19958482

Delkurs 2. Svenska språkets historia (7 hp)

Ask Sofia
Språkämnet svenska : ämnesdidaktik för svensklärare
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 129 s. :
ISBN: 978-91-44-05936-5
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Kapitel 8, s. 71-86, Språkhistoria.

Larsson Inger
Den medeltida skriftkulturen i Sverige : genrer och texter
Stockholm : Sällskapet Runica et Mediævalia : 2010 : 312 s. :
www.medievalia.nu
ISBN: 978-91-88568-42-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: S. 63-92 (landskapslagar), 186-199 (Heliga Birgitta), 229-245 (krönikor).

Edlund Ann-Catrine
Att läsa och att skriva : två vågor av vardagligt skriftbruk i Norden 1800-2000
Umeå : Umeå universitet : 2012 : 256 s. :
ISBN: 978-91-88466-81-5
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: S. 137-160, Att skriva vykort. En vardaglig skriftpraktik i början av 1900-talet. S. 41-63, Liljewall, Britt; Folkligt skriftbruk i Sverige under 1800-talet.

Lånord i svenskan : om språkförändringar i tid och rum
Edlund Lars-Erik, Hene Birgitta
[Ny utg.] : Stockholm : Norstedts akademiska förlag : 2007 : 182 s. :
ISBN: 978-91-7297-691-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Josephson Olle
Ju : ifrågasatta självklarheter om svenskan, engelskan och alla andra språk i Sverige
3. uppl. : Stockholm : Norstedt : 2011 : 203 s. :
ISBN: 978-91-1-303868-1 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Svenskan i tusen år : glimtar ur svenska språkets utveckling
Moberg Lena, Westman Margareta
1. pocketuppl. : Stockholm : Norstedts ordbok : 1998 : [6], 193, [1] s. :
ISBN: 91-7227-030-6 ; 63:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Larsson Lennart
Vilken plats hade kvinnan? Om grammatiskt och sexuellt genus i SAOL:s sjunde upplaga 1900
Ingår i:
Språk och stil
Uppsala : Adolf Noreen-sällskapet för svensk språk- och stilforskning : 1992- :
Obligatorisk

Pettersson Gertrud
Svenska språket under sjuhundra år : en historia om svenskan och dess utforskande
2., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2005 : 290 s. :
ISBN: 91-44-03911-5 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Teleman Ulf
Tradis och funkis : svensk språkvård och språkpolitik efter 1800
1. uppl. : Stockholm : Norstedts ordbok : 2003 : 279, [1] s. :
ISBN: 91-7227-374-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Läses enligt lärarens anvisningar.

Widmark Gun
Svenska riksspråket och Samuel Columbus. Tidspräglat och inidividuellt hos en svensk 1600-talsförfattare
Ingår i:
Språk och stil
Uppsala : Adolf Noreen-sällskapet för svensk språk- och stilforskning : 1992- :
Obligatorisk

Svensson Anders
Nusvenska : en modern svensk språkhistoria i 121 ord : 1900-2020
Första upplagan : [Stockholm] : Morfem : [2020] : 319 sidor :
ISBN: 9789188419200
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Janson Tore
Språkens historia : en upptäcktsresa i tid och rum
1. uppl. : Stockholm : Norstedt : 2010 : 345 s. :
ISBN: 9789113033082
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Läromedel i svenska för högstadiet och gymnasiet. Dessa väljs av läraren. Därutöver tillkommer ett urval av originaltexter, representativa för det svenska språkets utveckling. Texterna tillhandahålls av läraren.

Delkurs 3. Svensk litteraturhistoria (7,5 hp)

Holm Birgitta
Tusen år av ögonblick : från den heliga Birgitta till den syndiga
Stockholm : Bonnier : 2002 : 229, [1] s. :
ISBN: 91-0-057877-0 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Läses enligt lärarens anvisningar.

Møller Jensen Elisabeth
Nordisk kvinnolitteraturhistoria
Höganäs : Wiken : 1993- : 5 vol. :
Obligatorisk
Läsanvisning: Läses enligt lärarens anvisningar.

Nordlund Anna
Litteraturvetenskaplig analys genom hundra år : åtta sätt att läsa Gösta Berlings saga
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2008 : 336 s. :
Omslagsbild
ISBN: 978-91-47-08453-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Läses enligt lärarens anvisningar.

Litteraturens historia i Sverige
Olsson Bernt, Algulin Ingemar
5., [rev. och utök.] uppl. : Stockholm : Norstedt : 2009 : 640 s. :
http://bilder.panorstedt.se/bilder/omslag/224/13022680_O_2.jpg
ISBN: 978-91-1-302268-0 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Skönlitteratur

Ett urval av svensk 1900-talslyrik. (Texterna tillhandahålls av läraren.)

Svensk litteratur.
Algulin Ingemar, Ståhle Sjönell Barbro
[Ny utg.] : Stockholm : Norstedt i samarbete med Svenska vitterhetssamf. : 2002 : 539 s. :
ISBN: 91-1-301116-2 (inb.) : 268:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Ett urval läses enligt lärarens anvisningar, t.ex. Tegnér, Geijer, Stagnelius.

Kerfstedt Amanda
Synd. Noveller från det moderna genombrottets kvinnor
Stockholm: Stockholms universitet, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusstudier : 2007 :
Även tillgänglig i elektronisk form via Stockholms universitet
Obligatorisk
Läsanvisning: Ett urval noveller läses i samråd med läraren.

Olsson Bernt
Svensk litteratur. : 1 Från runorna till 1730
[Ny utg.] : Stockholm : Norstedt i samarbete med Svenska vitterhetssamf. : 2002 : 463 s. :
ISBN: 91-1-301114-6 (inb.) : 247:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Ett urval läses enligt lärarens anvisningar, t.ex. runpoesi, landskapslagar, ur Erikskrönikan, Den heliga Birgitta, några ballader.

Stålmarck Torkel
Svensk litteratur. : 2 Frihetstiden, gustavianska tiden
[Ny utg.] : Stockholm : Norstedt i samarbete med Svenska vitterhetssamf. : 2002 : 534 s. :
ISBN: 91-1-301115-4 (inb.) : 268:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Ett urval läses enligt lärarens anvisningar, t.ex. Dalin, Nordenflycht, Linné, Bellman, Lenngren.

Ett pensum valt bland följande verk: Alakoski, Susanna & Nielsen, Karin. Tala om klass. Almqvist, C. J. L. Det går an. Benedictsson, Victoria. "Ur mörkret" Hetekivi Olsson, Eija. Ingenbarnsland. Johnson, Eyvind. Här har du ditt liv. Khemiri, Jonas Hassen. Jag ringer mina bröder. Lagerlöf, Selma. Gösta Berlings saga. Lidman, Sara. Hjortronlandet. Martinson, Moa. Mor gifter sig. Strindberg, August. Fröken Julie. Strindberg, August. "Ett dockhem" ur Giftas I.

Delkurs 4. Litteraturen i Norden (4 hp)

Gaski Harald
Nils-Aslak Vakeapää: Indigenous Voice and Multimedia Artist
Artic Discourses (red. Anka Ryall m.fl.) Newcastle upon Tyne: Cambridge Scolars Publishing : 2010 :
Obligatorisk
Läsanvisning: S. 301-328.

Møller Jensen Elisabeth
Nordisk kvinnolitteraturhistoria
Höganäs : Wiken : 1993- : 5 vol. :
Obligatorisk
Läsanvisning: Läses enligt lärarens anvisningar.

Litteraturens historia i Sverige
Olsson Bernt, Algulin Ingemar
5., [rev. och utök.] uppl. : Stockholm : Norstedt : 2009 : 640 s. :
http://bilder.panorstedt.se/bilder/omslag/224/13022680_O_2.jpg
ISBN: 978-91-1-302268-0 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Litteraturens historia i världen
Olsson Bernt, Algulin Ingemar
Stockholm : Norstedt : 1990 : [2], 630 s. :
ISBN: 91-1-883862-6 (inb.) ; 390:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Eller senare upplaga.

Skönlitteratur

Andersen, H. C. Eventyr. (Ett urval läses enligt lärarens anvisningar.) Hammann, Kirsten. Mettes värld. Holt, Anne. 1222 över havet. Ibsen, Henrik. Et dukkehjem. Njals saga. Paasilinna, Arto. Uppdrag:skyddsängel. Sjón, Skugga-Baldur. Södergran, Edith. (Ett urval dikter läses enligt lärarens anvisningar.) Tikkanen, Märta. Århundradets kärlekssaga. Valkeapää, Nils-Aslak. Solen, min far. (Ett urval läses enligt lärarens anvisningar.)

Delkurs 5. Individuell fördjupningsuppgift (7,5 hp)

Ask Sofia
Språkämnet svenska : ämnesdidaktik för svensklärare
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 129 s. :
ISBN: 978-91-44-05936-5
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Kapitel 11, s. 99-110; Svenskläraren och gymnasiearbetet. Kapitel 12, s. 111-116; Fortbildning på ämnesdidaktisk grund.

Skriva för att lära : skrivande i högre utbildning
Dysthe Olga, Hertzberg Frøydis, Hoel Torlaug Løkensgard
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 223 s. :
ISBN: 978-91-44-06916-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Hartman Jan
Vetenskapligt tänkande : från kunskapsteori till metodteori
2., [utök. och kompletterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2004 : 307, [1] s. :
ISBN: 91-44-03306-0 : SEK 338:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Svenska skrivregler [Elektronisk resurs]
3., [utök. utg.] : Stockholm : Liber : 2008 : 1 PDF-fil (264 s.) :
Omslag och förlagets beskrivning
ISBN: 978-91-47-90387-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Strömquist Siv
Uppsatshandboken : råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser
5., [utök. och uppdaterade] uppl. : Uppsala : Hallgren & Fallgren : 2010 : 142 s. :
ISBN: 978-91-7382-852-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Därutöver väljs för fördjupningsuppgiften relevant litteratur i samråd med handledaren.