"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Svenska för F-3, kurs 2, 7,5 hp

Engelskt namn: Swedish for Early Years Classes and Grades 1-3, Course 2

Denna kursplan gäller: 2020-08-24 och tillsvidare

Kurskod: 6SV022

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanisitsk fakultetsnämnd, 2011-11-16

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2019-11-04

Innehåll

Kursen fördjupar olika aspekter på skriv- och läsinlärning/-utveckling ur ett flerspråkighetsperspektiv. Den praktiska användningen av läs- och skrivinlärningsmetoder fördjupas.

Textanalytiska och skrivpedagogiska perspektiv på olika texttypers innehåll, uppbyggnad och användning beskrivs och tillämpas. Textanalytiska redskap används i övningar på elevtexter, varvid särskilt textbindning och samspelet mellan text och bild uppmärksammas. Studenterna analyserar olika diagnostiska verktyg och använder sig av dessa när de dokumenterar, bedömer och kommunicerar barns läs- och skrivutveckling.

Läsförståelse av skönlitterära texter och sakprosa fördjupas med fokus på barnlyrik, saga och fantasy. Studenterna kombinerar och motiverar val av litteratur för användning i undervisningen. Intersektionella, multimodala och didaktiska perspektiv bildar bakgrund för en analys av läromedel, inklusive skönlitteratur. Granskning av elevers medieval på fritid och i skola bildar utgångspunkt för didaktisk tillämpning.

Textsamtalet som verktyg för utveckling av skrivande och läsande betonas. Skolpraktikens texttyper behandlas, och lärarens professionella skrivande övas.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse

 • ge en fördjupad redogörelse för teorier och aktuell forskning om skriv- och läsinlärning/utveckling i ett flerspråkighetsperspektiv samt ett första- och andraspråksperspektiv;
 • redogöra för textanalytiska och skrivpedagogiska perspektiv på text;
 • jämföra olika didaktiska strategier för skriv- och läsinlärning/utveckling utifrån aktuell forskning.

Färdighet och förmåga

 • analysera och granska texter med hjälp av olika metoder och modeller;
 • planera och utvärdera skriv- och läsundervisning med utgångspunkt i teorier, styrdokument och beprövad erfarenhet;
 • motivera val av och planera för skönlitteratur och/eller sakprosa i undervisningen;
 • utifrån dokumentation ställa samman ett skriftligt omdöme;
 • använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm och visa förmåga att mottagar- och situationsanpassa sitt skriftspråk;
 • använda retoriska verktyg i tal och skrift;
 • skriva mottagaranpassade och välformulerade texter som ingår i den professionella lärarens yrkesutövning.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • reflektera över barnlyrikens, sagans och fantasyns etiska och intersektionella dimensioner;
 • värdera och reflektera över barns mediavärld ur ett didaktiskt perspektiv och visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och kompetens inom området för det pedagogiska arbetet.

Behörighetskrav

Svenska för F-3 10 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner, redovisningar, seminarier och gruppövningar. Redovisningar och seminarier är obligatoriska.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig hemtentamen, redovisningar och seminarier.  

Kursen bedöms med något av betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov. Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. 
 
I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet. 
 
En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden. 
 
Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. 
 
Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas. 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

Tillgodoräknande 
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet, se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.

Litteratur

 • Giltig från: 2023 vecka 40

  Kurslitteratur

  Mångfaldens möjligheter : litteratur- och språkdidaktik i Norden [Elektronisk resurs] : Elfte nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning, Göteborg, 5-6 december 2013
  Andersson Peter, Holmberg Per, Lyngfelt Anna, Nordenstam Anna
  Göteborg : Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning / Göteborgs universitet : 2014 :
  http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1149456&dswid=2866
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s. 131-153

  Skrivundervisningens grunder
  Forsling Karin, Tjernberg Catharina
  Andra upplagan : Malmö : Gleerups : [2023] : 360 sidor :
  ISBN: 9789151108513
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Ivanic Roz
  Discourses of Writing and Learning to Write
  : Language and Education, vol. 18, No. 3. 2004. S. 220-245. : 2004 :
  Länk
  Obligatorisk

  Skrivundervisningens praktiker
  Hultin Eva, Jönsson Karin
  Första upplagan : Malmö : Gleerups : [2023] : 173 sidor :
  ISBN: 9789151107165
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Att undervisa nyanlända : metoder, reflektioner och erfarenheter
  Kaya Anna, Persson John
  1. uppl. : Stockholm : Natur & Kultur : 2016 : 267 s. :
  ISBN: 9789127146648
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Lindö Rigmor
  Den meningsfulla språkväven : om textsamtalets och den gemensamma litteraturläsningens möjligheter
  Lund : Studentlitteratur : 2005 : 224 s. :
  ISBN: 9144038836
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: s. 33-41, 48-57

  Lundin Katarina
  Språkets byggstenar : grammatik och textarbete för lärarstuderande F-6
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur AB : [2019] : 150 sidor :
  ISBN: 9789144125367
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Sammanhang i text
  Nordenfors Mikael, Sjöberg Robert
  Skolverket : 2017 :
  Länk
  Obligatorisk

  Pramling Niklas
  Introducing poetry-making in early years education
  Department of Education, University of Gothenburg : 2009 :
  Länk
  Obligatorisk

  Wolf Lars
  Till dig en blå tussilago : att läsa och skriva lyrik i skolan
  2., [utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2004 : 185, [7] s. :
  ISBN: 91-44-03429-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: s. 25-40, 58-65

  Ytterligare litteratur eller artiklar kan tillkomma

  Styrdokument

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2022
  [Stockholm] : Skolverket : [2022] : 262 sidor :
  Fritt tillgänglig på Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789138327784
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Den skriftliga individuella utvecklingsplanen
  Stockholm : Skolverket : 2017 :
  https://www.skolverket.se/getFile?file=3134

  Nya språket lyfter : bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans årskurs 1-6
  Skolverket : 2023 :
  Länk
  Obligatorisk

  Skönlitteratur

  Flickan med svavelstickorna
  Andersen H. C., Hartmann Susanna, Erlandsson Anita, Jensen Jørn
  1. uppl. : Stockholm : Bonnier utbildning : 2005 : 16 s. :
  ISBN: 91-622-6876-7
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Den ståndaktige tennsoldaten
  Andersen H. C., Carstensen Bodil, Erlandsson Anita, Jensen Jørn
  1. uppl. : Stockholm : Bonnier utbildning : 2005 : 24 s. :
  ISBN: 91-622-6878-3
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Sunnanäng
  Lindgren Astrid, Wikland Ilon
  4. uppl. : Stockholm : Rabén & Sjögren : 2003 : 96, [4] s. :
  ISBN: 91-29-65784-9 (inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: sagan Sunnanäng ur boken med samma namn

  Lyrikkompendium, tillhandahålles

  Referenslitteratur

  Andersson Varga Pernilla
  Elever skriver
  Skolverket :
  Lärportalen: Modul: Tolka och skriva text Del 4: Elever skriver

  Emergent Literary Literacy
  Björk Oscar, Wiksten Folkeryd Jenny
  L1 Educational Studies in Language and Literature : 2021 :
  https://l1.publication-archive.com/download/1/7440

  Grammatik med betydelse : en introduktion till funktionell grammatik
  Holmberg Per, Karlsson Anna-Malin
  Upplaga 2 [oförändrad] : Lund : Studentlitteratur : 2019 : 219 sidor :
  ISBN: 9789144136981
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Karlsson Ola
  Svenska skrivregler
  Fjärde upplagan : Stockholm : Liber : 2017 : 308 sidor :
  ISBN: 978-91-47-11149-7
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Skrivdidaktik i grundskolan
  Lindgren Eva, Hermansson Carina, Norlund Shaswar Annika, Areljung Sofie
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2022] : 352 sidor :
  ISBN: 9789144144931
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Strömquist Siv
  Skrivboken : skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier
  Åttonde upplagan : Malmö : Gleerups : [2019] : 280 sidor :
  ISBN: 9789151102504
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Greppa flerspråkigheten : en resurs i lärande och undervisning
  Svensson Gudrun, Rosén Jenny, Straszer Boglárka, Wedin Åsa
  Skolverket : 2018-02-26T09:00:00+01:00 :
  http://www.skolverket.se/publikationer?id=3905
  ISBN: 978-91-7559-316-6
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Värdefulla sagor : [lyft värdegrunden genom berättande]
  Thomasson Mikael, Gustavsson Per, Thomasson Mikael
  1. uppl. : Stockholm : Natur & kultur : 2015 : 132 s. :
  ISBN: 978-91-27-44200-9
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2022 vecka 41

  Kurslitteratur

  Alatalo Tarja
  Läsundervisningens grunder
  1. uppl. : Malmö : Gleerups : 2016 : 271 s. :
  ISBN: 9789140692092
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Mångfaldens möjligheter : litteratur- och språkdidaktik i Norden [Elektronisk resurs] : Elfte nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning, Göteborg, 5-6 december 2013
  Andersson Peter, Holmberg Per, Lyngfelt Anna, Nordenstam Anna
  Göteborg : Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning / Göteborgs universitet : 2014 :
  http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1149456&dswid=2866
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s. 131-153

  Andersson Varga Pernilla
  Elever skriver
  Skolverket :
  Lärportalen: Modul: Tolka och skriva text Del 4: Elever skriver
  Obligatorisk

  Poetry in third grade: Getting started
  Carver Sekeres , Gregg
  The Reading Teacher : 2007 :
  Länk
  Obligatorisk

  Eckeskog Helena
  Läsa och förstå : arbete med läsförståelse i tidig läs- och skrivinlärning
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 106 s. :
  ISBN: 9789144104232
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Skrivundervisningens grunder
  Forsling Karin, Tjernberg Catharina
  Första upplagan : Malmö : Gleerups : [2020] :
  ISBN: 9789151102788
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Ivanic Roz
  Discourses of Writing and Learning to Write
  : Language and Education, vol. 18, No. 3. 2004. S. 220-245. : 2004 :
  Länk
  Obligatorisk

  Att undervisa nyanlända : metoder, reflektioner och erfarenheter
  Kaya Anna, Persson John
  1. uppl. : Stockholm : Natur & Kultur : 2016 : 267 s. :
  ISBN: 9789127146648
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Lindö Rigmor
  Den meningsfulla språkväven : om textsamtalets och den gemensamma litteraturläsningens möjligheter
  Lund : Studentlitteratur : 2005 : 224 s. :
  ISBN: 9144038836
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: s. 33-41, 48-57

  Lundin Katarina
  Språkets byggstenar : grammatik och textarbete för lärarstuderande F-6
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur AB : [2019] : 150 sidor :
  ISBN: 9789144125367
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Sammanhang i text
  Nordenfors Mikael, Sjöberg Robert
  Skolverket : 2017 :
  Länk
  Obligatorisk

  Tjernberg Catharina
  Processinriktad läs- och skrivundervisning : en väg till inkludering?
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2018] : 198 sidor :
  ISBN: 9789147124992
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Wolf Lars
  Till dig en blå tussilago : att läsa och skriva lyrik i skolan
  2., [utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2004 : 185, [7] s. :
  ISBN: 91-44-03429-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: s. 25-40, 58-65

  Ytterligare litteratur eller artiklar kan tillkomma

  Styrdokument

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2022
  [Stockholm] : Skolverket : [2022] : 262 sidor :
  Fritt tillgänglig på Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789138327784
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Nya språket lyfter : bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans årskurs 1-6
  Stockholm: Skolverket : 2020 :
  https://www.skolverket.se/getFile?file=6420
  Obligatorisk

  Den skriftliga individuella utvecklingsplanen
  Stockholm : Skolverket : 2017 :
  https://www.skolverket.se/getFile?file=3134

  Skönlitteratur

  Flickan med svavelstickorna
  Andersen H. C., Hartmann Susanna, Erlandsson Anita, Jensen Jørn
  1. uppl. : Stockholm : Bonnier utbildning : 2005 : 16 s. :
  ISBN: 91-622-6876-7
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Den ståndaktige tennsoldaten
  Andersen H. C., Carstensen Bodil, Erlandsson Anita, Jensen Jørn
  1. uppl. : Stockholm : Bonnier utbildning : 2005 : 24 s. :
  ISBN: 91-622-6878-3
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Sunnanäng
  Lindgren Astrid, Wikland Ilon
  4. uppl. : Stockholm : Rabén & Sjögren : 2003 : 96, [4] s. :
  ISBN: 91-29-65784-9 (inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: sagan Sunnanäng ur boken med samma namn

  Lyrikkompendium, tillhandahålles

  Referenslitteratur

  Emergent Literary Literacy
  Björk Oscar, Wiksten Folkeryd Jenny
  L1 Educational Studies in Language and Literature : 2021 :
  https://l1.publication-archive.com/download/1/7440

  Grammatik med betydelse : en introduktion till funktionell grammatik
  Holmberg Per, Karlsson Anna-Malin
  Upplaga 2 [oförändrad] : Lund : Studentlitteratur : 2019 : 219 sidor :
  ISBN: 9789144136981
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Karlsson Ola
  Svenska skrivregler
  Fjärde upplagan : Stockholm : Liber : 2017 : 308 sidor :
  ISBN: 978-91-47-11149-7
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Strömquist Siv
  Skrivboken : skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier
  Åttonde upplagan : Malmö : Gleerups : [2019] : 280 sidor :
  ISBN: 9789151102504
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Greppa flerspråkigheten : en resurs i lärande och undervisning
  Svensson Gudrun, Rosén Jenny, Straszer Boglárka, Wedin Åsa
  Skolverket : 2018-02-26T09:00:00+01:00 :
  http://www.skolverket.se/publikationer?id=3905
  ISBN: 978-91-7559-316-6
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Värdefulla sagor : [lyft värdegrunden genom berättande]
  Thomasson Mikael, Gustavsson Per, Thomasson Mikael
  1. uppl. : Stockholm : Natur & kultur : 2015 : 132 s. :
  ISBN: 978-91-27-44200-9
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2021 vecka 45

  Kurslitteratur

  Alatalo Tarja
  Läsundervisningens grunder
  1. uppl. : Malmö : Gleerups : 2016 : 271 s. :
  ISBN: 9789140692092
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Mångfaldens möjligheter : litteratur- och språkdidaktik i Norden : Elfte nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning, Göteborg, 5-6 december 2013
  Andersson Peter, Holmberg Per, Lyngfelt Anna, Nordenstam Anna
  Göeborg : Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning / Göteborgs universitet : 2014 : 377 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-141971
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s. 131-153

  Andersson Varga Pernilla
  Elever skriver
  Skolverket :
  Lärportalen: Modul: Tolka och skriva text Del 4: Elever skriver
  Obligatorisk

  Poetry in third grade: Getting started
  Carver Sekeres , Gregg
  The Reading Teacher : 2007 :
  Länk
  Obligatorisk

  Eckeskog Helena
  Läsa och förstå : arbete med läsförståelse i tidig läs- och skrivinlärning
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 106 s. :
  ISBN: 9789144104232
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Skrivundervisningens grunder
  Forsling Karin, Tjernberg Catharina
  Första upplagan : Malmö : Gleerups : [2020] :
  ISBN: 9789151102788
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Ivanic Roz
  Discourses of Writing and Learning to Write
  : Language and Education, vol. 18, No. 3. 2004. S. 220-245. : 2004 :
  Länk
  Obligatorisk

  Att undervisa nyanlända : metoder, reflektioner och erfarenheter
  Kaya Anna, Persson John
  1. uppl. : Stockholm : Natur & Kultur : 2016 : 267 s. :
  ISBN: 9789127146648
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Lindö Rigmor
  Den meningsfulla språkväven : om textsamtalets och den gemensamma litteraturläsningens möjligheter
  Lund : Studentlitteratur : 2005 : 224 s. :
  ISBN: 9144038836
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: s. 33-41, 48-57

  Lundin Katarina
  Språkets byggstenar : grammatik och textarbete för lärarstuderande F-6
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur AB : [2019] : 150 sidor :
  ISBN: 9789144125367
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Sammanhang i text (Skolverkstext)
  Skolverket :
  Länk
  Obligatorisk

  Tjernberg Catharina
  Processinriktad läs- och skrivundervisning : en väg till inkludering?
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2018] : 198 sidor :
  ISBN: 9789147124992
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Wolf Lars
  Till dig en blå tussilago : att läsa och skriva lyrik i skolan
  2., [utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2004 : 185, [7] s. :
  ISBN: 91-44-03429-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: s. 25-40, 58-65

  Styrdokument

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 : reviderad 2019
  Sjätte upplagan : [Stockholm] : Skolverket : 2019 : 299 sidor :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789138327500
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Nya språket lyfter! : bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans årskurs 1-6 : enligt Lgr 11
  Stockholm : Skolverket : 2012 : 111 s. :
  Fulltext

  Den skriftliga individuella utvecklingsplanen
  Stockholm : Skolverket : 2013 : 19 s. :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789175590707
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Skönlitteratur

  Flickan med svavelstickorna
  Andersen H. C., Hartmann Susanna, Erlandsson Anita, Jensen Jørn
  1. uppl. : Stockholm : Bonnier utbildning : 2005 : 16 s. :
  ISBN: 91-622-6876-7
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Den ståndaktige tennsoldaten
  Andersen H. C., Carstensen Bodil, Erlandsson Anita, Jensen Jørn
  1. uppl. : Stockholm : Bonnier utbildning : 2005 : 24 s. :
  ISBN: 91-622-6878-3
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Sunnanäng
  Lindgren Astrid, Wikland Ilon
  4. uppl. : Stockholm : Rabén & Sjögren : 2003 : 96, [4] s. :
  ISBN: 91-29-65784-9 (inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: sagan Sunnanäng ur boken med samma namn

  Referenslitteratur

  Emergent Literary Literacy
  Björk Oscar, Wiksten Folkeryd Jenny
  L1 Educational Studies in Language and Literature : 2021 :
  https://l1.publication-archive.com/download/1/7440

  Grammatik med betydelse : en introduktion till funktionell grammatik
  Holmberg Per, Karlsson Anna-Malin
  Upplaga 2 [oförändrad] : Lund : Studentlitteratur : 2019 : 219 sidor :
  ISBN: 9789144136981
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Karlsson Ola
  Svenska skrivregler
  Fjärde upplagan : Stockholm : Liber : 2017 : 308 sidor :
  ISBN: 978-91-47-11149-7
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Strömquist Siv
  Skrivboken : skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier
  Åttonde upplagan : Malmö : Gleerups : [2019] : 280 sidor :
  ISBN: 9789151102504
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Greppa flerspråkigheten : en resurs i lärande och undervisning
  Svensson Gudrun, Rosén Jenny, Straszer Boglárka, Wedin Åsa
  Skolverket : 2018-02-26T09:00:00+01:00 :
  http://www.skolverket.se/publikationer?id=3905
  ISBN: 978-91-7559-316-6
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Värdefulla sagor : [lyft värdegrunden genom berättande]
  Thomasson Mikael, Gustavsson Per, Thomasson Mikael
  1. uppl. : Stockholm : Natur & kultur : 2015 : 132 s. :
  ISBN: 978-91-27-44200-9
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Lyrikkompendium, tillhandahålles

 • Giltig från: 2020 vecka 47

  Kurslitteratur

  Alatalo Tarja
  Läsundervisningens grunder
  1. uppl. : Malmö : Gleerups : 2016 : 271 s. :
  ISBN: 9789140692092
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Andersson Varga Pernilla
  Elever skriver
  Skolverket :
  Lärportalen: Modul: Tolka och skriva text Del 4: Elever skriver

  Språk i samspel : retorik för pedagoger
  Almström Persson Gunilla, Blomström Vendela, Vogel Anna, Wirdenäs Karolina
  1. uppl. : Stockholm : Aglaktuq : 2016 : 138 s. :
  ISBN: 9789163920882
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: s. 86-138

  Eckeskog Helena
  Läsa och förstå : arbete med läsförståelse i tidig läs- och skrivinlärning
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 106 s. :
  ISBN: 9789144104232
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Skrivundervisningens grunder
  Forsling Karin, Tjernberg Catharina
  Första upplagan : Malmö : Gleerups : [2020] :
  ISBN: 9789151102788
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Ivanic Roz
  Discourses of Writing and Learning to Write
  : Language and Education, vol. 18, No. 3. 2004. S. 220-245. : 2004 :
  Länk

  Att undervisa nyanlända : metoder, reflektioner och erfarenheter
  Kaya Anna, Persson John
  1. uppl. : Stockholm : Natur & Kultur : 2016 : 267 s. :
  ISBN: 9789127146648
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Sammanhang i text (Skolverkstext)
  Skolverket :
  Länk

  Tjernberg Catharina
  Processinriktad läs- och skrivundervisning : en väg till inkludering?
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2018] : 198 sidor :
  ISBN: 9789147124992
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Wolf Lars
  Till dig en blå tussilago : att läsa och skriva lyrik i skolan
  2., [utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2004 : 185, [7] s. :
  ISBN: 91-44-03429-6
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: s. 25-40, 58-65

  Styrdokument

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 : reviderad 2019
  Sjätte upplagan : [Stockholm] : Skolverket : 2019 : 299 sidor :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789138327500
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Nya språket lyfter! : bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans årskurs 1-6 : enligt Lgr 11
  Stockholm : Skolverket : 2012 : 111 s. :
  Fulltext

  Den skriftliga individuella utvecklingsplanen
  Stockholm : Skolverket : 2013 : 19 s. :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789175590707
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Skönlitteratur

  Flickan med svavelstickorna
  Andersen H. C., Hartmann Susanna, Erlandsson Anita, Jensen Jørn
  1. uppl. : Stockholm : Bonnier utbildning : 2005 : 16 s. :
  ISBN: 91-622-6876-7
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Den ståndaktige tennsoldaten
  Andersen H. C., Carstensen Bodil, Erlandsson Anita, Jensen Jørn
  1. uppl. : Stockholm : Bonnier utbildning : 2005 : 24 s. :
  ISBN: 91-622-6878-3
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Sunnanäng
  Lindgren Astrid, Wikland Ilon
  4. uppl. : Stockholm : Rabén & Sjögren : 2003 : 96, [4] s. :
  ISBN: 91-29-65784-9 (inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: sagan Sunnanäng ur boken med samma namn

  Referenslitteratur

  Poetry in third grade: Getting started
  Carver Sekeres , Gregg
  The Reading Teacher : 2007 :
  Länk

  Barnens versbok : en antologi
  Forslind Ann, Widerberg Siv, Widerberg Gertrud
  Stockholm : Litteraturfrämjandet : 1986 : 261, [11] s. :
  ISBN: 91-7448-385-4 ; 10:00
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Karlsson Ola
  Svenska skrivregler
  Fjärde upplagan : Stockholm : Liber : 2017 : 308 sidor :
  ISBN: 978-91-47-11149-7
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Gröngölingen är på väg : dikter för barn och andra
  Lindgren Barbro, Olausson Säll Katarina
  [Ny utg.] : Stockholm : Rabén & Sjögren : 2010 : 52 s. :
  ISBN: 978-91-29-67215-2
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Du är ett moln
  Melin Mårten, Bergendahl Helena
  1. uppl. : Mölle : Nypon : 2010 : 26 s. :
  ISBN: 978-91-86447-31-1
  Se Umeå UB:s söktjänst

  I denna vida värld : verser från många länder för barn och vuxna : en antologi
  Nordqvist Margareta, Lundgren Gunilla, Widerberg Siv
  Stockholm : En bok för alla : 1993 : 176 s. :
  ISBN: 91-7448-725-6 (inb.) ; 40:00
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Strömquist Siv
  Skrivboken : skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier
  Åttonde upplagan : Malmö : Gleerups : [2019] : 280 sidor :
  ISBN: 9789151102504
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Greppa flerspråkigheten : en resurs i lärande och undervisning
  Svensson Gudrun, Rosén Jenny, Straszer Boglárka, Wedin Åsa
  Skolverket : 2018-02-26T09:00:00+01:00 :
  http://www.skolverket.se/publikationer?id=3905
  ISBN: 978-91-7559-316-6
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Värdefulla sagor : [lyft värdegrunden genom berättande]
  Thomasson Mikael, Gustavsson Per, Thomasson Mikael
  1. uppl. : Stockholm : Natur & kultur : 2015 : 132 s. :
  ISBN: 978-91-27-44200-9
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Westlund Barbro
  Aktiv läskraft : att undervisa i lässtrategier för förståelse : fk-årskurs 3
  Första utgåvan : Stockholm : Natur & Kultur : 2017 : 303 sidor :
  ISBN: 9789127136007
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: s. 59-86, 107-252

 • Giltig från: 2019 vecka 43

  Kurslitteratur

  Alatalo Tarja
  Läsundervisningens grunder
  1. uppl. : Malmö : Gleerups : 2016 : 271 s. :
  ISBN: 9789140692092
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Språk i samspel : retorik för pedagoger
  Almström Persson Gunilla, Blomström Vendela, Vogel Anna, Wirdenäs Karolina
  1. uppl. : Stockholm : Aglaktuq : 2016 : 138 s. :
  ISBN: 9789163920882
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Läsanvisning: s. 86-138

  Barton David
  Literacy : an introduction to the ecology of written language
  2. ed. : Malden, MA : Blackwell : 2007 : 245 s. :
  ISBN: 1-4051-1114-3 (hardback)
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Läsanvisning: s. 1-50

  Bjar Louise
  Det hänger på språket : lärande och språkutveckling i grundskolan
  Lund : Studentlitteratur : 2006 : 439 s. :
  ISBN: 91-44-03917-4
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Läsanvisning: 319-346

  Elevtexter som sociosemiotiska uttryck : en studie av elevrespons och sociosemiotisk positionering i årskurs 3
  Borgfeldt Eva, Lyngfelt Anna
  Göteborg : Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning : 2014 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hkr:diva-13450
  ISBN: 9789187850561
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Läsanvisning: s. 131-154

  Flerspråkiga elever : effektiv undervisning i en utmanande tid
  Cummins Jim, Wadensjö Patricia
  Första utgåvan : Stockholm : Natur & Kultur : 2017 : 305 sidor :
  ISBN: 978-91-27-81875-0
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Läsanvisning: s. 13-179,219-251, 287-303

  Eckeskog Helena
  Läsa och förstå : arbete med läsförståelse i tidig läs- och skrivinlärning
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 106 s. :
  ISBN: 9789144104232
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Ivanic Roz
  Discourses of Writing and Learning to Write
  : Language and Education, vol. 18, No. 3. 2004. S. 220-245. : 2004 :
  Länk

  Analys och textsamtal om multimodala digitala elevtexter.
  Lyngfelt Anna, Hashemi Sylvana Sofkova, Andersson Peter
  Ingår i:
  Text och kontext
  Malmö : Gleerups : 2017 : 231 sidor : sid. 163-175 :
  Läsanvisning: Läsanvisning: s.163-175

  Greppa flerspråkigheten : en resurs i lärande och undervisning
  Svensson Gudrun, Rosén Jenny, Straszer Boglárka, Wedin Åsa
  Skolverket : 2018 : 157 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:du-27353
  ISBN: 9789175593166
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Tjernberg Catharina
  Processinriktad läs- och skrivundervisning : en väg till inkludering?
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2018] : 198 sidor :
  ISBN: 9789147124992
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Westlund Barbro
  Aktiv läskraft : att undervisa i lässtrategier för förståelse : fk-årskurs 3
  Första utgåvan : Stockholm : Natur & Kultur : 2017 : 303 sidor :
  ISBN: 9789127136007
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Läsanvisning: s. 59-86, 107-252

  Wolf Lars
  Till dig en blå tussilago : att läsa och skriva lyrik i skolan
  2., [utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2004 : 185, [7] s. :
  ISBN: 91-44-03429-6
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Läsanvisning: s. 25-40, 58-65

  Styrdokument

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 : reviderad 2019
  Sjätte upplagan : [Stockholm] : Skolverket : 2019 : 299 sidor :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789138327500
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Nya språket lyfter! : bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans årskurs 1-6 : enligt Lgr 11
  Stockholm : Skolverket : 2012 : 111 s. :
  Fulltext

  Stöd för omdömen och den individuella utvecklingsplanen
  Skolverket : 2013 :
  Fulltext

  Skönlitteratur

  Flickan med svavelstickorna
  Andersen H. C., Hartmann Susanna, Erlandsson Anita, Jensen Jørn
  1. uppl. : Stockholm : Bonnier utbildning : 2005 : 16 s. :
  ISBN: 91-622-6876-7
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Den ståndaktige tennsoldaten
  Andersen H. C., Carstensen Bodil, Erlandsson Anita, Jensen Jørn
  1. uppl. : Stockholm : Bonnier utbildning : 2005 : 24 s. :
  ISBN: 91-622-6878-3
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Sunnanäng
  Lindgren Astrid, Wikland Ilon
  4. uppl. : Stockholm : Rabén & Sjögren : 2003 : 96, [4] s. :
  ISBN: 91-29-65784-9 (inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Läsanvisning: sagan Sunnanäng ur boken med samma namn

  Referenslitteratur

  Poetry in third grade: Getting started
  Carver Sekeres , Gregg
  The Reading Teacher : 2007 :
  Länk

  Barnens versbok : en antologi
  Forslind Ann, Widerberg Siv, Widerberg Gertrud
  Stockholm : Litteraturfrämjandet : 1986 : 261, [11] s. :
  ISBN: 91-7448-385-4 ; 10:00
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Karlsson Ola
  Svenska skrivregler
  Fjärde upplagan : Stockholm : Liber : 2017 : 308 sidor :
  ISBN: 978-91-47-11149-7
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Gröngölingen är på väg : dikter för barn och andra
  Lindgren Barbro, Olausson Säll Katarina
  [Ny utg.] : Stockholm : Rabén & Sjögren : 2010 : 52 s. :
  ISBN: 978-91-29-67215-2
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Du är ett moln
  Melin Mårten, Bergendahl Helena
  1. uppl. : Mölle : Nypon : 2010 : 26 s. :
  ISBN: 978-91-86447-31-1
  Se Umeå UB:s söktjänst

  I denna vida värld : verser från många länder för barn och vuxna : en antologi
  Nordqvist Margareta, Lundgren Gunilla, Widerberg Siv
  Stockholm : En bok för alla : 1993 : 176 s. :
  ISBN: 91-7448-725-6 (inb.) ; 40:00
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Strömquist Siv
  Skrivboken 7:e uppl : Skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier
  Gleerups : 2014 : s. :
  ISBN: 9789140687487
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Värdefulla sagor : [lyft värdegrunden genom berättande]
  Thomasson Mikael, Gustavsson Per, Thomasson Mikael
  1. uppl. : Stockholm : Natur & kultur : 2015 : 132 s. :
  ISBN: 978-91-27-44200-9
  Se Umeå UB:s söktjänst