"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Svenska för internationella studenter, Nybörjarkurs I, 15 hp

Engelskt namn: Swedish for International Students, Beginner's Course I

Denna kursplan gäller: 2022-07-25 och tillsvidare

Kurskod: 1SV012

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistiska fakultetsnämnden, 2012-08-17

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för språkstudier, 2022-03-07

Innehåll

Svenska språkets morfologi, meningsbyggnad och ordföljd. Ord och fraser som kan användas i vardagliga situationer. Uttalsundervisning med fokus på det svenska språkets vokal- och konsonantsystem samt prosodi. Viss skriftlig produktion och hörförståelse.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna uppvisa förmåga att

  • kort och med ett begripligt uttal berätta om ämnen som tagits upp under kursen 
  • kort berätta om dagliga aktiviteter i presens, preteritum och futurum
  • läsa kortare texter och besvara innehållsfrågor på texterna
  • delta i kortare samtal
  • konstruera huvudsatser både muntligt och skriftligt och binda samman dessa med samordnande konjunktioner
  • korrekt använda sig av det utökade ord- och frasförråd som förekommit under kursen med artiklar och pluralformer.
  • korrekt tillämpa den basgrammatik som tagits upp under kursen

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektioner i helklass samt par- och gruppövningar. Utöver den undervisning som ges krävs självstudier och hemarbete för att den studerande ska kunna tillägna sig de kunskaper och färdigheter som krävs för godkänt resultat. Obligatoriska skriftliga och muntliga uppgifter förekommer. Undervisningsspråket är svenska med en del inslag av engelska i början av kursen.

Examination

Examinationen sker genom ett skriftligt och ett muntligt slutprov. Det skriftliga provet bedöms med något av betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. Det muntliga provet bedöms med något av betygen Godkänd eller Underkänd. För betyget Väl godkänd på kursen krävs detta betyg på det skriftliga provet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Till alla salstentamina är anmälan via Studentwebben obligatorisk.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Tentamensskrivningar i campuskurser görs vid Umeå universitet, Campus Umeå. Om synnerliga skäl föreligger kan studerande beviljas att skriva på annan ort. Den student som önskar examineras på annan ort ska minst en månad före aktuellt tentamenstillfälle skriftligen ansöka om detta hos Institutionen för språkstudier.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet, se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.

Litteratur