Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Svenska för internationella studenter, Nybörjarkurs II, 15 hp

Engelskt namn: Swedish for International Students, Beginners' Course II

Denna kursplan gäller: 2017-12-18 och tillsvidare

Kurskod: 1SV013

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistiska fakultetsnämnden, 2012-08-17

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för språkstudier, 2017-12-15

Innehåll

Kursen behandlar samtliga nivåer i svenska språket på en grundläggande nivå och förbereder den studerande för fortsatta studier i svenska.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna uppvisa förmåga att
  • delta i enklare diskussioner
  • läsa och förstå enklare tidningsartiklar
  • kort, både muntligt och skriftligt, sammanfatta huvudinnehållet i enklare tidningsartiklar
  • berätta muntligt och skriftligt i olika tempus
  • i sin språkliga produktion tillämpa den grammatik som tagits upp under kursen
  • skriva korta texter med sammanhang

Behörighetskrav

Univ: Svenska för internationella studenter, Nybörjarkurs I, eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektioner i helklass samt par- och gruppövningar. Utöver den undervisning som ges krävs självstudier och hemarbete för att den studerande ska kunna tillägna sig de kunskaper och färdigheter som krävs för godkänt resultat. Obligatoriska muntliga och skriftliga inlämningsuppgifter förekommer. Undervisningen är starkt färdighetsinriktad och undervisningsspråket är svenska.

Examination

Examinationen sker genom muntligt och skriftligt slutprov. Det muntliga provet bedöms med något av betygen Godkänd eller Underkänd. Det skriftliga provet bedöms med något av betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. För betyget Väl godkänd på kursen krävs detta betyg på det skriftliga provet.

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.

För godkänt betyg på moment som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända. Därvid gäller följande: Om ingen av delexaminationerna görs eller lämnas in, sätts inget betyg på momentet. Om någon av delexaminationerna inte görs eller lämnas in, sätts betyget Underkänd på momentet, även om de delexaminationer som fullgjorts är godkända. Vid det första omprovstillfället på moment som examineras i flera delar, görs de delar om som inte gjorts eller lämnats in eller som fått underkänt betyg. Vid alla därefter följande omprovstillfället görs alla delar av examinationen på nytt.

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Till alla salstentamina är anmälan via Portalen obligatorisk.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Tentamensskrivningar i campuskurser görs vid Umeå universitet, Campus Umeå. Om synnerliga skäl föreligger kan studerande beviljas att skriva på annan ort. Den student som önskar examineras på annan ort ska minst en månad före aktuellt tentamenstillfälle skriftligen ansöka om detta hos Institutionen för språkstudier.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet, se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/. 
 

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 51

Kurslitteratur

Rivstart. : A1 + A2 Textbok
Levy Scherrer Paula, Lindemalm Karl
2. uppl. : Stockholm : Natur & Kultur : 2014 : 240 s. :
ISBN: 978-91-27-43420-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album