Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Svenska som andraspråk A, Svenskans fonologi i tvärspråklig belysning, 7,5 hp

Engelskt namn: Swedish as a Second Language A, Swedish Phonology in a Cross-Linguistic Perspective

Denna kursplan gäller: 2022-01-03 och tillsvidare

Kurskod: 6SV082

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Svenska som andraspråk: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2021-08-19

Innehåll

Kursen behandlar svenskans fonologi och relevanta fonetiska detaljer i ett jämförande, funktionellt och didaktiskt perspektiv. Övningar i analys av fonologiska och typologiska aspekter på inlärarspråk genomförs. Olika aspekter av utländsk brytning och prioritering inom uttalsundervisningen diskuteras.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande: 


Kunskap och förståelse 
  • med adekvat terminologi kunna redogöra för svenskans uttal i ett jämförande perspektiv, både vad avser segmentell fonologi och prosodi; 
  • visa ändamålsenliga kunskaper om svenskans uttal ur ett didaktiskt perspektiv; 

Färdighet och förmåga 
  • kunna observera, dokumentera och analysera inlärarspråk ur olika fonologiska perspektiv; 
  • kunna ge didaktiska rekommendationer till stöd för andraspråksinlärare i deras utveckling av svenskt uttal, särskilt med avseende på prioritering av uttalsdrag; 
  • kunna analysera och värdera fonologiska aspekter av inlärarspråk ur ett kommunikativt och didaktiskt perspektiv; 
  • kunna använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm; 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
  • kunna diskutera förhållningssätt och attityder till brytning i ett samhällsperspektiv. 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

Examination

Ett litteraturseminarium, en inlämningsuppgift och en hemtentamen. 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.  

Vid examination används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd och Underkänd.  

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.  

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.  

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.  

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt; komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.  

 En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Övriga föreskrifter

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 1

Kurslitteratur

Andersson Lars-Gunnar
Språktypologi och språksläktskap
4. uppl. : Stockholm : Liber : 2001 : 95 s. :
ISBN: 91-47-05118-3 ; 224:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Engstrand Olle
Fonetik light : [lajt] : kortfattad ljudlära för språkstudier och uttalsundervisning
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 135, [1] s. :
ISBN: 978-91-44-04399-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Kjellin Olle
Uttalet, språket och hjärnan : teori och metodik för språkundervisningen
Uppsala : Hallgren & Fallgren : 2002 : 254 s. :
ISBN: 91-7382-756-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Kursplaner för svenska som andraspråk, grundskolan och gymnasiet
Skolverket, www.skolverket,se :
Obligatorisk

Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle
Hyltenstam Kenneth, Lindberg Inger
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 868 s. :
ISBN: 9789144070650 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Läsanvisning: S. 437-458. Boyd, Sally & Bredänge, Gunlög; Attityder till brytning - exemplet utländska lärare i Sverige

Thorén Bosse
Dags att skrota ”lång och kort vokal” inom svenska som andraspråk
Svenskans beskrivning 32. Karlstads universitet : 2011 :
http://www.bossethoren.se/bosse_Thoren_manus_Svebe32.pdf
Obligatorisk

Perspektiv på svenskt uttal : fonologi, brytning och didaktik
Zetterholm Elisabeth, Tronnier Mechtild
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 176 sidor :
ISBN: 978-91-44-07529-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Rosenqvist Håkan
Uttalsboken : svenskt uttal i praktik och teori
1. uppl. : Stockholm : Natur & kultur : 2007 : 95, [1] s. :
ISBN: 9789127406452
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Referenslitteratur

Riad Tomas
Svenskt fonologikompendium
Institutionen för nordiska språk. Stockholms universitet : 1997 :
http://www.su.se/polopoly_fs/1.85723.1334922502!/menu/standard/file/Svenskt_Fonologikompendium.pdf

Engstrand Olle
Fonetikens grunder
Lund : Studentlitteratur : 2004 : 355 s. :
ISBN: 91-44-04238-8 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album