Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Kursplan:

Svenska som andraspråk C, Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp

Engelskt namn: Swedish as a Second Language C, Degree Assignment for Bachelor´s Degree

Denna kursplan gäller: 2018-12-31 och tillsvidare

Kurskod: 6SV067

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Svenska som andraspråk: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2018-12-19

Innehåll

I kursen diskuteras olika perspektiv på teori och metod med inriktning mot svenska som andraspråk. Vidare planerar och genomför de studerande en självständig undersökning utifrån en frågeställning inom ämnesområdet för att därefter presentera den i en vetenskaplig uppsats.

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse
 • uppvisa ändamålsenliga ämneskunskaper och grundläggande förståelse av nyckelbegrepp
 • uppvisa relevanta och aktuella kunskaper vid valet av forskningslitteratur
 • uppvisa ändamålsenlig metodologisk kunskap
Färdighet och förmåga
 • formulera ett tydligt syfte och undersökningsbara frågeställningar
 • välja och använda forskningsmetoder utifrån syfte och frågeställningar
 • samla in och analysera material på adekvat sätt utifrån frågeställningen
 • kritiskt diskutera den presenterade forskningslitteraturen
 • dra rimliga slutsatser av arbetets resultat och diskutera dem utifrån vald teoribakgrund
 • presentera och diskutera sina resultat muntligt och skriftligt uppvisa ett grammatiskt och idiomatiskt korrekt språkbruk
 • uppvisa förmåga att uttrycka sig på ett för aktuellt ämnesområde stilistiskt korrekt sätt
 • tydligt redovisa hur studien är avgränsad
 • utforma texten, inklusive referenser, tabeller och figurer, i enlighet med vedertagna konventioner.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • motivera de val som gjorts utifrån vetenskapliga perspektiv och, när så är relevant, även samhälleliga och/eller etiska perspektiv
 • placera sin studie i en vetenskaplig och, när så är relevant, samhällelig kontext
 • diskutera den egna studiens värde och relevans liksom begränsningar i en större vetenskaplig och, när så är relevant, samhällelig kontext
 • diskutera arbetets slutsatser och beskriva hur studien skulle kunna utvecklas i ett större sammanhang.

Behörighetskrav

Univ: 22,5 hp i intervallet 31-60 hp i svenska som andraspråk, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och grupparbeten. Närvaro är obligatorisk vid examinerande seminarier.

Examination

Examinationen sker genom:
Modul 1: Bedömning av forskningsplan (2 hp)
Project plan (2 credits)
Modul 2 : Bedömning av självständigt arbete samt opposition (13 hp)
Independent project and opposing another report (13 hp)


För att examineras på momentets andra delexamination, bedömning av färdig uppsats (13 hp) krävs att betyget Godkänd har uppnåtts på den första delexaminationen, Bedömning av forskningsplan (7,5 hp).  

Vid examination används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För modul 1, Bedömning av forskningsplan, används endast betygen Godkänd och Underkänd. För godkänt betyg på moduler som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända.  

För betyget Väl godkänd läggs särskild vikt vid den studerandes förmåga att problematisera och analysera kursens innehåll.

För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på modul 2.

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.  

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats.  

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.  

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.  

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet, se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 1

  Examensarbetet i lärarutbildningen
  Johansson Bo, Svedner Per Olov
  5. uppl. : Uppsala : Kunskapsföretaget : 2010 : 105 s. :
  ISBN: 978-91-89040-74-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Strömquist Siv
  Uppsatshandboken : råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser
  Sjunde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 180 sidor :
  ISBN: 9789144133843
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  (kan ev bytas mot någon bok i referenslitteraturlistan nedan. Diskutera med handledaren - kanske har du en bra uppsatshandbok från tidigare kurs/er).

  Referenslitteratur

  Svenska skrivregler
  Språkrådet. Liber : 2017 :

  Backman Jarl
  Rapporter och uppsatser
  3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 223 s. :
  ISBN: 9789144097329
  Se bibliotekets söktjänst

  Introduktion till forskningsmetodik
  Bell Judith, Waters Stephen
  5., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 311 s. :
  ISBN: 9789144110622
  Se bibliotekets söktjänst

  Zigma forskningsboken : [om konsten att arbeta på ett undersökande och kunskapande sätt]
  Bengtsson Bengt-Arne, Bengtsson Hans
  1. uppl. : Stockholm : Almqvist & Wiksell : 1995 : [6], 105 s. :
  ISBN: 91-21-14469-9 ; 338:00
  Se bibliotekets söktjänst

  Ett vetenskapligt förhållningssätt i uppsatser och examensarbeten
  Berge Britt-Marie, Hult Agneta
  Umeå : Pedagogiska institutionen, Umeå universitet : 1999 : 26 s. :

  Bjerstedt Åke
  Rapportens yttre dräkt : några rekommendationer
  Lund : Studentlitteratur : 1997 : 77 s. :
  ISBN: 91-44-00483-4
  Se bibliotekets söktjänst

  Bjurwill Christer
  A, B, C och D : vägledning för studenter som skriver akademiska uppsatser
  Lund : Studentlitteratur : 2001 : 100 s. :
  ISBN: 91-44-01574-7 ; 168:00
  Se bibliotekets söktjänst

  Ehn Billy
  Personlig vetenskap
  Ingår i:
  Forskning och framsteg
  Stockholm : 1966- :

  Kvalitativ forskningsmetodik i praktiken : cirklar inom cirklar
  Ely Margot, Anzul Margaret, Liungman Carl G.
  Lund : Studentlitteratur : 1993 : 264 s. :
  ISBN: 91-44-37111-X ; 240:00
  Se bibliotekets söktjänst

  Lindblad Inga-Britt
  Uppsatsarbete : en kreativ process
  Lund : Studentlitteratur : 1998 : 70 s. :
  ISBN: 91-44-00797-3 ; 120:00
  Se bibliotekets söktjänst

  Linnarud Moira
  Språkforskning för språklärare
  Lund : Studentlitteratur : 1993 : 144 s. :
  ISBN: 91-44-38771-7 ; 230:00
  Se bibliotekets söktjänst

  Fallstudien som forskningsmetod
  Merriam Sharan B., Nilsson Björn
  Lund : Studentlitteratur : 1994 : 228 s. :
  ISBN: 91-44-39071-8 ; 310:00
  Se bibliotekets söktjänst

  Nyberg Rainer
  Skriv vetenskapliga uppsatser och avhandlingar med stöd av IT och Internet
  3., omarbetade uppl. : Vasa : Edutime : 1999 : 199 s. :
  ISBN: 952-91-0579-7
  Se bibliotekets söktjänst

  Kvalitativa studier i teori och praktik
  Svensson Per-Gunnar, Starrin Bengt (red.)
  Lund : Studentlitteratur : 1996 : 262 s. :
  ISBN: 91-44-39851-4
  Se bibliotekets söktjänst

  Enkätboken
  Trost Jan, Hultåker Oscar
  5., [moderniserade och rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 178 s. :
  ISBN: 9789144115450
  Se bibliotekets söktjänst

  Academic writing : a university writing course
  Björk Lennart A., Räisänen Christine
  3. ed. : Lund : Studentlitteratur : 2003 : 399 s. :
  ISBN: 91-44-03074-6
  Se bibliotekets söktjänst

  Dahmström Karin
  Från datainsamling till rapport : att göra en statistisk undersökning
  5. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 489 s. :
  ISBN: 978-91-44-06027-9 (inb.)
  Se bibliotekets söktjänst

  Ejlertsson Göran
  Enkäten i praktiken : en handbok i enkätmetodik
  3. [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 163 s. :
  ISBN: 9789144101637
  Se bibliotekets söktjänst

  Ejvegård Rolf
  Vetenskaplig metod
  4. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 183 s. :
  ISBN: 978-91-44-05474-2
  Se bibliotekets söktjänst

  Den kvalitativa forskningsintervjun
  Kvale Steinar, Brinkmann Svend, Torhell Sven-Erik
  3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 412 s. :
  ISBN: 9789144101675
  Se bibliotekets söktjänst

  Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och rapportera en undersökning
  Patel Runa, Davidson Bo
  Femte upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 184 sidor :
  ISBN: 9789144126050
  Se bibliotekets söktjänst

  Schött Kristina
  Studentens skrivhandbok
  3. [bearb.] uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 185 s. :
  ISBN: 9789147114085
  Se bibliotekets söktjänst

  Strömquist Siv
  Uppsatshandboken : råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser
  Sjunde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 180 sidor :
  ISBN: 9789144133843
  Se bibliotekets söktjänst

  Stukát Staffan
  Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 220 s. :
  ISBN: 9789144052267
  Se bibliotekets söktjänst

  I övrigt läses litteratur med anknytning till den aktuella forskningsuppgiften. Litteraturen väljs i samråd med handledaren.

 • Giltig från: 2020 vecka 34

  Kurslitteratur

  Examensarbetet i lärarutbildningen
  Johansson Bo, Svedner Per Olov
  5. uppl. : Uppsala : Kunskapsföretaget : 2010 : 105 s. :
  ISBN: 978-91-89040-74-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Strömquist Siv
  Uppsatshandboken : råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser
  Sjunde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 180 sidor :
  ISBN: 9789144133843
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Övrig litteratur väljs i samråd med handledaren.

 • Giltig från: 2019 vecka 30

  Kurslitteratur

  Examensarbetet i lärarutbildningen
  Johansson Bo, Svedner Per Olov
  5. uppl. : Uppsala : Kunskapsföretaget : 2010 : 105 s. :
  ISBN: 978-91-89040-74-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Strömquist Siv
  Uppsatshandboken : råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser
  5., [utök. och uppdaterade] uppl. : Uppsala : Hallgren & Fallgren : 2010 : 142 s. :
  ISBN: 978-91-7382-852-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Övrig litteratur väljs i samråd med handledaren.