"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Svenska som andraspråk för ämneslärare, kurs 2, 30 hp

Engelskt namn: Swedish as a Second Language for Secondary and Upper secondary School Levels, course 2

Denna kursplan gäller: 2022-08-15 och tillsvidare

Kurskod: 6SV088

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Svenska som andraspråk: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2022-03-28

Innehåll

Delkurs 1. Skrivande i andraspråksundervisning, 7,5 hp
Delkursen behandlar främst didaktiska aspekter på skrivande och andraspråksinlärares skrivutveckling med fokus på skrivande i olika texttyper, utifrån bland annat textgrammatik och genrepedagogik. Delkursen har ett dubbelt fokus: dels skrivande i professionen som lärare i svenska som andraspråk, dels skrivande utifrån ett språkutvecklande arbetssätt för att stödja elevers utveckling i att skriva på ett andraspråk. En arbetsmodell för skrivande introduceras genom skrivprocessen och arbete i responsgrupper, både när det gäller lärarens professionsskrivande och för att stödja elevernas skrivutveckling. Multimodalt skrivande introduceras och används praktiskt.

Delkurs 2. Flerspråkiga inlärares läs- och skrivutveckling, 7,5 hp
Delkursen behandlar främst teoretiska aspekter på flerspråkiga elevers läs-, skriv- och kunskapsutveckling. Läsförståelse och skrivande behandlas i relation till olika texttyper, både skönlitterära och fackspråkliga, utifrån aktuell forskning och styrdokument. Ordförrådets betydelse för andraspråksinlärares läs- och skrivutveckling behandlas, liksom språkutvecklande arbetssätt. Genreteori fördjupas och multimodalitet i relation till läsande och skrivande problematiseras. I delkursen studeras också villkoren för ännu inte funktionellt litterata inlärares språkutveckling i den svenska skolan. 

Delkurs 3. Bedömning av andraspråksutveckling, 7,5 hp 
Inom delkursen analyserar studenterna diagnostiska verktyg utifrån olika teorier och övar sig på att använda dessa analyser när de dokumenterar, bedömer och kommunicerar elevers skriv- och läsutveckling samt upprättar individuella utvecklingsplaner. Olika typer av språktest presenteras och diskuteras. 

Delkurs 4. Flerspråkighet, 7,5 hp
I delkursen fördjupas kunskaper om de kognitiva och sociolingvistiska processer som ligger bakom flerspråkiga elevers språkutveckling, med särskild tonvikt på flerspråkighet som mål för undervisningen i svenska som andraspråk. Flerspråkig utveckling studeras ur ett individ-, grupp- och samhällsperspektiv. Särskilt fokus läggs på hur undervisningen kan utgå från elevers flerspråkiga kompetenser. Därvid betonas hur språkideologier på olika nivåer kan påverka flerspråkiga inlärares utveckling och identitetsskapande.

Förväntade studieresultat

Delkurs 1. Skrivande i andraspråksundervisning
För betyget Godkänd ska den studerande

Kunskap och förståelse

 • kunna redogöra för hur ett språkutvecklande arbetssätt kan användas för att stödja elevers skrivande
 • visa kunskap om olika texttyper som är vanligt förekommande i undervisningen, utifrån bland annat genrepedagogik
 • kunna redogöra för didaktiska aspekter av skrivdidaktik och andraspråksinlärares skrivutveckling

Färdighet och förmåga

 • kunna tillämpa skrivande i olika genrer som ingår i lärares professionsskrivande
 • visa förmåga att stödja elever i deras skrivande på svenska
 • kunna utarbeta förslag på lektionsplaneringar som främjar läs- och skrivutveckling samt diskutera och värdera egna och andras lektionsplaneringar 
 • kunna använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm och visa förmåga att mottagar- och situationsanpassa sitt skriftspråk
 • kunna konstruera multimodala skrivuppgifter

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kunna diskutera skrivande utifrån ett andraspråksperspektiv.

Delkurs 2. Flerspråkiga inlärares läs- och skrivutveckling
För betyget Godkänd ska den studerande

Kunskap och förståelse 

 • kunna redogöra för typiska drag i andraspråksinlärares läs- och skrivutveckling 
 • uppvisa grundläggande kunskaper om läs- och skrivsvårigheter i förhållande till flerspråkighet
 • visa kunskap om och förståelse för språkutvecklande arbetssätt
 • uppvisa fördjupade kunskaper om genreteori 
 • visa kunskap om multimodalitet i läsande och skrivande

Färdighet och förmåga

 • kunna värdera undervisningsmaterial utifrån språk och innehåll 
 • kunna identifiera typiska textgrammatiska drag i andraspråksinlärares skrivutveckling 
 • kunna tillämpa fördjupade genreteoretiska begrepp på autentiskt textmaterial 
 • kunna använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm samt visa förmåga att mottagar- och situationsanpassa sitt skriftspråk

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

 • kunna diskutera förhållningssätt och attityder till inlärare som ännu inte är funktionellt litterata.

Delkurs 3. Bedömning av andraspråksutveckling
För betyget Godkänd ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse

 • redogöra för synen på bedömning i styrdokument för svenska som andraspråk för olika nivåer av språklig utveckling
 • redogöra för typiska utvecklingsgångar för andraspråksutveckling i enlighet med processbarhetsteori
 • förklara syftet bakom olika typer av bedömning 
 • visa kännedom om olika typer av språktest som förekommer i utbildningssammanhang

Färdighet och förmåga

 • kunna bedöma autentiskt muntligt och skriftligt material producerat av olika åldersgrupper och inom olika genrer med hjälp av olika bedömningsinstrument
 • kunna kommunicera bedömningen av elevernas språkutveckling på ett sätt som gynnar deras lärande
 • använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm och visa förmåga att mottagar- och situationsanpassa sitt skriftspråk

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kritiskt granska bedömningsinstrument och värdera dessa utifrån validitet, reliabilitet och autenticitet
 • visa insikt i ett sociopolitiskt perspektiv på språktestning.

Delkurs 4. Flerspråkighet
För betyget Godkänd ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse

 • visa fördjupade kunskaper om de sociolingvistiska faktorer och processer som ligger bakom flerspråkiga elevers språkutveckling
 • redogöra för flerspråkig utveckling ur ett individ-, grupp-, samhälls- och undervisningsperspektiv

Färdighet och förmåga

 • reflektera över och problematisera hur språkideologier manifesteras på individ- och samhällsnivå
 • förklara och använda grundläggande begrepp och teorier om flerspråkighet
 • använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm och visa förmåga att mottagar- och situationsanpassa sitt skriftspråk

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • reflektera över och diskutera vad som påverkar flerspråkig utveckling på individ- och samhällsnivå samt i utbildningsväsendet. 

Behörighetskrav

Univ: 22,5 hp inom intervallet 1-30 hp i svenska som andraspråk, vari ska ingå 10 hp grammatik och fonologi, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

Examination

Delkurs 1 Skrivande i andraspråksundervisning 
Examinationen sker genom bedömning av fyra individuella skriftliga inlämningsuppgifter. Den avslutande uppgiften bedöms med betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG) och bestämmer betyget för delkursen. De övriga uppgifterna bedöms med något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G).
Delkurs 2 Flerspråkiga inlärares läs- och skrivutveckling
Examinationen sker genom bedömning av litteraturseminarier samt individuell skriftlig hemtentamen. Litteraturseminarier bedöms med något av betygen Underkänd eller Godkänd; skriftlig hemtentamen bedöms med något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG) och bestämmer betyget för delkursen. 
Delkurs 3 Bedömning av andraspråksutveckling
Examinationen sker genom bedömning av en salstentamen, en muntlig tentamen samt litteraturseminarier. Litteraturseminarier samt muntlig tentamen bedöms med något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Salstentamen bedöms med något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG) och bestämmer betyget för delkursen. 
Delkurs 4 Flerspråkighet
Examinationen sker genom bedömning av en individuell skriftlig hemtentamen, en individuell skriftlig inlämningsuppgift och ett muntligt litteraturseminarium. Inlämningsuppgiften och seminariet bedöms med något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Hemtentamen bedöms med något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG) och bestämmer betyget för delkursen. 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

Tentamensskrivningar i campuskurser görs vid Umeå universitet, Campus Umeå. Till alla salstentamina är anmälan via Studentwebben obligatorisk.
 
För godkänt betyg på delkurs som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända. För att få betyget Väl godkänd (VG) på hela kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på lägst 22,5 högskolepoäng.
 
Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. 

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. 

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. 

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt; komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.  

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Övriga föreskrifter

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

 • Giltig från: 2023 vecka 32

  Delkurs 1. Skrivande i andraspråksundervisning (7,5 hp)

  Skriva för att lära : skrivande i högre utbildning
  Dysthe Olga, Hertzberg Frøydis, Hoel Torlaug Løkensgard
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 223 s. :
  ISBN: 978-91-44-06916-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Flyman Mattsson Anna
  Andraspråkets grammatik
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 224 sidor :
  ISBN: 9789144129129
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Låt språket bära : genrepedagogik i praktiken
  Johansson Britt, Sandell Ring Anniqa
  4. uppl. : Stockholm : Hallgren & Fallgren : 2015 : 287 s. :
  ISBN: 9789173828758
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Stärk språket, stärk lärandet : språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet
  Gibbons Pauline, Sandell Ring Anniqa, Samuelsson Inger
  3. uppl. : Stockholm : Hallgren & Fallgren : 2013 : 230 s. :
  ISBN: 9789173828666
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  The power of feedback. Review of Educational Research 77(1)
  Hattie John, Timperley Helen
  2007 : s 81-112 :
  Obligatorisk

  Hoel Torlaug Løkensgard
  Skriva och samtala : lärande genom responsgrupper
  Lund : Studentlitteratur : 2001 : 278 s. :
  ISBN: 91-44-01673-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Skrivdidaktik i grundskolan
  Lindgren Eva, Hermansson Carina, Norlund Shaswar Annika, Areljung Sofie
  Institutionen för språkstudier : 2022 :
  Obligatorisk

  Nationella prov i svenska och svenska som andraspråk
  Studienet.se :
  Länk
  Obligatorisk

  Didaktiska perspektiv på skrivande och läsning
  Skolverket : 2017 :
  Obligatorisk

  Strömquist Siv
  Skrivboken : skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier
  Åttonde upplagan : Malmö : Gleerups : [2019] : 280 sidor :
  ISBN: 9789151102504
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  En skönlitterär bok tillkommer. Artiklar på ca 100 sidor kan tillkomma

  Referenslitteratur

  Karlsson Ola
  Svenska skrivregler
  Fjärde upplagan : Stockholm : Liber : [2017] : 308 sidor :
  Online access for UMUB
  ISBN: 9789147125227
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Delkurs 2: Flerspråkiga inlärares läs- och skrivutveckling, 7,5 hp

  Litteraciteter och flerspråkighet
  Aldén Kristina, Bigestans Aina
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2019] : 290 sidor :
  ISBN: 9789147131358
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Delar enligt lärarens anvisning

  Flerspråkighet i skolan : språklig utveckling och undervisning
  Hedman Christina, Morgan Eva, Salameh Eva-Kristina, Sandell Anna, Tvingstedt Anna-Lena, Wigerfelt Berit
  1. uppl. : Stockholm : Natur & Kultur : 2012 : 267 s. :
  ISBN: 978-91-27-42172-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Christina Hedman; Läsutveckling hos flerspråkiga elever. Christina Hedman; Flerspråkig elev - med dyslexi?

  Genrebyrån : en språkpedagogisk funktionell grammatik i kontext
  Hedeboe Bodil, Polias John
  Uppsala : Hallgren & Fallgren : 2008 : 356 s. :
  ISBN: 978-91-7382-827-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Norlund Shaswar Annika
  Skriftbruk i vardagsliv och i sfi-utbildning : en studie av fem kurdiska sfi-studerandes skriftbrukshistoria och skriftpraktiker
  Umeå : Umeå universitet : 2014 : 387 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-95745
  ISBN: 9789188466877
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: kapitel 1 och kapitel 5 samt s. 310-334

  Vägar till läsförståelse : texten, läsaren och samtalet
  Reichenberg Monica, Fröhling Thomas
  1. uppl. : Stockholm : Natur & kultur : 2008 : 140 s. :
  ISBN: 978-91-27-72299-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kursplaner för svenska som andraspråk, grundskolan och gymnasiet
  Skolverket, www.skolverket,se :
  Obligatorisk

  Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle
  Hyltenstam Kenneth, Lindberg Inger
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 868 s. :
  ISBN: 9789144070650 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Läsanvisning: Qarin Franker; Att utveckla literacitet i vuxen ålder: alfabetisering i en tvåspråkig kontext, s. 771-815. Eija Kuyumcu; Genrer i skolans språkutvecklande arbete, s. 605-631. Ulrika Magnusson; Skrivande på ett andraspråk, s. 633-660

  En skönlitterär bok tillkommer. Artiklar på ca 100 sidor kan tillkomma.

  Delkurs 3: Bedömning av andraspråksutveckling, 7,5 hp

  Flerspråkighet i skolan : språklig utveckling och undervisning
  Hedman Christina, Morgan Eva, Salameh Eva-Kristina, Sandell Anna, Tvingstedt Anna-Lena, Wigerfelt Berit
  1. uppl. : Stockholm : Natur & Kultur : 2012 : 267 s. :
  ISBN: 978-91-27-42172-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Eva-Kristina Salameh; Språklig bedömning av flerspråkiga skolbarn. Bedömning av svenska som andraspråk : en analysmodell baserad på grammatiska utvecklingsstadier

  Bedömning av svenska som andraspråk : en analysmodell baserad på grammatiska utvecklingsstadier
  Flyman Mattsson Anna, Håkansson Gisela
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 124 s. + :
  ISBN: 978-91-44-05820-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle
  Hyltenstam Kenneth, Lindberg Inger
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 868 s. :
  ISBN: 9789144070650 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Mikael Olofsson & Lena Sjöqvist; Bedömning i svenska som andraspråk, s. 685-723.

  Olofsson Mikael
  Symposium 2009 : genrer och funktionellt språk i teori och praktik
  Stockholm : Stockholms universitets förlag : 2010 : 320 s. :
  ISBN: 978-91-7656-662-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Eija Kuyumcu; Bedömning av elevtexter i ett genrepedagogiskt perspektiv.

  Tankarna springer före- : att bedöma ett andraspråk i utveckling
  Abrahamsson Tua, Bergman Pirkko
  2. uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 152 s. :
  ISBN: 9789147111749
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Language testing : the social dimension
  McNamara T. F., Roever Carsten
  Oxford : Blackwell : cop. 2006 : xv, 292 p. :
  ISBN: 978-1-4051-5543-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  En skönlitterär bok tillkommer. Skolverkets aktuella material om bedömning tillkommer.

  Delkurs 4: Flerspråkighet, 7,5 hp

  Language and Superdiversity. Diversities vol. 13, No. 2
  Blommaert Jan, Rampton Ben
  Blommaert Jan, Rampton Ben : 2011 :
  Länk
  Obligatorisk

  Flerspråkiga elever : effektiv undervisning i en utmanande tid
  Cummins Jim, Wadensjö Patricia
  Första utgåvan : Stockholm : Natur & Kultur : 2017 : 305 sidor :
  ISBN: 978-91-27-81875-0
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Flerspråkighet, identitet och lärande : skola i ett föränderligt samhälle
  Wedin Åsa, Musk Nigel
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 275 s. :
  ISBN: 978-91-44-05986-0
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: kapitel 1, 2, 5, 6

  Kindenberg Björn
  Flerspråkighet som resurs : symposium 2015
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2016] : 323 sidor :
  ISBN: 978-91-47-12207-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Westlund, Barbro: Läsförståelse ur ett andraspråksperspektiv, s. 88-102.

  Kursplaner i svenska som andraspråk, grundskolan och gymnasiet
  Skolverket, www.skolverket.se :
  Obligatorisk

  Sveriges språkflora : handbok för ett flerspråkigt samhälle
  Malmgård Sofia, Schmidt Morena Azbel
  Andra upplagan : [Stockholm] : Morfem : [2021] : 236 sidor :
  ISBN: 9789188419255
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Mer än ett språk : antologi om flerspråkigheten i norra Sverige
  Westergren Eva, Åhl Hans
  2., [utök. och omarb. uppl.] : Stockholm : Norstedts akademiska förlag : 2007 : 281, [1] s. :
  ISBN: 978-91-7227-519-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle
  Hyltenstam Kenneth, Lindberg Inger
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 868 s. :
  ISBN: 9789144070650 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Monica Axelsson; Flerspråkighet och lärande, s. 547-577. Christopher Stroud; Halvspråkighet och rinkebysvenska som språkideologiska begrepp, s. 313-342. Ellen Bijvoet & Kari Fraurud; "Rinkebysvenska" och andra konstruktioner av språklig variation i dagens flerspråkiga Sverige, s. 369-396.

  Hyltenstam Kenneth
  Sveriges sju inhemska språk : ett minoritetsspråksperspektiv
  Lund : Studentlitteratur : 1999 : 366 s. :
  ISBN: 91-44-00777-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Olofsson Mikael
  Symposium 2012 : lärarrollen i svenska som andraspråk
  Stockholm : Stockholms universitets förlag : 2013 : 240 s. :
  ISBN: 9789176566879
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Jarmo Laino; Modersmåls erkända och negligerade roller.

  En skönlitterär bok tillkommer. Artiklar på ca 100 sidor kan tillkomma

  Referenslitteratur

  Flerspråkighet – En forskningsöversikt. 2012. Vetenskapsrådets rapportserie.
  Hyltenstam Kenneth, Axelsson Monica, Lindberg Inger
  Vetenskapsrådet : 2012 :
  Länk
  Läsanvisning: Kan laddas ner på: https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25ac6/1529480531679/Flerspraakighet_VR_2012.pdf

 • Giltig från: 2022 vecka 33

  Delkurs 1: Skrivande i andraspråksundervisning (7.5 hp)

  Gymnasielärares skrivpraktiker [Elektronisk resurs] : skrivande som professionell handling i en digitaliserad skola
  Annerberg Anna, Englund Tomas, Lundahl Christian, Hultin Eva, Nyström Höög Catharina, Krogh Ellen
  Örebro : Örebro university : 2016 : 330 s. (PDF) :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:oru:diva-52924

  Skriva för att lära : skrivande i högre utbildning
  Dysthe Olga, Hertzberg Frøydis, Hoel Torlaug Løkensgard
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 223 s. :
  ISBN: 978-91-44-06916-6
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Ekerot Lars-Johan
  Ordföljd, tempus, bestämdhet : föreläsningar om svenska som andraspråk
  2., [utök.] uppl. : Malmö : Gleerup : 2011 : 245 s. :
  ISBN: 978-91-40-67153-0
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Flyman Mattsson Anna
  Andraspråkets grammatik
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 224 sidor :
  ISBN: 9789144129129
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Stärk språket, stärk lärandet : språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet
  Gibbons Pauline, Sandell Ring Anniqa, Samuelsson Inger
  3. uppl. : Stockholm : Hallgren & Fallgren : 2013 : 230 s. :
  ISBN: 9789173828666
  Se Umeå UB:s söktjänst

  The power of feedback. Review of Educational Research 77(1)
  Hattie John, Timperley Helen
  2007 : s 81-112 :

  Hoel Torlaug Løkensgard
  Skriva och samtala : lärande genom responsgrupper
  Lund : Studentlitteratur : 2001 : 278 s. :
  ISBN: 91-44-01673-5
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle
  Hyltenstam Kenneth, Lindberg Inger
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 868 s. :
  ISBN: 9789144070650 (inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Håkansson, G. Utveckling och variation - en tillämpning av processbarhetsteorin på svenskt inlärarspråk (sid 152-170).

  Låt språket bära : genrepedagogik i praktiken
  Johansson Britt, Sandell Ring Anniqa
  4. uppl. : Stockholm : Hallgren & Fallgren : 2015 : 287 s. :
  ISBN: 9789173828758
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Karlsson Ola
  Svenska skrivregler
  Fjärde upplagan : Stockholm : Liber : 2017 : 308 sidor :
  ISBN: 978-91-47-11149-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Skrivdidaktik i grundskolan
  Lindgren Eva, Hermansson Carina, Norlund Shaswar Annika, Areljung Sofie
  Institutionen för språkstudier : 2022 :
  Läsanvisning: Delar enligt läsanvisning

  Nationella prov i svenska och svenska som andraspråk
  Studienet.se :
  Länk

  Didaktiska perspektiv på skrivande och läsning
  Skolverket : 2017 :

  Strömquist Siv
  Skrivboken : skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier
  Åttonde upplagan : Malmö : Gleerups : [2019] : 280 sidor :
  ISBN: 9789151102504
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Referenslitteratur

  Johansson Annelie
  Lärares bedömningsspråk : språkhandlingar, bedömning och språklig utformning i grundskolans skriftliga omdömen
  Växjö : Linnaeus University Press : 2018 : 204 sidor :
  Fulltext
  ISBN: 9789188898265
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kuyumcu Eija
  Utvärdering av Knutbyprojektet. Genrebaserad undervisning i en F-6-skola.
  Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad : 2011 :
  Länk

  En skönlitterär bok tillkommer. Artiklar på ca 100 sidor kan tillkomma.

  Delkurs 2: Flerspråkiga inlärares läs- och skrivutveckling (7.5 hp)

  Litteraciteter och flerspråkighet
  Aldén Kristina, Bigestans Aina
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2019] : 290 sidor :
  ISBN: 9789147131358
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Delar enligt lärarens anvisning

  Flerspråkighet i skolan : språklig utveckling och undervisning
  Hedman Christina, Morgan Eva, Salameh Eva-Kristina, Sandell Anna, Tvingstedt Anna-Lena, Wigerfelt Berit
  1. uppl. : Stockholm : Natur & Kultur : 2012 : 267 s. :
  ISBN: 978-91-27-42172-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Christina Hedman; Läsutveckling hos flerspråkiga elever. Christina Hedman; Flerspråkig elev - med dyslexi?

  Genrebyrån : en språkpedagogisk funktionell grammatik i kontext
  Hedeboe Bodil, Polias John
  Uppsala : Hallgren & Fallgren : 2008 : 356 s. :
  ISBN: 978-91-7382-827-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Norlund Shaswar Annika
  Skriftbruk i vardagsliv och i sfi-utbildning : en studie av fem kurdiska sfi-studerandes skriftbrukshistoria och skriftpraktiker
  Umeå : Umeå universitet : 2014 : 387 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-95745
  ISBN: 9789188466877
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Kapitel 1 och kapitel 5 samt s. 310-334

  Vägar till läsförståelse : texten, läsaren och samtalet
  Reichenberg Monica, Fröhling Thomas
  1. uppl. : Stockholm : Natur & kultur : 2008 : 140 s. :
  ISBN: 978-91-27-72299-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kursplaner för svenska som andraspråk, grundskolan och gymnasiet
  Skolverket :
  Länk
  Obligatorisk

  Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle
  Hyltenstam Kenneth, Lindberg Inger
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 868 s. :
  ISBN: 9789144070650 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Qarin Franker; Att utveckla literacitet i vuxen ålder: alfabetisering i en tvåspråkig kontext, s. 771-815. Eija Kuyumcu; Genrer i skolans språkutvecklande arbete, s. 605-631. Ulrika Magnusson; Skrivande på ett andraspråk, s. 633-660.

  En skönlitterär bok tillkommer. Artiklar på ca 100 sidor kan tillkomma.

  Delkurs 3: Bedömning av andraspråksutveckling (7.5 hp)

  Flerspråkighet i skolan : språklig utveckling och undervisning
  Hedman Christina, Morgan Eva, Salameh Eva-Kristina, Sandell Anna, Tvingstedt Anna-Lena, Wigerfelt Berit
  1. uppl. : Stockholm : Natur & Kultur : 2012 : 267 s. :
  ISBN: 978-91-27-42172-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Eva-Kristina Salameh; Språklig bedömning av flerspråkiga skolbarn. Bedömning av svenska som andraspråk : en analysmodell baserad på grammatiska utvecklingsstadier

  Bedömning av svenska som andraspråk : en analysmodell baserad på grammatiska utvecklingsstadier
  Flyman Mattsson Anna, Håkansson Gisela
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 124 s. + :
  ISBN: 978-91-44-05820-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle
  Hyltenstam Kenneth, Lindberg Inger
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 868 s. :
  ISBN: 9789144070650 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Mikael Olofsson & Lena Sjöqvist; Bedömning i svenska som andraspråk, s. 685-723.

  Olofsson Mikael
  Symposium 2009 : genrer och funktionellt språk i teori och praktik
  Stockholm : Stockholms universitets förlag : 2010 : 320 s. :
  ISBN: 978-91-7656-662-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Eija Kuyumcu; Bedömning av elevtexter i ett genrepedagogiskt perspektiv.

  Tankarna springer före- : att bedöma ett andraspråk i utveckling
  Abrahamsson Tua, Bergman Pirkko
  2. uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 152 s. :
  ISBN: 9789147111749
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Language testing : the social dimension
  McNamara T. F., Roever Carsten
  Oxford : Blackwell : cop. 2006 : xv, 292 p. :
  ISBN: 978-1-4051-5543-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  En skönlitterär bok tillkommer. Skolverkets aktuella material om bedömning tillkommer.

  Delkurs 4: Flerspråkighet (7.5 hp)

  Language and Superdiversity. Diversities vol. 13, No. 2
  Blommaert Jan, Rampton Ben
  Blommaert Jan, Rampton Ben : 2011 :
  Länk
  Obligatorisk

  Flerspråkiga elever : effektiv undervisning i en utmanande tid
  Cummins Jim, Wadensjö Patricia
  Första utgåvan : Stockholm : Natur & Kultur : 2017 : 305 sidor :
  ISBN: 978-91-27-81875-0
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Flerspråkighet, identitet och lärande : skola i ett föränderligt samhälle
  Wedin Åsa, Musk Nigel
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 275 s. :
  ISBN: 978-91-44-05986-0
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Kapitel 1, 2, 5, 6

  Hyltenstam Kenneth
  Sveriges sju inhemska språk : ett minoritetsspråksperspektiv
  Lund : Studentlitteratur : 1999 : 366 s. :
  ISBN: 91-44-00777-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Delar enligt lärarens anvisning

  Kindenberg Björn
  Flerspråkighet som resurs : symposium 2015
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2016] : 323 sidor :
  ISBN: 978-91-47-12207-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Westlund, Barbro: Läsförståelse ur ett andraspråksperspektiv, s. 88-102.

  Kursplaner i svenska som andraspråk, grundskolan och gymnasiet
  Skolverket :
  Länk
  Obligatorisk

  Mer än ett språk : antologi om flerspråkigheten i norra Sverige
  Westergren Eva, Åhl Hans
  2., [utök. och omarb. uppl.] : Stockholm : Norstedts akademiska förlag : 2007 : 281, [1] s. :
  ISBN: 978-91-7227-519-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle
  Hyltenstam Kenneth, Lindberg Inger
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 868 s. :
  ISBN: 9789144070650 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Monica Axelsson; Flerspråkighet och lärande, s. 547-577. Christopher Stroud; Halvspråkighet och rinkebysvenska som språkideologiska begrepp, s. 313-342. Ellen Bijvoet & Kari Fraurud; "Rinkebysvenska" och andra konstruktioner av språklig variation i dagens flerspråkiga Sverige, s. 369-396.

  Olofsson Mikael
  Symposium 2012 : lärarrollen i svenska som andraspråk
  Stockholm : Stockholms universitets förlag : 2013 : 240 s. :
  ISBN: 9789176566879
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Jarmo Laino; Modersmåls erkända och negligerade roller.

  Referenslitteratur

  Flerspråkighet – En forskningsöversikt. 2012. Vetenskapsrådets rapportserie.
  Hyltenstam Kenneth, Axelsson Monica, Lindberg Inger
  Vetenskapsrådet : 2012 :
  Länk

  En skönlitterär bok tillkommer. Artiklar på ca 100 sidor kan tillkomma.