Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Svenska/Nordiska språk B: Samtalsanalys, 7,5 hp

Engelskt namn: Swedish/Scandinavian Languages B: Conversation analysis

Denna kursplan gäller: 2021-01-04 och tillsvidare

Kurskod: 1NS090

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Svenska/nordiska språk: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2020-06-25

Innehåll

I den här kursen behandlas samtalsanalys, både teoretiskt och praktiskt. Därtill diskuteras vilken betydelse samtalsanalys kan ha för förståelsen av samtalsstrukturer. Kursen behandlar interaktionella mönster i samtal, både vardagliga och institutionella. I kursen ingår även praktisk övning i transkription och analys samt kritisk reflektion kring hur olika strukturer och relationer synliggörs och förhandlas fram i samtal.

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse
  • uppvisa kunskap om grundläggande samtalsanalytiska begrepp och inriktningar,
  • beskriva vardagliga och institutionella samtals uppbyggnad och funktion,
  • beskriva för samtalsanalysen relevanta perspektiv på mångfald.
Färdighet och förmåga
  • välja ut och tillämpa en transkriptionsmetod för att transkribera ett utdrag av ett samtal,
  • tillämpa grundläggande samtalsanalytiska begrepp i analys av samtal,
  • identifiera hur samtalsstrukturer skapas i samtal,
  • använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm och visa förmåga att mottagar- och situationsanpassa sitt skriftspråk.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • kritiskt reflektera kring samtalsanalysens möjligheter att synliggöra strukturer i samtal.

Behörighetskrav

Univ: 22,5 hp i Svenska/Nordiska språk varav 7,5 hp grammatik, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras genom deltagande i seminarium samt en skriftlig inlämningsuppgift (inklusive transkription).

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Kursen bedöms med något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt; komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.  

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 1

Adelswärd Viveka
Institutionella samtal - struktur, moral och rationalitet
Folkmålsstudier 36 : 1995 :
Hämtas
Obligatorisk
Läsanvisning: S. 109-139

Norrby Catrin
Samtalsanalys : så gör vi när vi pratar med varandra
3., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 284 s. :
ISBN: 9789144088884
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Conversation analysis
Hutchby Ian, Wooffitt Robin
2. ed. : Cambridge : Polity : 2008 : xii, 260 s. :
ISBN: 0-7456-3866-X (pb)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: (Urval om 214 s.) Inledning samt kap. 1 t.o.m. 6 och 9.

Landqvist Mats
Hörbart lyssnande - Användning av stödsignaler i sjukvårdsrådgivning.
Ingår i:
Språk och stil [Elektronisk resurs]
Uppsala : Adolf Noreen-sällskapet för svensk språk- och stilforskning : 2012- : 21 : sid. 110-139 :
Länk
Obligatorisk

Milles Karin
Kvinnor och män i möte [Elektronisk resurs] : En samtalsanalytisk studie av interna arbetsmöten
Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis : 2003 : 166 s. :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-348
Obligatorisk
Läsanvisning: (Urval om 66 s.) Kap. 1, 2, 5 och 6.

Söderlund Hanna
»Nu blir ju alla pingisälskare arga.» [Elektronisk resurs] : Humor, makt och kön i studiosamtal om längdskidor
2020 :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-427680
Obligatorisk

Söderlund Hanna
”Jättekul att det är så många tjejer här ikväll” : en interaktionell studie om humor och kön i tv-programmet Parlamentet
Umeå : Institutionen för språkstudier, Umeå universitet : 2016 : 210 s. :
Fritt tillgänglig via Umeå universitet
ISBN: 978-91-88466-89-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Wirdenäs Karolina
Samtal och samtalsforskning
I: Eva Sundgren (red.), Sociolingvistik. 2 uppl. Stockholm: Liber : 2013 :
Obligatorisk
Läsanvisning: S. 199-235. (36 s.)