"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Svenska/Nordiska språk C: Teori och metod, 7,5 hp

Engelskt namn: Swedish/Scandinavian Languages C: Theory and methods

Denna kursplan gäller: 2022-07-25 till 2024-08-04 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1NS095

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Svenska/nordiska språk: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2021-03-03

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för språkstudier, 2022-03-07

Innehåll

Kursen behandlar teoretiska och metodologiska perspektiv på språkvetenskaplig forskning med ett fokus på ämnet Svenska/Nordiska språk. Centrala teoretiska utgångspunkter och begrepp introduceras inom ett urval av forskningsinriktningar för ämnet Svenska/Nordiska språk, och exempel på språkvetenskapliga frågeställningar samt metoder för såväl materialinsamling som analys ges. Vidare diskuteras den centrala kopplingen mellan frågeställning, metod och material, liksom forskningsetiska aspekter.

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande kunna
 
Kunskap och förståelse

  • redogöra för centrala teoretiska och metodologiska begrepp inom språkvetenskaplig forskning med inriktning mot Svenska/Nordiska språk;
  • beskriva etablerade forskningsmetoder för att besvara givna frågeställningar;

Färdighet och förmåga

  • tolka forskningsresultat med utgångspunkt i relevanta teoretiska perspektiv;
  • kommentera och diskutera utvecklingsområden samt generella förtjänster i föreliggande och planerade språkvetenskapliga undersökningar
  • motivera och bedöma metodologiska val och dess lämplighet i förhållande till en studies frågeställningar och material;
  • använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm och visa förmåga att mottagar- och situationsanpassa sitt skriftspråk;

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • kritiskt reflektera över språkvetenskapliga undersökningars förklaringsvärde;
  • värdera källors relevans och tillförlitlighet i relation till språkvetenskapliga undersökningar
  • diskutera etiska aspekter i språkvetenskaplig forskning.

Behörighetskrav

Univ: Antingen 52,5 hp inom huvudområdet svenska/nordiska språk eller 90 hp svenska inom lärarutbildning, eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, övningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras genom ett distansbaserat seminarium och en skriftlig inlämningsuppgift.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
Seminariet bedöms med något av betygen Godkänd (G) eller Underkänd (U). Den skriftliga inlämningsuppgiften bedöms med något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För betyget Väl godkänd på kursen krävs betyget Väl godkänd på den skriftliga examinationen. 

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.
 
Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.
 
Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.
 
Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.
 
Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt; komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.
 
En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.
 
Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 30

Varför språkvetenskap? : kunskapsintressen, studieobjekt och drivkrafter
Håkansson David, Karlsson Anna-Malin
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 292 sidor :
ISBN: 9789144108902
Se Umeå UB:s söktjänst

Lagerholm Per
Språkvetenskapliga uppsatser
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 158 s. :
ISBN: 978-91-44-05645-6
Se Umeå UB:s söktjänst

Språk och stil : tidskrift för svensk språkforskning
Elmevik Lennart, Nordberg Bengt, Thelander Mats
Uppsala : Adolf Noreen-sällskapet för svensk språk- och stilforskning : 1992- :
Tidskriftens webbplats

God forskningssed
Reviderad utgåva : Stockholm : Vetenskapsrådet : 2017 : 82 s. :
Fritt tillgänglig via Vetenskapsrådet
ISBN: 978-91-7307-352-3
Se Umeå UB:s söktjänst

Litteratur om ca 100 sidor som tillhandahålls av lärare kan tillkomma.