Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Svenska/Nordiska språk C: Teori och metod, 7,5 hp

Engelskt namn: Swedish/Scandinavian Languages C: Theory and methods

Denna kursplan gäller: 2021-07-26 och tillsvidare

Kurskod: 1NS095

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Svenska/nordiska språk: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2021-03-03

Innehåll

Kursen behandlar teoretiska och metodologiska perspektiv på språkvetenskaplig forskning med ett fokus på ämnet svenska/nordiska språk.

Kursen består av två delar:
 1. Språkvetenskapliga teorier och metoder. Här diskuteras ett urval av teoretiska och metodologiska perspektiv på språkvetenskaplig forskning inom området svenska/nordiska språk.
   
 2. Språkvetenskapliga forskningsperspektiv. Här ges en bred introduktion till forskningsperspektiv som används inom svenska/nordiska språk. Den centrala kopplingen mellan frågeställning, metod och material behandlas, liksom forskningsetiska aspekter. Studenten får tillfälle att öva på att skriva en forskningsplan.

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande kunna
 
Kunskap och förståelse
 • redogöra för centrala teoretiska och metodologiska begrepp inom språkvetenskaplig forskning med inriktning mot Svenska/Nordiska språk;
 • beskriva etablerade forskningsmetoder för att besvara givna frågeställningar;
 • redogöra för grundläggande etiska aspekter på forskning;
Färdighet och förmåga
 • tolka forskningsresultat med utgångspunkt i relevanta teoretiska perspektiv;
 • motivera och bedöma metodologiska val och dess lämplighet i förhållande till en studies frågeställningar och material;
 • använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm och visa förmåga att mottagar- och situationsanpassa sitt skriftspråk;
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kritiskt reflektera över språkvetenskapliga undersökningars förklaringsvärde;
 • diskutera etiska aspekter i språkvetenskaplig forskning.

Behörighetskrav

Univ: Minst 52,5 hp inom huvudområdet Svenska/Nordiska språk, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, övningar, seminarier och responsgruppsarbete.
 
Undervisningen är helt nätbaserad. Tillgång till dator krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna.

Examination

Kursen examineras genom seminarier och skriftliga inlämningsuppgifter.   
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
Del 1 bedöms med något av betygen Godkänd (G) eller Underkänd (U). Del 2 bedöms med något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För betyget Väl godkänd (VG) på kursen krävs Väl godkänd (VG) på del 2.

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.
 
Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.
 
Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.
 
Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.
 
Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt; komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.
 
En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.
 
Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.