"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

T 1:1 - Introduktion till juridiken och civilrätt, 15 hp

Engelskt namn: T 1:1 - Introduction to Law and Private Law

Denna kursplan gäller: 2019-09-02 till 2023-08-27 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2JU164

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Rättsvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Fyrgradig skala, bokstavsbetyg

Ansvarig institution: Juridiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2015-06-01

Reviderad av: Prefekten, 2019-04-29

Innehåll

Innehåll
 
Kursen syftar till att introducera studier i juridik. Under kursen tränas studenten kontinuerligt i att söka juridiskt material, kritiskt granska det, identifiera och analysera rättsliga problem samt att framförallt muntligt redovisa argument för och emot olika lösningar på rättsliga problem.

Genom undervisning i rättsteknik, som fortgår kontinuerligt under kursen, får studenten insikt om såväl rättskällematerialet och dess användning som informationssökning och utredningsmetodik. Allmän rättslära, t.ex. enkel rättskälleteori, rättstillämpningsmetoder och rättsligt språk, introduceras och tillämpas genom praktiska övningar. Genom biblioteksundervisning får studenten insikt om bibliotekets resurser i form av officiellt tryck, böcker, tidskrifter samt tillgängliga allmänna och juridiska databaser.
Juristrollen problematiseras under kursen. Genom kontakter med yrkesverksamma jurister får studenterna en bild av mångfalden av juristyrken.

Kursens huvudsakliga rättsområden, civil- och processrätt är delvis integrerade.

På civilrättens område, som behandlar regler för och mellan privatpersoner, studeras den förmögenhetsrättsliga systematiken, begreppsbildningen samt regler om avtals ingående, avtal genom fullmäktig och ogiltighet. Avtalsrättens principer, begrepp, struktur och innehåll uppmärksammas också, liksom avtalstolkning och frågor om standardavtal.

Undervisningen i processrätt har fokus på domstolsväsendets uppbyggnad och funktion i civilprocessen, samt förfarandet i tvistemål. Processrätten fördjupas därutöver genom ett rättegångsspel där ett konkret exempel utgör underlaget.

Under kursen kommer studenterna att analysera och diskutera rätten utifrån olika perspektiv, t.ex. utifrån ett genus- och mångfaldsperspektiv, samt att diskutera exempelvis frågor om rättvisa och likhet inför lagen.

Förväntade studieresultat

Förväntade studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten:
Kunskap och förståelse
-visa kunskap om och förstå grunderna i den svenska rättsordningen och juristens roll i samhället
-visa kunskap om och förstå grunderna i juridisk metod
-visa kunskap om och förstå allmän förmögenhetsrätt, avtalsrätt och civilprocessrätt

Färdighet och förmåga
-visa färdighet och förmåga i juridisk metod i form av att hitta rättsligt material och tillämpa rättskälleläran inklusive etablerade tolkningsmetoder på det rättsliga materialet
-visa grundläggande färdighet och förmåga till muntlig och skriftlig presentation och juridisk argumentation
-visa förmåga att arbeta såväl individuellt som i samverkan med andra samt

Värderingsförmåga och förhållningssätt
-kunna diskutera exempelvis frågor som genus och mångfald, rättvisa och likabehandling i förhållande till rättssystemet.

Behörighetskrav

För att antas till kursen krävs att man är antagen till juristprogrammet vid Umeå universitet.

Undervisningens upplägg

Undervisningens upplägg
Undervisningen är problembaserad och utgår i huvudsak från konkreta problem som bearbetas i basgrupper samt redovisas och diskuteras vid seminarier. Även i kursens processpel arbetar studenten med praktisk problemlösning och juridisk argumentation. Genom föreläsningar introduceras ämnesområden eller fördjupas delar av ämnen. Den muntliga och skriftliga färdighetsträningen genomförs huvudsakligen integrerat med övrig undervisning. Seminarier och processpel är obligatoriska.

Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som det kurstillfälle pågår som studenten har registrerats på.

Examination

Examination
Examinationen sker på grundval av två delar, dels de under kursen obligatoriska delar som anges under punkt 1 nedan, dels ett avslutande skriftligt prov enligt punkt 2 nedan.

Punkt 1
a. Aktivt deltagande vid seminarier och processpel.
b. Fullgörande av muntliga och skriftliga redovisningsuppgifter.

Punkt 2
Fullgörande av en avslutande skriftlig, individuell salstentamen.
Salstentamen examineras utifrån specifika bedömningskriterier som meddelas i förväg.

Betyg m.m.
För att bli godkänd på hela kursen krävs godkänt resultat på samtliga delar under punkt 1-2 ovan. För punkt 1, och de däri ingående delarna, ges endast betygen Underkänd (U) och Godkänd (G). För den skriftliga tentamen ges betygen Underkänd (U), Godkänd (B), Icke utan beröm godkänd (Ba) eller Med beröm godkänd (AB).

På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (B), Icke utan beröm godkänd (Ba) eller Med beröm godkänd (AB). Betyget på hela kursen grundar sig på den skriftliga tentamen och sätts först när alla aktiviteter under punkterna 1-2 ovan är utförda.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator (betygssättande lärare) utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor.

Student som deltagit vid men blivit underkänd på prov (vilket inkluderar uppsats, PM, seminarium, redovisning, inlämningsuppgift och liknande), som inte rubriceras som salstentamen, hemtentamen eller muntlig tentamen, har rätt att utföra komplettering upp till betyget Godkänd för det aktuella provet, dock ej till högre betyg. Studenten kan fortfarande få högre betyg än Godkänd på kursen som helhet, förutsatt att kraven för dessa betyg uppnåtts. Kompletteringen ska ske inom två månader från det att studenten fått kännedom om att den inte uppnått godkänd nivå på provet i fråga och inom ramen för den ursprungliga examinationsuppgiften.

Tillgodoräknande
En student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se: www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande

Övriga föreskrifter

Övriga föreskrifter
 
Litteratur
Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 35

  Avtalsrätt : 1
  Adlercreutz Axel, Gorton Lars, Lindell-Frantz Eva
  14:e upplagan 2016 : Lund : Juristförlaget : [2016] : 416 sidor :
  ISBN: 9789154405565
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Bernitz Ulf
  Standardavtalsrätt
  Nionde upplagan : Stockholm : Norstedts Juridik : [2018] : 288 sidor :
  ISBN: 9789139208136
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Processrätt : grunderna för domstolsprocessen
  Mellqvist Mikael, Lindh Anna-Karin
  Fjärde upplagan : Uppsala : Iustus förlag : [2020] : 193 sidor :
  ISBN: 9789177370581
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Lehrberg Bert
  Avtalstolkning : tolkning av avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område
  Nionde upplagan : Uppsala : Iusté : 2020 : 375 sidor :
  ISBN: 9789198430905
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Lehrberg Bert
  Praktisk juridisk metod
  Trettonde upplagan : Uppsala : Iusté : [2021] : 349 sidor :
  ISBN: 9789198430929
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Ramberg Christina
  Civilrätt
  27 uppl. : Liber : 2022 : 476 sidor :
  ISBN: 9789147143849
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Sveriges Rikes Lag, Norsteds eller Sveriges Lag, Studentlitteratur eller Svensk Lag, Iustus Övrig litteratur består av rättsligt material och vetenskapliga artiklar som tillhandahålls inför resp undervisningstillfälle.

 • Giltig från: 2021 vecka 35

  Avtalsrätt : 1
  Adlercreutz Axel, Gorton Lars, Lindell-Frantz Eva
  14:e upplagan 2016 : Lund : Juristförlaget : [2016] : 416 sidor :
  ISBN: 9789154405565
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Bernitz Ulf
  Standardavtalsrätt
  Nionde upplagan : Stockholm : Norstedts Juridik : [2018] : 288 sidor :
  ISBN: 9789139208136
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Processrätt : grunderna för domstolsprocessen
  Mellqvist Mikael, Lindh Anna-Karin
  Fjärde upplagan : Uppsala : Iustus förlag : [2020] : 193 sidor :
  ISBN: 9789177370581
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Malmströms civilrätt
  Ramberg Christina, Malmström Åke
  26 upplagan : Stockholm : Liber : [2020] : 471 sidor :
  ISBN: 9789147138227
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Lehrberg Bert
  Avtalstolkning : tolkning av avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område
  Nionde upplagan : Uppsala : Iusté : 2020 : 375 sidor :
  ISBN: 9789198430905
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Lehrberg Bert
  Praktisk juridisk metod
  Trettonde upplagan : Uppsala : Iusté : [2021] : 349 sidor :
  ISBN: 9789198430929
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Sveriges Rikes Lag, Norsteds eller Sveriges Lag, Studentlitteratur eller Svensk Lag, Iustus Övrig litteratur består av rättsligt material och vetenskapliga artiklar som tillhandahålls inför resp undervisningstillfälle.

 • Giltig från: 2020 vecka 36

  Avtalsrätt : 1
  Adlercreutz Axel, Gorton Lars, Lindell-Frantz Eva
  14:e upplagan 2016 : Lund : Juristförlaget : [2016] : 416 sidor :
  ISBN: 9789154405565
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Bernitz Ulf
  Standardavtalsrätt
  Nionde upplagan : Stockholm : Norstedts Juridik : [2018] : 288 sidor :
  ISBN: 9789139208136
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Lehrberg Bert
  Avtalstolkning : tolkning av avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område
  Åttonde [uppdaterade] upplagan : Uppsala : Iusté : [2019] : 361 sidor :
  ISBN: 9789198214673
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Lehrberg Bert
  Praktisk juridisk metod
  Elfte upplagan : Uppsala : Iusté : [2019] : 342 sidor :
  ISBN: 9789198214680
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Processrätt : grunderna för domstolsprocessen
  Mellqvist Mikael, Lindh Anna-Karin
  Fjärde upplagan : Uppsala : Iustus förlag : [2020] : 193 sidor :
  ISBN: 9789177370581
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Malmströms civilrätt
  Ramberg Christina, Malmström Åke
  26 upplagan : Stockholm : Liber : [2020] : 471 sidor :
  ISBN: 9789147138227
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Sveriges Rikes Lag, Norsteds eller Sveriges Lag, Studentlitteratur eller Svensk Lag, Iustus Övrig litteratur består av rättsligt material och vetenskapliga artiklar som tillhandahålls inför resp undervisningstillfälle.

 • Giltig från: 2019 vecka 36

  Lehrberg Bert
  Praktisk juridisk metod
  Tionde upplagan : Uppsala : Iusté : [2018] : 342 sidor :
  ISBN: 9789198214659
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Malmströms civilrätt
  Ramberg Christina, Malmström Åke
  25 upplagan : Stockholm : Liber : [2018] : 465 sidor :
  ISBN: 9789147113552
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Avtalsrätt : 1
  Adlercreutz Axel, Gorton Lars, Lindell-Frantz Eva
  14:e upplagan 2016 : Lund : Juristförlaget : [2016] : 416 sidor :
  ISBN: 9789154405565
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Bernitz Ulf
  Standardavtalsrätt
  Nionde upplagan : Stockholm : Norstedts Juridik : [2018] : 288 sidor :
  ISBN: 9789139208136
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Mellqvist Mikael
  Processrätt : grunderna för domstolsprocessen
  3. uppl. : Uppsala : Iustus : 2015 : 179 s. :
  ISBN: 9789176788813
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Lehrberg Bert
  Avtalstolkning : tolkning av avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område
  Åttonde [uppdaterade] upplagan : Uppsala : Iusté : [2019] : 361 sidor :
  ISBN: 9789198214673
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Sveriges Rikes Lag, Norsteds eller Sveriges Lag, Studentlitteratur eller Svensk Lag, Iustus Övrig litteratur består av rättsligt material och vetenskapliga artiklar som tillhandahålls inför resp undervisningstillfälle.