Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Tal- och språkstörningar hos barn, 12 hp

Engelskt namn: Speech and language impairment in children

Denna kursplan gäller: 2018-09-03 och tillsvidare

Kurskod: 3LO066

Högskolepoäng: 12

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Logopedi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Logopedi

Beslutad av: Programrådet för logopedprogrammet (PRLP), 2017-11-29

Innehåll

Kursen innebär en fördjupning och tillämpning av kunskaper förvärvade inom ämnesområdena lingvistik, psykologi, medicin och logopedi och skall utveckla studentens förmåga att integrera och använda dessa. Kursen består av två moment: Moment 1 (7,5 hp) och moment II (4,5 hp). I Moment I beaktas störningar i tal-, språk- och kommunikationsutvecklingen i relation till barnets allmänna utveckling; oralmotorisk utveckling och barnets ät- drick- och sväljsvårigheter; testmetoder, utredning, diagnosticering och intervention av olika typer av språk-, tal-, kommunikation- och oralmotoriska svårigheter i olika åldrar. I moment II beaktas flerspråkig utveckling; intervention på det flerspråkiga barnets olika språk; hörselskadors inverkan på språk, tal och röst; logopedisk intervention och utvärdering vid CI hos barn; språkstörningar hos skolbarn och samförekomsten med andra funktionshinder.
 

Förväntade studieresultat

Moment I

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
 • definiera språkstörningar hos barn och beskriva dess allmänna karaktäristik
 • relatera störningar i barns kognitiva, motoriska, sociala och emotionella utveckling till tal, språk och kommunikation
 • diagnosticera störningar i tal, språk och kommunikation hos barn vad gäller art och svårighetsgrad med hänsyn till barnets allmänna utvecklingsstadium, ålder, språklig miljö samt sociala och emotionella situation
 • visa grundläggande kunskap om ICF-CY och hur detta används relaterat till tal- och språkstörningar hos barn
 • visa kunskap om oralmotorisk utveckling och barnets ät- drick- och sväljsvårigheter samt faktorer bakom dessa svårigheter
Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs skall studenten visa förmåga att:
 • bedöma barns språkliga utvecklingsstadium avseende kommunikativ förmåga, språkförståelse, semantik, syntax, morfologi och fonologi samt underliggande auditiva och neurolingvistiska förmågor. I samband med detta välja och använda lämpliga bedömningsmaterial utifrån barnets ålder
 • utifrån kunskaper om ansiktets och svalgets muskler, innervation, synergi och funktion utföra en motorisk/sensorisk bedömning av barns talapparat och artikulationsförmåga och deras ät-, drick- och sväljförmåga med ändamålsenliga material samt relatera detta till utvecklingsnivån
 • transkribera och analysera patologiskt tal ur fonologisk, lexikal och grammatisk aspekt
Värderingsförmåga och förhållningsätt
Efter genomgången kurs skall studenten:
 • kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och kunna ansvara för den egna kunskapsutvecklingen
Moment II

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
 • visa kunskap om flerspråkig utveckling
 • visa kunskap om hörselskadors inverkan på språk, tal och röst
 • visa kunskap om teamarbete kring barn med cochleaimplantat (CI) samt logopedisk intervention och utvärdering vid CI hos barn
 • visa kunskap om viktiga faktorer vid språklig bedömning i skolåldern
 • visa kunskap om hur neuropsykiatriska tillstånd kan påverka språkförmågan
Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs skall studenten visa förmåga att:
 • föreslå lämplig intervention på det flerspråkiga barnets olika språk
 • bedöma och föreslå lämplig intervention för det utlandsadopterade barnet
 • beskriva och redogöra för målgrupp för CI samt föreslå och planera logopedisk intervention vid CI hos barn
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs skall studenten:
 • visa förmåga till insikt och förståelse för målgruppen CI
 • reflektera över olika kulturers inverkan på barns språkutveckling på ett nytt språk

Behörighetskrav

Godkända kurser i logopedprogrammets termin 1, genomgångna kurser i termin 2 samt ha genomgått kurserna Språk-och talutveckling 6 hp och Talkommunikation III 7,5 hp eller motsvarande..

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar, case, aktivitet på nätbaserad lärplattform, workshops och kliniska seminarier. Alla kursmoment utom föreläsningar förutsätter aktiv medverkan.
 

Examination

Kursen examineras i form av skriftligt prov, aktivitet på nätbaserad lärplattform, gruppövningar samt seminarier. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla examinerande uppgifter är godkända. Omtentamen anordnas tidigast 10 arbetsdagar efter att resultatet från första tentamenstillfället meddelats och senast två månader efter ordinarie prov. Den som har underkänts två gånger i prov har rätt att hos programrådet begära annan examinator att bestämma betyg. I övrigt hänvisas till utbildningsplan för logopedprogrammet.
 

Övriga föreskrifter

Kursen ges inom logopedprogrammet.

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 48

  Obligatorisk

  Language disorders from infancy through adolescence: listening, speaking, reading, writing and communicating (fifth edition)
  Paul R, Norbury C, Gosse C
  Elsevier : 2018 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Kapitel 1-5 (Kapitel 5, moment II).

  Childhood Apraxia of Speech
  American Speech-Language-Hearing Association (Practice Portal) :
  https://www.asha.org/PRPSpecificTopic.aspx?folderid=8589935338§ion=Overview
  Obligatorisk

  Bishop D. V. M.
  Uncommon understanding : development and disorders of language comprehension in children
  Classic edition : London : Psychology Press : 2014 : 348 p. :
  ISBN: 9781848721500
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kapitel 2-6

  Logopedi
  Lyons Lena, Hartelius Lena
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 540 s. :
  ISBN: 978-91-44-03886-5 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kapitel 6, 8-14, 28, 37 (Kapitel 11-14, moment II)

  Språkutveckling och språkstörning hos barn.
  Nettelbladt U, Salameh E.K
  Studentlitteratur : 2007 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Kapitel 1-2, 4, 6, 8-10.

  Flerspråkighet i skolan : språklig utveckling och undervisning
  Hedman Christina, Morgan Eva, Salameh Eva-Kristina, Sandell Anna, Tvingstedt Anna-Lena, Wigerfelt Berit
  1. uppl. : Stockholm : Natur & Kultur : 2012 : 267 s. :
  ISBN: 978-91-27-42172-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kapitel 1-3, 9-10 (moment II)

  Wallach Geraldine P.
  Language intervention for school-age students : setting goals for academic success
  St. Louis, Missouri : Mosby Elsevier : c2008 : xvi, 378 s. :
  ISBN: 9780323040334
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kapitel 1-4

  Artiklar och kopierat material tillkommer.

  Referenslitteratur

  Pediatric swallowing and feeding : assessment and management
  Arvedson Joan C, Brodsky Linda
  2. ed. : San Diego : Singular Thomson Learning : cop. 2002 : 644 s. :
  ISBN: 0-7693-0076-6
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kapitel 7, 9, 13.

  Barn utvecklar sitt språk.
  Bjar L, Liberg C
  Lund: Studentlitteratur. ISBN 91-44-02793-1 : 2003 :

  Håkansson G
  Tvåspråkighet hos barn i Sverige
  Lund: Studentlitteratur. ISBN 91-44-03070-3 : 2003 :

  Leonard L.B.
  Children with specific language impairment.
  USA: MIT Press : 1997 :

  Barn som är annorlunda. Hjärnans betydelse för barns utveckling.
  Trillingsgaard A, Dalby M, Ostergaard J
  Lund: Studentlitteratur : 2000 :

  Language disorders from infancy through adolescence: listening, speaking, reading, writing and communicating (fifth edition)
  Paul R, Norbury C, Gosse C
  Elsevier : 2018 :
  Läsanvisning: Kapitel 7-9

  Langugage development. Foundations, process, and clinical applications (Third edition)
  Capone Singleton N, Schulman B B
  Burlington: Jones & Bartlett Learning : 2018 :

  Clinical management of motor speech disorders in children.
  Caruso A J, Strand E
  USA: Thieme Medica Pub : 1999 :
  Läsanvisning: Kapitel 1-6, 8.

  Wallach Geraldine P.
  Language intervention for school-age students : setting goals for academic success
  St. Louis, Missouri : Mosby Elsevier : c2008 : xvi, 378 s. :
  ISBN: 9780323040334
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kapitel 5-10

 • Giltig från: 2020 vecka 49

  Obligatorisk

  Language disorders from infancy through adolescence: listening, speaking, reading, writing and communicating (fifth edition)
  Paul R, Norbury C, Gosse C
  Elsevier : 2018 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Kapitel 1-5 (Kapitel 5, moment II).

  Childhood Apraxia of Speech
  American Speech-Language-Hearing Association (Practice Portal) :
  https://www.asha.org/PRPSpecificTopic.aspx?folderid=8589935338§ion=Overview
  Obligatorisk

  Bishop D. V. M.
  Uncommon understanding : development and disorders of language comprehension in children
  Classic edition : London : Psychology Press : 2014 : 348 p. :
  ISBN: 9781848721500
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kapitel 2-6

  Logopedi
  Lyons Lena, Hartelius Lena
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 540 s. :
  ISBN: 978-91-44-03886-5 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kapitel 6, 8-14, 28, 37 (Kapitel 11-14, moment II)

  Språkutveckling och språkstörning hos barn.
  Nettelbladt U, Salameh E.K
  Studentlitteratur : 2007 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Kapitel 1-2, 4, 6, 8-10.

  Flerspråkighet i skolan : språklig utveckling och undervisning
  Hedman Christina, Morgan Eva, Salameh Eva-Kristina, Sandell Anna, Tvingstedt Anna-Lena, Wigerfelt Berit
  1. uppl. : Stockholm : Natur & Kultur : 2012 : 267 s. :
  ISBN: 978-91-27-42172-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kapitel 1-3, 9-10 (moment II)

  Artiklar och kopierat material tillkommer.

  Referenslitteratur

  Pediatric swallowing and feeding : assessment and management
  Arvedson Joan C, Brodsky Linda
  2. ed. : San Diego : Singular Thomson Learning : cop. 2002 : 644 s. :
  ISBN: 0-7693-0076-6
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kapitel 7, 9, 13.

  Barn utvecklar sitt språk.
  Bjar L, Liberg C
  Lund: Studentlitteratur. ISBN 91-44-02793-1 : 2003 :

  Håkansson G
  Tvåspråkighet hos barn i Sverige
  Lund: Studentlitteratur. ISBN 91-44-03070-3 : 2003 :

  Leonard L.B.
  Children with specific language impairment.
  USA: MIT Press : 1997 :

  Barn som är annorlunda. Hjärnans betydelse för barns utveckling.
  Trillingsgaard A, Dalby M, Ostergaard J
  Lund: Studentlitteratur : 2000 :

  Language disorders from infancy through adolescence: listening, speaking, reading, writing and communicating (fifth edition)
  Paul R, Norbury C, Gosse C
  Elsevier : 2018 :
  Läsanvisning: Kapitel 7-9

  Langugage development. Foundations, process, and clinical applications (Third edition)
  Capone Singleton N, Schulman B B
  Burlington: Jones & Bartlett Learning : 2018 :

  Clinical management of motor speech disorders in children.
  Caruso A J, Strand E
  USA: Thieme Medica Pub : 1999 :
  Läsanvisning: Kapitel 1-6, 8.

 • Giltig från: 2019 vecka 49

  Obligatorisk

  Language disorders from infancy through adolescence: listening, speaking, reading, writing and communicating (fifth edition)
  Paul R, Norbury C, Gosse C
  Elsevier : 2018 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Kapitel 1-5 (Kapitel 5, moment II).

  Childhood Apraxia of Speech
  American Speech-Language-Hearing Association (Practice Portal) :
  https://www.asha.org/PRPSpecificTopic.aspx?folderid=8589935338§ion=Overview
  Obligatorisk

  Bishop Dorothy V. M.
  Uncommon understanding : development and disorders of language comprehension in children. Kapitel 2
  Hove : Psychology : cop. 1997 : viii, 277 s. :
  ISBN: 0-86377-260-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kapitel 2-6

  Logopedi
  Lyons Lena, Hartelius Lena
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 540 s. :
  ISBN: 978-91-44-03886-5 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kapitel 6, 8-14, 28, 37 (Kapitel 11-14, moment 2)

  Språkutveckling och språkstörning hos barn.
  Nettelbladt U, Salameh E.K
  Studentlitteratur : 2007 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Kapitel 1-2, 4, 6, 8-10.

  Flerspråkighet i skolan : språklig utveckling och undervisning
  Hedman Christina, Morgan Eva, Salameh Eva-Kristina, Sandell Anna, Tvingstedt Anna-Lena, Wigerfelt Berit
  1. uppl. : Stockholm : Natur & Kultur : 2012 : 267 s. :
  ISBN: 978-91-27-42172-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kapitel 1-3, 9-10 (moment II)

  Referenslitteratur

  Pediatric swallowing and feeding : assessment and management
  Arvedson Joan C, Brodsky Linda
  2. ed. : San Diego : Singular Thomson Learning : cop. 2002 : 644 s. :
  ISBN: 0-7693-0076-6
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kapitel 7, 9, 13.

  Language disorders from infancy through adolescence: listening, speaking, reading, writing and communicating (fifth edition)
  Paul R, Norbury C, Gosse C
  Elsevier : 2018 :
  Läsanvisning: Kapitel 7-9

  Barn utvecklar sitt språk.
  Bjar L, Liberg C
  Lund: Studentlitteratur. ISBN 91-44-02793-1 : 2003 :

  Langugage development. Foundations, process, and clinical applications (Third edition)
  Capone Singleton N, Schulman B B
  Burlington: Jones & Bartlett Learning : 2018 :

  Håkansson G
  Tvåspråkighet hos barn i Sverige
  Lund: Studentlitteratur. ISBN 91-44-03070-3 : 2003 :

  Leonard L.B.
  Children with specific language impairment.
  USA: MIT Press : 1997 :

  Barn som är annorlunda. Hjärnans betydelse för barns utveckling.
  Trillingsgaard A, Dalby M, Ostergaard J
  Lund: Studentlitteratur : 2000 :

  Clinical management of motor speech disorders in children.
  Caruso A J, Strand E
  USA: Thieme Medica Pub : 1999 :
  Läsanvisning: Kapitel 1-6, 8.

  Övrigt

  Artiklar och kopierat material tillkommer.

 • Giltig från: 2018 vecka 36

  Obligatorisk

  Bishop D
  Uncommon Understanding. Development and Disorders of Language Comprehension in Children. Kapitel 2-6
  UK: Psychology Press : 1997 :
  Obligatorisk

  Clinical management of motor speech disorders in children. Kapitel 1-6, 8
  Caruso A. J, Strand E.
  USA: Thieme Medica Pub : 1999 :
  Obligatorisk

  Logopedi. Kapitel 6, 8-14, 28, 37 (Kapitel 11-14, moment II)
  Hammarberg B, Hartelius L, Nettelbladt U
  1:a uppl. Lund: Studentlitteratur : 2008 :
  Obligatorisk

  Developmental Disorders of Language Learning and Cognition. Kapitel 1, 4, 7, 9 (Kapitel 7, 9, moment II)
  Hulme C, Snowling M J
  UK: Wiley-Blackwell : 2009 :
  Obligatorisk

  Språkutveckling och språkstörning hos barn. Kapitel 1-2, 4, 6, 8-10
  Nettelbladt U, Salameh E-K
  Lund: Studentlitteratur. ISBN 978-91-44-01771-6 : 2007 :
  Obligatorisk

  Salameh E-K
  Flerspråkighet i skolan - språklig utveckling och undervisning. Kapitel 1-3, 9-10 (moment II)
  Stockholm: Natur & Kultur : 2012 :
  Obligatorisk

  Artiklar och kopierat material tillkommer
  . :
  Obligatorisk

  Referenslitteratur

  Pediatric Swallowing and Feeding: Assessment and Management. Kapitel 7, 9, 13
  Arvedson J. C, Brodsky L
  2:a uppl. Canada: Thomson Dellmar Learning : 2002 :

  Barn utvecklar sitt språk.
  Bjar L, Liberg C
  Lund: Studentlitteratur. ISBN 91-44-02793-1 : 2003 :

  Håkansson G
  Tvåspråkighet hos barn i Sverige
  Lund: Studentlitteratur. ISBN 91-44-03070-3 : 2003 :

  Leonard L.B.
  Children with specific language impairment.
  USA: MIT Press : 1997 :

  Barn som är annorlunda. Hjärnans betydelse för barns utveckling.
  Trillingsgaard A, Dalby M, Ostergaard J
  Lund: Studentlitteratur : 2000 :