Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2021)

printicon
Kursplan:

Talkommunikation III, 7,5 hp

Engelskt namn: Speech communication III

Denna kursplan gäller: 2018-09-03 till 2021-07-25 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1LI077

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Lingvistik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2018-06-27

Innehåll

Kursen behandlar:
  • relationen mellan språksystem (fonologi) och talperception/-produktion (fonetik)
  • analys av fonetisk och fonologisk variation i förstaspråkstalares och andraspråkstalares svenska

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande:

Kunskap och förståelse
  • uppvisa förståelse för relationen mellan fonologi och fonetik
  • uppvisa grundläggande förtrogenhet med några olika talperceptionsmodeller som behandlar hur förstaspråket påverkar perceptionen av ett andraspråk
Färdighet och förmåga
  • kunna analysera fonetiska och vissa finfonetiska företeelser i varierat tal
  • kunna tolka och tillämpa transkription av vokaler, konsonanter och vissa prosodiska samt vissa finfonetiska företeelser i varierat tal

Behörighetskrav

Univ: Godkända kurser i Logopedprogrammets termin 1 och genomgångna kurser i termin 2, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen utgörs av föreläsningar och laborationer med viss handledning.
 

Examination

Examination sker genom muntliga seminarieuppgifter i anslutning till kurslitteratur och laborationer, samt skriftligt slutprov.
Vid examination används betygsgraderna Underkänd (U) eller Godkänd (G). Betyg på hel kurs sätts när samtliga examinerande uppgifter är inlämnade.

Student som inte uppnått godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. För prov som genomförs under maj och juni månad får det första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller del av en kurs har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare.

 

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 36

Bruce Gösta
Vår fonetiska geografi : om svenskans accenter, melodi och uttal
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 239 s. :
Interaktivt webbmaterial
ISBN: 978-91-44-05053-9
Se bibliotekets söktjänst

Catford John Cunnison
A practical introduction to phonetics
2. ed. : Oxford : Oxford University Press : 2001 : xiii, 229 s. :
ISBN: 0-19-924635-1 (pbk)
Se bibliotekets söktjänst

Engstrand Olle
Fonetik light : [lajt] : kortfattad ljudlära för språkstudier och uttalsundervisning
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 135, [1] s. :
ISBN: 978-91-44-04399-9
Se bibliotekets söktjänst

Kjellin Olle
Uttalet, språket och hjärnan : teori och metodik för språkundervisningen
Uppsala : Hallgren & Fallgren : 2002 : 254 s. :
ISBN: 91-7382-756-8
Se bibliotekets söktjänst

Lindblad Per
Taltranskription
Lunds universitet : 2005 :
Läsanvisning: Kompendium, tillhandahålls via kursplattform

Riad Tomas
Svenskt fonologikompendium
Institutionen för nordiska språk. Stockholms universitet : 1997 :
http://www.su.se/polopoly_fs/1.85723.1334922502!/menu/standard/file/Svenskt_Fonologikompendium.pdf

Artiklar tillkommer, högst 200 sidor.