"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Talkommunikation III, 7,5 hp

Engelskt namn: Speech communication III

Denna kursplan gäller: 2022-07-25 till 2023-07-23 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1LI077

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Lingvistik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2018-06-27

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för språkstudier, 2022-05-20

Innehåll

Kursen behandlar:

  • relationen mellan språksystem, talperception och akustiskt korrelat i talsignalen
  • analys av fonetisk och fonologisk variation i förstaspråkstalares och andraspråkstalares svenska
  • modeller för talperception och deras tillämpning.

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande:

Kunskap och förståelse

  • uppvisa såväl teoretisk som praktisk förståelse för relationen mellan talperception och akustiskt korrelat i talsignalen
  • uppvisa grundläggande förtrogenhet med några olika talperceptionsmodeller som behandlar såväl förstaspråksperception som hur förstaspråket påverkar perceptionen av ett andraspråk

Färdighet och förmåga

  • kunna tillämpa modellerna vid analys av fonetiska och vissa finfonetiska företeelser i tal producerat av L1-talare samt L2-talare av svenska
  • kunna tolka och tillämpa transkription av vokaler, konsonanter och vissa prosodiska samt vissa finfonetiska företeelser i tal producerat av L1-talare samt L2-talare av svenska
  • kunna förmedla analys av svenskt tal, såväl L1-talares som L2-talares, med vedertagen terminologi.

Behörighetskrav

Univ: Godkända kurser i Logopedprogrammets termin 1 och genomgångna kurser i termin 2, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen utgörs av föreläsningar, seminarier och laborationer med viss handledning.

Examination

Examination sker genom bedömning av en individuell skriftlig hemuppgift och en individuell övervakad skriftlig tentamen.
Vid examination används betygsgraderna Underkänd (U) eller Godkänd (G). Betyg på hel kurs sätts när samtliga examinerande uppgifter är inlämnade.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.

I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle.

Övriga föreskrifter

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 30

Bruce Gösta
Vår fonetiska geografi : om svenskans accenter, melodi och uttal
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 239 s. :
Interaktivt webbmaterial
ISBN: 978-91-44-05053-9
Se Umeå UB:s söktjänst

Catford John Cunnison
A practical introduction to phonetics
2. ed. : Oxford : Oxford University Press : 2001 : xiii, 229 s. :
ISBN: 0-19-924635-1 (pbk)
Se Umeå UB:s söktjänst

Engstrand Olle
Fonetik light : [lajt] : kortfattad ljudlära för språkstudier och uttalsundervisning
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 135, [1] s. :
ISBN: 978-91-44-04399-9
Se Umeå UB:s söktjänst

Lindblad Per
Taltranskription
Lunds universitet : 2005 :
Läsanvisning: Kompendium, tillhandahålls via kursplattform

Riad Tomas
Svenskt fonologikompendium
Institutionen för nordiska språk. Stockholms universitet : 1997 :
http://www.su.se/polopoly_fs/1.85723.1334922502!/menu/standard/file/Svenskt_Fonologikompendium.pdf

Artiklar tillkommer, högst 200 sidor.