Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Talkommunikation III, 7,5 hp

Engelskt namn: Speech communication III

Denna kursplan gäller: 2021-08-02 till 2022-07-24 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1LI077

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Lingvistik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2018-06-27

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för språkstudier, 2021-05-21

Innehåll

Kursen behandlar:
  • relationen mellan språksystem, talperception och akustiskt korrelat i talsignalen
  • analys av fonetisk och fonologisk variation i förstaspråkstalares och andraspråkstalares svenska

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande:

Kunskap och förståelse
  • uppvisa såväl teoretisk som praktisk förståelse för relationen mellan talperception och akustiskt korrelat i talsignalen
  • uppvisa grundläggande förtrogenhet med några olika talperceptionsmodeller som behandlar såväl förstaspråksperception som hur förstaspråket påverkar perceptionen av ett andraspråk
Färdighet och förmåga
  • kunna analysera fonetiska och vissa finfonetiska företeelser i tal producerat av L1-talare samt L2-talare av svenska
  • kunna tolka och tillämpa transkription av vokaler, konsonanter och vissa prosodiska samt vissa finfonetiska företeelser i tal producerat av L1-talare samt L2-talare av svenska.

Behörighetskrav

Univ: Godkända kurser i Logopedprogrammets termin 1 och genomgångna kurser i termin 2, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen utgörs av föreläsningar, seminarier och laborationer med viss handledning.

Examination

Examination sker genom individuell skriftlig hemuppgift och en individuell övervakad skriftlig tentamen.
Vid examination används betygsgraderna Underkänd (U) eller Godkänd (G). Betyg på hel kurs sätts när samtliga examinerande uppgifter är inlämnade.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Student som inte uppnått godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. För prov som genomförs under maj och juni månad får det första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller del av en kurs har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 31

Bruce Gösta
Vår fonetiska geografi : om svenskans accenter, melodi och uttal
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 239 s. :
Interaktivt webbmaterial
ISBN: 978-91-44-05053-9
Se bibliotekskatalogen Album

Catford John Cunnison
A practical introduction to phonetics
2. ed. : Oxford : Oxford University Press : 2001 : xiii, 229 s. :
ISBN: 0-19-924635-1 (pbk)
Se bibliotekskatalogen Album

Engstrand Olle
Fonetik light : [lajt] : kortfattad ljudlära för språkstudier och uttalsundervisning
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 135, [1] s. :
ISBN: 978-91-44-04399-9
Se bibliotekskatalogen Album

Lindblad Per
Taltranskription
Lunds universitet : 2005 :
Läsanvisning: Kompendium, tillhandahålls via kursplattform

Riad Tomas
Svenskt fonologikompendium
Institutionen för nordiska språk. Stockholms universitet : 1997 :
http://www.su.se/polopoly_fs/1.85723.1334922502!/menu/standard/file/Svenskt_Fonologikompendium.pdf

Artiklar tillkommer, högst 200 sidor.