Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Tandteknik som en del i oral rehabilitering, 30 hp

Engelskt namn: Dental technology as a part of oral rehabilitation

Denna kursplan gäller: 2020-08-31 och tillsvidare

Kurskod: 3OT168

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Odontologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
Tandteknik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Beslutad av: Programrådet för odontologiska program, 2020-02-28

Innehåll

Kursen består av 4 delkurser:
Delkurs 1. Brokonstruktioner, metallkeramik samt helkeramer (19 hp)
Delkurs 2. Dentala biomaterial (6 hp)
Delkurs 3. Klinisk oral fysiologi (3 hp).
Delkurs 4. Vetenskapliga metoder (2 hp).

Förväntade studieresultat

Delkurs 1. Brokonstruktioner, metallkeramik samt helkeramer (19 hp)
Kunskap och förståelse
Den studerande ska
 • visa fördjupade teoretiska kunskaper om tandtekniskt framställande av tand- och implantatstödda kron- och broprotetiska arbeten, i enlighet med erkända metoder och med hänsyn till biomaterialens egenskaper samt det biologiska samspelet mellan de protetiska ersättningarna, muskulatur, käkleder och parodontium
 • visa kunskap om användandet av metallkeramik och helkeramer inom kron-och broprotetiken.
Färdigheter och förmåga
Den studerande ska
 • visa fördjupad färdighet i framställningen av tand- och implantatstödda kron- och broprotetiska ersättningar
 • kunna framställa ersättningar i dentala keramer
 • visa fördjupad förmåga att bedöma och utvärdera kvaliteten på tand- och implantatstödda kron- och broarbeten.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska
 • kritiskt kunna granska, bedöma och använda relevant information och att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med andra grupper
 • visa ett förhållningssätt som värnar om patientens behov.
 
 
Delkurs 2. Dentala biomaterial (6 hp)
Kunskap och förståelse
Den studerande ska
 • visa teoretiska kunskaper om dentala keramer som används i tandtekniska arbeten
 • visa grundläggande kunskap om områdets vetenskapliga grund
 • visa kunskap om och förståelse för de produkter som används inom tandtekniken och deras påverkan på allmänhälsan, munhälsan och miljön.
 
Färdigheter och förmåga
Den studerande ska
 • visa färdighet i att praktiskt handha dentala keramer
 • visa förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information och att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika grupper.
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt
 • visa förståelse för betydelsen av lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap.
 
 
Delkurs 3. Klinisk oral fysiologi (3 hp)
Kunskap och förståelse
Den studerande ska
 • visa kunskap om käksystemets anatomi, ocklusion, artikulation, biomekanik och käkfunktioner
 • visa kunskap om hur artikulatorns funktioner kan användas i syfte att erhålla optimala förutsättningar vid tandtekniskt arbete
 • kunna redovisa konstruktion av och funktion hos bettskenor
 • vara förtrogen med terminologin inom ämnesområdet
 • visa kännedom om förekomst, symtom, diagnoser, etiologi, risk och behandling på de vanligaste förekommande tillstånden av smärta och funktionsstörningar i käksystemet.
 
Färdigheter och förmåga
Den studerande ska
 • kunna framställa en stabiliseringsskena och visa förmåga att hantera möjliga felkällor i framställningsprocessen
 • visa förmåga att värdera kvaliteten på avtryck och index, alternativt digital avbildning av käkarna, samt kunna diskutera detta med tandläkaren. 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap för att utveckla den egna kompetensen inom området.
 
 
Delkurs 4. Vetenskapliga metoder (2 hp)
Kunskap och förståelse
Den studerande ska
 • visa kunskap om adekvata sökmetoder främst i medicinska databaser
 • kunna läsa vetenskapliga artiklar kritiskt samt ha insikt i vetenskapliga artiklars uppbyggnad
 • ha kunskap om de metoder som används vid framtagande och bearbetning av vetenskapliga data
 • visa kunskap och förståelse för allmän- och forskningsetik
 • visa grundläggande kunskap om strukturen i vetenskapligt författande samt krav på ett vetenskapligt arbete
 • visa kunskap om skillnader och likheter mellan olika typer av artiklar som originalartikel, översiktsartikel, fallstudie, systematisk översiktsartikel
 • visa kunskap och förståelse för likheter och skillnader mellan citering av text, omskrivning av refererat textavsnitt och plagiat av text
 • visa kunskap om grundläggande element i evidensbaserad medicin och innebörden av bias, samt ha ett kritiskt förhållningssätt till olika typer av klinisk kunskap
 • visa kunskap om processen från planering till publicering av vetenskaplig artikel
 • visa kunskap i och förståelsen för olika granskningsprocesser av vetenskapliga studier och muntliga presentationer. 
Färdigheter och förmåga
Den studerande ska
 • visa grundläggande förmåga att skriftligt sammanfatta vetenskaplig text
 • visa förmåga att söka litteratur i medicinska databaser
 • visa förmåga att granska och kritiskt värdera ett examensarbete samt återkoppla detta skriftligt och muntligt
 • visa förmåga till muntlig och skriftlig kommunikation om vetenskapliga studier
 • visa förmåga att läsa, kritiskt granska och tillgodogöra sig vetenskapliga artiklar. 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska
 • visa förmåga till ett kritiskt förhållningssätt till olika typer av kunskap
 • visa förmåga till ett etiskt förhållningssätt till forskningen.

Behörighetskrav

Inkommande utbytesstudent ska vara antagen till ett Tandteknikerprogram och ha genomgått minst 1/3 av utbildningen på sitt hemuniversitet med godkända betyg.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, demonstrationer, laborativt arbete, litteraturstudier, seminarier och grupparbeten samt tandtekniskt arbete under lärares handledning. Dessutom ingår litteraturstudier och kritisk granskning av vetenskaplig litteratur. Demonstrationer, seminarier, grupparbeten, tandtekniskt arbete samt litteraturstudier är obligatoriska.
Vid frånvaro från obligatoriskt moment kontaktas kursansvarig som beslutar om hur momentet ska kompletteras.

Examination

Examination bedrivs genom muntliga och skriftliga förhör, redovisning av seminarieuppgifter, bedömning av praktiska arbeten, praktiska prov samt sluttentamen.
Krav för godkänd kurs: deltagande i de obligatoriska momenten, eller motsvarande, samt godkända förhör, praktiska prov och seminarieuppgifter. För att bli godkänd på kursen (30 hp) krävs att samtliga delexaminationer är godkända.
Den studerande har rätt att byta examinator efter två underkända examinationer.
Anhållan om byte av examinator inlämnas skriftligt till Programrådet för tandhygienist-, tandläkar- och tandteknikerprogrammen (PRO).
Den studerande som underkänts vid prov eller ej deltagit vid första ordinarie provtillfälle ska beredas tillfälle att deltaga i ytterligare prov inom tre månader. Den studerande som underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära att annan examinator utses. Den studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Undantag från denna regel kan t.ex. vara då kursen har genomgått grundläggande förändringar.
Den studerande som blivit underkänd i ordinarie examination har rätt att genomgå förnyad examination fyra gånger. Tre examinationstillfällen ges per kursomgång. Om studenten efter tre examinationer fortfarande är underkänd kan studenten ansöka om att gå om kursen. Ansökan skickas till programrådet för odontologi. Den studerande som genomfört sammanlagt fem examinationer men inte blivit godkänd ges inget ytterligare tillfälle och kan inte antas till kursen på nytt.
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
Tillgodoräknande
Den studerande har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

Kursen ges på svenska. Handledning vid praktiskt tandtekniskt arbete kan ges på engelska vid behov.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.