Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Teckenkommunikation, 1,5 hp

Engelskt namn: Signed Languages

Denna kursplan gäller: 2008-09-01 till 2022-01-02 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1LI032

Högskolepoäng: 1,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Lingvistik: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistiska fakultetsnämnden, 2008-09-24

Innehåll

Kursen innehåller en introduktion till teckenspråk; dess struktur, utveckling och historia. Kursen ger grundläggande färdigheter i att använda tecken som stöd.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna uppvisa • kännedom om teckenspråk och dess struktur • kännedom om skillnader mellan teckenspråket och tecknad svenska • grundläggande färdigheter i att använda tecken som stöd.

Behörighetskrav

Univ:Tre terminers studier på logopedutbildning inklusive Lingvistik för logopedi 7,5 hp eller motsv

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av lärarledda lektioner, demonstrationer och övningar. Uppnående av de förväntade studieresultaten förutsätter aktivt deltagande i undervisningen samt aktivt eget arbete.

Examination

Examinationen sker genom redovisning av uppgifter vid kursens slut. På hel kurs sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska examinerande uppgifter är godkända. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle (se universitetets regelsamling). Studerande har rätt att avlägga prov enligt den kursplan som gällde vid registreringstillfället under maximalt två år. Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att hos humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses att bestämma betyg. Tillgodoräknande Ansökan om tillgodoräknande görs på särskild blankett och ställs till Humanistiska fakultets¬nämnden. Blanketten skickas till Umeå universitet, Registraturen, 901 87 Umeå. Prövning görs alltid individuellt. Regler återfinns i Tillgodoräknande¬ordning vid Umeå universitet (Dnr 545-3317-02, se universitetets regelsamling och tillgodoräknandeordning).

Litteratur

Giltig från: 2008 vecka 36

Kurslitteratur

Material tillhandahålls av läraren.

Kurslitteratur

Material tillhandahålls av läraren.