"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Teckenkommunikation, 1,5 hp

Engelskt namn: Signed Languages

Denna kursplan gäller: 2022-01-03 och tillsvidare

Kurskod: 1LI032

Högskolepoäng: 1,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Lingvistik: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistiska fakultetsnämnden, 2008-09-24

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för språkstudier, 2021-06-21

Innehåll

Kursen innehåller en introduktion till teckenspråk: dess struktur, utveckling och historia. Kursen ger grundläggande färdigheter i att använda tecken som stöd.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska den studerande
Kunskap och förståelse

  • visa kännedom om teckenspråk och dess struktur
  • visa kännedom om skillnader mellan teckenspråket och tecknad svenska

Färdighet och förmåga

  • visa grundläggande färdigheter i att använda tecken som stöd.

Behörighetskrav

Univ: Godkända kurser i i logopedprogrammets termin 1-2 samt genomgångna kurser i termin 3, eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av lärarledda lektioner, demonstrationer och övningar.

Examination

Examinationen sker genom individuell redovisning av praktisk uppgift samt individuellt skriftligt prov vid kursens slut.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Vid examination används betygsgraderna Godkänd (G) eller Underkänd (U). För prov som genomförs i flera delar krävs att samtliga delar är godkända.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Övriga föreskrifter

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 1

Kurslitteratur

Material tillhandahålls av läraren.